ÁMEN – Az ima végső szava: úgy legyen. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: nk: latin < görög < héber] A közhiedelemtől eltérően, e szó nem héber eredetű, mivel első elhangzásakor héber nyelv még csírában sem létezett. Az iMa szó a lágy M hang körül alakult ki, és célja a szív meglágyítása. A szív a Mellkasban van. Az IMA* békét kérő, eRős érzelmi indíttatású esdeklés, RIMÁnkodás. A szláv MIR= béke egyik jelentése: RIMa – MIR. Ennek zárszava az ÁMEN. Az ÁMEN az ÁM – MÁ ősgyökből indul, és többjelentésű, mint minden magyar szó. Az ÁM megerősítő a magyar nyelvben: az ÁM! A CzF Szótár leírása az ÁM gyökről: „Bizonyító, erősítő, helybenhagyó jelentésű, s jobbára más kötszó vagy igehatárzó után áll, pl. úgy ám, igen ám, ott ám, no biz ám, hiszem ám; az igekötők után feleletképen használtatik, mely esetben az illető ige alattomban értetik, pl. eljösz-e? el ám; meglátogatsz-e? meg ám; ugyan meg esett neki; meg ám. 2) Ráhagyást, beleegyezést jelent, pl. ám legyen, ám lásd, ám Isten neki. 3) Ellentétes, ellenmondó: ám de mégis talán nincs úgy; ám ha mást gondolna. 4) Némely tájakon lám, nám helyett használják. Ám ni! ám megmondtam. II. Elvont gyök, melyből ámé, ámít, ámul, ámélkodik, stb. származtak. l. Á gyök. III. Segítő raggal s im ikertárssal párosulva: immel ámmal, am. kedvetlenül, kényszerülve, tunyán, lustán.” Kiem. K.S. Az ÁMEN két gyökből áll: ÁM MEN. Ismert, hogy az ősnyelv, az ómagyar nyelv a szavak kialakulásánál a gyökhatáron levő azonos hangokat összevonja: ÁM MEN, ÁMEN. Az M hangcsoport – ÁME – az ÁMEn az IMA vagy erős rIMÁnkodás zárszava, amely a nEMEs Teremtő Isten felé száll, egy földi csEMEtéje szívéből, aki egy kellEMEtn helyzet megoldásáért könyörög. A befejező szórész – ámEN – a lENni ige kijelentő módban: legyEN. Tulajdonképpeni jelentése az ÁMEN szónak: úgy legyen vagy ÁM legyEN. Az M.N – N.M gyök: MeN – NeM, és itt a MEN lágy NY hanggal: MENY. Mivel IMÁról van szó: IMA – AMI, ez a MENNY felé irányuló, tehát az ÁM megerősítést kér a MENNYtől. De úgy is érthető: Á MENő (legyen), uram. Minden igazi szívből jövő kérés, amely lehet csak egy szó vagy mondat: IMA, amely ÁMENt, ÁtMENőt ér. De mivel sok a mesterkélt, színlelt, megjátszott, hAMIs IMA, amely nem nyer meghallgatást, így elképzelhető, hogy a válasz néha: Á NEM. Ismert, hogy a magyar nyelv a két végletet szinte ugyanazokkal a hangokkal, csak hangátrendezéssel is képes kifejezni. Tehát az ÁMEN szó nem kötődik semmilyen sátáni erőhöz, hanem egy könyörgés megerősítését kérő – nem héber, nem görög, nem latin – ősnyelvi, ómagyar szó. /*/A betanult, unalomig ismételt imamalom szövegek nem imák. Ezzel foglalkoztak a hivatásos templomi rimák, a rimánkodók, mások helyett elmondták a kiszabott mennyiségű szöveget.