Az előszóból:
A teremtésben, az anyagi világban a kezdet alapelve egyszerű, és minden, ami létező, magán viseli az alkotó kézjegyét.

Atom.
Az anyagi világ alapja az atom.
Az atom tömörített jellemzők sűrítménye parányi helyen.
Az atom fő eleme a mag.

A mag (nukleon) alkotói: proto­nok, neutronok.
Tehát az atom fő alkotói: proton, neutron, elektron.
A magban (nukleon) levő protonok, neutro­nok, a mag körül keringő elektronok száma, a maghoz, és egymáshoz való viszonyuk: sűrűségük, pályájuk, sebessé­gük hatá­rozza meg, hogy milyen anyag válik be­lőlük.

Továbbá különböző atomok egymáshoz viszonyított száma egy molekulán belüli láncolata, és a mole­kulák közti tér, sebesség, tömörség stb. szintén meghatá­rozó abban, hogy milyen anyaggá áll­nak össze.
De ami érdekes, minden anyagnál az alkotó alap­anyagok egyformák: protonok, neutro­nok, elekt­ronok, és mégis micsoda szé­les skálája jön létre az elemeknek, több mint száz vegyi elem, amely­ből az egész anyagi világ összeáll, a leglazább szerkezetű gázoktól a legtömörebb fémekig!
Rajta az alkotói kézjegy.

Bolygók.
A világmindenség bolygórendszerei működése az atom belső szerkezetével azonos alapelven nyugszik.
Van egy központi mag, amely körül forog az egész anyagi világmindenség, amely naprendszerekből, azokból összeálló csillagrendszerekből (galaxis), csillagrendszerek fürtjeiből áll, kiterjedve a végtelen űrben.
Az űrnek nincs vége, mert mi zárná le?
Ezen is rajta az alkotói kézjegy.

Színek.
Egyszerű alapon nyugszik a színek világa.
Egyetlen csomagba – a fehér színbe – sűrítve a színvilág összessége, amely kibontva, szétszórva megszínesíti az anyagi világot.
Ezen is rajta az egyszerűség nagyszerűségének alkotói kézjegye.

Zene.
A hangok harmonikus össz­hang­zata az emberi lélek hullámzásainak legcsodálatosabb tükör­képe.
A zene, akár az emberi arc, az érzelmek minden rezdülését ki­fejezi, a letört, mélyen lehangolt szomorúságtól, a mindent el­söprő, magasan szárnyaló örömig, és a világ összes dalkincse az alap­hangsor hangkészletéből áll.
A nyolc hangból (oktáv) és néhány félhangból kiinduló csodálatos dallamvilágban az emberi ér­zel­mek legfinomabb belső rezdüléseit apró részletre menően vis­sza­tükröző, kifejezésre juttató csodálatos dallamok, harmóniák sze­rezhe­tők.
A harmóniák kötődnek az egyes alaphangokhoz, úgy keringenek a névadó zenei hang és az alap­hangsor magja körül, mint a Naprendszer égitestjei a Nap körül.
Ezeken is felismerhető az egyedi azonosító alkotói kézjegy.

Számok.
A számok világa: az alapszámsor egytől tízig.
Az egy és az alapszám­sor köré felsorakozó tízes, százas, ezres számkörök végtelenje, amelyek állandó mozgásban vannak, mint a világmindenség bolyongó testei.
Az egyből indul, és mindenség összességét felöleli.
Ez is viseli az egyszerű nagyszerűségének alkotói kézjegyét.

Élővilág. A család, az egyben rejlő, kettős összetevőre (két komponens) alapozott emberi társadalom (de az egész élővilág) is az atom mintájára épül.

A mag: két fő alkotó: férfi, nő.
Ők a központi mag.
Gyermekeik születnek – tíz, húsz – a kis bolygók, akik körülöttük forognak, majd azoknak is. Létrejönnek a családjaik bokrai (molekulák), egyre több, de amelyek a központi maghoz kötődnek.
A folytatás végtelenbe vesző.
Rajta ugyanaz az alkotói kézjegy.

Nyelv.
Adott egy hangsor (abc), amely kb. negyven hangból áll.
E negyven hangból épülnek az ősgyökök, gyökszavak, hangcsoportok.
Valamennyi az egy – az alap – köré tömörülve indul.
A gyökök bokrai, mint naprendszerek, s kialakul a nyelv egészének mindensége.
Ebből a hangsorból, annak gyökrendszeréből áll a világon valaha és ma is beszélt összes nyelv.
Ez is magán viseli az alkotói kézjegyet.
Ugyanaz a felépítési, működési alaptörvény érvényes az ato­mokra, világűrre, zenére, színekre, számokra, ősnyelvre és az em­beri társada­lom szerkezetére.
Mindannyin rajta kitörölhetetle­nül a jól felismerhető egyedi, megmásíthatatlan alkotói kézjegy.
Az egész teremtés egységes alkotói alapelven nyugszik.
Minden egy rendkívül egyszerű képletbe tömörített sűrítményből indul, amely egyszerűségében mégis az összes jellemzőit tartalmazta a leendő alkotásnak.