A GYÖK, SZÓFORDULÁS ÉS HANGVÁZAK KÉTELYEKET ELSÖPRŐ BIZONYÍTÓ EREJE A SZÓEREDET IGAZOLÁSBAN

Mivel az ősnyelv, azaz a mai magyar nyelv képalkotó, képleíró nyelv, így egy megnevezés akkor bizonyul ősnyelvi, azaz magyar eredetű szónak, ha az általa képviselt értelemösszesség tárgykörének fő jellemzői leírhatók hangváza összeforgatott hangjaival. Figyelembe veendő a rokonhangokra válthatóság is. A szó minden vázhangjával kezdődhet szó, amely a fő jellemzőket leírja. Előfordulhat, hogy némelyik szó már nincs jelen a mai magyar nyelvben, de fellelhető valamelyik utódnyelvben, és visszahozható elemzésre.

A gyök- és szófordíthatóság, továbbá: gyök, hang összeforgathatóság alapvető ősnyelvi jellemző. Az ősnyelven, s a ma is élő ősnyelven, magyar nyelven minden gyökszó és szó fordítható, s Rubik-kockaszerűen összeforgatható. A gyökfordulások névadó jellemzőket, gyakorlati szerepet leírók. A fordítás, összeforgatás nyomán felvilágosítást kapunk a szó által megjelenített bármi egyebekről: gyakorlati hasznosságáról, elkészítési, felhasználási módozatairól, jellemzőiről, de szögesen ellentétes, teljesen szembenálló értelmet is hordozhat.

Magyarázatot adnak a kifejezésről, színezik, árnyalják, esetleg bővítik a mondandót.  E nyelv önmagában, alkotó elemeiben hordozza a bölcsesség csíráit.

Olyan erőteljes bizonyítéksorozat a szavak magyar nyelvben születésére, mint a szülő és gyermek jellemvonás azonosságösszessége a sejtekben levő génektől a külalaki, képi és viselkedésmód hasonlósági jegyekig.  Az akadémiai bérnyelvészet nem képes ezt megcáfolni. Nem velem lesz vitájuk, hanem a magyar nyelvvel.

Ha igaz volna a hivatásos nyelvészek állítása, miszerint az úgynevezett honfoglalók szólopkodó makogók voltak, akkor a makogásból nagyon jól megalkották e történelmileg rövid idő alatt a magyar nyelv szerkezeti felépítését, nagyon gondosan összeválogatták az összelopkodott szavakat, hogy ily tökéletes az összhang.

Ez annyira következetes megállapításuk, mint az evolúció, kifejlődés elmélet sarlatán „tudósaié”, miszerint az első élő sejt önmagától fejlődött ki a benne levő, hárommilliárd egységet tartalmazó számítógépes programmal.

Nincs oly anyaszülte nyelvész, aki a magyar kifejezések összhangjában mutatkozó értelmi összetartozás egységét eredményesen cáfolni tudná. Még vitatkozni sem érdemes velük.

Az alábbi szavakat idegenből átvett szavakként jegyzi a hivatásos nyelvészet, ám az elemzés mást bizonyít.

ISMERET, MESTER. Az ISMERET szóban a gyökök: IS-MER-RET, hangcsoportok: ISME-ERE. A ISSI ősgyök jelentése: tudÁS alapú hatalom, SEgítÉS. Az ISMEret anyja az ISMÉtlés, a tudásban megISMErtek ISMÉtlése, amely MERésszé, REMeket alkotóvá, EMSÉvé azaz termékennyé, szapORÁvá, akARAtERŐssé fejleszt. Az ismeRET tesz TERmékennyé, mesTERré. A sok ISMERET TERMÉkennyé teszi birtokosát. Az ISMERET TEREM IS gyümölcsöket. A sok titkot ISMERŐT tisztelik. A sötét tudatlanok RETtegnek tőle.

iSMeReT – TeReM iS hangváz: S-M-R-T – T-R-M-S

A mély ISMERET birtoklója MESTERI művet alkot, nem ROMOSAT.

iSMeReT – MeSTeRi – RoMoSaT hangváz: S-M-R-T – M-S-T-R – R-M-S-T

MESTERI alkotás TEREMTÉSE ISMERET nélkül lehetetlen.

MeSTeRi – iSMeReT – TeReMTéS hangváz: M-S-T-RS-M-R-T – T-R-M-T-S

MESTERI hozzáértés, ISMERET nélkül TERMÉS nincs. ISMERET nyomán végzett munka után bő TERMÉS várható.

MeSTeRi – iSMeReT – TeRMéS hangváz: M-S-T-R – S-M-R-T – T-R-M-S

A MESTER, tudásban MÉRETES nagyságú a többihez hasonlítva.

MeSTeR – MéReTeS hangváz: M-S-T-R – M-R-T-S

MESTERnek tanítványához TÜRELMESnek kell lennie.

MeSTeR – TüReLMeS hangváz: M-S-T-R – T-R-L-M-S

A MESTERt megSÉRTEM, ha leértékelem munkáját.

MeSTeR – SéRTeM hangváz: M-S-T-R – S-R-T-M

A MESTER más RITMUSsal dolgozik, mint egy kezdő.

MeSTeR – RiTMuS hangváz: M-S-T-RR-T-M-S

MESTERként gyorsabban SiRíTeM a munkát.

MeSTeR – SiRíTeM hangváz: M-S-T-R – S-R-T-M

A MESTER kezében a MÉTERES, ő mér vele.

MeSTeR – MéTeReS hangváz: M-S-T-R – M-T-R-S

A MESTERtől a kezdőnek ismeretet MERÍTÉSi lehetősége nyílik.

MeSTeR – MeRíTéS hangváz: M-S-T-R – M-R-T-S

Ha a tanuló tudása, ismeretei felérik az én MESTER szintemet, akkor TÁRSAMul fogadom.

MeSTeRi – TáRSaM hangváz: M-S-T-R – T-R-S-M

 

SZERETET. SZERetetre csak SZERetettel nevelve lehet SZERt tenni. Az értelmes – Isten képére, hasonlatosságára teremtett – ember kapcsolati eszköztárának legfontosabb eleme. E SZER TETTRE kész, ETET, gyógyít. Az elemzéseknél figyelembe veendő, hogy az ősnyelvnek volt eSZező ága is, amelyet a görögök és a csángók beszéltek.

SZERETEM a TERMÉSZETet, minden hasznos TERMÉS(z)ÉT, amely az ember javát szolgálja. Ez TEREMTÉS(z)ileg belénk táplált érzelem.

SZeReTeM – TeRMéSZeT – TeRMéSéT – TeReMTéS hangváz: SZ-R-T-M – T-R-M-SZ-T – T-R-M-S-T – T-R-M-T-S

SZERETET – TETERESZ teljes átfordítás: a SZERETET TETTERŐS érzelemhalmaz.

SZeReTeT – TeTTeRőS hangváz: SZ-R-T-T – T-T-R-S

A SZERETET a TE RÉSZED (t > d), emberi lényed része, a legfontosabb emberi tulajdonság.

SZeReTeT – Te RéSZeD hangváz: SZ-R-T-T – T-R-SZ-D

A SZERETET az élet csemegéje, DESSZERTje (t > d), legkívánatosabb, legfinomabb érzés szeretni és szeretve lenni.

SZeReTeT – DeSSZeRT hangváz: SZ-R-T-T – D-SZ-R-T

Akit vonz a SZERETETED, az TESZ ÉRTED.

SZeReTeTeD – TeSZ éRTeD hangváz: SZ-R-T-T-D – T-SZ-R-T-D

Az igazi SZERETET elé nem állíthatsz RETESZT.

SZeReTeT – ReTeSZT hangváz: SZ-R-T-T – R-T-SZ-T

Az igazi SZERETET mindig talál ISZTERT, azaz medert, lefolyást az áramlásra.

SZeReTeT – iSZTeRT hangváz: SZ-R-T-T – SZ-T-R-T

Az ESZTER név jelentése: SZERET

SZeReT – ESZTeR hangváz: SZ-R-T – SZ-T-R

 

SZERELEM. A SZERELEM többet MERÉSZEL bármely más személyi kapcsolatnál: a másik testét kívánja birtokolni.

SZeReLeM – MeRéSZeL hangváz: SZ-R-L-M – M-R-SZ-L

Az igazi SZERELMEs minden észszerűt, észszerűtlent megMERÉSZELő lesz SZERELMÉért.

SZeReLMe – MeRéSZeLő hangváz: SZ-R-L-M – M-R-SZ-L

A SZERELEMre készség, képesség az ember teremtéskor kapott alap RÉSZELEME.

SZeReLeM – RéSZeLeM hangváz: SZ-R-L-M – R-SZ-L-M

A SZERELEM mindent elsöprő ÉRZELEMözön.

SZeReLeM – éRZeLeM hangváz: SZ-R-L-M – R-Z-L-M

A SZERELEM az emberi testben két helyen tombol: MELLERÉSZén, a szívben és az ELMERÉSZen elmében.

SZeReLeM – MeLLeRéSZ – eLMeRéSZ hangváz: SZ-R-L-M – M-L-R-SZ – L-M-R-SZ

A házassági testi SZERELEM céliránya a személyes SZEMÉREM birtokba vétele (l > m), mély személyi tisztelettel.

SZeReLeM – SZeMéReM hangváz: SZ-R-L-M – SZ-M-R-M

 

CSELEKVŐ, CSELEVÉK. Az ősi CSELEKVŐ ember, lehetett CSELEVÉK, innen az orosz: CSELOVEK = ember. Emberi CSELEKVŐ jellemzők: CSEVELÉK, bőbeszédű KELEVÉCS, örökmozgó, útra KELŐ, VÉCS, CSAVaros eszű, ha szükség. Amint az ember = MENŐ jellemzőből kialakuló utódnyelvi: MAN, MEN.

CSeLeKVő – CSeLoVeK – KeLeVéCS – CSeVeLéK hangváz: CS-L-V-K – CS-L-V-K – K-L-V-CS – CS-V-L-K

A CSELEKVŐ előtt nincs LECSUKVA, sem kicsinyre LECSÖKVE a lehetőség.

CSeLeKVő – LeCSuKVa – LeCSöKVe hangváz: CS-L-K-V – L-CS-K-V – L-CS-K-V

A CSELEKVŐ ember állandóan VACAKOL valamivel, mint az EVICKÉLŐ.

CSeLeKVő – VaCaKoL – eVicKél hangváz: CS-L-K-V – V-C-K-L – V-C-K-L

 

BÖLCSEK, CSELEBEK. Hajdan a BÖLCSEK voltak híresek, azaz CSELEBEK.

BöLCSeK – CSeLeBeK hangváz: B-L-CS-K – CS-L-B-K

Az igazi BÖLCSEK BECSÜLIK a Teremtőt és áldásait.

BöLCSeK – BeCSüLiK hangváz: B-L-CS-K – B-CS-L-K

A BÖLCSEKet KECSBŐL, belső ösztöni késztetésből tisztelte a köznép.

BöLCSeK – KeCSBőL hangváz: B-L-CS-K – K-CS-B-L

A BÖLCSELŐK LEKCÉIBŐL okult a nép. Aki nem okult a LEKCÉBŐL, az kapott a LECKÉBŐL.

BöLCSeLőK – LeKCéiBőL – LeCKéBőL hangváz: B-L-CS-L-K – L-K-C-B-L – L-C-K-B-L

 

SZONÁTAolasz. A SZONÁTA ősnyelvből származó szó utódnyelvi módosulata. A SZONÁTA egyféle NÓTASZÓ.

SZoNáTa NóTaSZó hangváz: SZ-N-T – N-T-SZ

A SZONÁTA valakinek, valamire, pl. templomi célra SZÁNATott, valakinek SZÁNT zenemű.

SZoNáTa SZáNaT – SZáNT hangváz: SZ-N-T – SZ-N-T – SZ-N-T

SZONÁTÁt énekelni csak az tud, aki éneklésre tanítva, régiesen: TANÁSZva volt.

SZoNáTa – TaNáSZ hangváz: SZ–N-T – T-N-SZ.

A SZONÁTÁnak különleges TÓNUSZa, hangvétele, hangvitele, hangzása van.

SZoNáTa – TóNuSZ hangváz: SZ–N-T – T-N-SZ.

A SZONÁTÁt írtak az újabb korban a NÁSZT megénekelni is.

SZoNáTa NáSZT hangváz: SZ-N-T – N-SZ-T

A SZONÁTA templomi SZENT énekként is elhangzik.

SZoNáTa SZeNT hangváz: SZ-N-T – SZ-N-T

A SZONÁTA szerelmi dalként oly gyújtó hatású a szívre, mintha izzó SZENET tennék a tálcára.

SZoNáTa SZeNeT hangváz: SZ-N-T – SZ-N-T

 

KANTÁTA, olasz. Ősnyelvi módosulat. teljes átfordítással: ATÁTNAK. Éneklésekor nagy szájat TÁTNAK.

KaNTáTa – TáTNaK hangváz: K-N-T-T – T-T-N-K

Aki KANTÁTÁt énekel az NEKITÁTja a száját.

KaNTáTa – NeKiTáT hangváz: K-N-T-T – N-K-T-T

Énekeltek KANTÁTÁt már TETŐKÖN is.

KaNTáTa – TeTőKöN hangváz: K-N-T-T – T-T-K-N

 

KÁNTÁL – olasz. KÁNTÁLás közben nagy szájat tátnak, a körülöttük állók a torkukba LÁTNAK.

KáNTáL – LáTNaK hangváz: K-N-T-L – L-T-N-K

A férfi, aki nőnek KÁNTÁL, mintha TÁLKÁN nyújtana csemegét.

KáNTáL – TáLKáN hangváz: K-N-T-L – T-L-K-N

A férfi, aki éji dalt KÁNTÁL, a NŐKTŐL vár elismerést.

KáNTáL – NőKTőL hangváz: K-N-T-L – N-K-T-L

A megnyerő dallamú, szép ének KÁNTÁLásától a szívek érzelemmel TELNEK fel.

KáNTáL – TeLNeK hangváz: K-N-T-L – T-L-N-K

A KÁNTÁLt ÉNEKTŐL megítélhető a KÁNTÁLÓ egyénisége, beállítottsága, jelleme, személye.

KáNTáL – éNeKTőL hangváz: K-N-T-L – N-K-T-L

KÁNTÁLással fel lehet KELTENI az alvót.

KáNTáL – KeLTeNi hangváz: K-N-T-L – K-L-T-N

 

KÁNTOR – a bérnyelvészet szerint, latin szó.  Ám a vele kapcsolatos kifejezések kialakulása a messzi őskorban történt, a Vízözön előtt, az egynyelvűség idején. A szót alkotó hangokkal körülírhatók a fő jellemzők.

A KÁNTOR a TORKÁN énekli a kantátát, ez a KÁNTOR legfőbb jellemzője.

KáNToR – ToRKáN hangváz: K-N-T-R – T-R-K-N

A KÁNTOR hangszálképző TORNÁKkal készül fel az éneklésre, hangTORNÁKat tartva képezi magát.

KáNToR – ToRNáK hangváz: K-N-T-R – T-R-N-K

A régi KÁNTORok kitűnően oktató énekTANÁROKká, KÁNTORTANÁROKká váltak további énekesek képzésére.

KáNToR – TaNáRoK hangváz: K-N-T-R – T-N-R-K

Az első KÁNTORok a hangok emelkedését, mélyülését a mérleg KANTÁRjának fel és le mozgásához hasonlították. Így lett a hullámzó hangú éneklés neve KÁNTÁLás. A mérlegelés egyik ősi neve is: KANTÁL = mér.

KáNToR – KáNTáL hangváz: K-N-T-R – K-N-T-L  (r > l) 

KÁNTOR nem lehet KONTÁR.

KáNToR – KoNTáR hangváz: K-N-T-R – K-N-T-R 

Nem lehet, hogy csak úgy előRÁNTOK egy KÁNTORt képzetlenül.

KáNToR – RáNToK hangváz: K-N-T-R – R-N-T-K

Ha KONTÁR KÁNTOR vagyok, minden szólamot elRONTOK.

KáNToR – KoNTáR – RoNToK hangváz: K-N-T-R – K-N-T-R – R-N-T-K

A KÁNTOR kiképzést KORÁNT (régiesen = idejében) kell kezdeni.

KáNToR – KoRáNT hangváz: K-N-T-R – K-R-N-T

A KÁNTOR szépen előadott éneke oly hatással van a hallgatókra, mintha NEKTÁRt csöpögtetne.

KáNToR – NeKTáR hangváz: K-N-T-R – N-K-T-R. Idetartozó, hogy néha NÁKkal, azaz vízzel kell enyhítenie a TORkot.

 

JUBÁLhéber. Bibliai ős. Az első igazolt KÁNTOR Özönvíz előtt JUBÁL, a teremtés ősnyelvén beszélt. Egyik fő jellemzője a mezítlábas világban, a dallamok ütemére mozgatta LÁBUJjait. A héber nyelv nem a teremtés nyelve!

JuBáL – LáBuJJ hangváz: J-B-L – L-B-J.

Nevében a BÁL, BULi, az UJJongás, a szeretés: JUBÁLás, és a szerelem: BUJÁLás is jelen van. JUBÁL zenéje elBÁJOLta környezetét, ő JUBÁLta, azaz szerette a nőket BUJÁLva is, kivette részét minden testi JÓBÓL.

JuBáL – BáJoL – BuJáL – JóBóL hangváz: J-B-L – B-J-L – B-J-L – J-B-L.

Ma már LEBUJokban is szól a zene, s az oldalszobákban zajlik a JUBÁLás, azaz szeretkezés.

JuBáL – LeBuJ hangváz: J-B-L – L-B-J.

 

KINTORNA – olasz. Gépi hangszer. A zenekritikusok, zenetörténészek lebecsülték a művészet komolyzenei darabjainak KINTORNÁn játszását. Szerintük, csak dallamok kínzói, RONTANAK a műveken és ezért KONTÁROKként minősítették. A KINTORNA neve igazolja, az utódnyelvek csak az ősnyelvi szóképző készletből alkothatnak szavakat.

KiNToRNa – RoNTaNaK hangváz: K-N-T-R-N – R-N-T-N-K

KiNToRNa – KoNTáRoK hangváz: K-N-T-R-N – K-N-T-R-K

Egy igazi KÁNTORNAK nem kellenek KINTORNÁK.

KáNToRNaK – KiNToRNáK hangváz: K-N-T-R-N-K – K-N-T-R-N-K

Az igazi műértő KÁNTORNAK, az ő füleinek a KINTORNÁK hallgatása, KÍN TORNÁKkal egyenlő.

KáNToRNaK – KíN ToRNáK hangváz: K-N-T-R-N-K – K-N-T-R-N-K

 

LAJHÁR – ?, azaz ismeretlen.  A szó ősnyelvi. A LAJHÁR lustán HAJOL RÁ az ágra.

LaJHáR – HaJoL Rá hangváz: L-J-H-R – H-J-L-R

A LAJHÁR lustán RÁHAJOL az ágra.

LaJHáR – RáHaJoL hangváz: L-J-H-R – R-H-J-L

A LAJHÁR lusta HAJLÁR.

LaJHáR – HaJLáR hangváz: L-J-H-R – H-J-L-R

A LAJHÁR, ki tudja, HOL JÁR?

LaJHáR – HoL JáR hangváz: L-J-H-R – H-L-J-R

 

VÁNDORnémet. A VÁNDOR: VAN = víz, DOR = út. Ősnyelvi szó: a VÍZ, örök VÁNDOR példája.

VáNDoR – WaNDeReR hangváz: V-N-D-R – W-N-D-R-R

A VÁNDOR RONDÁVÁ járja saruját a hosszú utakon csámboRODVÁN, csembeREDVÉN.

VáNDoR – RoNDáVá hangváz: V-N-D-R – R-N-D-V

A védtelen VÁNDORral néha DURVÁN elbántak az útonállók.

VáNDoR – DuRVáN hangváz: V-N-D-R – D-R-V-N

A VÁNDOR csak REDVÁN élt, koszosan, és étele is az volt, amit itt-ott kapott.

VáNDoR – ReDVáN hangváz: V-N-D-R – R-D-V-N

A VÁNDOR távolba RÉVENDŐ tekintete kutatta hol van település, ahol megpihenhet.

VáNDoR – RéVeNDő hangváz: V-N-D-R – R-V-N-D

A pusztai VÁNDOR teste NEDVRE, VIDENRE, VIDINRE (vízre) vágyott kívül-belül. Voltak VIDENRE, azaz vízre szálló, hajós VÁNDORok (viden ––> nediv ––> nedv).

VáNDoR – NeDVRe – ViDeNRe hangváz: V-N-D-R – N-D-V-R – V-D-N-R

 

MOCSÁR – szláv. Magyar nyelvterületen, több vidéken is létező megnevezés, amely kezdeti MOCSARas, CSOMORA, CSOROMA állapotra vezethető vissza. A RAMOCSA lehet ennek ellentéte: magaslat is.

MoCSáR – RaMoCSa hangváz: M-CS-R – R-M-CS

A MOCSÁR bűze CSÖMÖRítő.

MoCSáR – CSöMöR hangváz: M-CS-R – CS-M-R

 

POCSOLYAszláv. POCSOLYA helyenként CSOPOLYA, a mocsár mocsolya. Szilágysági Mocsolya nevű falu.

PoCSoLYa – CSoPoLYa hangváz: P-CS-LY – CS-P-LY

A POCSOLYA vizét leCSAPOLJÁk

PoCSoLYa – CSaPoLJa hangváz: P-CS-LY – CS-P-LJ

 

TOPOLYAszláv. A TOPOLYAfa vízigényét PÓTOLJA, TÁPOLJA a pocsolyás, mocsolyás, mocsári vizenyős TALAJ.

ToPoLYa – PóToLJa – TáPoLJa – TaLaJ hangváz: T-P-LY – P-T-LJ – T-P-LJ – T-L-J

 

TOPÁNKA – szláv. PÁNTOKkal felköthető lábbeli. Innen a román OPINKA, náluk bocskor, az is PÁNTOKKal kötött.

ToPáNKa – PáNToKoPiNKa hangváz: T-P-N-K – P-N-T-K – P-N-K

TOPÁNt a NEPÓToknak, unokáknak kötöttek az anyukák. Az unokák a NÉPesség PÓTlói, NÉPPÓTok, NEPÓTok.

ToPáN – NePóT – NéPPóT hangváz: T-P-N – N-P-T – N-P-P-T

 

PANTALLÓnémet, francia. A PANTALLÓ nadrágot PÁNTTAL rögzítették, kötötték fel.

PaNTaLLó – PáNTTaL hangváz: P-N-T-L – P-N-T-L

Némely PANTALLÓ nadrágfélét felül PÁNT, alul TALPALLÓ rögzítette a TALP ALÁ.

PaNTaLLó – TaLPaLLó  – TaLP aLá hangváz: P-N-T-L – T-L-P-L – T-L-P-L

 

TANOROK?. Legjobb termőföld. A TANOROK földet, aranyKORONÁT érő ÉRTÉKEN számították.  Bizonyítja a nyelv, az aranyKORONA az ősiségben létező értékmérő volt. Nem XIX. századi eredetű, bármily nagy nevek állítják.

TaNoRoK – KoRoNáT – éRTéKeN hangváz: T-N-R-K – K-R-N-T – R-T-K-N

A TANOROK föld örökségül a hagyakozó ROKONÁT illették, családok örökbirtoka lévén, de volt közös TANOROK is.

TaNoRoK – RoKoNáT hangváz: T-N-R-K – R-K-N-T

A TANOROK örökségnél NOROKOT (szerencsét) jelentett a közeli vérrokonság.

TaNoRoK – NoRoKoT hangváz: T-N-R-K – N-R-K-T

A TANOROK nyilvántartását a rovó NOTÁROK végezték.

TaNoRoK – NoTáRoK hangváz: T-N-R-K – N-T-R-K

Az uradalmi TANOROKföld terményeiről az udvari TÁRNOK döntött.

TaNoRoK – TáRNoK hangváz: T-N-R-K – T-R-N-K

TANOROK földeket mindig a NATÚROKból TÖRNEK be komoly megműveléssel.

TaNoRoK – NaTúRoK – TöRNeK hangváz: T-N-R-K – N-T-R-K – T-R-N-K

Szakszerűtlen gazdálkodással RONTANAK a TANOROK földek állagán.

TaNoRoK – RoNTaNaK hangváz: T-N-R-K – R-N-T-N-K

TANOROK földeket az őstelepesek a NATÚRföldekből TÚRÁNAK föl.

TaNoRoK – TúRáNaK hangváz: T-N-R-K – T-R-N-K

Ezért kapta a letelepedés céljából felTÚRt, művelés alá vont NATÚR térség a TURÁN nevet. A NATÚR, TURÁN, TANOR azonos fogalomkör kifejezései.

NaTúR – TuRáN – TaNoR hangváz: N-T-R – T-R-N – T-N-R

 

RIBANC – CINÓBER. – nyelvész: ógörög, német. Az ásvány színe élénkvörös. Ásványként: SZÍNes, vörös BÉRc, ÉRC, KŐ. A CINÓBER név ősi, Özönvíz előtti. A higany név is, híg, gyenyó, folyékony. Nem Schuster János adott nevet, ő csak jó érzékkel, ötletesen az eredeti névadási módot alkalmazta. E név élt már az ősiségben.

CINÓBER – kezdetben talán: SZINÓBER. A CINÓBER, SZINÓBER szó hangjaival e tárgykörhöz tartozó szavak alkothatók, a gyök- és hangváz átforgathatóság is igazolja az ősnyelvi eredetet. Aki látott CINÓBERt, tudja, mily élénk, égővörös színű, amely a természetes, erkölcsös életet élő párokat is felhangolja. Benne van a CSIN, a és a BER, azaz férfi. A CINÓBER mögöttes jelentése SZÍNlelt, SZÍNes érzéki SZINtű, a BER, párzási felmagasodás (ber = férfi, berbécs = hím juh). Az erkölcsileg süllyedő világban a CINÓBER szín nyilvánosházak bikavadító csalogatószíne lett. Mögötte RIBANCok élik világukat. A CINÓBER szín és RIBANC élet közti párhuzam ősrégi.

A RIBANC a nyújtott élvezetért CUNABÉRt kér.

CiNóBeR – RiBaNC – CuNaBéR hangváz: C-N-B-R – R-B-N-C – C-N-B-R

A RIBANCBÉRért árulja CUNÁját, azaz nála kapható BÉRCUNA.

RiBaNC – BéRCuNa hangváz: R-B-N-C – B-R-C-N 

A RIBANC jelképesen mintegy CÉRNÁBA fűzi lyukas garasként, az „elfogyasztott” férfi ügyfeleit.

RiBaNC – CéRNáBa hangváz: R-B-N-C – C-R-N-B 

A RIBANC megszabott ÁRBA NÁSZt (c > sz) szolgáltat. Egyébként a NÁSZ lehetett NÁC ejtésű is kezdetben.

RiBaNC – áRBa NáSZ hangváz: R-B-N-C – R-B-N-SZ

A RIBANCBÉRNÁSZt szolgáltat.

RiBaNC – BéRNáSZ hangváz: R-B-N-C – B-R-N-SZ

Ha a CINÓBER szín mögött jól megy az üzlet, a RIBANC a csúcson, BÉRCEN érzi magát.

CiNóBeR – RiBaNC – BéRCeN hangváz: C-N-B-R – R-B-N-C – B-R-C-N

A kéjházi RIBANC csak BÉRENC, a tulajdonos BÉRENCe a kéjvágyó férfiak megfejésére.

RiBaNC – BéReNC hangváz: R-B-N-C – B-R-N-C

 

ORVOSfinnugor. Az igazi, lelkiismeretes ORVOS, nem áll rá hamis, élet- és emberellenes tevékenységi SÁVRA, csak mert az ország politikai hatalmi tényezőit markában, adósságrabságban tartó pénzmágnás világ elitnek arra szottyan kedve. Ám, ha felelőtlen az ORVOS, betegének sorsa, állapotának rosszra fordulása az ő ROVÁSára írandó.

oRVoS – SáVRa – RóVáS hangváz: R-V-S – S-V-R  – R-V-S.

Az ORVOS a SORVAdások, vagy SÉRVEk kezelője. Nagy bajban SÍRVA kérjük segítségét.

oRVoS – SoRVa – SéRVe – SíRVa hangváz: R-V-S – S-R-VS-R-VS-R-V.

A REVESedő testű beteg SÓVÁRan, kétséges, ÁRVÁS érzettel várja gyógyító ORVOSát.

oRVoS – SóVáR– áRVáS  – ReVeS hangváz: R-V-S – S-V-R – R-V-S – R-V-S.

Az ORVOS figyelmeztet a SZERVEk SAVRA érzékenységére.

oRVoS – SZeRV – SaVRa hangváz: R-V-S – SZ-R-V – S-V-R.

 

KARAMBOLnémet. A KARAMBOL hangjainak átforgathatósága mutatja ősnyelvi eredetét. A biliárdban a kiütött golyókat LOMBA RAKja. A közúti KARAMBOLnál, balesetnél, szintén LOMBA RAK, haLOMBA RAK.

KaRaMBoL LoMBa RaK hangváz: K-R-M-B-L – L-M-B-R-K.

A KARAMBOLok ROMBOLÓK, utánuk csak ROMBOLÉK marad.

KaRaMBoL RoMBoLóK RoMBoLéK hangváz: K-R-M-B-L – R-M-B-L-K – R-M-B-L-K

A KARAMBOL olyan, mint mikor BAROM LÖK fel egy üvegszekrényt, csak BARMOLÉK marad.

KaRaMBoL – BaRoM LöK – BaRMoLéK hangváz: K-R-M-B-L – B-R-M-L-K – B-R-M-L-K

A dákót MAROKBÓL irányítva okoz KARAMBOLt a golyók közt.

KaRaMBoL MaRoKBóL hangváz: K-R-M-B-L – M-R-K-B-L

 

MARHA – német. Szántóföldön, szállításnál igásMARHA erejével HÁROMszoros a haladás, HAMARrabb végzel. A fémolvasztó HÁMORnál is kell az igásMARHA erő, mert úgy HÁROMszor HAMARabb feltölthető a kúpkemence.

MaRHa – HaMaR – HáRoM hangváz: M-R-H – H-M-R – H-R-M

A HÁMRA fogott igásMARHÁval ROHAMszerűen gyorsan végezhető a munka.

MaRHa – RoHaM – HáMRa – HáMoR hangváz: M-R-H – R-H-M – H-M-R – H-M-R.

Aki igásMARHÁT használ, az ROHAMOT diktál.

MaRHáT – RoHaMoT hangváz: M-R-H-T – R-H-M-T.

 

KALMÁR, MERKEL – e szavak a bérnyelvészet szerint német eredetűek. MERKEL szóra is azt vágnák rá, hiszen a kancellár is MERKEL. Mit jelent a KALMÁR szó? Mit a MERKEL? Német vagy magyar szavak ezek?

A KAL gyök egyik jelentése: út: KALé. Beépül a KALand, KÁL (ló), KELengye, KULlog és más szavakba. A KALmár MERész, hisz az ősiségben RÉMtettek is kísérték e foglalkozást az utakon, KALandok sora.

A MERKEL szó Székelyföldön, főképp Csíkban nyitott, tátott jelentésű. Aki nagyra tátott szájjal bőg, MERKEL, talán valamiért, MER KELL az neki.  Aki tágra nyitott szemekkel MERKEL, méricskél, MÉRKÉL. Azért néz MERőn, MERt amit lát érdekli, MER KEL, MERt KELL. A székelyföldi Oklánd melletti MERKE-tetőn tágra nyitott szemmel lehetett MERKELni a tájat. A ma Izrael földjén levő KÁRMEL-hegy is MERKELő, távolba látó hely volt.

MeRKeL – KáRMeL hangváz: M-R-K-L – K-R-M-L.

A KALMÁRok, régiesen: KALAMÁRok, nagykereskedők, nagy árumennyiséget mozgattak, szállítottak nagy távolságokra. Az életük csupa RUMLI, mozgás, örökös RÁMOLÓK ők.

KaLMáR – RáMoLóK – RuMLiK hangváz: K-L-M-R – R-M-L-K – R-M-L-K

A KALMÁRnak – úgymond – sokat kell KÖRMÖLnie, KARMOLnia, hogy vagyona gyarapodjon.

KaLMáR – KöRMöL – KaRMoL hangváz: K-L-M-R – K-R-M-L – K-R-M-L

A KALMÁR minél nagyobbat MARKOL, s közben vigyázón MERKEL, nyitott szemmel jár, MÉRKÉLve esélyeit.

KaLMáR – MaRKoL – MeRKeL – MéRKéL hangváz: K-L-M-R – M-R-K-L – M-R-K-L – M-R-K-L

A KALMÁR, jelképesen értve, nagy LAKMÁR, mohón felLAKMÁRozna, bekebelezne minden hasznot.

KaLMáR – LaKMáR hangváz: K-L-M-R – L-K-M-R

A KALMÁR foglalkozása megköveteli a különböző REKLÁMfogásokat.

KaLMáR – ReKLáM hangváz: K-L-M-R – R-K-L-M

A KALMÁR éberen figyel, és ha ROMLIK az áru, inkább olcsóbban, de gyorsan túlad rajta.

KaLMáR – RoMLiK hangváz: K-L-M-R – R-M-L-K

A KALMÁR a pénzt KELMÉRE váltja, és vissza is.

KaLMáR – KeLMéRe hangváz: K-L-M-R – K-L-M-R

 

MATRÓZ – a bérnyelvészet szerint szláv.

A MATRÓZ néha vízbe MÁRTÓZik.

MaTRóZ – MáRTóZó hangváz: M-T-R-Z – M-R-T-Z

MATRÓZ – ZÓRTAM teljes átfordítás. Mintha a tenger mondaná: megSZÓRTAM vízzel a MATRÓZt.

MaTRóZ – SZóRTaM hangváz: M-T-R-Z – SZ-R-T-M

A MATRÓZ: leRÁZTAM a vizet magamról.

MaTRóZ – RáZTaM hangváz: M-T-R-Z – R-Z-T-M

A napsugár: SZÁRÍTOM a MATRÓZt.

MaTRóZ – SZáRíTaM hangváz: M-T-R-Z – SZ-R-T-M

A MATRÓZ igéi: SZERETEM a tengert, de az orkánszerű viharban majdnem beSZARTAM.

MaTRóZ – SZeReTeM – SZaRTaM hangváz: M-T-R-Z – SZ-R-T-M – SZ-R-T-M

LeSZŰRTEM a tanulságot, nem leszek tovább MATRÓZ.

MaTRóZ – SZűRTeM hangváz: M-T-R-Z – SZ-R-T-M

 

LOMBIKarab, görög a bérnyelvészet szerint. Pedig ott az ősi BILIKOM is. Bár szerintük az a német willkommen üdvözlő szóból ered. Ez olyan, mint az óbégat szó német eredeztetése, pedig ott a magyar bőg, béget.

A kisgyerek mondja: BILIKÉM. A politikai rabok celláiba betett KÜBLI, a rab BILIje, az ő számára: KÜBLIM.  Ezek mind edények, mint a LOMBIK, amiben a tartalom, így vagy úgy: fel- vagy leBOMLIK.

LoMBiK – BiLiKéM – KüBLiM – BiLiKoM hangváz: L-M-B-K – B-L-K-M – K-B-L-M – B-L-K-M

A LOMBIKban felBOMLIK a vegyi anyag, KIBOMOL, elemeire hull a vegyi összetétel.

LoMBiK – BoMLiK – KiBoMoL hangváz: L-M-B-K – B-M-L-K – K-B-M-L

A LOMBIKban LOMOKBA BOMLIK a kísérleti anyag.

LoMBiK – LoMoKBa – BoMLiK hangváz: L-M-B-K – L-M-K-B – B-M-L-K

A LOMBIKban vegy- és hőhatásra nagyon MOBILOK, azaz erőteljes mozgásba lépnek anyagrészecskék.

LoMBiK – MoBiLoK hangváz: L-M-B-K – M-B-L-K

A LOMBIKban végzett kísérlet során belelátunk az anyagokat alkotó ELEMEKBE.

LoMBiK – eLeMeKBe hangváz: L-M-B-K – L-M-K-B

 

NYÁRS?, azaz ismeretlen. A NYÁRS szárból, fa SZÁRNYából, ágából készül.

NYáRS – SZáRNY hangváz: NY-R-S – SZ-R-NY

A NYÁRSra NYERS húst tűznek, és megsütik.

NYáRS – NYeRS hangváz: NY-R-S – NY-R-S

A NYÁRSat SERÉNYen forgatják, különben RUSNYán megég.

NYáRS – SeRéNY – RuSNYa hangváz: NY-R-S – S-R-NY – R-S-NY

A NYÁRSon sütéssel finom falatok NYERÉSE a jutalom.

NYáRS – NYeRéS hangváz: NY-R-S – NY-R-S

 

KARIKATÚRAérdekes szó, amelyet olasznak jegyez a nyelvészet. Ám ha megfordítjuk, ez is magyarul beszél! A KARIKATÚRA – ARÚTAKIRAK teljes átfordítás mutatja, hogy a rajzoló által az alany KARAKTERe rajzolatának a hátrányos jellemzői kiemelve, A RÚTA KIRAK-va. Az alábbiak azonos fogalomkör összetartozó kifejezései.

KaRiKaTúRa – KaRaKTeR hangváz: K-R-K-T-R – K-R-K-T-R

KaRiKaTúRa – a RúTa KiRaK hangváz: K-R-K-T-R – R-T-K-R-K

Nemcsak egyszerűre, hanem KIRAKATIRA, RIKÍTÓRA eltúlozva a hatás elérése végett.

KaRiKaTúRa – KiRaKaTiRa – RiKíTóRa hangváz: K-R-K-T-R – K-R-K-T-R – R-K-T-R

A jó KARIKATÚRA kitűnő, KRITIKÁRA alkalmas rajzolat.

KaRiKaTúRa – KRiTiKáRa hangváz: K-R-K-T-R – K-R-T-K-R

Ha e szó hangjaival nem volna képezhető a magyar nyelvben ilyen – átforgatva is értelemhordozó – szavak tömege, akkor véletlennek nevezhetnénk, de a:
LEVENDULA – ALUDNIVELe,
MANDULA – ALUDNÁM,
IMOLA – ALOMI, ÁLOMI
szavak átfordítása nyomán létrejövő – fő jellemzőket leíró – kifejezések, és az itt fent felsorolt más szavak igazolják, hogy nem véletlen. Az ilyen gyök és szófordítások azt is igazolják, sok más bizonyíték mellett, hogy a TEREMTÉS nem elmélet, hanem TÉNY! Az emberrel együtt teremtetett a nyelv adománya, annak örökítő sejtjeibe ágyazva. Az ősnyelv, a mai magyar nyelv olyan tökéletes szerkezetű, felépítésű, mint egy élő szervezet. A nyelv adománya, a beszédképesség örökölhetősége, minden újszülött kisded által birtokolt és majd továbbadott ősnyelvi nyelvszerkezeti váz, az ember Teremtőjének érdeme. Az ő tökéletes teremtői képességét dicséri.
Tehát, nem minket illet dicséret, hogy ily nyelvünk van, ily csodálatos nyelvet beszélünk, hanem azt, akitől kaptuk!

Kétségbevonhatatlan, a fentiek mind azonos hangokkal épülő hangvázak. A bemutatott szópárok bizonyítják gyakorlati-értelmi összetartozásukat, s az alany valamilyen fontos névadó jellemzőjét mutatják azonos hangokkal.

 

További gyök- és szófordító bizonyítékok

SZÖRP – hangutánzó. Gyümölcsből PRéSeléssel nyerünk SZiRuPot, SZöRPöt, PRÉSeléskor szétPRüSZköl, szétFRöCSköl a gyümölcslé (p > f, sz > cs). Az RP páros, mint R.P – P.R gyök: ReP – PeR, azt is elmondja, hogy a gyümölcs PRéSeléskor megREPed, felaPRózódik, és ha PöRgetjük egy szerkezetben, akkor több SZöRPöt nyerünk. A végén, az alján marad a SEPRŐ. A FRISS gyümölcsSZÖRPnek SZEREPe van a sejtek megújulásában (p > f: prés > friss), és segít kiSEPERni a sejtekből az elhasználódott elemeket.

SZöRP – PRöSZ hangváz: SZ-R-P – P-R-SZ

SZöRP – SZiRuP – SZeReP hangváz: SZ-R-P – SZ-R-P – SZ-R-P

PRéS – SePRő – SePeR hangváz: P-R-S – S-P-R – S-P-R

 

ABRONCSszláv a nyelvészet szerint. Az ABRONCS kádak, hordók dongáit összetartja, összetarcsa (népi), összeRÁNCSA, egy BRANCSban tartja a dongákat.

aBRoNCS – BRaNCS hangváz: B-R-N-CS – B-R-N-CS

ABRONCS van a CSEBEREN, CSÖBÖRÖN is.

aBRoNCS – CSöBöRöN hangváz: B-R-N-CS – CS-B-R-N

Az ABRONCS – RONCSBA átforgatás mutatja, hogy ABRONCS nélkül RONCSBA dobható a kád, hordó, csöbör.

aBRoNCS – RoNCSBa hangváz: B-R-N-CS – R-N-CS-B

A BÖRBÖNCE kishordón is ABRONCS van.

aBRoNCS – BöRBöNCe hangváz: B-R-N-CS – B-R-B-N-C

ABRONCS nélkül CSORBÁN néz ki a faedény.

aBRoNCS – CSoRBáN hangváz: B-R-N-CS – CS-R-B-N

Ha az ABRONCS nem eléggé szoros, CSORRANÓBA indul a folyadék.

aBRoNCS – CSoRRaNóBa hangváz: B-R-N-CS – CS-R-N-B

 

BÁDOG – nyelvészet szerint ismeretlen eredetű. A BÁDOG ütésre DOBOG, a BODEGA valaha BÁDOGolt deszkából való alkalmi épület volt, amelyben DOBOGtattak a részegek.

BáDoG – DoBoG – BoDeGa hangváz: B-D-G – D-B-G – B-D-G

 

BÁRKAlatinként jegyzik.  A szóalkotó vázhangok átforgatásaival tudatja: Noé a BÁRKÁba BERAKta állatait.

BáRKa – BeRaK hangváz: B-R-K – B-R-K

ABRAKot is, hogy jól KARBAn tarthassa őket hosszú időn át.

BáRKa – aBRaK – KaRBa hangváz: B-R-K – B-R-K – K-R-B

Az ABRAKos ládát BAKRA tette, hogy magasabban legyen, ez a jászol, amelyből jászolnak, jesznek, esznek.

BáRKa – aBRaK – BaKRa hangváz: B-R-K – B-R-K – B-K-R

A BÁRKA hatalmas volt, ősnyelven: AKBÁR = hatalmas. Védő KÓBOR volt a fejük fölött KÓBORlásuk alatt.

BáRKa – aKBáR  – KóBoR hangváz: B-R-K – K-B-R – K-B-R

A BÁRKÁt az emberek KÖRBEállták, és Noét röhögték, amint bevonult családjával.

BáRKa – KöRBe hangváz: B-R-K – K-R-B

Amikor a vihar bevágta az ajtót, és elindult az addig ismeretlen hatalmas zápor, már nem röhögtek, bánták, hogy nem hallgattak Noéra. Mondhatták: BE KÁR, hogy nem fogadtunk szót, mert így mindannyian KÁRBA megyünk.

BáRKa – BeKáR – KáRBa hangváz: B-R-K – B-K-R – K-R-B

A BÁRKA egy teljesen más éghajlatú KORBA vitte utasait.

BáRKa – KoRBa hangváz: B-R-K – K-R-B

 

TÁBOR – nyelvészék szerint: cseh. TÁBORba BÁTOR férfiak szállnak, BOTOR tetteket elkövetők ellen.

TáBoR – BáToR – BoToR hangváz: T-B-R – B-T-R – B-T-R

Baj esetén férfiakat TOBORoznak elBITORló szándékkal BETÖRŐ ellenség miatt.

ToBoR – BiToR – BeTöR hangváz: T-B-R – B-T-R – B-T-R. A Szócsaládok fejezetben még rengeteg változata.

 

KENDER töröknek mondják. A KENDERruhás földművelő, állattartó nyaka DERmáját, bőrét, vörösre, REDre DÖRzsölte a kenDERing. KENDER átfordítva: REDNEK. Ősnyelven: RŐTNYAK, angolul REDNECK.

KeNDeR – ReDNeK hangváz: K-N-D-RR-D-N-K

Idővel, a szinte elnyűhetetlen KENDER ruhák is RONDÁKká válnak.

KeNDeR – RoNDáK hangváz: K-N-D-RR-N-D-K

A KENDERből szőtt lepelruhát DERÉKON kötötték meg.

KeNDeR – DeRéKoN hangváz: K-N-D-RD-R-K-N

 

HAJDUfinnugoréktól. Kezdetben HAJTÓ, marhaHAJcsár. A szót ejtették HAJDÓnak is. Átforgatva előbukik egy jellemzőjük, a DUHAJ, DÚLó, rabló életmódjuk. A HAJDÚK DUHAJOK voltak.  

HaJDúK – DuHaJoK hangváz: H-J-D-K – D-H-J-K

Bocskai szabadságharca idején a kóbor HAJDÚ népből ÚJHAD alakult.

HaJDú – úJHaD hangváz H-J-D – J-H-D

Bocskai letelepítette őket, és később megJOHADtak, tisztességes gazdálkodókká váltak.

HaJDú – JoHaD hangváz H-J-D – J-H-D

 

GRÓFnémet eredetű a nyelvészet szerint. A GRÓFok már kezdetben, közügyekben FORGolódó urak.

GRóF FoRGó hangváz: G-R-F – F-R-G

 

BOJTORJÁNtörök, szerintük. A növény fő jellemzője: csúcsán, ORJÁN BOJTszerű virág van: BOJT ORJÁN.

BoJToRJáN – oRJáN BoJT hangváz: B-J-T-R-J-N – R-J-N-B-J-T

TORJÁN levő BOJban (boly), virágban, termésben van a JOB (jobb) hatású gy azaz gyógy elem.

BoJToRJáN – ToRJáN BoJ hangváz: B-J-T-R-J-N – T-R-J-N-B-J

 

OSTOBA?. Aki OSTOBA, lehet örökletes ŐSBUTA, SUTÁBA sem képes jó dologra, csak BOTOS szerepre jó.

oSToBa – őSBuTa – SuTáBa – BoToS hangváz: S-T-B – S-B-T – S-T-B – B-T-S

 

CIROKszláv-latin. Külsőre kuKORICára hasonló, mindkettőnek KÓRICÁLÓ magvai vannak, KÓRICÁK.

CiRoK – KuKoRiCa – KóRiCáK hangváz: C-R-K – K-K-R-C – K-R-C-K

 

CSOLNAK, CSÓNAKszláv. A CSOLNAK csak úgy haladhat előre, ha sűrűn loCSOLNAK, panCSOLNAK a lapátokkal.

CSoLNaK – loCSoLNaK hangváz: CS-L-N-K – l-CS-L-N-K

A CSÓNAK olyan, akár egy teknő alakú úszó KANCSÓ.

CSóNaKKaNCSó hangváz: CS-N-KK-N-CS

 

DAJKAszláv. Ha DAJKA lettél AJKADdal dalra fAKADJ a kis emberke örömére.

DaJKa – aJKaD – faKaDJ hangváz: D-J-K – J-K-D – f-K-D-J

Az igazi DAJKA az anya. Ha anya akarsz lenni, férfira kell AKADJ.

DaJKa – aKaDJ hangváz: D-J-K – K-D-J

 

DÉVAJ? . DÍVAolasz.  A DÉVAJ DÍVA DIVATos öltözékkel VADÍT és DÍVÁnyra csal.

DéVaJ – DíVa – DiVaT – VaDíT – DíVáNY hangváz: D-V-J – D-V – D-V-T – V-D-T – D-V-NY.

A DÉVAJJAVAD akarja, oda-vissza legJAVAD.

DéVaJ – JaVaD hangváz: D-V-J – J-V-D

 

 DISZNYÓtörök. Napjainkban DISZNYÓ kell házőrzőnek a kutya helyett, mert attól ISZONYODnak némelyek.

DiSZNYóiSZoNYoDó hangváz: D-SZ-NY – SZ-NY-D

 

RAGADOZÓfinnugor. A RAGADOZÓ, GARÁZDA, megfoszt javaidtól, jószágaidtól.

RaGaDoZó – GaRáZDa hangváz: R-G-D-Z – G-R-Z-D

 

GOROMBAszláv. Amin GOROMBULva DÖRÖMBÖLnek, az ROMBADŐL.

GoRoMBuL – DöRöMBöL RoMBaDőL hangváz: G-R-M-B-L D-R-M-B-L – R-M-B-D-L

 

JÁROMszláv. A JÁROM a MARHA (j > h) MARJÁra való, azt MARJA.

JáRoM – MaRJa – MaRHa hangváz: J-R-M – M-R-J – M-R-H

 

NOMÁD – latin-görög, otthontalan, NOMÁD – DOMÁN, azaz DOMÁN, DOMON nélküli ember vagy nép.

NoMáD – DoMáN hangváz: N-M-D – D-M-N

Az ilyen NOMÁDok többnyire DÍNOMDÁNOM életet élnek.

NoMáD – DíNoM – DáNoM hangváz: N-M-D – D-N-M – D-N-M

 

HURCOLfinnugor. Kézzel HURCOLva nehezen HARCOLsz meg a nehézségekkel.

HuRCoL – HaRCoL hangváz: H-R-C-L – H-R-C-L

 

IGAZSÁGfinnugor. Ma az IGAZSÁG helyett a GAZSÁG a menő.

iGaZSáG – GaZSáG hangváz: G-Z-S-G – G-Z-S-G

 

ISTENfinnugor. ISTEN helyett SÁTÁN az úr azok felett, akik engednek neki.

ISTeNSáTáN hangváz: S-T-N – S-T-N

 

LATIN – latin. A nyelv tudja: az ITALIÁN, TALIÁN, aki régen LaTiN volt, ITALköz földnyelv TALAJÁN, ITALON lakott.

iTaLiáN – TaLiáN – LaTiN – ITaLoN hangváz: T-L-N – T-L-N – L-T-N – T-L-N

iTaLJáN – TaLaJáN hangváz: T-L-J-N – T-L-J-N

 

LAGÚNAolasz. A LAGÚNA partján különleges a hANGULAt, ezt érezte Mikes Kelemen, Ovidius és Napóleon is.

LaGúNa – haNGoLó hangváz: L-G-N – h-N-G-L

A LAGÚNA, tengervízi ANYAGGAL telített öböl.

LaGúNa aNYaGGaL hangváz: L-G-NNY-G-L

 

ROHADfinnugor.. Az értelmetlenül, kapzsi módon összeHORDott dolgok megROHADnak.

HoRD – RoHaD hangváz: H-R-D – R-H-D

 

Hangsorrend változása nélkül

KARALÁBÉnémet-olasz. A KARALÁBÉ oly kerti növény, amely KARÓszerű LÁBon áll: KARÓLÁBÚ.

KaRaLáBé – KaRóLáBú hangváz: K-R-L-B – K-R-L-B

 

KANDELÁBERlatin. A KANDELÁBER táljában a láng KANDE LÁBRA állítva (kande = gyertya) KANDIkálva ég.

KaNDeLáBeR – KaNDe LáBRa hangváz: K-N-D-L-B-R – K-N-D-L-B-R.

 

KÁPOSZTAszláv. A KÁPOSZTA, leKOPASZTVA és KÁPja, feje OSZTVA használható.

KáPoSZTa – KoPaSZTVa – KáP oSZTVa hangváz-: K-P-SZ-T – K-P-SZ-T-V – K-P-SZ-T-V

 

Majd lesz olyan, hogy amit te összeHORDOL, ő elHERDÁLja.

HoRDoL – HeRDáL hangváz: H-R-D-L – H-R-D-L

 

RENEGÁTfrancia, olasz. Aki megTAGAdván előbbi önmagát, ide-oda RÁNGATható érvényesülési vágyai által.

ReNeGáT – RáNGaT hangváz: R-N-G-T – R-N-G-T

 

SZIMMETRIAlatin. Elméleti tengelye két oldalán SZEMre azonos MÉRTÉK.

SZiMMeTRiKuS – SZeMMéRTéKeS hangváz: SZ-M-M-T-R-K-S – SZ-M-M-R-T-K-S

 

Rengeteg van, ezrével. Ezek egyike sem véletlen egybeesés. A tárgykörön belüli, azonos hangokkal kifejezhető értelmi kapcsolat, jellemzők megnevezései bizonyítják a magyar nyelvi eredetet. Ezt abban az esetben is, ha idegen nyelvben van jelen az adott szó. A szótár Függelékében több mint 4.000 címszó hangváz egyezése található.

 

Ellentétes és azonos értelmet kimutató gyökök megfordításai, átforgatásai és hangvázaik

HEGY – GYEH, H.GY – GY.H gyök. A HEGY kiemelkedés, magaslat, a GYEH mélység, völgy. Mindkettőt azonos hangokkal fejezi ki. A Jeruzsálem melletti GYEH egy Hinnom nevű ember tulajdona volt, ezért volt GYEHHinnom, összevonva: GYEHinnom, azaz Hinnom völgye – völGYE/h. A régi magyar nyelvben a GY.H gyök: GYuH, a GYUHa a test mély belsőségeit, gy > j váltással – JONH, JONHó – jelentett érzelmi mélységet. Minden HEGYnek GYEHe, völgye van.

HeGY – GYeH hangváz: H-GY – GY-H

 

HAR – HOR, H.R gyök. A HAR hegy, a HORpasz, mélyedés, völgy, a HARapás bemélyed, a HORpadás mélység. Minden HARnak, hegynek HORpasza, völgye van.

 

 DOM – MED, D.M – M.D gyök, DOMb és MEDence. MEDer és DAM azaz GÁT.

 

DAG – GÖD, D.G – G.D gyök. Balkányi Szabó Lajos: Magyar ősmesékben ír az ősi DAGról, amely hegyet jelentett az ősnyelvben, s amely él a mai török nyelvben: DAĞ. Minden DAG mellett GÖDör, völgy van, amelyben víz folyik. A GÖD vizet is jelent. A DAG – GÖD párja d > t és g > k váltással: GÁT – TEKnő.

 

GÁT – TÁG, G.T – T.G gyök (g > k) GÁT – TEKnő, a GÁT magas, a TEKnő völgy, amelyben víz lehet. A GÁT egy TÁG teret lezáró akadály. A GÁTlás retTEGést előidéző. A beTEGség GÁTló hatású. A TEGnap már nem GÁTol, az a holnap esélye, amely teremthet TÁG teret is. E gyökből van a – nyelvészet szerint német eredetű – sTÉG, a víz fölé magasított emelvény, töltés, amely TÁGabb térre enged kilátást.

 

BÁGY – GYÁB, enyhe hajlatú BÁGYadt domb és sekély, ároknál láGYABB hajlatú vízelvezető. A B.GY – GY.B gyök: BáGY – GYáB, jelent álmatag, BÁGYadt, kellemes: ligetes, lugasszerű környezetet. A GYÁB pedig BÁGYadt, lassú folyású vízelvezető csatorna. Ezzel az értelemmel bír az alföldi és erdélyi HortoBÁGY névben. Az alföldi HortoBÁGY, a vizek lecsapolása előtt egy gyönyörű Éden-szerű, tavas, patakos, jól termő, gazdag, kertgazdálkodásra alkalmas térség volt. A HORT az ősnyelvben = kert. Erről bővebben a Hortobágy címszónál. BiatorBÁGY, Bia-tor-bágy, szintén a szép térség (bia = báj, biás = bájos), termékeny BÁGYasztható talaja okán kapta nevét.

A székelyföldi BÁGY falu nevében is domb, ám a fordított gyök jelenti a domb mögötti láGYABB hajlatú lankát is, ahol a falu elterül. Lágy értelműek a BEGY, BÖGY, BOGYó, BIGYó, BUGYuta, BÁGYad, BUGYi, a ráBIGGYesztett eGYÉB BÜGYürke. A GYÁB gyököt megörökölte a román nyelv: jghiab (zsgyáb) = csúszda, csatorna, amely szóban a ZS hang a vizet is jelenti: ZSíl, ZSilava, ZSihlava.

 

A bibliai HÓReb hegy nem héber nyelven kapott nevet. – lehet fehér (sziklák), a HÓR = hegy. Ismeretes, hogy a hirtelen ébresztett ember megREBben. Tehát a REB = REBbenés, EBRedés, azaz ÉBREdés, HÓREB = Ébredés hegye. A hajnali napfény megvillant a fehér sziklákon, s ez REBbentő, ÉBResztő, éBERítő jelenség volt. Névadáskor a teremtés ősnyelvén beszélt a hegy körül élő nép, így azon kapta nevét. Minden HAR, HÓR, így HÓReb mellett is HORpaszok, azaz mélyedések, völgyek húzódnak.

 

Ezt a nyelvi megjeleníthető képességet összességében, teljességében az utódnyelvek egyike sem birtokolja, csak az ómagyar ősnyelv, a teremtés nyelve, a nyelvi titkok magyarázó nyelve, amelyhez kötődnek a nyelvcsaládok és nem fordítva. Az ősnyelven minden gyök fordítható volt, és minden oda-vissza gyökkel szavakat alkottak.

 

A VÖLGY mélység. A VÖLGY szó, Rubik kockás elforgatással: GYÖLV. A tömörülést, amely összeGYÖLVe, gönGYÖLVe, GYŰLVe, benne veGYÜLVe föld- vagy kőtömeg, s kimagasodik a síkból, hegynek nevezzük.

VöLGYGYöLV hangváz: V-L-GY – GY-L-V

 

ÁLGY – LÁGY, fekvőhely, az ÁLGY az ÁLom helye, legyen LÁGY puha pihés, hangváz: L-GY – L-GY

 

TÉR – RÉT, mindkettő TÉRség, de egyik lehet végtelen, a másik behatárolt

 

Azonos hangrend, ellentétes értelem:

TOR – TOR T.R gyök, TORony, mint magasság, TORok, mélység

 

VÁD – VÉD, V.D gyök, VÁDol, VÉD

 

GÓR – GAR, G.R gyök. A GÓR hegy, a GARat mélység.

 

összeGYÚR – GYÉRít

 

VAD: oLVAD aLVAD, oLVaD aLVaD a hangváz: L-V-D, mindkettőnél ugyanaz

 

áCSOL áCSORog (l > r)

áCSoL – áCSoRog hangváz: CS-L – CS-R-g

 

LOG, doLOG – LÓGás, elLÓGod a napot.

DoLoG – LóGoD hangváz: D-L-G – L-G–D

 

TÉK, TÉKol TEKereg,

TéKol – TeKereg hangváz: T-K-l – T-K-r-g

 

HORD – HERDál

HoRD – HeRDál hangváz: H-R-D – H-R-D-l

 

KELLEMETES – KALAMITÁS, a kAlAmItÁs szóban a mély A hang és Ijesztő I hang is adják a KELLEMETLEN értelmet.

KeLLeMeTeS – KaLaMiTáS hangváz: K-L-M-T-S – K-L-M-T-S, ellentétes értelem és még sok más.

 

Szavak vegyes összeforgatásban:

DESZKÁkra SZAKAD a tőke.

DeSZKa – SZaKaD hangváz: D-SZ-K – SZ-K-D

A DESZKA hézagosan egymásra rakva SZIKKAD, azaz szárad.

DeSZKa – SZiKKaD hangváz: D-SZ-K – SZ-K-D

DESZKÁból készül a SZÉKED, KÁSZUD.

DeSZKa – SZéKeD – KáSZuD hangváz: D-SZ-K – SZ-K-D – K-SZ-D

 

KÍGYÓ – GYÍK, régiesen KILGYÓ, KÉLGYÓ – GYÉLK

KiLGYó – GYiLoK hangváz: K-L-GY – GY-L-K

 

A KLOKOGYÉL (krokodil) ÓLÁLKOGYÓ GYÉLKOLÓ, GYILKOLÓ.

KLoKoGYéL – óLáLKoGYó – GYéLKoLó hangváz: K-L-K-GY-L – L-L-K-GY – GY-L-K-L

 

BIKFIC: eredete a nyelvészek szerint: ismeretlen, BAKFIS: német, CAFKA: belső fejlesztés, FICKÓ: finnugor

FICKÓ = fiú, KÓFIC = fiú, CAFKA = lány, mind FICKÁndozó, CIFKÁs serdülők.

FiCKó – KóFiC – CaFKa hangváz: F-C-K – K-F-C – C-F-K

BIKFIC = fiú, BAKFIS = lány,

BiKFiC – BaKFiS hangváz: B-K-F-C – B-K-F-S

 

Utódnyelvből visszahozott szavak példái:

ADHÉZIÓ összetapadás, AD HOZZÁ.

aDHéZió – aD HoZZá hangváz: D-H-Z – D-H-Z

Az ADHÉZIÓ alapjában véve: HOZZÁADÁS

aDHéZió – HoZZáaD hangváz: D-H-Z – H-Z-D

 

Az AKTUS egyféle TUSAKodás TUSÁK összessége. A KT páros, mint gyök: KéT – TéK.

Az AKTUS személyek KözTi TUSÁK.

aKTuS – TuSáK hangváz: K-T-S – T-S-K

A TUSÁK néha KÉTES kimenetelűek. Lehet győzni, de veszíteni is.

TuSáK – KéTeS hangváz: T-S-K – K-T-S

Az AKTUS lehet TUSAKodás KETTESben.

aKTuS – TuSáK – KeTTeS hangváz: K-T-S – T-S-K – K-T-S

A rosszul megejtett TUSÁK eredményei SUTÁK lesznek.

TuSáK – SuTáK hangváz: T-S-K – S-T-K

 

Az AKTIVITÁS egyféle TEVÉKENYSÉG.

aKTiViTáS – TeVéKenyg hangváz: K-T-V-T-S – T-V-K-ny-S-g

aKTíV – TeVéKeny hangváz: K-T-V – T-V-K-ny

Létezhettek erre az ősnyelvben TEVETÉSEK, ÉKTŐ VETÉS, AKTIVITÁS változatok is:

aKTiViTáS – éKTő VeTéS – TeVeTéSeK hangváz: K-T-V-T-S – K-T-V-T-S – T-V-T-S-K

 

A FÖLDESúri rendszert FEUDÁLISnak mondja a történelem. A szó ősnyelvi, ómagyar eredetű, a hangváz bizonyít:

FeuDáLiS – FöLDeS hangváz: F-D-L-S – F-L-D-S

 

A ROMBUSZ alakja a csonthéjas gyümölcsök magvához hasonló, ezeket ősnyelven SZEMBURA néven is nevezték, mivel a csíraképes SZEM kemény BURÁban rejtőző.

RoMBuSZ – SZeMBuRa hangváz: R-M-B-SZ – SZ-M-B-R   

 

A SZKARABEUSZ bogár, az egyiptomiak szentként tisztelték, mégis ganéjgalacsint görgető, SZARBA KÚSZÓ bogár.

SZKaRaBeuSZ – SZaRBaKúSZó hangváz: SZ-K-R-B-SZ – SZ-R-B-K-SZ

 

További gyök-, hang összeforgatások és szófordítások:

TÉR-RÉT, MONY-NYOM, GÖCS-CSÖG, BOG-GÖB, MAG-GAM, KÖP-PÖK stb.

Szavakban: FECSeg – CSEVeg, FACSar – CSAVar (f > v), RECSeg – CSÖRög, PIRinyó – RIPittya stb.

 

V.R – R.V gyök: VaR – RoV fordítás is hasonló: e gyökkel kifejezhető a két gondolatközlési forma: beszéd és írás.

VARog, zaVARog, VERbál, paláVERez, hangjai kaVARognak. A beszéd lehet RAVasz, lehet zaVARó tartalmú, s az igazság elcsaVARására is alkalmas. E gyök a nyelvvel, hangok által kifejtett, a légben elszálló beszéd megjelenítője. A beszédképesség csodálatos értékét mutatja az is, hogy a VARázs szó szintén e gyökkel indul. A szláv: goVORit, latin VERba, román VORba stb. mindannyi ősnyelvi gyökre épül. ROVás kezdőgyökeként, a gondolatok maradandó megőrzésére alkalmas: ROVott, írott, karcolt, RAJzolt jelek általi közlés módját jeleníti meg. Aki a ROVást szereti, az mindig RÓNA, RÚNA, innen a germán RÚNA neve. A gRAVírozás szóban is jelen van a gyök.

 

KaR – RaK: K.R – R.K gyök. A létfenntartás tevékenységeinek leírása e gyökkel. K.R: A KAR az aKARat végrehajtó eszköze. A KARral taKARunk, be- és kitaKARítunk, felKARolunk, KARbantartunk, amit nem tartunk jóKARban, kiengedünk, KARjainkból, KÁRba mehet. A szépasszonyt jóKARban, erős férfiKARban és jól KARban kell tartani. El-, be- ki- RAKunk, RAKodunk, elRAKtározunk. A rosszul KARbantartott test betegsége a RÁK. A hatalom KARja a KARhatalom, amely rendet RAK. A KIRály a KARhatalom csúcsán áll.

KaR – aKaR – RaK – RáK hangváz: K-R – K-R – R-K – R-K

 

LaK – KaL: L.K – K.L gyök. Érdekes szerkezet volt kezdetben a LAKat. A jó kezű LaKatos jó aLaKú, jól kattanó LaKatot aLKotott, táKoLt, amelyet LaKott kunyhójára RaKott (l > r). A lAKAt megAKAsztja a rosszAKAratú tolvajt. A LAKat néha elAKAd, eLAKadhat, és LAKatost kell hívni.

KALlantyúval, más szóval: KULccsal zárta és nyitotta. A LAKat táKOLással, KOLással készült. A táKoL, KoL szavak régen aLKotást jelentettek. Az ember LAKOT, házat TÁKOL, majd LAKATtal zárja.

LaKoT – TáKoL – LaKaT hangváz: L-K-T – T-K-L – L-K-T.

 

VEREKEDÉSnél nagy a KAVARODÁS, összeKEVEREDÉS, és a vesztes elVAKARODÁSával, elinalásával ér véget.

KeVeReDéS – KaVaRoDáS – VeReKeDéS – VaKaRoDáS hangváz: K-V-R-D-S – K-V-R-D-S – V-R-K-D-SV-K-R-D-S.

A szót alkotó hangok változó hangsorrendű vázalakzataira épülnek a különböző jelenséget leíró szavak.

 

CSAVAR – FACSAR. CSavarásnál, csaVarásnál a tengelyVonalak CSára, félremennek, irányt Váltanak. Ez a CS és V hangok értelme.  Az F és V rokonhangok. Erről az F hang bevezetőjében.

CSaVaR – FaCSaR hangváz: CS-V-R – F-CS-R

A csaVaráshoz Forca kell. A fordított szó kihangsúlyozza ezt, az erőt jelentő kezdő F hanggal: Facsar.

FaCSaR – FoRCa hangváz: F-CS-R – F-R-C

A darab, a FACSARással FURCSA FARCS alakot vehet fel.

FaCSaR – FuRCSa – FaRCS hangváz: F-CS-R – F-R-CS – F-R-CS

 

VÁLOGAT, LAVÓR, valamint ISMERET, KIRÁLY szavak jó példa arra, hogy a gyök- vagy szófordítás, átforgatás körülíró magyarázatként szolgálhat az elkészítés, művelet, jellemző vagy gyakorlati szerep leírásában.

VÁLOGAT – amikor kiVÁLOGATunk, kielemezzük. SzétVÁLasztjuk TAGokként, megvizsGÁLjuk álLAGát. Ha húst akarunk ebédre, külön kérünk LEVesbe VALót és sültnek. A hentes TAGlóval, TAGOLja és úgy VÁLOGAThatunk. A szót gyökeire bontjuk: VÁL-LOG-GAT, majd fordítjuk, átforgatjuk: TAG-GOL-VAL. A darab több TAGra szeletelten a tőkén. A GOL ősnyelvi jelentése: űr, rés, luk stb. A taGOLt darabok közt rés van, hézaGOLva fekszenek a tőkén, lehet VÁLogatni.

VÁL-LOG-GAT – a VÁL gyök a kedVELt darab el- és kiVÁLasztása. Itt a LOG gyök azt jelenti, hogy a taGOLt darabok, külön, darabonként LÓGathatók, forGAThatók is. Világosan látható, azonos hangokból állnak.

A VÁLOGATÓ TEVŐLEGes részvevő, és szeret nyugodtan úgy VÁLOGATni, hogy ne legyen ebben GÁTOLVA. A hentesnél sem szeret csak úgy odaVETŐLEG elfogadni semmit. A LEVÁGOTT darabot igényei szerint kéri szeletelni, és így szeletekre TAGOLVA csomagoltatja. A hentes – tetszik vagy nem – mély lélegzettel LEVEGŐT vesz, s szeletel, csomagol. A vevő megelégedetten LÓGATVA viszi haza. A folyamat leírható azonos hangváz hangokkal.

VáLoGaT – TaGoLVa – TeVőLeG – GáToLVa hangváz: V-L-G-T – T-G-L-V – T-V-L-G – G-T-L-V

VáLoGaT – LeVáGoTT – LóGaTVa  hangváz: V-L-G-T – L-V-G-T – L-G-T-V

VáLoGaT – LeVeGőT – VeTőLeG hangváz: V-L-G-T – L-V-G-T – V-T-L-G

Valaha a megbízható ügyes LOVAGOT is VÁLOGATva különítették el hadaik részére az uralkodók. A hölgyek ma is VÁLOGATva keresik meg a nekik való LOVAGOT. Aki nem alkalmas, az TOVALÓG, azaz elmegy.

VáLoGaT – LoVaGoT – ToVaLóG hangváz: V-L-G-T – L-V-G-T – T-V-L-G

Némelyik igényes VÁLOGATÓ a húst, hentesárut SZAGOLVA is VÁLOGATja, s elvárja, hogy legyen illedelmesen kiSZÓGÁLVA (régies táji). Ha a SZAGÁVAL nincs megelégedve, nem vásárol. Az ilyenre mondják, hogy VALAGÁSZÓ.

VaLaGáSZ – SZaGoLVa – SZaGáVaL – SZóGáLVa hangváz: V-L-G-SZ – SZ-G-L-V – SZ-G-V-L – SZ-G-L-V

 

LAVÓRfrancia, a LAVÓR szó a LAV és VÓR gyökökből áll, amelyeket az AVÓ hangcsoport köt össze: LAV-AVÓ-VÓR. A LAVórba LEVet töltenek. A LAVÓR szó fordításakor megtudjuk elkészítési módját: LAVÓR – RÓVAL. A LAVÓRt fából faragták, rótták, régiesen: RÓVták, RÓVAL készítették (udvarhelyszéki tájnyelv) OVÁLRA, OVÁL alakúra. A LAVÓR egy ROVály, roVÁLY, akár a VÁLYú. Az oVÁLY is így készül, amelyet a nyelvészet VÁJdling néven németektől kölcsönzöttként erőltet ránk, a LAVÓRt meg franciaként. A lAVÓr OVÁlisra volt rÓVAl. Azért OVÁlisra, mivel a tőke szélessége adott volt, de hosszában lehetett terjedni. A lAVÓr, ÓVÁly öblítésekor a vizet körbe kÓVÁlyogtatják, majd kiöntik. Az első OVÁLRA faragott LAVÓR készítésével egy asszony álma vált VALÓRA. Nem kellett minden apró mosnivalóvak a FOLÓRA menni.

LaVóR – RóVaL hangváz: L-V-R – R-V-L, 

LaVóR – oVáLRa – VaLóRa – FoLóRa hangváz: L-V-R – V-L-R – V-L-R – F-L-R

 

A KIRÁLY szót idegenként jegyzi a bérnyelvészet. De kétlem, hogy ott van rá eredetmagyarázat. A szó régies alakja: KERÁL, KRÁL (grál), átforgatva: KERÁLRÁLKE. A KERÁLOD uRÁLKEDÓ, uRALKODÓ. KERÁLként, országlásod közben többször megKERÜLÖD, hogy jól megismerd népével együtt. Alattvalóként te tartod el, KÚRÁLOD adóddal, de ha rosszat tettél, akkor KERÜLÖD a KERÁLODdal való találkozást. A KERált, KIRályt a RIKítóan díszes ruhákban járó gazdag RIKek, uRAK közül választottak, a KIRály is RIKítóan, KIRívóan díszes, RIK, azaz gazdag volt.

KeRáLoD – uRaLKoDó – KeRüLöD – KúRáLoD hangváz: K-R-L-D – R-L-K-D – K-R-L-D – K-R-L-D

 

A TÁRCSA régen – de ma is – célzott lövések TÁRgya. A TÁRCSA a CSATÁRa készülők gyakorló eszközeihez tartozott, és a CSITÁRt, annak védőerejét is szemléltette. A CSITÁR másik ősnyelvi jelentése: pajzs. A TÁRCSA alakú CSITÁRra RÁCSATtant a nyílvessző vagy sújtófegyver, amelynek erejét CSITította. A RATACS lövés nem találta el a TÁRCSÁt,  CSITÁRt. A RATACS lövés TACSRA ment.

TáRCSa – CSaTáR – CSiTáR – RaTaCS – TaCSRa hangváz: T-R-CS – CS-T-R – CS-T-R – R-T-CS – T-CS-R

 

ROZMÁR – bőre vöRÖSes, ZŰRös életmódja miatt doROZmás, doROZMÁs felületű. A ZM alvógyök jelzi, hogy ZÖMök testalkatú, agyARaival MAR, nagy RAMaZÚRit képes csapni a vízben, jégen. Innen eme ősi megfigyelésből ered a RAMAZÚRI szó, amely ZÜRZAVARt (m > v) jelent.

RoZMáR – RaMaZúRi – ZűRZaVaR hangváz: R-Z-M-R – R-M-Z-R – Z-R-Z-V-R 

 

A TRÁGYA, elvetendő GYATRA anyag, ám hasznos, mivel a természet körforgásában az újraGYÁRTÁs folyamatának háromszoros (trá, tre, tri) hatásfokú serkentő TÁRGYA, tényezője. A hatásfok szempont néha TÁRGYAlások TÁRGYA.

TRáGYa – GYaTRa – GYáRTó – TáRGYa hangváz: T-R-GY – GY-T-R – GY-R-T – T-R-GY

A három jelentésű TRÁ, TRI hangcsoport a niTRÁt, náTRIum szavakban is jelen van.

 

Sokat TAPOS a POSTA, mialatt a küldeményeket kézbesíti, de sokat TAPOSott az APOSTol is, néha leintett, STOPpolt egy fuvarost menetközben. Az angol STEP = lép is hasonló vázra épül.

TaPoS – PoSTa – aPoSTol – SToP – STeP hangváz: T-P-S – P-S-T – P-S-T-l – S-T-P – S-T-P

 

Amit KÖTEGElnek, azt egy KATEGÓriába sorolják, esetleg RÉTEGEKbe rakják. De régen egy TEGERÉKbe is.

KöTeGeL – KaTeGóRia – RéTeGeK – TeGeRéK hangváz: K-T-G-L – K-T-G-R – R-T-G-K – T-G-R-K (l > r)

 

CSIMPÁNZ – a kis CSIMbókos, MÓCSingos, CSIMpaszkodó, csIMPAszkodó fára, pOMPÁs mutatványokra képes, szeret IMPOnálni, mutatni magát PÁN, FÁN, PONkon, azaz magasban mászkálva.

A csimpÁNZ utÁNZó, és ÖNZŐ természetű. Sok nyelven ez a neve, de egyetlen más nyelven sem bontható értelmes, magyarázható részekre. A csIMPÁnz, szIMPAtikus is, pOMPÁs szórakoztató. Az IMPAla is pOMPÁs szépség. Az IMPA hangcsoport ősnyelvi jellemző kifejező, más nyelven adott neveiben is jelen van: angolul chimpanzee, franciául chimpanzé, olaszul scimpanzé, németül schimpanse, japánul chinpanjī, velszi tsimpansî, finnül simpanssi stb. Ez bizonyíték az azonos forrásból, az ősnyelvből eredetre.

CSiMPáNZ – CSáMPáZó – CSiMPaSZkodó hangváz: CS-M-P-N-Z – CS-M-P-Z – CS-M-P-SZ-k-d

 

MORMOTA – kis TÖMÖR testű állat, amely MORgó, MORmogó, dURMOló, MATAtó életmódjáról kapott nevet.

MoRMoTa – TöMöR – MoRMog MaTaT hangváz: M-R-M-T – T-M-R –  M-R-M-g M-T-T

 

A NYÚL a kiNYÚLó, kiNYÚJtózó, NYÚLány, nyúLÁNY, pihenéskor LANYhán elNYÚLó testéről.

NYúL LaNYha hangváz: NY-L – L-NY-h

 

A MUNával (kézzel) KALimpál, azaz MUN-KÁL. Ezt Moldvában, Csángóföldön még ma is így mondják: nem dolgoznak, MUNKÁLnak. A legelső ősi szót őrzik. Amikor MATat, MUNkál, olyankor MÁKol, MÓKol, azaz dolgozik.

Az ógörög nyelvben megragadt – EKONÓM. Az ősnyelvi MUNKA jelentésű MONÓKA fordított változata.

MuNKa – MoNóKa – eKoNóM hangváz: M-N-K – M-N-K – K-N-M

MuNKa – MeKaNiKa – eKoNóMia hangváz: M-N-K – M-K-N-K – K-N-M

 

Az ősnyelvi mező jelentésű KAMPA szó összhangban áll a MUNKÁL, KAMPÁL, KALIMPÁL szavakkal.

Ez is jó példa a hangok átforgathatóságára a mélyebb értelem kifejtése végett.

Elemzésnél figyelembe veendőek összes kapcsolódó vetületei: a munKÁLó KAjLa szerszámokKAL KALimpál, kalIMPÁl a KAMPÁn. Ezek KArónyelű, KAmpós, fogantyúkkal ellátott KAjla KAsza, KApa, a KArmoló KArablya (később GEreblye). Nagyokat KArintanak KArjaikkal. A munKÁLók KALákát szerveznek. A KALákamunKÁLatok után LAKomát tartanak. A jól MUNkálkodó ember, MUNdra, MANdra (büszke) MINdre, amit MUNájával MANókált, manóKÁLt, azaz a kész MUNkájára. A KAMpáról a KAMrába viszik be az ÉP MAKvakat. Érdekes a KAMPA – APMAK – ÉPMAK fordítás is, mutatja: ÉP MAKvak. A szépen megmunkált KAMPA IMPOnáló látvány.

 

A KALÁKA szót megörökölte a latin nyelv. A nyelvészek román nyelvből kölcsönzött szóként tálalják a magyar olvasó elé, csakhogy románul az égvilágán semmilyen magyarázata nincs a szónak. KALÁKA munkát azonos közösségben LAKÓK közt szerveztek már az ősiségben, amikor csak egy nyelv létezett. Sőt szervezni sem kellett, eleve erre voltak nevelve. A KALÁKA, KALÁKATEVŐ szavakból módosultak a latin COLLECTIVE, COLLEGA szavak.

KaLáKa – KoLLéGa hangváz: K-L-K – K-L-G (k > g)

KaLáKaLaKóK hangváz: K-L-K L-K-K

KaLáKaTeVőKoLLeKTíV hangváz: K-L-K-T-VK-L-K-T-V

A KALÁKÁVAL, amely tömeges gyülekezéssel jár, KAVALKÁL, azaz jó értelembe vett kavarodás jön létre. Az utódnyelvekben KAVALKÁD alakban van jelen.

KaLáKáVaL – KaVaLKáL – KaVaLKáD hangváz: K-L-K-V-L – K-V-L-K-L – K-V-L-K-D.

 

A LÁVA szót olaszként jegyzi a nyelvészet, a VULkán német. A valóságban mindkettő ómagyar ősnyelvi szó, akár az Etna, Vezúv, és összetartozók. A VULkán a VULva, a forrás ahonnan kiLÖVEll a LÁVA, ez a VULkán sajátos terméke.

Látható, hogy azonos hangokkal fejezi ki mindkettőt. A V.L – L.V gyök: VuL – LáV, a VULkán LEVE a LÁVA.

A VULkán bemélyedés értelmű: VÖLgy, de ez a hegyen, a csúcson, a KÁN, azaz az éKEN csúcson levő bemélyedés. A LÁVÁt úgy LÖVElli ki, mint a KAN a magtartalmú LEVÉt a nősténybe: elLÖVI magától.

A LÁVA a FÖLdnek (v > f) a VELEje, BELÉnek (v > b) tartalma is. A gyöLV viszont hegy. A LUV, LUF (v > f) üresség. Ebből a VUL – LUV térből tör fel a LÁVA. A LÁVA, a FÖLd BELÉből VALÓ, az ott LÉVŐ magas hőtől heVÜLŐ kőzetek megOLVAdt, felszínre törő LEVE, amely a LEVEgőn lehŰLVÉn, megALVAd. Tehát a LÁVA, OLVAdó, lehŰLVE megALVAd.

Ezek nem véletlenül kialakult szavak, hanem egy ésszerűen megtervezett nyelv szerves részei, amelyben az okok, okozatok azonos hangokkal, a hangok, önhangzók áthelyezésével, némi bővítménnyel értelmesen kifejezhetők! A magyar nyelvben nincs véletlenül kialakult értelmetlen szó vagy céltalanul betévedt hang! Minden SZÓ saját alkotó hangjaival megmagyarázza az általa megnevezett (lény, anyag, cselekmény, jelenség) jellemzőit.

VuLVa – LáVa – LeVe – heVüLVe – oLVad – aLVad hangváz: V-L-V – L-V – L-V – h-V-L-V – L-V-d – L-V-d.

A szavak mély értelmének, teljes mondandójának megértése, elemzés segítségével válik lehetővé. A felsoroltakból látható a hangok, ősgyökök, gyökszavak, kötött mássalhangzó-párosok és hangcsoportjaik, hangvázak fontos szerepe a szavak kialakulásában, és az eredet meghatározásában.

Az utódnyelvek által megörökölt szavak azonosíthatóságát is megkönnyíti a fent felsoroltak beható ismerete.

A magyar nyelvben vannak gyökök, hangcsoportok, értelemhordozó elemek, amelyek szavak százaiba beviszik az általuk képviselt értelem egyikét. Ám, hogy ezt megértsük, nem elég felszínt kapirgálni, mélyebbre kell menni.

Például a testi erőnLÉT, LÉT, ÉLET fenntartására a levegőn kívül az ÉTEL és ITAL a legfontosabb. Ezt az ÉLETfontosságú szükségLETet egy ősi szóval fejezte ki a nyelv, ami mára kiesett a magyar nyelvből: vITÁLis.

Az emberi testnek vÉTELeznie kell ÉTELt és ITALt, hogy vITALitása TELjes maradjon.

Megfigyelhető, hogy a LéT, éLeT fő vázhangjai jelen vannak az iTaL, éTeL, viTáLis szavakban.

Ezek nem vÉLETlenek, mert nem vÉLETlen jött, jön LÉTre ÉLET!

A teremtés nyelve a benne rejlő bölcsességgel agyonvágja a kifejlődés elméletet. 

Régen a hiányérzetet SZOM gyökkel fejezték ki. Az űr, valaminek hiánya, SZOMjérzetet keltő. A tanya melletti üres tér is SZOM volt. Később mások is építettek oda, így DESZebb, sűrűbb lett a házsor, mint a SZEDermagvak, s több ilyen összeSZEDett telektárs betöltötte a SZOM tért: SZOMSZÉD lett. Így alakultak ki a falvak.

SZOMjérzetnél megfigyelhető a hIány I és a vÍz Í hangjának szerepe a kifejezésben: vÍzhIány = szomI, SZOMi vagyok. Mit tegyek? Mi mást: Iszom, iSZOM, oltom SZOMimat, SZOMjamat. A nyelv önműködő, önszervező rendszere az I hang előre-, hátramozgatásával változtatja az értelmet: szomI – Iszom.

Régi szó: IHAS vagyok. Ez HASi, hasI űrérzet. Az I, az Ital a HASamba kellene. E szó ma már nem használatos. A másik viszont ma is él, Ételt kér a HAS: ÉHES. Mindkettő HAS vonatkozású. Az éHeS – iHaS hangváz: H-S – H-S

A szomJÚHOZOM szó elmondja: a JOHA, JUHA, GYUHA, azaz a testi belső tér üres: SZOM a JUHA  és mivel követeli, HOZOM MOZot, azaz vizet.  A szóvégi Z.M – M.Z gyök: ZoM – MoZ, a ZOM, SZOM üres, hiány. A MOZ vizet jelentett a MÓZes névben is. De MOSon nevében is. Tehát a hiány a SZOM, ZOM, vízzel, MOZzal telíthető, ha HOZOM.

A másik: ÉHEZEM. A szóvégi Z.M – M.Z gyök: ZeM – MeZ, a ZEM itt is hiány. Ez a hiány a MEZőről tölthető fel.

 

A KULTÚRA szó nem tűnik magyarnak, pedig élnek a hangonként átforgatott párjai is. Ki a művelt, KULTÚRÁLt? Aki műveli, táplálja, KÚRÁLja, hasznos, építő ismeretekkel elméjét. Aki viszont még több ismeretet szerez, az TÚLKÚRÁLja elméjét, így még műveltebb, KULTÚRÁLtabb lesz. Ez esetben eltünteti ismereti, műveltségi RÚT hézagait, RÚT LUKait.

KuLTúRáL – TúLKúRáL hangváz: K-L-T-R-L – T-L-K-R-L. 

KuLTúR – RúT LuK hangváz: K-L-T-R – R-T-L-K

A műveltségi többlet, TÚLKÚRA, nem átlagos szint, ez a műveltségi ULTRÁK, túlképzettek sajátja.

KuLTúRa – TúLKúRa – uLTRáK hangváz: K-L-T-R – T-L-K-R – L-T-R-K

A TÚLKÚRÁLt KULTÚRÁLtság azonban nem feltétlenül jelenti azt, hogy az ilyen ember illendően is képes viselkedni. A TÚLKÚRÁLt KULTÚRÁLt réteg, jelentős részét: gőgős, nagyképűség, az átlagemberek iránti minősíthetetlen, becsmérlő viselkedés, magánéletében – a nyilvánosság előtt is – ocsmány szóhasználat, beszédmód és modor jellemzi.

Az ILLEM elsősorban nem észközpontú, hanem MELLI, kebel, szív által vezérelt. Ez a szó átfordításából is látszik: ILLEM – MELLI, érzELEM ELEME. Az igazi teljes műveltség alapjellemzője a szerénység lenne, itt viszont már az ELME is jelen volna. A művelt, ismeretekkel feltöltött ELME, amely tudja, érzi: mennyi titkot nem ismer, mi mindent nem tud!

Tehát, ha az igazi művelt, TÚLKÚRÁLt, KULTÚRÁLt ész, ELME teljes egyensúlyban van a MELLI érzELMI, erkölcsi központtal, akkor alapvető jELLEMvonásává válik az ILLEMtudó viselkedés.

Az iLLeM – MeLLi – eLMe – eLeM hangváz: L-M – M-L – L-M – L-M.

Ezt mondja el nekünk, a – gyökszavai, hangcsoportjai által szavaiba, kifejezéseibe beépítve, az élet minden területére tanácsot rejtő – magyarázó teremtés nyelve, a mai magyar nyelv által, az ember és nyelv Teremtője!

 

A DEKANTÁL, DEKANTÁLÁS visszatért szó, elKÜLÖNÍTÉSt jelent, innen eredt, a latin nyelvben módosult annak szabályai, hangzástörvényei szerint. Az elKÜLÖNÍTÉS művelete, minőségi válogató mérlegelés, KANTÁLÁS nyomán, azzal a fő céllal ejtetik meg, hogy az érték, minőség elkülönítve megmaradjon. Egyébként nézzük a két szó hangvázát:

KaNTáLáS – KüLöNíTéS hangváz: K-N-T-L-S – K-L-N-T-S.

A SALÁTÁNAK valót is méréssel, KANTÁLÁSsal különítik el adagokra.

KaNTáLáS – SaLáTáNaK hangváz: K-N-T-L-S – S-L-T-N-K

Rengeteg ilyen szó van, ami úgymond elvándorolt, de csak itt van rá magyarázat. Ha visszahozzuk szerves gyökelemzésre, akkor tudjuk meg, mit is jelent, de az idegen nyelvész ezt sosem tudja a saját nyelvén levezetni.

 

A HARMÓNIA, erre azt mondják: görög, latin. Mi a HARMÓNIA? Alapjelentése HÁRMAS összhangzat. Görögül, Latinul mi a neve HÁROMnak? Melyik nyelven jelent szám szerint HÁROM különálló valamit? Így hát nem alakulhatott ki más nyelven, csak az ősnyelven a kezdetek idején, mert az ember az énekhang képzés adományával teremtetett.

A Biblia ír egy JUBÁL nevű dalnokról, a zeneművelés mesteréről. Feljebb említve. Ő az első KÁNTÁLó KÁNTOR, aki szerzett két társat a HARMÓNIA kiteljesítésére, a Vízözön előtt ezer évvel. Hol voltak akkor a görög, latin nyelvek?

 

A már korai időktől háborgó viszonyok közt élő embereknek meg kellett tanulniuk VÉDENDeni magukat. Mi ellen? A DÖFENDés ellen. A DÖFENDés ellen DEFEND eszközöket fejlesztettek ki, hogy FEDENDjék, VÉDENDjék (f > v) testüket. A DEFEND is idegennek tűnő, ám a DE ősgyök ellentmondó értelmét innen vitték az utódnyelvek.

DöFeND – DeFeND – FeDeND – VéDeND hangváz: D-F-N-D – D-F-N-D – F-D-N-D – V-D-N-D

 

Teljes, 180 fokos átfordítás és további átforgathatóság

Érdekes jelenség. A teljes, 180 fokos átfordításoknál a létrejövő szó, magyarázatot ad önmagáról. A hangvázon látszik a fordított irány: MAGYARÁZ – ZÁRAGYAM. Ha értelmesen megMAGYARÁZnak valamit, azt AGYAMba RÁZza, ZÁRom AGYAMba. Rossz MAGYARÁZat esetén beZÁRom AGYAM.

MaGYaRáZ – RáZ aGYaM – ZáR aGYaM hangváz: M-GY-R-Z – R-Z-GY-M – Z-R-GY-M

Amikor a MAGYARÁZat rossz, RAMAGY csak RAMAGYOZ, oktalanul GYOMROZ vele, ekkor is beZÁRom az AGYAM.

MaGYaRáZ – RaMaGYoZ – GYoMRoZ – ZáR aGYaM hangváz: M-GY-R-Z – R-M-GY-Z – GY-M-R-Z – Z-R-GY-M

 

iMoLa – aLoMi hangváz: M-L – L-M

Az IMOLA virága kellemes ÁLOMI hangulatba ringat.

 

A LEVENDULA, LEVINDULA nyugtató hatású. Jó ALUDNI VELe.

LeViNDuLa – aLuDNiVeL hangváz: L-V-N-D-L – L-D-N-V-L

 

MANDULA – ALUDNÁM. A MANDULA is nyugtató, olyan a hatása, hogy ALUDNÁM tőle hajnalig. A leírások szerint a MANDULA magvainak fogyasztása kedvező, nyugtató hatással van az idegállapotra.

MaNDuLa – aLuDNaM hangváz: M-N-D-L – L-D-N-M

 

SALÉTROM – MORTÉLAS. A SALÉTROM nagy mennyiségben halálos, MORTÁLOS. Robbanóanyagként főleg. De tartósításra is használják a már MORTÁLOS, azaz elhalálozott testek tartósítására.

SaLéTRoM – MoRTáLoS hangváz: S-L-T-R-M – M-R-T-L-S

 

SZOMORÚ – ÚROMOSZ. A SZOMORÚság ÜRÖMÖSen (sz > s) keserű, lelket SÖMÖRÍtő, CSÖMÖRÍtő érzés.

SZoMoRú – úRoMoSZ – üRöMöS – SöMöRi hangváz: SZ-M-R – R-M-SZ – R-M-S – S-M-R.

Ám a SZOMORÚság ÜRÖMtelisége válthat ÖRÖMteli hangulatra, ÖRÖMÖS állapotra is.

SZoMoRú – öRöMöS hangváz: SZ-M-R – R-M-S.

 

SZIROM – MIROSZ. A viruló, szép SZIRMOK kelyhéből felszálló csodálatosan bódító illatot MIROSZ szóval is kifejezték az ősnyelven. Mintha a virág mondaná: SZIROMból SZÓROM illatom, MIROSZom.

SZiRoM – MiRoSZ  hangváz: SZ-R-M – M-R-SZ

SZIROM – MERÉSZ. A szép SZIROM a szerény virág MERÉSZsége a megmutatkozásban.

SZiRoM – MeRéSZ hangváz: SZ-R-M – M-R-SZ

 

A már említett – ógörög nyelvi – EKONÓM. Az ősnyelvi MUNKA jelentésű MONÓKA fordított változata.

eKoNóM – MoNóKa – MuNKa hangváz: K-N-M – M-N-K – M-N-K  

Nem kizárható, hogy a japán KIMONO a lakásból MONÓKÁra KIMENŐ MUNKAruha neve volt az ősnyelvben.

KiMoNó – MoNóKa – KiMeNő – MuNKa hangváz: K-M-N – M-N-K – K-M-N – M-N-K

 

GÁTER – RÉTEG. A GÁTER – RÉTEGekre vágja, TERGÁlja a tőkét. Hasonló jelentésű az eszTERGA szóban is. Ott is a felületről távolít el, leESZ, leTERGÁl egy RÉTEGet.

GáTeR – RéTeG – TeRGa hangváz: G-T-R – R-T-G –T-R-G

 

NYOMOR – ROMONYA. A NYOMOR nagyon ROMONYA állapot.

NYoMoR – RoMoNYa hangváz: NY-M-R – R-M-NY  

NYOMOR – REMÉNY. A szegény ember REMÉNYe, a NYOMORtól megszabadulás.

NYoMoR – ReMéNY hangváz: NY-M-R – R-M-NY

NYOMOR – MERÉNY . Az elkeseredett ember csak MERÉNY által remél szabadulást. Ezért törnek ki forradalmak.

NYoMoR – MeRéNY hangváz: NY-M-R – M-R-NY

 

TAVASZ – SZAVÁT. Minden, ami él, „hallja” és megérti a TAVASZ SZAVÁT.

TaVaSZ – SZaVáT hangváz: T-V-SZ – SZ-V-T.

 

TAVASZ – SZÍVET. A TAVASZ megmozdítja a SZÍVET.

TaVaSZ – SZíVeT hangváz: T-V-SZ – SZ-V-T.

 

TEGNAP – PENGET. A TEGNAP, már lePENGETT, mint a lePENGETett adósság, vagy a húron az utolsó PENGETés.

TeGNaP – PeNGeT hangváz: T-G-N-P – P-N-G-T.

 

NÉHA – ÉHEN. A NÉHA szó köztes űr, HIÁNY jelentésű. Aki csak NÉHA eszik, legtöbbször ÉHEN van.

NéHa – éHeN hangváz: N-H – H-N.

 

NEHÉZ – ZUHAN. A NEHÉZ tárgy elszabadulva ZUHAN.

NeHéZ – ZuHaN hangváz: N-H-Z – Z-H-N.

 

NEKTÁR – ÉRTÉKEN. A NEKTÁR ÉRTÉKEN nyugvó, értéket hordoz, tartalmaz.

NeKTáR – éRTéKeN hangváz: N-K-T-R – R-T-K-N.

 

A GALAGONYA leértékelt cserjeféle, ám termése értékes gyógy- és tápanyagot tartalmaz. Teljes átfordítás: GALAGONYA – ANYOGALAG mutatja: a GALAGONYA, mint gyógynövény jó annak, aki NYÖGŐLEG van, azaz beteg.

GaLaGoNYaNYöGőLeG hangváz: G-L-G-NY – NY-G-L-G.

A GALAGONYA beszerzése nem terhel ANYAGILAG, mivel lelőhelyein bőven terem, szabadon gyűjthető.

GaLaGoNYaaNYaGiLaG hangváz: G-L-G-NY – NY-G-L-G

Ha a fenti szavak vázát alkotó hangokkal ennyire pontosan körülírhatók a hozzájuk fűződő jellemzők, akkor ez tény és bizonyíték arra, hogy e szavak nem idegenek, hanem saját nyelvi fejlesztésűek.

 

A VARKOCS – CSOKRAV teljes átfordítás, a VARKOCS a haj CSOKRÁVÁ köthető.

VaRKoCS – CSoKRáVá hangváz: V-R-K-CS – CS-K-R-V

A rendszeresen befont VARKOCS kibontva CSAVARKÁS mintájú lesz.

VaRKoCS – CSaVaRKa hangváz: V-R-K-CSCS-V-R-K.

Ahol a hajnyalábot összekötik, ott KARCSÚVÁ szorítják.

VaRKoCS – KaRCSúVá hangváz: V-R-K-CS – K-R-CS-V.

Minden VAKARCSnak nem volt szép VARKOCSA.

VaRKoCS – VaKaRCS hangváz: V-R-K-CS – V-K-R-CS.

A rendezetlen VARKOCS, KORCSVÁ avatta viselőjét.

VaRKoCS – KoRCSVá hangváz: V-R-K-CS – K-R-CS-V.

 

KAJSZI. CzF Szótár: a KAJSZI kajsza szóról: „[…] kajsza […] Jelenti a nyárnak előrészét (vagyis a napnak hajlását).

Székely tájszó: leaKAJSZA, leAKASZJA (leakajsztja). Ez esetben a KAJSZIt a fáról.

KaJSZi – KaJSZa – aKaJSZa hangváz: K-J-SZ – K-J-SZ – K-J-SZ.

A KAJSZI – SZIKJA gyök és hangátforgatás, az élő test alapeleme, SZÍKJA, a testi sejt van általa támogatva. A szervezet KISZÍJja a gyümölcs javát.

KaJSZi – SZíKJa – KiSZíJ hangváz: K-J-SZ – SZ-K-J – K-SZ-J.

A KAJSZI teljesen átfordítva: ISZJAK.  A KAJSZI levét szörpként, de pálinkaként is, ISZJÁK.

KaJSZi – iSZJáK hangváz: K-J-SZ – SZ-J-K.

 

VaCSoRa idejére hűvössé, hideggé, azaz ősnyelven ReCSeVé válik a levegő.

VaCSoRa – ReCSeVé hangváz: V-CS-R – R-CS-V.

VaCSoRa idején, kellemes, kötetlen CSEVERE folyik a családi asztalnál.

VaCSoRa – CSeVeRe hangváz: V-CS-R – CS-V-R.

VaCSoRakor a beszélgetés CSAVARAi, viccek kerülnek terítékre.

VaCSoRa – CSaVaRa hangváz: V-CS-R – CS-V-R.

A beszélgetést RACSOVÁnak is nevezték.

VaCSoRa – RaCSoVa hangváz: V-CS-R – R-CS-V.

A VACSORA szót megörökölték a Magyar Királyság területén élő szláv népek, VECSERA, VECSERJA alakban.

VaCSoRa – VeCSeRa hangváz: V-CS-R – V-CS-R.

Ha CSÓRÓVÁ válsz VACSORA nem lesz.

VaCSoRa – CSóRóVá hangváz: V-CS-R – CS-R-V

 

A teremtés ősnyelve rugalmas, de képlékeny is. Értelemhordozó elemei ide-oda mozgatásával, átforgatásával képezhetők szavak százezrei, milliói végtelenül. A szóképzésnek nincs határa. Senki emberfia nem szabhat határt.

Amint a történelem folyamán egyszerű hétköznapi emberek alkottak, képeztek szavakat, így ma is megteheti bárki. Nem kell ahhoz akadémiai nyelvészi engedély.

A szóképzés törvénye: ha találó a szó, akkor fennmarad, ha nem találó, nem illeszkedő, akkor elsorvad.