A GYÖK-, SZÓFORDULÁS ÉS HANGVÁZAK KÉTELYEKET ELSÖPRŐ BIZONYÍTÓ EREJE A SZÓEREDET IGAZOLÁSBAN

Mivel az ősnyelv, azaz a mai magyar nyelv képalkotó, képleíró nyelv, így egy megnevezés akkor bizonyul ősnyelvi, azaz magyar eredetű szónak, ha az általa képviselt értelemösszesség tárgykörének fő jellemzői leírhatók hangváza összeforgatott hangjaival. Figyelembe veendő a rokonhangokra válthatóság is. A szó minden vázhangjával kezdődhet szó, amely a fő jellemzőket leírja. Előfordulhat, hogy némelyik szó már nincs jelen a mai magyar nyelvben, de fellelhető valamelyik utódnyelvben, és visszahozható elemzésre.

Példa azonos gyökváz hangok más-más hangzókkal:

SZaK – SZáK,   KaSZ –  KáSZ ––> SZAKad, SZÁK,      KASZa, KÁSZu

SZeK – SZéK,   KeSZ – KéSZ ––>   SZEKrény, SZÉK,   KESZtyű, KÉSZ

SZiK – SZíK,     KiSZ – KíSZ   ––>   SZIKár, SZÍKja,       KISZe, KÍSZ (tájszavak)

SZoK – SZóK,   KoSZ – KóSZ ––>  SZOKás, SZÓK        KOSZ, KÓSZa

SZöK – SZőK,   KöSZ – KőSZ ––>  SZÖKés, SZŐKés    KÖSZön, KŐSZál

SZuK – SZúK,   KuSZ – KúSZ ––>  SZUKa, SZÚK          KUSZa, KÚSZó

SZüK – SZűK,   KüSZ – KűSZ ––>  SZÜKség, SZŰK,     KÜSZködő, KŰSZén (tájszó)

A magyar nyelv szavai oda-vissza olvasatban vagy hangjai, gyökszavai átforgatásával magyarázatot adnak a kifejezésről, mondanivalójáról, jellemzőkről, színezik, árnyalják, esetleg bővítik a mondandót.  E nyelv önmagában, alkotó elemeiben hordozza a bölcsesség csíráit.

Ez olyan erőteljes bizonyítéksorozat a szavak magyar nyelvben születésére, mint a szülő és gyermek jellemvonás azonosságösszessége a sejtekben levő génektől a külalaki, képi és viselkedésmód hasonlósági jegyekig.  Az akadémiai bérnyelvészet nem képes ezt megcáfolni. Nem velem lesz vitájuk, hanem a magyar nyelvvel. Íme a példák:

Az ISMERET szóban a gyökök: IS-MER-RET, hangcsoportok: ISME-ERE. A ISSI ősgyök jelentése: tudÁS alapú hatalom, SEgítÉS. Az ISMEret anyja az ISMÉtlés, a tudásban megISMErtek ISMÉtlése, amely MERésszé, REMeket alkotóvá, EMSÉvé azaz termékennyé, szapORÁvá, akARAtERŐssé fejleszt. Az ismeRET tesz TERmékennyé, mesTERré. A sok ISMERET TERMÉkennyé teszi birtokosát. Az ISMERET TEREM IS gyümölcsöket. A sok titkot ISMERŐT tisztelik. A sötét tudatlanok RETtegnek tőle.

iSMeReT – TeReM iS hangváz: S-M-R-T – T-R-M-S

A mély ISMERET birtoklója MESTERI művet alkot, nem ROMOSAT.

iSMeReT – MeSTeRi – RoMoSaT hangváz: S-M-R-T – M-S-T-R – R-M-S-T

MESTERI alkotás TEREMTÉSE ISMERET nélkül lehetetlen.

MeSTeRi – iSMeReT – TeReMTéS hangváz: M-S-T-RS-M-R-T – T-R-M-T-S

MESTERI hozzáértés, ISMERET nélkül TERMÉS nincs. ISMERET nyomán végzett munka után TERMÉS várható.

MeSTeRi – iSMeReT – TeRMéS hangváz: M-S-T-R – S-M-R-T – T-R-M-S

A MESTER, tudásban MÉRETES nagyságú a többihez hasonlítva.

MeSTeR – MéReTeS hangváz: M-S-T-R – M-R-T-S

MESTERI tudással művelve, TEREM IS a föld.

MeSTeRi – TeReM iS hangváz: M-S-T-R – T-R-M-S

A MESTERt megSÉRTEM, ha leértékelem munkáját.

MeSTeR – SéRTeM hangváz: M-S-T-R – S-R-T-M

A MESTER más RITMUSsal dolgozik, mint egy kezdő.

MeSTeR – RiTMuS hangváz: M-S-T-RR-T-M-S

MESTERként gyorsabban SiRíTeM a munkát.

MeSTeR – SiRíTeM hangváz: M-S-T-R – S-R-T-M

A MESTER kezében a MÉTERES, ő mér vele.

MeSTeR – MéTeReS hangváz: M-S-T-R – M-T-R-S

A MESTERtől a kezdőnek ismeretet MERÍTÉSi lehetősége nyílik.

MeSTeR – MeRíTéS hangváz: M-S-T-R – M-R-T-S

 

SZERETET – TETERESZ teljes átfordítás: a SZERETET TETTERŐS érzelemhalmaz.

SZeReTeT – TeTTeRőS hangváz: SZ-R-T-T – T-T-R-S

A SZERETET a TE RÉSZED (t > d), emberi lényed része, a legfontosabb emberi tulajdonság.

SZeReTeT – Te RéSZeD hangváz: SZ-R-T-T – T-R-SZ-D

A SZERETET az élet csemegéje, DESSZERTje (t > d), legkívánatosabb, legfinomabb érzés szeretni és szeretve lenni.

SZeReTeT – DeSSZeRT hangváz: SZ-R-T-T – D-SZ-R-T

Akit vonz a SZERETETED, az TESZ ÉRTED.

SZeReTeTeD – TeSZ éRTeD hangváz: SZ-R-T-T-D – T-SZ-R-T-D

Az igazi SZERETET elé nem állíthatsz RETESZT.

SZeReTeT – ReTeSZT hangváz: SZ-R-T-T – R-T-SZ-T

Az igazi SZERETET mindig talál ISZTERT, azaz medert, lefolyást az áramlásra.

SZeReTeT – iSZTeRT hangváz: SZ-R-T-T – SZ-T-R-T

Az ESZTER név jelentése: SZERET

SZeReT – ESZTeR hangváz: SZ-R-T – SZ-T-R

A SZERELEM többet MERÉSZEL bármely más személyi kapcsolatnál, hisz a másik testét kívánja birtokolni.

SZeReLeM – MeRéSZeL hangváz: SZ-R-L-M – M-R-SZ-L

Az igazi SZERELMEs minden észszerűt, észszerűtlent megMERÉSZELő lesz SZERELMÉért.

SZeReLMe – MeRéSZeLő hangváz: SZ-R-L-M – M-R-SZ-L

A SZERELEMre készség, képesség az ember teremtéskor kapott alap RÉSZELEME.

SZeReLeM – RéSZeLeM hangváz: SZ-R-L-M – R-SZ-L-M

A SZERELEM mindent elsöprő ÉRZELEMözön.

SZeReLeM – éRZeLeM hangváz: SZ-R-L-M – R-Z-L-M

A SZERELEM az emberi testben két helyen tombol: MELLERÉSZén, a szívben és az ELMERÉSZen elmében.

SZeReLeM – MeLLeRéSZ – eLMeRéSZ hangváz: SZ-R-L-M – M-L-R-SZ – L-M-R-SZ

A házassági testi SZERELEM céliránya a személyes SZEMÉREM birtokba vétele.

SZeReLeM – SZeMéReM hangváz: SZ-R-L-M – SZ-M-R-M

 

Az ősi CSELEKVŐ ember, lehetett CSELEVÉK s e szót örökölte meg az orosz nyelv: CSELOVEK = ember, vagyis annak CSELEKVŐ jellemzőjéből. Lehetett KELEVÉCS, azaz KELE = út, VÉCS = örök, útra KELŐ, mindig, ha szükség. Amint az ember = MENŐ jellemzőből kialakuló germán, angolszász MAN, MEN.

CSeLeKVő – CSeLoVeK – KeLeVéCS hangváz: CS-L-V-K – CS-L-V-K – K-L-V-CS

A CSELEKVŐ előtt nincs LECSUKVA, sem kicsinyre LECSÖKVE a lehetőség.

CSeLeKVő – LeCSuKVa – LeCSöKVe hangváz: CS-L-K-V – L-CS-K-V – L-CS-K-V

A CSELEKVŐ ember állandóan VACAKOL valamivel.

CSeLeKVő – VaCaKoL hangváz: CS-L-K-V – V-C-K-L

 

Hajdan a BÖLCSEK voltak híresek, azaz CSELEBEK.

BöLCSeK – CSeLeBeK hangváz: B-L-CS-K – CS-L-B-K

Az igazi BÖLCSEK BECSÜLIK a Teremtőt és áldásait.

BöLCSeK – BeCSüLiK hangváz: B-L-CS-K – B-CS-L-K

A BÖLCSEKet KECSBŐL, belső ösztöni késztetésből tisztelte a köznép.

BöLCSeK – KeCSBőL hangváz: B-L-CS-K – K-CS-B-L

A BÖLCSELŐK LEKCÉIBŐL okult a nép. Aki nem okult a LEKCÉBŐL, az kapott a LECKÉBŐL.

BöLCSeLőK – LeKCéiBőL – LeCKéBőL hangváz: B-L-CS-L-K – L-K-C-B-L – L-C-K-B-L

 

A SZONÁTA egyféle NÓTASZÓ, ősnyelvből származó utódnyelvi módosulat.

SZoNáTa NóTaSZó hangváz: SZ-N-T – N-T-SZ

A SZONÁTA valakinek, valamire, pl. templomi célra SZÁNATott, valakinek SZÁNT zenemű.

SZoNáTa SZáNaT – SZáNT hangváz: SZ-N-T – SZ-N-T – SZ-N-T

SZONÁTÁt énekelni csak az tud, aki éneklésre tanítva, régiesen: TANÁSZva volt.

SZoNáTa – TaNáSZ hangváz: SZ–N-T – T-N-SZ.

A SZONÁTÁnak különleges TÓNUSZa, hangvétele, hangvitele, hangzása van.

SZoNáTa – TóNuSZ hangváz: SZ–N-T – T-N-SZ.

A SZONÁTÁt írtak az újabb korban a NÁSZT megénekelni is.

SZoNáTa NáSZT hangváz: SZ-N-T – N-SZ-T

A SZONÁTA oly gyújtó hatású a szívre, mintha izzó SZENET tennék a tálcára.

SZoNáTa SZeNeT hangváz: SZ-N-T – SZ-N-T

 

A KANTÁTA éneklésekor nagy szájat TÁTNAK, ősnyelvből származó utódnyelvi módosulat teljes átfordítással.

KaNTáTa – TáTNaK hangváz: K-N-T-T – T-T-N-K

Aki KANTÁTÁt énekel az NEKITÁTja a száját.

KaNTáTa – NeKiTáT hangváz: K-N-T-T – N-K-T-T

Énekeltek KANTÁTÁt már TETŐKÖN is.

KaNTáTa – TeTőKöN hangváz: K-N-T-T – T-T-K-N

 

KÁNTÁLás közben nagy szájat TÁTNAK olyannyira, hogy a körülöttük állók a torkukba LÁTNAK.

KáNTáL – LáTNaK hangváz: K-N-T-L – L-T-N-K

A férfi, aki éji dalt KÁNTÁL, a NŐKTŐL vár elismerést.

KáNTáL – NőKTőL hangváz: K-N-T-L – N-K-T-L

A megnyerő dallamú, szép ének KÁNTÁLásától a szívek érzelemmel TELNEK fel.

KáNTáL – TeLNeK hangváz: K-N-T-L – T-L-N-K

A KÁNTÁLt ÉNEKTŐL megítélhető a KÁNTÁLÓ egyénisége, beállítottsága, jelleme, személye.

KáNTáL – éNeKTőL hangváz: K-N-T-L – N-K-T-L

KÁNTÁLással fel lehet KELTENI az alvót.

KáNTáL – KeLTeNi hangváz: K-N-T-L – K-L-T-N

 

A KÁNTOR szó és a vele kapcsolatos kifejezések kialakulása a messzi őskorban történt, a Vízözön előtt, az egynyelvűség idején. Bizonyíték erre, hogy az utódnyelvek megörökölték változatait. A KÁNTOR legfőbb jellemzője:

A KÁNTOR a TORKÁN énekli a kantátát.

KáNToR – ToRKáN hangváz: K-N-T-R – T-R-K-N

A KÁNTOR hangszálképző TORNÁKkal készül fel az éneklésre, hangTORNÁKat tart, miközben képezi magát.

KáNToR – ToRNáK hangváz: K-N-T-R – T-R-N-K

A régi KÁNTORok kitűnően oktató énekTANÁROKká váltak énekesek képzésére.

KáNToR – TaNáRoK hangváz: K-N-T-R – T-N-R-K

Az első KÁNTORok a hangok emelkedését, mélyülését a mérleg KANTÁRjának emelkedéséhez vagy süllyedéséhez hasonlították. Így lett a hanglétra neve KANTÁR (bár ez ma nem használatos) s az éneklés neve KANTÁLás

KONTÁR nem lehet KÁNTOR.

KáNToR – KoNTáR hangváz: K-N-T-R – K-N-T-R 

Nem lehet, hogy csak úgy előRÁNTOK egy KÁNTORt képzetlenül.

KáNToR – RáNToK hangváz: K-N-T-R – R-N-T-K

Ha KONTÁR KÁNTOR vagyok, minden szólamot elRONTOK.

KáNToR – KoNTáR – RoNToK hangváz: K-N-T-R – K-N-T-R – R-N-T-K

A KÁNTOR kiképzést KORÁNT (régiesen) kell kezdeni.

KáNToR – KoRáNT hangváz: K-N-T-R – K-R-N-T

A KÁNTOR szépen előadott éneke oly hatással van a hallgatókra, mintha NEKTÁRt csöpögtetne.

KáNToR – NeKTáR hangváz: K-N-T-R – N-K-T-R

Idetartozó, hogy néha NÁKkal, azaz vízzel kell enyhítenie a TORkot.

 

Az ember dallamalkotás, éneklés képességgel teremtetett. A történelem első igazolt KÁNTORa Özönvíz előtt JUBÁL volt. Nevében egyik fő jellemzője. Mezítlábas világ volt, a zenélt, énekelt dallamok ütemére mozgatta LÁBUJjait.

JuBáL – LáBuJJ hangváz: J-B-L – L-B-J.

Nevében a BÁL, BULi, az UJJongás, a szeretés: JUBÁLás, és a szerelem: BUJÁLás is jelen van.

JuBáL – BuJáL hangváz: J-B-L – B-J-L.

JUBÁL zenéje elBÁJOLta, és JUBÁLta, azaz szerette a nőket BUJÁLva is.

JuBáL – BáJoL – BuJáL hangváz: J-B-L – B-J-L – B-J-L.

Ma már LEBUJokban is szól a zene, s az oldalszobákban zajlik a JUBÁLás, azaz szeretkezés.

JuBáL – LeBuJ hangváz: J-B-L – L-B-J.

 

A KINTORNA gépi hangszer. A zenekritikusok, zenetörténészek lebecsülték a művészet komolyzenei darabjainak KINTORNÁn játszását. Úgy tartották, csak a dallamok kínzói, RONTANAK a műveken és ezért KONTÁROKként minősítették. A KINTORNA neve igazolja, az utódnyelvek csak az ősnyelvi szóképző készletből alkothatnak szavakat.

KiNToRNa – RoNTaNaK hangváz: K-N-T-R-N – R-N-T-N-K

KiNToRNa – KoNTáRoK hangváz: K-N-T-R-N – K-N-T-R-K

Egy igazi KÁNTORNAK nem kellenek KINTORNÁK.

KáNToRNaK – KiNToRNáK hangváz: K-N-T-R-N-K – K-N-T-R-N-K

 

A LAJHÁR lustán HAJOL RÁ az ágra.

LaJHáR – HaJoL Rá hangváz: L-J-H-R – H-J-L-R

A LAJHÁR lustán RÁHAJOL az ágra.

LaJHáR – RáHaJoL hangváz: L-J-H-R – R-H-J-L

A LAJHÁR lusta HAJLÁR.

LaJHáR – HaJLáR hangváz: L-J-H-R – H-J-L-R

A LAJHÁR, ki tudja, HOL JÁR?

LaJHáR – HoL JáR hangváz: L-J-H-R – H-L-J-R

 

A VÁNDOR és WANDERER azonos értelmű.

VáNDoR – WaNDeReR hangváz: V-N-D-R – W-N-D-R-R

A VÁNDOR RONDÁVÁ járja saruját a hosszú utakon csámboRODVÁN, csembeREDVÉN.

VáNDoR – RoNDáVá hangváz: V-N-D-R – R-N-D-V

A védtelen VÁNDORral néha DURVÁN elbántak az útonállók.

VáNDoR – DuRVáN hangváz: V-N-D-R – D-R-V-N

A VÁNDOR csak REDVÁN élt, koszosan, és étele is az volt, amit itt-ott kapott.

VáNDoR – ReDVáN hangváz: V-N-D-R – R-D-V-N

A VÁNDOR távolba RÉVENDŐ tekintete kutatta hol van település, ahol megpihenhet.

VáNDoR – RéVeNDő hangváz: V-N-D-R – R-V-N-D

A pusztai VÁNDOR teste NEDVRE, VIDENRE, VIDINRE (vízre) vágyott kívül-belül.

VáNDoR – NeDVRe – ViDeNRe hangváz: V-N-D-R – N-D-V-R – V-D-N-R

Voltak VIDENRE, azaz vízre szálló, hajós VÁNDORok (viden ––> nediv ––> nedv).

VáNDoR – ViDeNRe hangváz: V-N-D-R – V-D-N-R

 

A RAMOCSA szó MOCSARas selymékes, süllyedős térséget jelent. Magyar nyelvterületen, több vidéken is létezik megnevezés, amely kezdeti MOCSARas, ROMOCSA, RAMOCSA, CSOMORA, CSOROMA állapotra vezethető vissza.

MoCSáR – RaMoCSa hangváz: M-CS-R – R-M-CS

A MOCSÁR bűze CSÖMÖRítő.

MoCSáR – CSöMöR hangváz: M-CS-R – CS-M-R

 

A POCSOLYA helyenként CSOPOLYA, amint a mocsár mocsolya. Szilágyságban van Mocsolya nevű falu.

PoCSoLYa – CSoPoLYa hangváz: P-CS-LY – CS-P-LY

A POCSOLYA vizét leCSAPOLJÁk

PoCSoLYa – CSaPoLJa hangváz: P-CS-LY – CS-P-LJ

 

A TOPÁNKA PÁNTOKkal felköthető lábbeli volt. Innen a román OPINKA, náluk bocskor, az is PÁNTOKKal kötött.

ToPáNKa – PáNToKoPiNKa hangváz: T-P-N-K – P-N-T-K – P-N-K

TOPÁNt a NEPÓToknak, unokáknak kötöttek. Az unokák voltak a NÉPesség PÓTlói, NÉPPÓTok, NEPÓTok.

ToPáN – NePóT hangváz: T-P-N – N-P-T

 

A PANTALLÓ nadrágot PÁNTTAL rögzítették, kötötték fel.

PaNTaLLó – PáNTTaL hangváz: P-N-T-L – P-N-T-L

Némely PANTALLÓ nadrágot felül PÁNT, alul TALPALLÓ rögzítette.

PaNTaLLó – TaLPaLLó hangváz: P-N-T-L – T-L-P-L

 

A TOPOLYAfa nagyobb vízigényét PÓTOLJA, TÁPOLJA a pocsolyás, mocsolyás, vizenyős TALAJ.

ToPoLYa – PóToLJa – TáPoLJa – TaLaJ hangváz: T-P-LY – P-T-LJ – T-P-LJ – T-L-J

 

A TANOROK termőföld ár megállapításához az aranyKORONÁT használták értékhatározóként. A kiváló TANOROK termőföldet, aranyKORONÁT érő ÉRTÉKEN számították.  A nyelv bizonyítja, ez már az ősiségben a jó termőföld létező értékmérője volt. Nem XIX. századi eredetű az aranyKORONA érték, bármily nagy nevek állítják. A nyelv bizonyít!

TaNoRoK – KoRoNáT – éRTéKeN hangváz: T-N-R-K – K-R-N-T – R-T-K-N

A TANOROK földek örökségül mindig a hagyakozó ROKONÁT illették, mivel az egyes családok örökbirtoka volt.

TaNoRoK – RoKoNáT hangváz: T-N-R-K – R-K-N-T

A TANOROK örökségnél NOROKOT (szerencsét) jelentett a közeli vérrokonság.

TaNoRoK – NoRoKoT hangváz: T-N-R-K – N-R-K-T

A TANOROK nyilvántartását a rovó NOTÁROK végezték.

TaNoRoK – NoTáRoK hangváz: T-N-R-K – N-T-R-K

Az uradalmi TANOROKföld terményeiről az udvari TÁRNOK döntött.

TaNoRoK – TáRNoK hangváz: T-N-R-K – T-R-N-K

TANOROK földeket mindig a NATÚRból TÖRNEK be komoly megműveléssel.

TaNoRoK – TöRNeK hangváz: T-N-R-K – T-R-N-K

TANOROK földeket az őstelepesek a NATÚRból, TÚRÁNAK föl.

TaNoRoK – TúRáNaK hangváz: T-N-R-K – T-R-N-K

Ezért kapta a NATÚR térség a TURÁN nevet.

TuRáN – NaTúR hangváz: T-R-N – N-T-R

 

A CINÓBER ásvány színe élénkvörös. Kezdetben lehetett: SZINÓBER. A CINÓBER, SZINÓBER szó hangjaival oly sok, tárgykörhöz tartozó szó alkotható, hogy kétségbevonhatatlan az ősnyelvi, azaz magyar szóeredet. Aki már látott természetben CINÓBERt, az tudja, milyen gyönyörű, élénk, égővörös színű. Ez a nyilvánosházak bikavadító csalogatószíne is. A magukat mindenhatónak, megállapításaikat megkérdőjelezhetetlennek vélő, nyelvészek szerint ógörög szó, német közvetítéssel került a magyar nyelvbe. Ám ők kismiskák a nyelvvel szemben, mert az szembemegy velük, és lesöpöri vélekedéseiket. Ellentmond nekik, többek közt az alábbi hangváz egyezés. A CINÓBER szín mögött RIBANCok élik világukat. A CINÓBER szín és RIBANCkodó élet közti párhuzam, kapcsolat ősrégi. Ősnyelven a CINóBER mögöttes jelentése SZÍNlelt, SZÍNes érzéki SZINtű, a BER, párzási felmagasodás (ber = férfi, berbécs = hím juh). Ásványként: SZÍNes, ez esetben vörös BÉRc, ÉRC, KŐ. A CINÓBER név a belőle kivonható fém megjelenése előtti. Sőt a higany, híg gany fém neve is a híg, gyenyó, folyékony halmazállapot nyomán kaphatta nevét az effajta életmód jelenségeiből ihletetten már az ősiségben. Nem Schuster János adott nevet neki, ő csak ötletesen az eredeti névadási módot alkalmazta sikeresen. Ez a név élt már az ősiségben, csak közben eltűnt a nem használat miatt, mint sok más megnevezés is. Erről még a cinóber és a ribanc címszavaknál.

CiNóBeR – RiBaNC hangváz: C-N-B-R – R-B-N-C

A RIBANCBÉRért árulja CUNÁját, azaz nála kapható BÉRCUNA.

RiBaNC – BéRCuNa hangváz: R-B-N-C – B-R-C-N 

A RIBANC CUNABÉRt kér.

RiBaNC – CuNaBéR hangváz: R-B-N-C – C-N-B-R 

A RIBANC jelképesen mintegy CÉRNÁBA fűzi lyukas garasként, az „elfogyasztott” férfi ügyfeleit.

RiBaNC – CéRNáBa hangváz: R-B-N-C – C-R-N-B 

A RIBANC megszabott ÁRBA NÁSZt (c > sz) szolgáltat.

RiBaNC – áRBa NáSZ hangváz: R-B-N-C – R-B-N-SZ

A RIBANCBÉRNÁSZt szolgáltat.

RiBaNC – BéRNáSZ hangváz: R-B-N-C – B-R-N-SZ

Ha jól megy az üzlet, a RIBANC a csúcson, BÉRCEN érzi magát.

RiBaNC – BéRCeN hangváz: R-B-N-C – B-R-C-N

 

Az ORVOS a SORVAdások, vagy SÉRVEk kezelője. Nagy bajban SÍRVA kérjük segítségét.

oRVoS – SoRVa – SéRVe – SíRVa hangváz: R-V-S – S-R-VS-R-VS-R-V.

A beteg SÓVÁRan, elbizonytalanodott ÁRVÁS érzettel várja gyógyító ORVOSát:

oRVoS – SóVáR– áRVáS hangváz: R-V-S – S-V-R – R-V-S.

Az ORVOSlással jöhet Változás is, még a reménytelennek tűnő REVES állapotból is:

oRVoS – ReVeS hangváz: R-V-S – R-V-S.

Az ORVOS figyelmeztet a SZERVEk SAVRA érzékenységére:

oRVoS – SZeRV – SaVRa hangváz: R-V-S – SZ-R-V – S-V-R.

Az igazi, lelkiismeretes ORVOS, nem áll rá hamis, élet- és emberellenes tevékenységi SÁVRA, csak mert az ország politikai hatalmi tényezőit markában, adósságrabságban tartó pénzmágnás világ elitnek arra szottyan kedve:

oRVoS – SáVRa hangváz: R-V-S – S-V-R.

Ha felelőtlen az ORVOS, akkor betegének sorsa, állapotának rosszra fordulása az ő ROVÁSára írandó:

oRVoS – RóVáS hangváz: R-V-S – R-V-S.

 

A KARAMBOL hangjainak átforgatásával mutatja, hogy a biliárdban a kiütött golyókat LOMBA RAKja. A közúti KARAMBOLnál amely baleset, szintén a LOMBA RAK, haLOMBA RAK.

KaRaMBoL LoMBa RaK hangváz: K-R-M-B-L – L-M-B-R-K.

A KARAMBOLok ROMBOLÓK, utánuk csak ROMBOLÉK marad.

KaRaMBoL RoMBoLóK RoMBoLéK hangváz: K-R-M-B-L – R-M-B-L-K – R-M-B-L-K

A dákót MAROKBÓL irányítva okoz KARAMBOLt a golyók közt.

KaRaMBoL MaRoKBóL hangváz: K-R-M-B-L – M-R-K-B-L

 

Szántóföldön vagy szállításnál igásMARHA erejével HÁROMszoros a haladás, HAMARrabb végzel.

A fémolvasztó HÁMORnál is kell az igásMARHA erő, mert úgy HÁROMszor HAMARabb feltölthető a kúpkemence.

MaRHa – HaMaR – HáRoM hangváz: M-R-H – H-M-R – H-R-M

IgásMARHÁval ROHAMszerűen gyorsan végezhető a munka.

MaRHa – RoHaM hangváz: M-R-H – R-H-M. Aki igásMARHÁT használ, az ROHAMOT diktál.

MaRHáT – RoHaMoT hangváz: M-R-H-T – R-H-M-T.

 

A KALMÁR szó a bérnyelvészet szerint német eredetű. Ha a MERKEL szót kérdeznénk, arra is azt vágnák rá, hiszen a kancellár is MERKEL. Mit jelent a KALMÁR szó? Mit a MERKEL? Német vagy magyar szavak ezek?

A KAL gyök egyik jelentése: út. Beépül a KALand, KALé, KÁL (ló), KELengye, KULlog és más szavakba.

A KALmár MERész, hisz az ősiségben RÉMtettek is kísérték e foglalkozást az utakon, KALandok sora.

A MERKEL szó Székelyföldön, főképp Csíkban nyitott, tátott jelentésű. Aki bámészan néz, tágra nyitott szemekkel, az MERKEL. Talán azért néz oly MERőn, MERt az, amit lát érdekli, MER KEL, MERt KELL. Aki nagyra tátott szájjal bőg, az is MERKEL, talán valamiért, MER KELL az neki. A KALMÁRok, régiesen: KALAMÁRok, a nagykereskedők, akik nagy árumennyiséget mozgatnak, szállítanak nagy távolságokra. Az életük csupa RUMLI, mozgás, örökös RÁMOLÓK ők.

KaLMáR – RáMoLóK – RuMLiK hangváz: K-L-M-R – R-M-L-K – R-M-L-K

A KALMÁRnak – úgymond – sokat kell KÖRMÖLnie, KARMOLnia, hogy vagyona gyarapodjon.

KaLMáR – KöRMöL – KaRMoL hangváz: K-L-M-R – K-R-M-L – K-R-M-L

A KALMÁR igyekszik minél nagyobbat MARKOLni, s közben vigyázón MERKEL, azaz nyitott szemmel jár.

KaLMáR – MaRKoL – MeRKeL hangváz: K-L-M-R – M-R-K-L – M-R-K-L

A KALMÁR, jelképesen értve, nagy LAKMÁR, mohón felLAKMÁRozna, bekebelezne minden hasznot.

KaLMáR – LaKMáR hangváz: K-L-M-R – L-K-M-R

A KALMÁR foglalkozása megköveteli a különböző REKLÁMfogásokat.

KaLMáR – ReKLáM hangváz: K-L-M-R – R-K-L-M

A KALMÁR éberen figyel, és ha ROMLIK az áru, inkább olcsóbban, de gyorsan túlad rajta.

KaLMáR – RoMLiK hangváz: K-L-M-R – R-M-L-K

A KALMÁR a pénzt KELMÉRE váltja, és vissza is.

KaLMáR – KeLMéRe hangváz: K-L-M-R – K-L-M-R

 

A MATRÓZ néha vízbe MÁRTÓZik.

MaTRóZ – MáRTóZó hangváz: M-T-R-Z – M-R-T-Z

Mintha a tenger mondaná: megSZÓRTAM vízzel a MATRÓZt. MATRÓZ – ZÓRTAM teljes átfordítás.

MaTRóZ – SZóRTaM hangváz: M-T-R-Z – SZ-R-T-M

A MATRÓZ: leRÁZTAM a vizet magamról.

MaTRóZ – RáZTaM hangváz: M-T-R-Z – R-Z-T-M

A napsugár: SZÁRÍTOM a MATRÓZt.

MaTRóZ – SZáRíTaM hangváz: M-T-R-Z – SZ-R-T-M

A MATRÓZ igéje: SZERETEM a tengert.

MaTRóZ – SZeReTeM hangváz: M-T-R-Z – SZ-R-T-M

 

A LOMBIK is idegen a bérnyelvészet szerint. Pedig ott az ősi BILIKOM is. Bár szerintük az a német willkommen üdvözlő szóból ered. Ez olyan, mint az óbégat szó német eredeztetése, pedig ott a magyar bőg, béget. A kisgyerek mondja: BILIKÉM. A politikai rabok celláiba betett KÜBLI, a rab BILIje, az ő számára: KÜBLIM.

Ezek mind edények, mint a LOMBIK, amiben a tartalom, így vagy úgy: fel- vagy leBOMLIK.

LoMBiK – BiLiKéM hangváz: L-M-B-K – B-L-K-M

LoMBiK – KüBLiM hangváz: L-M-B-K – K-B-L-M

LoMBiK – BiLiKoM hangváz: L-M-B-K – B-L-K-M

A LOMBIKban felBOMLIK a vegyi anyag

LoMBiK – BoMLiK hangváz: L-M-B-K – B-M-L-K

A LOMBIKban KIBOMOL, elemeire hull a vegyi összetétel.

LoMBiK – KiBoMoL hangváz: L-M-B-K – K-B-M-L

A LOMBIKban LOMOKBA BOMLIK a kísérleti anyag.

LoMBiK – LoMoKBa – BoMLiK hangváz: L-M-B-K – L-M-K-B – B-M-L-K

A LOMBIKban vegy- és hőhatásra nagyon MOBILOK, azaz erőteljes mozgásba lépnek anyagrészecskék.

LoMBiK – MoBiLoK hangváz: L-M-B-K – M-B-L-K

A LOMBIKban végzett kísérlet során belelátunk az anyagokat alkotó ELEMEKBE.

LoMBiK – eLeMeKBe hangváz: L-M-B-K – L-M-K-B

 

A NYÁRS szárból, fa SZÁRNYából, ágából készül.

NYáRS – SZáRNY hangváz: NY-R-S – SZ-R-NY

A NYÁRSra NYERS húst tűznek, és megsütik.

NYáRS – NYeRS hangváz: NY-R-S – NY-R-S

A NYÁRSat SERÉNYen forgatják, különben RUSNYán megég.

NYáRS – SeRéNY – RuSNYa hangváz: NY-R-S – S-R-NY – R-S-NY

A NYÁRSon sütéssel finom falatok NYERÉSE a jutalom.

NYáRS – NYeRéS hangváz: NY-R-S – NY-R-S

 

Egy érdekes szó, amelyet olasz eredetűnek jegyez a bérnyelvészet. Ám ha megfordítjuk, akkor is magyarul beszél!

A KARIKATÚRA – ARÚTAKIRAK teljes átfordítás mutatja, hogy a rajzoló által az alany KARAKTERének rajzolata. A hátrányos jellemzői, A RÚTA KIRAK-va.

KaRiKaTúRa – KaRaKTeR hangváz: K-R-K-T-R – K-R-K-T-R

KaRiKaTúRa – a RúTa KiRaK hangváz: K-R-K-T-R – R-T-K-R-K

Nemcsak egyszerűre, hanem KIRAKATIRA, RIKÍTÓRA eltúlozva.

KaRiKaTúRa – KiRaKaTiRa – RiKíTóRa hangváz: K-R-K-T-R – K-R-K-T-R – R-K-T-R

Ezek azonos fogalomkör összetartozó kifejezései.

Ha nem volna a magyar nyelvben ilyen – átforgatva is értelemhordozó – szavak tömege, akkor véletlennek nevezhetnénk, de a LEVENDULA, MANDULA, IMOLA és az itt fent felsorolt más szavak igazolják, hogy nem véletlen.

Az ilyen gyök és szófordítások azt is igazolják, sok más bizonyíték mellett, hogy a TEREMTÉS nem elmélet, hanem TÉNY! Az emberrel együtt teremtetett a nyelv adománya, annak örökítő sejtjeibe ágyazva. Az ősnyelv, a mai magyar nyelv olyan tökéletes szerkezetű, felépítésű, mint egy élő szervezet. A nyelv adománya, a beszédképesség örökölhetősége, minden újszülött kisded által birtokolt és majd továbbadott ősnyelvi nyelvszerkezeti váz, az ember Teremtőjének, az adományozott nyelv alkotójának lángelméjét és tökéletes teremtői képességét dicséri.

Nem minket illet dicséret, hogy ily nyelvünk van, ily csodálatos nyelvet beszélünk, hanem azt, akitől kaptuk!

Kétségbevonhatatlan, a fentiek mind azonos hangokkal épülő hangvázak. A bemutatott szópárok bizonyítják gyakorlati-értelmi összetartozásukat, s az alany valamilyen fontos névadó jellemzőjét mutatják azonos hangokkal.

 

  • További gyök- és szófordító bizonyítékok

A gyök- és szófordíthatóság, továbbá: gyök, hang összeforgathatóság alapvető ősnyelvi jellemző. Az ősnyelven, s a ma is élő ősnyelven, magyar nyelven minden gyökszó és szó fordítható, s Rubik-kockaszerűen összeforgatható. A gyökfordulások névadó jellemzőket, gyakorlati szerepet leírók.

A fordítás, összeforgatás nyomán felvilágosítást kapunk a szó által megjelenített bármi egyebekről: gyakorlati hasznosságáról, elkészítési, felhasználási módozatairól, jellemzőiről, de szögesen ellentétes, teljesen szembenálló értelmet is hordozhat.

El kell mondanunk – ha igaz volna a hivatásos nyelvészek állítása, miszerint az úgynevezett honfoglalók szólopkodó makogók voltak – hát nagyon jól megalkották e történelmileg rövid idő alatt a magyar nyelv szerkezeti felépítését, és nagyon gondosan összeválogatták az összelopkodott szavakat, hogy ily tökéletes az összhang.

Nincs oly anyaszülte nyelvész, aki az alábbi tárgykörök kifejezés összhangjában mutatkozó értelmi összetartozás egységét eredményesen cáfolni tudná.

A címszavak után zárjelben az akadémiai nyelvészet által megállapított szóeredet.

—————————————————————————————————————————————

Azonos hangokból álló különböző szavak hangvázai erőteljesen igazolják az ugyanazon fogalmi körhöz, tárgykörhöz tartozást. Így bizonyítható, hogy minden szó ősnyelvi eredetű, egy szócsalád része, mind szótestvérek. Ha akad is néhány kivétel, nem jelentős, ám ott is fellelhető a kapcsolati szál.

—————————————————————————————————————————————

SZöRP – PRöSZ, gyümölcsből PRéSeléssel nyerünk SZiRuPot, SZöRPöt, PRÉSeléskor szétPRüSZköl, szétFRöCSköl a gyümölcslé (p > f, sz > cs). Az RP páros, mint R.P – P.R gyök: ReP – PeR, azt is elmondja, hogy a gyümölcs PRéSeléskor megREPed, felaPRózódik, és ha PöRgetjük egy szerkezetben, akkor több SZöRPöt nyerünk. A végén, az alján marad a SEPRŐ. A FRISS gyümölcsSZÖRPnek SZEREPe van a sejtek megújulásában (p > f: prés > friss), és segít kiSEPERni a sejtekből az elhasználódott elemeket.

SZöRP – PRöSZ hangváz: SZ-R-P – P-R-SZ

SZöRP – SZiRuP – SZeReP hangváz: SZ-R-P – SZ-R-P – SZ-R-P

PRéS – SePRő – SePeR hangváz: P-R-S – S-P-R – S-P-R

 

Az ABRONCS (szláv) a kádak, hordók dongáit összetartja, összetarcsa (népi), összeRÁNCSA a dongákat. Az ABRONCS egy BRANCSban tartja a dongákat.

aBRoNCS – BRaNCS hangváz: B-R-N-CS – B-R-N-CS

ABRONCS van a CSEBEREN, CSÖBÖRÖN is.

aBRoNCS – CSöBöRöN hangváz: B-R-N-CS – CS-B-R-N

Az ABRONCS – RONCSBA átforgatás mutatja, hogy ABRONCS nélkül RONCSBA dobható a kád, hordó, csöbör.

aBRoNCS – RoNCSBa hangváz: B-R-N-CS – R-N-CS-B

A BÖRBÖNCE kishordón is ABRONCS van.

aBRoNCS – BöRBöNCe hangváz: B-R-N-CS – B-R-B-N-C

ABRONCS nélkül CSORBÁN néz ki a faedény.

aBRoNCS – CSoRBáN hangváz: B-R-N-CS – CS-R-B-N

 

A BÁDOG (? ismeretlen) ütésre DOBOG, a BODEGA valaha alkalmi épület volt, amelyben DOBOGtattak a részegek.

BáDoG – DoBoG – BoDeGa hangváz: B-D-G – D-B-G – B-D-G

 

BÁRKA (latin) a szó hangátforgatásaival kialakítható szavakkal tudatja, hogy Noé a BÁRKÁba BERAKta állatait.

BáRKa – BeRaK hangváz: B-R-K – B-R-K

ABRAKot is, hogy jól KARBAn tarthassa őket hosszú időn át.

aBRaK – KaRBa hangváz: B-R-K – K-R-B

Az ABRAKos ládát BAKRA tette, hogy magasabban legyen, ez a jászol.

aBRaK – BaKRa hangváz: B-R-K – B-K-R

A BÁRKA hatalmas volt, ősnyelven: AKBÁR = hatalmas.

BáRKa – aKBáR hangváz: B-R-K – K-B-R

A BÁRKÁt KÖRBEállták, és Noét röhögték, amint bevonult családjával.

BáRKa – KöRBe hangváz: B-R-K – K-R-B

Amikor a vihar bevágta az ajtót, és elindult az addig ismeretlen hatalmas zápor, már bánták, hogy nem hallgattak Noéra. Mondhatták: BE KÁR, hogy nem fogadtunk szót, mert így mindannyian KÁRBA megyünk.

BáRKa – BeKáR – KáRBa hangváz: B-R-K – B-K-R – K-R-B

A bérnyelvészet szerint TÁBOR szó cseh. TÁBORba BÁTOR férfiak szállnak, BOTOR tettek megakadályozása végett.

TáBoR – BáToR – BoToR hangváz: T-B-R – B-T-R – B-T-R

Baj esetén férfiakat TOBORoznak elBITORló szándékkal BETÖRŐ ellenség miatt.

ToBoR – BiToR – BeTöR hangváz: T-B-R – B-T-R – B-T-R A Szócsaládok fejezetben még rengeteg változata.

 

A KENDER (török) ruhába öltözött földművelő, állattartóra, akinek vörösre, REDre DÖRzsölte a kenDERing a nyaka bőrét, DERmáját, ráakasztották ősnyelven a RŐTNYAKú, REDNEK jelzőt, ez angol nyelvben ragadt meg: REDNECK.

KeNDeR – ReDNeK hangváz: K-N-D-RR-D-N-K

Idővel, a szinte elnyűhetetlen KENDER ruhák is RONDÁKká válnak.

KeNDeR – RoNDáK hangváz: K-N-D-RR-N-D-K

 

A HAJDU (finnugor) kezdetben HAJTÓ, amolyan marhaHAJcsár. A szót ejthették HAJDÓnak is. A szót átforgatva előbukik egy jellemzőjük, a DUHAJ, DÚLó, rabló életmódjuk. A HAJDÚK DUHAJOK voltak.  

HaJDúK – DuHaJoK hangváz: H-J-D-K – D-H-J-K

Bocskai letelepítette őket, és később megJOHADtak, tisztességes gazdálkodókká váltak.

HaJDú – JoHaD hangváz H-J-D – J-H-D

 

GRÓFok (német), a GRÓFok közügyekben FORGolódó urak.

GRóF FoRGó hangváz: G-R-F – F-R-G

 

Megtudjuk, hogy a BOJTORJÁN (török) nevű növény ORJÁN BOJTszerű virág van.

BoJToRJáN – oRJáN BoJT hangváz: B-J-T-R-J-N – R-J-N-B-J-T

Azt is, hogy a TORJÁN levő BOJban (boly), virágban, termésben van a JOB (jobb) hatású gy azaz gyógy elem.

 

A CIROK (szláv-latin) külsőre kuKORICára hasonló, mindkettőnek KÓRICÁLÓ magvai vannak.

CiRoK – KuKoRiCa – KóRiCa hangváz: C-R-K – K-K-R-C – K-R-C

 

A CSOLNAKban (szláv) ülők tudják, csak úgy haladhatnak előre, ha sűrűn loCSOLNAK, panCSOLNAK a lapátokkal.

CSoLNaK – loCSoLNaK hangváz: CS-L-N-K – l-CS-L-N-K

 

Ha DAJKA (szláv) lettél AJKADdal dalra fAKADJ a kis emberke örömére.

DaJKa – aJKaD – faKaDJ hangváz: D-J-K – J-K-D – f-K-D-J

 

A DÉVAJ (?) DÍVA (olasz) DIVATos öltözékkel VADÍT és DÍVÁnyra csal.

DéVaJ – DíVa – DiVaT – VaDíT – DíVáNY hangváz: D-V-J – D-V – D-V-T – V-D-T – D-V-NY.

 

A DÉVAJJAVAD akarja.

DéVaJ – JaVaD hangváz: D-V-J – J-V-D

 

Napjainkhoz kötődő, hogy DISZNYÓ (török) kell házőrzőnek a kutya helyett, mert attól ISZONYODnak némelyek.

DiSZNYóiSZoNYoDó hangváz: D-SZ-NY – SZ-NY-D

 

A RAGADOZÓ (finnugor) GARÁZDA, megfoszt javaidtól, jószágaidtól.

RaGaDoZó – GaRáZDa hangváz: R-G-D-Z – G-R-Z-D

 

Amin GOROMBULva DÖRÖMBÖLnek, az ROMBADŐL.

GoRoMBuL – DöRöMBöL RoMBaDőL hangváz: G-R-M-B-L D-R-M-B-L – R-M-B-D-L

 

A JÁROM (szláv) a MARHA (j > h) MARJÁra való, azt MARJA.

JáRoM – MaRJa – MaRHa hangváz: J-R-M – M-R-J – M-R-H

 

NOMÁD – DOMÁN. A NOMÁD (latin-görög) otthontalan, azaz DOMÁN, DOMON nélküli ember vagy nép.

NoMáD – DoMáN hangváz: N-M-D – D-M-N

Az ilyen NOMÁDok többnyire DÍNOMDÁNOM életet élnek.

NoMáD – DíNoM – DáNoM hangváz: N-M-D – D-N-M – D-N-M

 

Kézzel HURCOLva (finnugor), nehezen HARCOLsz meg a nehézségekkel.

HuRCoL – HaRCoL hangváz: H-R-C-L – H-R-C-L

 

Ma már az IGAZSÁG (finnugor) helyett a GAZSÁG a menő.

iGaZSáG – GaZSáG hangváz: G-Z-S-G – G-Z-S-G

 

ISTEN (finnugor) helyett SÁTÁN az úr azok felett, akik engednek neki.

ISTeNSáTáN hangváz: S-T-N – S-T-N

 

A GERInces ember beváltja ÍGÉReteit.

GeRinc – íGéRet hangváz G-R-n-c – G-R-t

 

A nyelvből megtudjuk: az ITALIÁN, TALIÁN, aki régen LaTiN volt, ITALköz földnyelv TALAJÁN, ITALON lakott.

iTaLiáN – TaLiáN – LaTiN – ITaLoN hangváz: T-L-N – T-L-N – L-T-N – T-L-N

iTaLJáN – TaLaJáN hangváz: T-L-J-N – T-L-J-N

 

A LAGÚNA (olasz) partján különleges a hANGULAt, ezt érezte Mikes Kelemen, Ovidius és Napóleon is. A LAGUNA – a háborgó teNGertől függetlenül – lelki csendre, békére hANGOL.

LaGúNa/h – haNGoL hangváz: L-G-N – h-N-G-L

A LAGÚNA a tENGER lánya.

LaGúNa – teNGeR hangváz: L-G-N – t-N-G-R (l > r)

Az értelmetlenül, kapzsi módon összeHORDott dolgok megROHADnak.

HoRD – RoHaD hangváz: H-R-D – R-H-D

 

  • Hangsorrend változása nélkül

A KARALÁBÉ (német-olasz) oly kerti növény, amely KARÓszerű LÁBon áll: KARÓLÁBÚ.

KaRaLáBé – KaRóLáBú hangváz: K-R-L-B – K-R-L-B

 

A KANDELÁBER (latin) táljában a láng KANDE LÁBRA állítva (kande = gyertya) KANDIkálva ég.

KaNDeLáBeR – KaNDe LáBRa hangváz: K-N-D-L-B-R – K-N-D-L-B-R.

 

A KÁPOSZTA (szláv) leKOPASZTVA és KÁPja, feje OSZTVA használható.

KáPoSZTa – KoPaSZTVa – KáP oSZTVa hangváz-: K-P-SZ-T – K-P-SZ-T-V – K-P-SZ-T-V

 

Majd lesz olyan, hogy amit te összeHORDOL, ő elHERDÁLja.

HoRDoL – HeRDáL hangváz: H-R-D-L – H-R-D-L

 

A RENEGÁT megTAGAdván előbbi önmagát, ide-oda RÁNGATható érvényesülési vágyai által, megbízhatatlan.

ReNeGáT – RáNGaT hangváz: R-N-G-T – R-N-G-T

Elméleti tengelye két oldalán SZEMre azonos MÉRTÉK.

SZiMMeTRiKuS – SZeMMéRTéKeS hangváz: SZ-M-M-T-R-K-S – SZ-M-M-R-T-K-S

 

Rengeteg van, ezrével. Ezek egyike sem véletlen egybeesés. A tárgykörön belüli, azonos hangokkal kifejezhető értelmi kapcsolat, jellemzők megnevezései bizonyítják a magyar nyelvi eredetet.

Ezt abban az esetben is, ha idegen nyelvben van jelen az adott szó. A szótár Függelékében közel 3.000 címszó hangváz egyezés van.

 

  • Ellentétes és azonos értelmet kimutató gyökök megfordításai, átforgatásai és hangvázaik

HEGY GYEH, H.GY – GY.H gyök. A HEGY kiemelkedés, magaslat, a GYEH mélység, völgy. Mindkettőt azonos hangokkal fejezi ki. A Jeruzsálem melletti GYEH egy Hinnom nevű ember tulajdona volt, ezért volt GYEHHinnom, összevonva: GYEHinnom, azaz Hinnom völgye – völGYE/h. A régi magyar nyelvben a GY.H gyök: GYuH, a GYUHa a test mély belsőségeit, gy > j váltással – JONH, JONHó – jelentett érzelmi mélységet. Minden HEGYnek GYEHe, völgye van.

HeGY – GYeH hangváz: H-GY – GY-H

 

HAR HOR, H.R gyök. A HAR hegy, a HORpasz, mélyedés, völgy, a HARapás bemélyed, a HORpadás mélység. Minden HARnak, hegynek HORpasza, völgye van.

 

DAG GÖD, D.G – G.D gyök. Balkányi Szabó Lajos: Magyar ősmesékben ír az ősi DAGról, amely hegyet jelentett az ősnyelvben, s amely él a mai török nyelvben: DAĞ. Minden DAG mellett GÖDör, völgy van, amelyben víz folyik. A GÖD vizet is jelent. A DAG – GÖD párja d > t és g > k váltással: GÁT – TEKnő.

 

DOM MED, D.M – M.D gyök, DOMb és MEDence. MEDer és DAM azaz GÁT.

 

GÁT TÁG, G.T – T.G gyök (g > k) GÁT – TEKnő, a GÁT magas, a TEKnő völgy, amelyben víz lehet. A GÁT egy TÁG teret lezáró akadály. A GÁTlás retTEGést előidéző. A beTEGség GÁTló hatású. A TEGnap már nem GÁTol, az a holnap esélye, amely teremthet TÁG teret is. E gyökből van a – nyelvészet szerint német eredetű – sTÉG, a víz fölé magasított emelvény, töltés, amely TÁGabb térre enged kilátást.

 

BÁGY GYÁB, enyhe hajlatú BÁGYadt domb és sekély, ároknál láGYABB hajlatú vízelvezető. A B.GY – GY.B gyök: BáGY – GYáB, jelent álmatag, BÁGYadt, kellemes: ligetes, lugasszerű környezetet. A GYÁB pedig BÁGYadt, lassú folyású vízelvezető csatorna. Ezzel az értelemmel van jelen az alföldi és erdélyi HortoBÁGY névben. Az alföldi Hortobágy, a vizek lecsapolása előtt egy gyönyörű Éden-szerű, tavas, patakos, jól termő, gazdag, kertgazdálkodásra alkalmas térség volt. A HORT az ősnyelvben = kert. Erről bővebben a Hortobágy címszónál.

A székelyföldi BÁGY falu nevében is domb, ám a fordított gyök jelenti a domb mögötti láGYABB hajlatú lankát is, ahol a falu elterül. Lágy értelműek a BEGY, BÖGY, BOGYó, BIGYó, BUGYuta, BÁGYad, BUGYi, a ráBIGGYesztett eGYÉB BÜGYürke. A GYÁB gyököt megörökölte a román nyelv: jghiab (zsgyáb) = csúszda, csatorna, amely szóban a ZS hang a vizet is jelenti: ZSíl, ZSilava, ZSihlava.

 

A bibliai HÓReb hegy nem héber nyelven kapott nevet. – lehet fehér (sziklák), a HÓR = hegy. Ismeretes, hogy a hirtelen ébresztett ember megREBben. Tehát a REB = REBbenés, EBRedés, azaz ÉBREdés, HÓREB = Ébredés hegye. A hajnali napfény megvillant a fehér sziklákon, s ez REBbentő, ÉBResztő, éBERítő jelenség volt. Névadáskor a teremtés ősnyelvén beszélt a hegy körül élő nép, így azon kapta nevét. Minden HAR, HÓR, így HÓReb mellett is HORpaszok, azaz mélyedések, völgyek húzódnak.

Ezt a nyelvi megjeleníthető képességet összességében, teljességében az utódnyelvek egyike sem birtokolja, csak az ómagyar ősnyelv, a teremtés nyelve, a nyelvi titkok magyarázó nyelve, amelyhez kötődnek a nyelvcsaládok és nem fordítva. Az ősnyelven minden gyök fordítható volt, és minden oda-vissza gyökkel szavakat alkottak.

 

A VÖLGY mélység. A VÖLGY szó, Rubik kockás elforgatással: GYÖLV. A tömörülést, amely összeGYÖLVe, gönGYÖLVe, GYŰLVe, benne veGYÜLVe föld- vagy kőtömeg, s kimagasodik a síkból, hegynek nevezzük.

VöLGYGYöLV hangváz: V-L-GY – GY-L-V

 

ÁLGY – LÁGY, fekvőhely, az ÁLGY az ÁLom helye, legyen LÁGY puha pihés, hangváz: L-GY – L-GY

TÉR – RÉT, mindkettő TÉRség, de egyik lehet végtelen, a másik behatárolt

 

  • Azonos hangrend, ellentétes értelem:

TOR – TOR T.R gyök, TORony, mint magasság, TORok, mélység

VÁD VÉD, V.D gyök, VÁDol, VÉD

GÓR GAR, G.R gyök. A GÓR hegy, a GARat mélység.

összeGYÚR GYÉRít

VAD: oLVAD aLVAD, oLVaD aLVaD a hangváz: L-V-D, mindkettőnél ugyanaz

 

áCSOL áCSORog (l > r)

áCSoL – áCSoRog hangváz: CS-L – CS-R-g

 

LOG, doLOG LÓGás,

doLoG LóGás hangváz: d-L-G – L-G–s

 

TÉK, TÉKol TEKereg,

TéKol TeKereg hangváz: T-K-l – T-K-r-g

 

HORD HERDál

HoRD HeRDál hangváz: H-R-D – H-R-D-l

 

KELLEMETES – KALAMITÁS, a kAlAmItÁs szóban a mély A hang és Ijesztő I hang is adják a KELLEMETLEN értelmet.

KeLLeMeTeS – KaLaMiTáS hangváz: K-L-M-T-S – K-L-M-T-S, ellentétes értelem és még sok más

 

  • Szavak vegyes összeforgatásban:

 

DESZKA – SZAKAD, DESZKÁkra SZAKAD a tőke.

DeSZKa – SZaKaD hangváz: D-SZ-K – SZ-K-D

A DESZKA hézagosan egymásra rakva SZIKKAD, azaz szárad.

DeSZKa – SZiKKaD hangváz: D-SZ-K – SZ-K-D

DESZKÁból készül a SZÉKED.

DeSZKa – SZéKeD hangváz: D-SZ-K – SZ-K-D

 

KÍGYÓ – GYÍK, régiesen KILGYÓ, KÉLGYÓ – GYÉLK

KiLGYó – GYiLoK hangváz: K-L-GY – GY-L-K

A KLOKOGYÉL (krokodil) ÓLÁLKOGYÓ GYÉLKOLÓ.

KLoKoGYéL – óLáLKoGYó – GYéLKoLó hangváz: K-L-K-GY-L – L-L-K-GY – GY-L-K-L

BIKFIC: eredete a nyelvészek szerint: ismeretlen, BAKFIS: német, CAFKA: belső fejlesztés, FICKÓ: finnugor

FICKÓ = fiú, KÓFIC = fiú, CAFKA = lány, mind FICKÁndozó, CIFKÁs serdülők.

FiCKó – KóFiC – CaFKa hangváz: F-C-K – K-F-C – C-F-K

BIKFIC = fiú, BAKFIS = lány,

BiKFiC – BaKFiS hangváz: B-K-F-C – B-K-F-S

 

  • Utódnyelvből visszahozott szavak példái:

Az ADHÉZIÓ összetapadás, AD HOZZÁ.

aDHéZió – aD HoZZá hangváz: D-H-Z – D-H-Z

Az ADHÉZIÓ alapjában véve: HOZZÁADÁS

aDHéZió – HoZZáaD hangváz: D-H-Z – H-Z-D

 

Az AKTUS egyféle TUSAKodás TUSÁK összessége. A KT páros, mint gyök: KéT – TéK.

Az AKTUS személyek KözTi TUSÁK.

aKTuS – TuSáK hangváz: K-T-S – T-S-K

A TUSÁK néha KÉTES kimenetelűek. Lehet győzni, de veszíteni is.

TuSáK – KéTeS hangváz: T-S-K – K-T-S

Az AKTIVITÁS egyféle TEVÉKENYSÉG.

aKTiViTáS – TeVéKenyg hangváz: K-T-V-T-S – T-V-K-ny-S-g

aKTíV – TeVéKeny hangváz: K-T-V – T-V-K-ny

Létezhettek erre az ősnyelvben TEVETÉSEK, ÉKTŐ VETÉS, AKTIVITÁS változatok is:

aKTiViTáS – éKTő VeTéS – TeVeTéSeK hangváz: K-T-V-T-S – K-T-V-T-S – T-V-T-S-K

Az AKTUS lehet TUSAKodás KETTESben.

aKTuS – KeTTeS hangváz: K-T-S – K-T-S

A rosszul megejtett TUSÁK eredményei SUTÁK lesznek.

TuSáK – SuTáK hangváz: T-S-K – S-T-K

 

A FÖLDESúri rendszert FEUDÁLISnak mondja a történelem. A szó ősnyelvi, ómagyar eredetű, a hangváz bizonyít:

FeuDáLiS – FöLDeS hangváz: F-D-L-S – F-L-D-S

 

A ROMBUSZ alakja a csonthéjas gyümölcsök magvához hasonló, ezeket ősnyelven SZEMBURA néven is nevezték, mivel a csíraképes SZEM kemény BURÁban rejtőző. RoMBuSZ – SZeMBuRa hangváz: R-M-B-SZ – SZ-M-B-R   

 

A SZKARABEUSZ bogár, az egyiptomiak szentként tisztelték, mégis ganéjgalacsint görgető, SZARBA KÚSZÓ bogár.

SZKaRaBeuSZ – SZaRBaKúSZó hangváz: SZ-K-R-B-SZ – SZ-R-B-K-SZ

 

  • További gyök- és szófordítások:

TÉR-RÉT, MONY-NYOM, GÖCS-CSÖG, BOG-GÖB, MAG-GAM, KÖP-PÖK stb.

Vagy szavakban: FECSeg – CSEVeg, FACSar – CSAVar (f > v), RECSeg – CSÖRög, PIRinyó – RIPittya stb.

V.R – R.V gyök: VaR – RoV fordítás is hasonló: e gyökkel kifejezhető a két gondolatközlési forma: beszéd és írás.

V.R: VARog, zaVARog, VERbál, paláVERez, hangjai kaVARognak. A beszéd lehet RAVasz, lehet zaVARó tartalmú, s az igazság elcsaVARására is alkalmas. E gyök a nyelvvel, hangok által kifejtett, a légben elszálló beszéd megjelenítője. A beszédképesség csodálatos értékét mutatja az is, hogy a VARázs szó szintén e gyökkel indul. A szláv: goVORit, latin VERba, román VORba stb. mindannyi ősnyelvi gyökre épül.

R.V: a ROVás szó kezdőgyökeként, a gondolatok maradandó megőrzésére alkalmas: ROVott, írott, karcolt, RAJzolt jelek általi közlés módját jeleníti meg. Aki a ROVást szereti, az mindig RÓNA, RÚNA, innen a germán RÚNA neve. A gRAVírozás szóban is jelen van a gyök.

 

K.R – R.K gyök: KaR – RaK. A létfenntartás tevékenységeinek leírása e gyökkel. K.R: A KAR az aKARat végrehajtó eszköze. A KARral taKARunk, be- és kitaKARítunk, felKARolunk, KARbantartunk, amit nem tartunk jóKARban, kiengedünk, KARjainkból, KÁRba mehet. A szépasszonyt jóKARban, erős férfiKARban és jól KARban kell tartani.

R.K: elRAKunk, be- és kiRAKodunk, elRAKtározunk. A rosszul KARbantartott test betegsége a RÁK. A hatalom KARja a KARhatalom, amely rendet RAK.

KaR – aKaR – RaK – RáK hangváz: K-R – K-R – R-K – R-K

L.K – K.L gyök: LaK – KaL. Érdekes szerkezet volt kezdetben a LAKat. A jó kezű LaKatos jó aLaKú, jól kattanó LaKatot aLKotott, táKoLt, amelyet LaKott kunyhójára RaKott (l > r). A lAKAt megAKAsztja a rosszAKAratú tolvajt. A LAKat néha elAKAd, eLAKadhat, és LAKatost kell hívni.

 

K.L: KALlantyúval, más szóval: KULccsal zárta és nyitotta. A LAKat táKOLással, KOLással készült. A táKoL, KoL szavak régen aLKotást jelentettek. Az ember LAKOT TÁKOL, majd LAKATtal zárja.

LaKoT – TáKoL – LaKaT hangváz: L-K-T – T-K-L – L-K-T.

—————————————————————————————————————————————–

A magyar nyelv szavaiban az azonos kulcshangok különböző sorrendben, hangonként, gyökökként átforgatva, más-más jelentést hordoznak, árnyalják a mondandót, mutatják a műveletet vagy körülíró magyarázattal szolgálnak a művelet eredményét, a cselekmény következményét illetően.

—————————————————————————————————————————————–

VEREKEDÉSnél nagy a KAVARODÁS, összeKEVEREDÉS, és a vesztes elVAKARODÁSával, elinalásával ér véget.

KeVeReDéS – KaVaRoDáS – VeReKeDéS – VaKaRoDáS hangváz: K-V-R-D-S – K-V-R-D-S – V-R-K-D-SV-K-R-D-S.

A szót alkotó hangok változó hangsorrendű vázalakzataira épülnek.

 

CSAVAR – FACSAR. CSavarásnál, csaVarásnál a tengelyVonalak CSára, félremennek, irányt Váltanak. Ez a CS és V hangok értelme.  Az F és V rokonhangok. Erről az F hang bevezetőjében.

CSaVaR – FaCSaR hangváz: CS-V-R – F-CS-R

 

A csaVaráshoz Forca kell. A fordított szó hangsúlyozza ezt, az erőt jelentő kezdő F hanggal: Facsar.

FaCSaR – FoRCa hangváz: F-CS-R – F-R-C

Egy darab, a FACSARással FURCSA FARCS alakot vehet fel.

FaCSaR – FuRCSa – FaRCS hangváz: F-CS-R – F-R-CS – F-R-CS

 

A VÁLOGAT, LAVÓR, valamint ISMERET, KIRÁLY szavak jó példa arra, hogy a gyök- vagy szófordítás, átforgatás körülíró magyarázatként szolgálhat az elkészítés, művelet, jellemző vagy gyakorlati szerep leírásában.

VÁLOGAT – Amikor valamit kiVÁLOGATunk, kielemezzük. Előbb szétVÁLasztjuk TAGokként, megvizsGÁLjuk álLAGát. Ha húst akarunk ebédre, a hentestől külön kérünk levesbe VALót és sültnek. A hentes TAGlóval, TAGOLja és úgy VÁLOGAThatunk. A szót gyökeire bontjuk: VÁL-LOG-GAT, majd fordítjuk, forgatjuk: TAG-GOL-VAL.

TAG-GOL-VAL: A darab több TAGra szeletelten van a tőkén. A GOL gyök ősnyelvi jelentése: űr, üreg, hézag, rés, lyuk, zug, cél stb. A taGOLt darabok közt rés van, hézaGOLva fekszenek a tőkén, lehet VÁLogatni.

 

VÁL-LOG-GAT: A VÁL gyök a kedVELt darab el- és kiVÁLasztása. Itt a LOG gyök azt jelenti, hogy a taGOLt darabok, külön, darabonként LÓGathatók, forGAThatók is.

Világosan látható, azonos hangokból állnak. A fordításnál egyetlen hangugrás van: logat – tagolÁV > tagolVA. A TAGOLVA kiVÁLOGATott a LEVÁGOTT darabokat kezében LÓGATVA viszi el.

VáLoGaT – TaGoLVa – LeVáGoTT – LóGaTVa hangváz: V-L-G-T – T-G-L-V – L-V-G-T – L-G-T-V

Valaha a megbízható ügyes LOVAGOT is VÁLOGATva különítették el hadaik részére az uralkodók. A hölgyek ma is VÁLOGATva keresik meg a nekik való LOVAGOT. Aki nem alkalmas, az TOVALÓG, azaz elmegy.

VáLoGaT – LoVaGoT – ToVaLóG hangváz: V-L-G-T – L-V-G-T – T-V-L-G

 

LAVÓR – A LAVÓR szó a LAV és VÓR gyökökből áll, amelyeket az AVÓ hangcsoport köt össze: LAV-AVÓ-VÓR. A LAVórba LEVet töltenek. A LAVÓR szó fordításakor megtudjuk elkészítési módját: LAVÓR – RÓVAL.

A LAVÓRt fából faragták, rótták, régies nyelvezettel: RÓVták, RÓVAL készítették (udvarhelyszéki tájnyelv).

A LAVÓR egy ROVály, roVÁLY, akár a VÁLYú. Az oVÁLY is így készül, amelyet a nyelvészet VÁJdling néven németektől kölcsönzöttként erőltet ránk, a LAVÓRt meg franciaként.

A lAVÓr OVÁlisra volt rÓVAl. Azért OVÁlisra, mivel a tőke szélessége adott volt, de hosszában lehetett terjedni. A lAVÓr, ÓVÁly öblítésekor a vizet körbe kÓVÁlyogtatják, majd kiöntik. Az első LAVÓR készítésével egy asszony álma vált VALÓRA. Nem kellett minden apró mosnivalóvak a folyóra menni.

LaVóR – RóVaL – VaLóRa hangváz: L-V-R – R-V-L – V-L-R

 

A KIRÁLY szót idegenként jegyzi a bérnyelvészet. De kétlem, hogy ott van rá eredetmagyarázat.

A szó régies alakja: KERÁL.

KIRÁLY – régies KERÁL, KRÁL, ha átforgatjuk: KERÁLRÁLKE. A KERÁLOD uRÁLKEDÓ, uRALKODÓ. A KERált, KIRályt a RIKítóan díszes ruhákban járó gazdag RIKek, uRAK közül választottak, a KIRály is RIKítóan, KIRívóan díszes, RIK, azaz gazdag volt.

KeRáLoD – uRaLKoDó hangváz: K-R-L-D – R-L-K-D

 

A TÁRCSA régen – de ma is – célzott lövések TÁRgya. A TÁRCSA a CSATÁRa készülők gyakorló eszközeihez tartozott, és a CSITÁRt, annak védőerejét is szemléltette. A CSITÁR ősnyelven pajzs. A TÁRCSA alakú CSITÁRra RÁCSATtant a nyílvessző vagy sújtófegyver, amelynek erejét CSITította.

TáRCSa – CSaTáR – CSiTáR hangváz: T-R-CS – CS-T-R – CS-T-R

 

ROZMÁR – bőre vöRÖSes, ZŰRös életmódja miatt doROZmás, doROZMÁs felületű. A ZM alvógyök jelzi, hogy ZÖMök testalkatú, agyARaival MAR, nagy RAMaZÚRit képes csapni a vízben, jégen. Innen eme ősi megfigyelésből ered a RAMAZÚRI szó, amely ZÜRZAVARt (m > v) jelent.

RoZMáR – RaMaZúRi – ZűRZaVaR hangváz: R-Z-M-R – R-M-Z-R – Z-R-Z-V-R

 

A hatásfok szempont néha TÁRGYAlások TÁRGYA.

A TRÁGYA, ürülék, szenny, elvetendő GYATRA anyag volna, de mégis hasznos, mivel a természet körforgásában az újraGYÁRTÁs folyamatának háromszoros (trá, tre, tri) hatásfokú serkentő TÁRGYA, tényezője.

TRáGYa – GYaTRa – GYáRTó – TáRGYa hangváz: T-R-GY – GY-T-R – GY-R-T – T-R-GY

A TRÁ, TRI hangcsoport a niTRÁt, náTRIum szavakban is jelen van.

 

Sokat TAPOS a POSTA, mialatt a küldeményeket kézbesíti, de sokat TAPOSott az APOSTol is, néha leintett, STOPpolt egy fuvarost menetközben. Az angol STEP = lép is hasonló vázra épül.

TaPoS – PoSTa – aPoSTol – SToP – STeP hangváz: T-P-S – P-S-T – P-S-T-l – S-T-P – S-T-P

 

Amit KÖTEGElnek, azt egy KATEGÓriába sorolják, esetleg RÉTEGEKbe rakják. De régen egy TEGERÉKbe is.

KöTeGeL – KaTeGóRia – RéTeGeK – TeGeRéK hangváz: K-T-G-L – K-T-G-R – R-T-G-K – T-G-R-K (l > r)

 

CSIMPÁNZ – a kis CSIMbókos, MÓCSingos, CSIMpaszkodó, csIMPAszkodó fára, pOMPÁs mutatványokra képes, szeret IMPOnálni, mutatni magát PÁN, FÁN, PONkon, azaz magasban mászkálva.

A csimpÁNZ utÁNZó, és ÖNZŐ természetű. Sok nyelven ez a neve, de egyetlen más nyelven sem bontható értelmes, magyarázható részekre. Az IMPA hangcsoport más nyelven adott neveiben is jelen van: angolul chimpanzee, franciául chimpanzé, olaszul scimpanzé, németül schimpanse, japánul chinpanjī, velszi tsimpansî, finnül simpanssi stb. Ez bizonyíték az azonos forrásból, az ősnyelvből eredetre.

CSiMPáNZ – CSáMPáZó – CSiMPaSZkodó hangváz: CS-M-P-N-Z – CS-M-P-Z – CS-M-P-SZ-k-d

 

MORMOTA – kis TÖMÖR testű állat, amely MORgó, MORmogó, dURMOló, MATAtó életmódjáról kapott nevet.

MoRMoTa – TöMöR – MoRMog MaTaT hangváz: M-R-M-T – T-M-R –  M-R-M-g M-T-T

 

A NYÚL a kiNYÚLó, kiNYÚJtózó, NYÚLány, nyúLÁNY, pihenéskor LANYhán elNYÚLó testéről.

NYúL LaNYha hangváz: NY-L – L-NY-h

 

A MUNával (kézzel) KALimpál, azaz MUN-KÁL. Ezt Moldvában, Csángóföldön még ma is így mondják: nem dolgoznak, MUNKÁLnak. A legelső ősi szót őrzik. Amikor MATat, MUNkál, olyankor MÁKol, MÓKol, azaz dolgozik.

 

Az ógörög nyelvben megragadt – EKONÓM. Az ősnyelvi MUNKA jelentésű MONÓKA fordított változata.

MuNKa – MoNóKa – eKoNóM hangváz: M-N-K – M-N-K – K-N-M

MuNKa – MeKaNiKa – eKoNóMia hangváz: M-N-K – M-K-N-K – K-N-M

 

Az ősnyelvi mező jelentésű KAMPA szó összhangban áll a MUNKÁL, KALIMPÁL szavakkal.

Ez is jó példa a hangok átforgathatóságára a mélyebb értelem kifejtése végett.

 

Elemzésnél figyelembe veendőek összes kapcsolódó vetületei: a munKÁLó KAjLa szerszámokKAL KALimpál, kalIMPÁl a KAMPÁn. Ezek KArónyelű, KAmpós, fogantyúkkal ellátott KAjla KAsza, KApa, a KArmoló KArablya (később GEreblye). Nagyokat KArintanak KArjaikkal. A munKÁLók KALákát szerveznek. A KALákamunKÁLatok után LAKomát tartanak. A jól MUNkálkodó ember, MUNdra, MANdra (büszke) MINdre, amit MUNájával MANókált, manóKÁLt, azaz a kész MUNkájára. A KAMpáról a KAMrába viszik be az ÉP MAKvakat. Érdekes a KAMPA – APMAK – ÉPMAK fordítás is, mutatja: ÉP MAKvak.

 

A KALÁKA szót megörökölte a latin nyelv. A nyelvészek román nyelvből kölcsönzött szóként tálalják a magyar olvasó elé, csakhogy románul az égvilágán semmilyen magyarázata nincs a szónak. KALÁKA munkát a falu LAKÓK közt szerveztek. A KALÁKA, KALÁKATEVŐ szavakból módosultak a latin COLLECTIVE, COLLEGA szavak.

KaLáKa – KoLLéGa hangváz: K-L-K – K-L-G (k > g)

KaLáKaLaKóK hangváz: K-L-K L-K-K

KaLáKaTeVőKoLLeKTíV hangváz: K-L-K-T-VK-L-K-T-V

A KALÁKÁVAL, amely tömeges gyülekezéssel jár, KAVALKÁL, azaz jó értelembe vett kavarodás jön létre. Az utódnyelvekben KAVALKÁD alakban van jelen.

KaLáKáVaL – KaVaLKáL – KaVaLKáD hangváz: K-L-K-V-L – K-V-L-K-L – K-V-L-K-D.

 

A LÁVA szót olaszként jegyzi a nyelvészet, a VULkán német. A valóságban mindkettő ómagyar ősnyelvi szó, akár az Etna, Vezúv, és összetartozók. A VULkán a VULva, a forrás ahonnan kiLÖVEll a LÁVA, amely a VULkán sajátos terméke.

Látható, hogy azonos hangokkal fejezi ki mindkettőt. A V.L – L.V gyök: VuL – LáV, a VULkán LEVE a LÁVA.

A VULkán bemélyedés értelmű: VÖLgy, de ez a hegyen, a csúcson, a KÁN, azaz az éKEN csúcson levő bemélyedés. A LÁVÁt úgy LÖVElli ki, mint a KAN a magtartalmú LEVÉt a nősténybe: elLÖVI magától.

A LÁVA a FÖLdnek (v > f) a VELEje, BELÉnek (v > b) tartalma is. A gyöLV viszont hegy. A LUV, LUF (v > f) üresség. Ebből a VUL – LUV térből tör fel a LÁVA. A LÁVA, a FÖLd BELÉből VALÓ, az ott LÉVŐ magas hőtől heVÜLŐ kőzetek megOLVAdt, felszínre törő LEVE, amely a LEVEgőn lehŰLVÉn, megALVAd. Tehát a LÁVA, OLVAdó, lehŰLVE megALVAd.

 

Ezek nem véletlenül kialakult szavak, hanem egy ésszerűen megtervezett nyelv szerves részei, amelyben az okok, okozatok azonos hangokkal, a hangok, önhangzók áthelyezésével, némi bővítménnyel értelmesen kifejezhetők! A magyar nyelvben nincs véletlenül kialakult értelmetlen szó vagy céltalanul betévedt hang! Minden SZÓ saját alkotó hangjaival megmagyarázza az általa megnevezett (lény, anyag, cselekmény, jelenség) jellemzőit.

VuLVa – LáVa – LeVe – heVüLVe – oLVad – aLVad hangváz: V-L-V – L-V – L-V – h-V-L-V – L-V-d – L-V-d.

A szavak mély értelmének, teljes mondandójának megértése, elemzésének segítségével válik lehetővé.

A felsoroltakból látható a hangok, ősgyökök, gyökszavak, kötött mássalhangzó-párosok és hangcsoportjaik, hangvázak fontos szerepe a szavak kialakulásában, és az eredet meghatározásában.

Az utódnyelvek által megörökölt szavak azonosíthatóságát is megkönnyíti a fent felsoroltak beható ismerete.

A magyar nyelvben vannak gyökök, hangcsoportok, értelemhordozó elemek, amelyek szavak százaiba beviszik az általuk képviselt értelem egyikét. Ám, hogy ezt megértsük, nem elég felszínt kapirgálni, mélyebbre kell menni.

Például a testi erőnLÉT, LÉT, ÉLET fenntartására a levegőn kívül az ÉTEL és ITAL a legfontosabb. Ezt az ÉLETfontosságú szükségLETet egy ősi szóval fejezte ki a nyelv, ami mára kiesett a magyar nyelvből: vITÁLis.

Az emberi testnek vÉTELeznie kell ÉTELt és ITALt, hogy vITALitása TELjes maradjon.

Megfigyelhető, hogy a LéT, éLeT fő vázhangjai jelen vannak az iTaL, éTeL, viTáLis szavakban.

Ezek nem vÉLETlenek, mert nem vÉLETlen jött, jön LÉTre ÉLET!

A teremtés nyelve a benne rejlő bölcsességgel agyonvágja a kifejlődéstant.

 

Régen a hiányérzetet SZOM gyökkel fejezték ki. Az űr, valaminek hiánya, SZOMjérzetet keltő. A tanya melletti üres tér is SZOM volt. Később mások is építettek oda, így DESZebb, sűrűbb lett a házsor, mint a SZEDermagvak, s több ilyen összeSZEDett telektárs betöltötte a SZOM tért: SZOMSZÉD lett. Így alakultak ki a falvak.

SZOMjérzetnél megfigyelhető a hIány I és a vÍz Í hangjának szerepe a kifejezésben: vÍzhIány = szomI, SZOMi vagyok. Mit tegyek? Mi mást: Iszom, iSZOM, oltom SZOMjamat. A nyelv önműködő, önszervező rendszere az I hang előre-, hátramozgatásával változtatja az értelmet.

Régi szó: IHAS vagyok. Ez HASi, hasI űrérzet. Az I, az Ital a HASamba kellene. E szó ma már nem használatos. A másik viszont ma is él: ÉHES vagyok. Mindkettő HAS vonatkozású.

Az éHeS – iHaS hangváz: H-S – H-S

A régies: szomJÚHOZOM elmondja, hogy a JOHA, JUHA, GYUHA, azaz a testi belső tér SZOM, azaz üres, és mivel követeli, HOZOM MOZot, azaz vizet.  A szóvégi Z.M – M.Z gyök: ZoM – MoZ, a ZOM, SZOM üres, hiány. A MOZ vizet jelentett a MÓZes névben is. De MOSon nevében is. Tehát a hiány a SZOM, ZOM, vízzel, MOZzal telíthető, ha HOZOM.

A másik: ÉHEZEM. A szóvégi Z.M – M.Z gyök: ZeM – MeZ, a ZEM itt is hiány. Ez a hiány a MEZőről tölthető fel.

 

A KULTÚRA szó nem tűnik magyarnak, pedig él a párja is. Aki műveli, KÚRÁLja elméjét, TÚLKÚRÁLja, KULTÚRÁLja, eltünteti ismereti, műveltségi RÚT hézagait, RÚT LUKait, az KULTÚRÁLttá, műveltté válik. Ez esetben a RÚT LUK a KULTÚR hézag.

KuLTúRáL – RúT LuK – TúLKúRáL hangváz: K-L-T-R-L – R-T-L-K – T-L-K-R-L

 

A DEKANTÁL, DEKANTÁLÁS visszatért szó, elKÜLÖNÍTÉSt jelent, innen eredt, a latin nyelvben módosult annak szabályai, hangzástörvényei szerint. Az elKÜLÖNÍTÉS művelete, mérlegelés, KANTÁLÁS nyomán, azzal a fő céllal ejtetik meg, hogy az érték, minőség elkülönítve megmaradjon. Egyébként nézzük csak meg a két szó hangvázát:

KaNTáLáS – KüLöNíTéS hangváz: K-N-T-L-S – K-L-N-T-S.

Rengeteg ilyen szó van, ami úgymond elvándorolt, de csak itt van rá magyarázat. Ha visszahozzuk szerves gyökelemzésre, akkor tudjuk meg, mit is jelent, de az idegen nyelvész ezt sosem tudja a saját nyelvén levezetni.

 

A HARMÓNIA, erre azt mondják: görög latin.

Mi a HARMÓNIA? Alapjelentése HÁRMAS összhangzat. a HÁROM számnév melyik nyelven jelent szám szerint HÁROM különálló valamit? Görögül? Latinul? Így hát nem alakulhatott ki semmilyen más nyelven, csak az ősnyelven és még a kezdetek idején, mert az ember az énekhang képzés adományával teremtetett.

A Biblia ír egy JUBÁL nevű emberről, aki a zeneművelés mestere volt. Róla van említés feljebb. JUBÁL volt az első KÁNTOR, aki KÁNTÁLt, és szerezhetett társakat maga mellé a HARMÓNIA kiteljesítésére, a Vízözön előtt ezer évvel.

Hol voltak akkor a görög, latin nyelvek?

 

A már korai időktől háborgó viszonyok közt élő embereknek meg kellett tanulniuk VÉDENDeni magukat. Mi ellen? A DÖFENDés ellen. A DÖFENDés ellen DEFEND eszközöket fejlesztettek ki, hogy FEDENDjék, VÉDENDjék (f > v) testüket. A DEFEND is idegennek tűnő.

DöFeND – DeFeND – FeDeND – VéDeND hangváz: D-F-N-D – D-F-N-D – F-D-N-D – V-D-N-D

 

  • Teljes, 180 fokos átfordítás és további átforgathatóság

Érdekes jelenség. A teljes, 180 fokos átfordításoknál a létrejövő szó, magyarázatot ad önmagáról. A hangvázon látszik a fordított irány: MAGYARÁZ – ZÁRAGYAM. Ha értelmesen megMAGYARÁZnak valamit, azt ZÁRom AGYAMba.

MaGYaRáZ – ZáR aGYaM hangváz: M-GY-R-Z – Z-R-GY-M

Amikor a MAGYARÁZat rossz, RAMAGY csak RAMAGYOZ, oktalanul GYOMROZ vele, ekkor is beZÁRom az AGYAM.

iMoLa – aLoMi hangváz: M-L – L-M

Az IMOLA virága kellemes ÁLOMI hangulatba ringat.

 

A LEVENDULA, LEVINDULA nyugtató hatású. Jó ALUDNI VELe.

LeViNDuLa – aLuDNiVeL hangváz: L-V-N-D-L – L-D-N-V-L

Különböző gyógymódok: fürdő, gyógyital által NIVELÁLOD magad, azaz kedvező lesz egészségi szintVONALAD. A VONAL – NIVEL hangváz azonosság: V-N-L – N-V-L, igazolja, hogy a NIVEL ősnyelvi szó.

LeViNDuLa – NiVeLáLoD hangváz: L-V-N-D-L – N-V-L-L-D

 

MANDULA – ALUDNÁM. A MANDULA is nyugtató, olyan a hatása, hogy ALUDNÁM tőle hajnalig. A leírások szerint a MANDULA magvainak fogyasztása kedvező, nyugtató hatással van az idegállapotra.

MaNDuLa – aLuDNaM hangváz: M-N-D-L – L-D-N-M

 

SALÉTROM – MORTÉLAS. A SALÉTROM nagy mennyiségben halálos, MORTÁLOS. Robbanóanyagként főleg. De tartósításra is használják a már MORTÁLOS, azaz elhalálozott testek tartósítására.

SaLéTRoM – MoRTáLoS hangváz: S-L-T-R-M – M-R-T-L-S

 

SZOMORÚ – ÚROMOSZ. A SZOMORÚság ÜRÖMÖSen (sz > s) keserű, lelket SÖMÖRÍtő, CSÖMÖRÍtő érzés.

SZoMoRú – úRoMoSZ – üRöMöS – SöMöRi hangváz: SZ-M-R – R-M-SZ – R-M-S – S-M-R.

Ám a SZOMORÚság ÜRÖMtelisége válthat ÖRÖMteli hangulatra, ÖRÖMÖS állapotra is.

SZoMoRú – öRöMöS hangváz: SZ-M-R – R-M-S.

 

SZIROM – MIROSZ. A csodálatosan bódító, SZIRMOK kelyhéből felszálló illatot MIROSZ szóval is kifejezték az ősnyelven. Mintha a virág mondaná: SZIROMból SZÓROM illatom, MIROSZom.

SZiRoM – MiRoSZ hangváz: SZ-R-M – M-R-SZ.

SZIROM – MERÉSZ. A szép SZIROM a szerény virág MERÉSZsége a megmutatkozásban.

SZiRoM – MeRéSZ hangváz: SZ-R-M – M-R-SZ

 

A már említett – ógörög nyelvi – EKONÓM. Az ősnyelvi MUNKA jelentésű MONÓKA fordított változata.

eKoNóM – MoNóKa – MuNKa hangváz: K-N-M – M-N-K – M-N-K

 

GÁTER – RÉTEG. A GÁTER – RÉTEGekre vágja, TERGÁlja a tőkét. Hasonló jelentésű az eszTERGA szóban is. Ott is a felületről távolít el, leESZ, leTERGÁl egy RÉTEGet.

GáTeR – RéTeG hangváz: G-T-R – R-T-G

 

LAVÓR – RÓVAL. A LAVÓRt fából faragták, RÓVAL készítették OVÁLis alakúra.

LaVóR – RóVaL hangváz: L-V-R – R-V-L

 

NYOMOR – REMÉNY. A szegény ember REMÉNYe, a NYOMORtól megszabadulás.

NYoMoR – ReMéNY hangváz: NY-M-R – R-M-NY

 

TAVASZ – SZAVÁT. Minden, ami él, „hallja” és megérti a TAVASZ SZAVÁT.

TaVaSZ – SZaVáT hangváz: T-V-SZ – SZ-V-T.

 

TAVASZ – SZÍVET. A TAVASZ megmozdítja a SZÍVET.

TaVaSZ – SZíVeT hangváz: T-V-SZ – SZ-V-T.

 

TEGNAP – PENGET. A TEGNAP, már lePENGETT, mint a lePENGETett adósság, vagy a húron az utolsó PENGETés.

TeGNaP – PeNGeT hangváz: T-G-N-P – P-N-G-T.

 

NÉHA – ÉHEN. A NÉHA szó köztes űr, HIÁNY jelentésű. Aki csak NÉHA eszik, legtöbbször ÉHEN van.

NéHa – éHeN hangváz: N-H – H-N.

 

NEHÉZ – ZUHAN. A NEHÉZ tárgy elszabadulva ZUHAN.

NeHéZ – ZuHaN hangváz: N-H-Z – Z-H-N.

 

NEKTÁR – ÉRTÉKEN. A NEKTÁR ÉRTÉKEN nyugvó, értéket hordoz, tartalmaz.

NeKTáR – éRTéKeN hangváz: N-K-T-R – R-T-K-N.

 

A GALAGONYA leértékelt cserjeféle, ám termése értékes gyógy- és tápanyagot tartalmaz. Teljes átfordítás: GALAGONYA – ANYOGALAG mutatja: a GALAGONYA, mint gyógynövény jó annak, aki NYÖGŐLEG van, azaz beteg.

GaLaGoNYaNYöGőLeG hangváz: G-L-G-NY – NY-G-L-G.

 

Ha a fenti szavak vázát alkotó hangokkal ennyire pontosan körülírhatók a hozzájuk fűződő jellemzők, akkor ez tény és bizonyíték arra, hogy e szavak nem idegenek, hanem saját nyelvi fejlesztésűek.

A teremtés ősnyelve rugalmas, de képlékeny is. Értelemhordozó elemei ide-oda mozgatásával, átforgatásával képezhetők szavak százezrei, milliói végtelenül. A szóképzésnek nincs határa. Senki emberfia nem szabhat határt.

Amint a történelem folyamán egyszerű hétköznapi emberek alkottak, képeztek szavakat, így ma is megteheti bárki.