AZ UTOLSÓ NAPOKRA

Ha valaki tud valamilyen életbe vágó fontos dologról, ami mások számára hasznos lehet, nem tarthatja magában, szólnia kell!

———————————————————- 

Nehéz napokat élünk, és még nehezebbek jönnek. A háttérhatalom birodalomépítő sátáni vezető erői hatalmas erőket mozgatnak meg politikai, pénzügyi támogatással, bevonva gyógyszeripar eszközeit is, hogy megritkítsák a Föld lakosságát, s teljesen szolgai rabságba hajtsák a maradék emberiséget. Már az emberi génállomány elferdítésének munkálatait készítik elő. A kezükben levő temérdek pénz, óriási tőkeerő, és elképesztő rombolásra fordítható hatalmat biztosít számukra, amely ellen az emberiségnek semennyi esélye sincs a hatékony védekezésre. A néhány százaléknyi elkötelezett ellenállót egyszerűen kiröhögik, félrelökik, elsöprik, ellehetetlenítik, vagy megpróbálják kitörölni a létből.

Ugyanakkor pusztító háborúkat gerjesztenek, pusztulásba sodorva országnyi népet saját önző anyagi hasznuk növeléséért.

Ezzel a gyilkos világbírói hatalommal szemben csak a világegyetem Teremtő Istene léphet fel eredményesen!

Az alább leírtak, nem vallásos hangulatkeltés, nem tartozom semmilyen néven nevezhető vallásos csoportosuláshoz, s vallásalapító sem akarok lenni. Nem vagyok hitetlen, mivel istenes nevelésben nőttem fel, az átlag ifjúsági életfelfogás volt rám jellemző. Később, érett férfiként elhagytam fölösleges ifjúi kölönceimet. Nem kenyerem a képmutatás, soha nem voltam külsőségekben alakoskodón megnyilvánuló, fanyar képpel égre tekintő, ruhámon, nyakamban, bőrömön jelképeket hordozó, színlelőn leborulós, ájtatos, szemforgató, imádságos, vallásos lélek, s mosolybélelt, kenetteljes, hízelgő beszédek szenteskedő embere sem. E jellemvonások teljesen idegenek tőlem. Ám szeretem az igazságot, szeretem kutatni, követni és küzdeni is érte.

Szívem, érzelmeim mélyén mindig élt bennem az egészséges alázat, tisztelet, szeretet érzése a Teremtő Isten iránt, akitől életem kaptam, és akitől jelenem, jövőm függ, s mindezekért köszönettel tartozom neki.

Az alábbi írással a megmentés útjára próbálok rávilágítani. Nem kötelező elolvasni, vitázni sem akarok senkivel.

CSAK SZÓLOK!

A nyelvből szerzett ismereteimet. összevetettem bibliai, történelmi tényleírásokkal, élettani (biológiai) kutatások eredményeivel, Jézus végidőkre mondott jövendöléseivel, és napjaink eseményeivel. Itt alább kizárólag azt írom le, amit nyelvi bizonyítékokkal alátámaszthatok. Amiről biztosan meggyőződtem a teremtésnyelvi gyökelemző kutatásaim során. Így kerekedett ki az alábbi gondolatébresztő ismertető.

Bemutattam már többször, közzétéve hangváz elemzéseket, amelyekben a hangváz hangjainak átforgatása nyomán azonos fogalmi körhöz tartozó alapvonásokat jelenít meg, rávilágítva azon körhöz tartozó minden apró rezdülésre, amelyekből látható – a Teremtőtől kapott nyelvünknek – az élet minden területére kiterjedő megjelenítő és tanácsadó képessége.

E nyelv az ember megteremtése előtt a Teremtő Isten fénytestű szellemfiai környezetében használt közlési eszköz volt. Ugyanazt a nyelvszerkezeti vázat építette az emberi örökítő sejtek DNS számítógépes ütemtervébe, programjába. Erre a nyelvszerkezeti vázra épült fel az általunk beszélt nyelv, amely teremtési, mennyei örökség, angyalok nyelve. Olyan nyelv, amelynek nincs párja a Földön, mert az összes többi ebből alakult ki, de az ősnyelv erényeit azok egyenként csak részben örökölték.

Ezen a képlékeny, hajlítható, alakítható, gyúrható, de ennek ellenére csodálatosan rugalmas nyelv szavain keresztül ad megfontolandó, betartandó tanácsot, hogy emberi erkölcsi tartásunk, Isten képére teremtettségünk méltóságát megőrizzük. Arra, hogy mi helyes a mindennapi életünkben, viselkedésünkben, és mi nem az!

A testünk táplálására teremtett javak alakjában, neveiben is mutatja, mely növény mire jó egészségünk fenntartására. Mindenre ad tanácsot a nyelv szavain át, a hálóhelytől a legmesszibbre eső tetthelyeinkig. A múltban történteken át javaslatot ad a jelenre, és utat mutat a jövőre.

Minden cselekvést leíró szó több jelentést hordoz önmagában, esetenként a műveletet véghezvivő eszköz nevét is magában hordozza. Minden név, megnevezés több névadó jellemző összességéből alakult ki, és jellemzők sűrítménye. Hasonlatok százait mutattam be a szótár anyagában, és a világhálón, honlapomon.

Példaként: a K-L-SZ hangváz hangok összeforgatásával leírható a gabonafélék összes jellemzője, műveleti sorrendje: kalász, kaszál, szálak, szálka. Vagy az L-V-N-D-L hangokkal a levendula növény virágjának hasznossága. Az SZ-R-M hangvázzal a szirom miroszának, illatának kellemessége, az ámoros, azaz szerelmes gondolataink megszépítője, szomorú, romos lelkiállapotunk örömösre fordítója. A hangvázakkal alkotható szavak a fentiek jellemzőit, és a körülöttük, velük történőket írják le.

Az isteni tulajdonnév vázhangjaival alkotható szavak ugyanilyen beszédesek a velünk kapcsolatos szándékai, tervei, megvalósítási módozatairól. Főként a teljes összeomlás állapotára juttatott emberiség sátáni uralom alóli megmentése vonatkozásában.

Tudomásul kell venni, hogy a világegyetem Teremtő Istene nem egy közönséges névtelen istenség; tulajdonneve van, és személye fontosságához mérten, neve sokatmondó, fontos jelentést, útmutatást tartalmaz számunkra. Nevének alkotó hangjaiból képezhetők oly szavak, amelyek az emberiség megmentésének módozatait leírók.

Az Ő neve nem ember által kitalált, hanem ő mutatkozott be így, ő jelentette ki önmagáról, és tetteivel igazolta is nevének jelentését.

Alább bemutatom tulajdonneve névalkotó jellemzőit, a névadó elemeinek magyarázatát a gyökelemzés segítségével.

——————————————————-

JOHAVAN, a Teremtő Isten személyneve. Mint az összes többi ősnyelvi név, kifejezés, így az isteni személynév is névadó jellemzők alapján képzett. E nevet ő adta önmagának, és teljesen fedi az ő valóját.

J.H – H.J gyökkel indul: JaH – HaJ, a JAH gyök jelentésű, belső JOHa, HAJlama , s a Biblia úgy mutatja be, mint JÓ HAJlék a megfáradtaknak.  Röviden: , JÓH, JA, HAJlam, óHAJ, a régies HÍV (hívás), HIJ alakja, a (h)JJ. Ezek a vonzás, magához szólítás, elhívás gondolatát tartalmazzák.  A HAJ, HÉJ a HAJlék, HÉJazat szavakban védelmet jelent.

Az ISTEN egy magas rangcím. Az alkotó tettei, cselekedetei nyomán: TEREMTŐ.
Hálatelt szívű emberek által adott, rá jellemzők: Mindenható, Örökkévaló, Gondviselő, Élő Isten és mások.

Tudjuk, hogy a körülöttünk levő világban, azért van mindenkinek, és mindennek NEVE, mert ez a birtokolt fő jellemzők sűrítménye, és meghatározó azonosító!

Elképzelhetetlen tehát, hogy a mindenekfelett álló, leghatalmasabb erejű; első számú tervező-alkotó lény, aki az anyagi és élővilágot, az egész világegyetemet létrehozta, aki ura mindeneknek, csak egy NÉVtelen senki lenne.

A Teremtő Istennek van személyes NEVE. Ő maga mutatkozott be az első embernek, majd később Mózesnek: VAGYOK. Ez egyes szám harmadik személyben: VAN. Tehát ő VAN, röviden ez a NEVE, amelynek jelentése: létező, élő.

Alaptulajdonsága: , régies nyelvezettel: JAV. Földön létekor az ő Fia Jézus Krisztus is így nyilatkozott: „Miért mondasz engem jónak? Senki sem , csak egy, az Isten.” Kiem. K.S.
De e tulajdonságát már Hermész Triszmegisztos kiemeli: „Senki sem , csak az Atya.”
Balkányi Szabó Lajos a Magyar ősmesék című művében a JÓ, JAV gyökökből eredezteti az isteni nevet. Székelyföldön még ma is használatos szó, kérdésként a JÓ-E helyett: JÓV-E(?). Ez valószínűleg a lVan-E összevont alakja.

Van egy ősi szavunk, amely ma már csak némely tájon használatos: JOHA.
A CzF Szótárból: „Értelme a régi nyelvmaradványokban némileg különböző. […] Benigna asszony imakönyvében am. szív. „Johomnak akaratját lássad.” […]  Müncheni codexben jonhó és jonh am. szív. […] A Nádor-codexben jonh am. belső rész. „Megháboróla en jonhom és megfogyatkozék az en lelköm” (Toldy F.) Lényeges hang ebben a h mint lehellési betű; […] (joha-fájó) …” Kiem. K.S.

Ez az összes érzelmi-fizikai belsőre vonatkozó. Valakinek a lelkülete, szándékú, szívű, akaratú, JÓ HAjlamú, akkor annak JOHA van, azaz szíve van.
A HAJdúk duHAJok voltak, de miután Bocskai letelepítette őket, megJOHodtak, megJOHászodtak. Aki valamiért haragszik, később megJOHÁszodik, azaz erőt vesz bensőjében a ra való HAjlam. A megJOHÁszodik szó ma is használatos a székely nyelvjárásban.

Ilyen az a Teremtő, aki életet, kitűnő életfeltételeket s csodás nyelvet adott az embernek. Így vitte be az ember tudatába, hogy az ő neve: JOHAVAN. Ez az isteni személyes NÉV, amelyen minden más istenségtől megkülönbözteti magát, már az első emberek előtt ismert volt, tehát nem héber eredetű. Megfejteni, értelmezni is csak az eredeti, általa alkotott nyelven lehet.

A H hangcsoport – OHA – az isteni ÓHAj, az egységre hívás, az őszinte szívek sÓHAja, de a gonoszra jövő büntetés vIHAra is. Lehet ama isteni ÓHAj, terv, hogy valAHA a világegyetem összes arra alkalmas bolygóján emberi élet sarjadjon.

A H.V – V.H gyök: HaV – ViH, a HAV gyök az ősnyelven, ómagyar nyelven fehér, fehér, HAVfehér (havas), HABfehér, azaz tiszta, szeplőtelen, de ez követelmény is számunkra, különben a harag VIHara a válasz.

A V hangcsoport – AVA, OVA – védősÖVÉny, kellemes fUVAlat, a kÖVEtelményeit betartót védően ÖVEző, IVAdékainak áldásokat biztosító, s ÓVA int, s a bűntől eltÁVOlodásra serkent.

A V.N – N.V gyök: VaN – NaV, ami VAN, az élő, létező, Isten részéről a VAN, a lét, az élet megteremtése, jó úton vezetés NAVigálás (Noé, Nové navája, bárkája) az élet útján.

VAN = víz. VAN Isten fő felhasznált anyaga a VAN, azaz víz. VANból (vízből), VAN (víz) által teremtett mindent.

A vallástörténészek által is használt JAHVE a JAHVAtokra JAH VAN változatnak lehet a rövidült alakja.

JAH alakban is használhatták rövidítve nehézségek alatt segítségre hívásként, mint fájdalmas feljajdulás.

A hallelujah szó eredetileg nem dicsszólam volt, hanem az aggódó imádkozónak magyarul ma is jól érthető kérdése Istenéhez: HALLÁL-E JAH? Megfigyelhető, hogy mindig imához kapcsolódik. Később héberesítve lett hallelujah, de nem ismerik eredeti jelentését.

A Mindenható, Úr, Teremtő, Élő Isten személyes neve az általa alkotott teremtés nyelvén: JOHAVAN. Ez esetben nem a JHVH az úgynevezett tetragrammaton, azaz négy hangjeles betűkép, hanem: JHVN a megfelelő.

VAN – ezen a NÉVen mutatkozott be Ádámnak, és később Mózesnek is: VAGYOK, aki VAGYOK, ez egyes szám harmadik személyben: VAN, ÉLŐ, aki VAN. Így az N hang létjogosultsága a névben megkérdőjelezhetetlen, nem lehet vita tárgya: JHVN.

Az utódnyelveken, azok hangzástörvényei szerint változhatott a név írás vagy kiejtés szerinti alakja.

A VAN a létezés, ÉLŐ. A VAN – NAV, FAN – NAF gyökök és hangváltott változataik beépülnek az élet továbbadása folyamatának jelenségeit leíró szavakba. Az emberpár számára adatott a Föld utódaikkal betöltésének KEGYE. Ehhez az ő ÁGYÉKukba, FANjukba alkotta meg az élet továbbadásának szerveit. A férfi-nő FAN, ÁGYÉK NAFtájának, nedvének egyesülése nyomán születik meg a kis FAN, a kis GYEK. Temérdek szó, példák özöne mutatja ezt a teremtés nyelvében.

Az egyiptomi Hermész Triszmegisztosz nem volt sem zsidó, sem keresztény, ő ezt írta: „Ezért kell Istent aés az ATYA névvel megtisztelni. Ezek a nevek csakis neki járnak és senki mást nem illetnek meg.” Kiem. K.S.

Ám, azért mert , nem nézi el a bűnt. Az Isten és emberellenes bűnök haragra gerjesztik, mint bármely igazságos érzületű embert. Azok érdekében, és védelmére, akik az ő természetes életre vonatkozó törvényeit tiszteletben tartják, akik az ő létét, uralmát mindenhatóságát, fenséges voltát elismerik – elsöpri a gonoszságot a Földről az általa rendelt időben.

Az ő NEVébe van rejtve a megmentések módja. A teremtés nyelvében minden megnevezés vázhangjainak összeforgatásával alkothatók olyan szavak, amelyekkel körülírható a szó, név által megjelenített akármi.

——————————–

A mai világhelyzetnek, állapotnak párhuzama van az ősi történelemben. A mai világot jellemző sátáni gonoszság uralta az Özönvíz előtti években is a földi emberi világot.

Énók könyve által említett „felvigyázók”, Sátán szolgálatában, teremtői engedély nélkül, fénytestű létfokról emberi testre váltva, elfoglalták a Földet és nyomorgatták az embereket oly mértékben, hogy azok segítségért Istenhez kiáltottak.

E sárkányképű sátánfajzatok jelenlétének rengeteg nyoma lelhető fel a Földön.

Akkor is teremtői közbelépésre volt szükség az emberi nem megmentése érdekében, de csak azok menekültek meg, akik hitték, hogy Teremtő istenük képes az ő megmentésükre, és tetteikkel is bemutatták hitüket.

Az istenkáromlók, gyalázkodók, átkozódók, gúnyolódók, hitetlen vigyorgók kívül rekedtek. Az egyébként jóhiszemű kétkedők is, mert elmulasztották megtenni a döntő lépést!

Az akkor megtörtént eseményekkel kapcsolatos minden kulcsjelenség leírható a teremtői tulajdonnév J-H-V-N vázhangjaival.

Az Özönvíz idejére JOHAVAN Isten ígérete ez volt: Lesz HAJÓ a VANból, vízből megmentésre! Ő utasította NOÉt, NOVÉt HAJÓ építésére, az általa adott terv szerint. A HAJÓ másik neve NÁVA.
Az emberek láthatták: évtizedeken át épült a NÁVA, JAH parancsára. Biztosan sokan kérdezték, mire jó ez, és ő elmondta, mi okból, mitől való megmenekülésre építtet JOHAVAN Isten vele HAJÓt, NÁVÁt. Elmondta, hogy hatalmas vízmennyiség omlik a Földre eső formájában. Nem hitték, mert addig nem esett eső sosem, csak bő hajnali harmat.

Abban az időben hatalmas építkezések folytak a Föld minden részén. Az említett „felvigyázók”, a Földet elfoglalók, az általuk nemzett korcs óriás utódaikkal, hatalmas kőtömbökből építették a gúla alakú, pürimádó, tűzimádó, peremes oltáraikat szerte a Földön. De más építményeket – Cuzco, azaz Kuckó – is, kizárólag kőből, sziklákból. A szikla időtálló, korokon át fennmarad. Valóban, ma több száz piramisról tudnak, de rengeteg sziklaépítmény van a tengerek mélyén és a sarki jégpáncél alatt.

NOVÉt mindenki HÜJÉnek (hülyének) tartotta, hiszen ő fából épített, a fa elkorhadhat. Ám ő nem törődött a gúnnyal, végezte bölcsen megbízás szerinti feladatát. Az események végül az építtető JOHAVANt és NOVÉt igazolták, a fából készült HAJÓ úszott a vízen, de a sziklából épült magaslatokat elöntötte az ár.

A HAJÓ hosszú évtizedeken át épült, és a lakott Földön mindenki értesült róla, arról is, mi célból épül.  Bárkinek lett volna esélye társulni Noé és családja mellé.

Mikor kész lett, mondhatta az embereknek:

– Kész VAN a HAJÓ a megmentésre! Jöhet, akinek ÓHAJA VAN, nyitva az ajtó!

Az állatok teremtői ösztöni késztetésre párjával bementek a HAJÓba, NÁVÁba, bárkába. NOÉ is beköltözött a családjával, és hívta rokonait, ismerőseit, mindenkit.

Valóban, sokan elfértek volna még. Nem jöttek, inkább röhögtek rajta:

NOVÉ, HÜJE vagy, JUHÉ, ekkora HÜJÉt!

Ám, amikor a nagy, térdet verő röherészés közben a Föld sarkaira lezúduló hatalmas kristályos jégtömeg által keltett vihar szele bevágta a bárkaajtót, egyetlen szempillantás alatt változott drámaira a helyzet! E pillanatban a gúnyolódók pofájára fagyott a röhej. A körülrakott gyanta teljesen, vízhatlanul beragasztotta kinyithatatlanul, és elindult, omlott a Földet körülölelő vízgyűrűből az addig soha nem látott hatalmas zápor.

Ekkor jöttek volna, kiabáltak fel kétségbeesetten az ablakon kinézőkhöz:

– Nyissátok ki!

Ám az ajtót nem Noé zárta be!

Talán lehettek olyanok a kívül rekedők közt, akik igaznak vélték Noé szavait. Akik mérlegelték az esélyeket, de nem mertek dönteni a bárkába belépésükről, pusztán azért, nehogy kiröhögjék a rangos, tekintélyes gúnyolódók. Az ilyeneknek nem volt elég hitük, és elképzelhető, milyen keserű önváddal ostorozták magukat végső kimúlásukig, az utolsó lélegzetvételig, mielőtt végleg belefulladtak az áradatba.

Ma ugyanazokat az időket éljük. Az emberi történelem hatezer éves korszakának utolsó éveit.
Világhatalmi harcok dúlnak, járványos betegségeket gerjesztenek, pusztítják a Föld lakóit. A maradék emberiségnek a földi sátáni erők már a teremtésben testi sejtjeink DNS-ébe épített számítógépes tervet akarják átalakítani gépies lényekké gyúrni, módosítani, megszüntetve a szabad akarati képességünket.

ÉBRESZTŐ emberek, ez nem tréfa!

Amint nem tréfa a sejtjeinkben levő irányítható szoftver, amint nem tréfa az Ararát csúcs közeli jégmezőbe fagyott akkori megmentő bárka, a NOVÉ HAJÓja, úgy nem tréfa az sem, ami most következik az emberi világra, az írások jövendölése, előrejelzése szerint!

A Teremtő általi személyes megmentésünk eszközrendszerében szerepet kap a DNS-ünkben levő számítógépes terv is! Sőt, a halottak feltámadásában is!

JOHAVAN Isten, az általa alkotott nyelven mondja el a megmentés mai módját. Biztosít minket, embereket, hogy jelképes HAJÓ VAN ma a megmentésre.

—————————————————————————————————————

A mai jelképes HAJÓ, bárka, NÁVA, a Teremtő Istenbe, JOHAVANba vetett feltétel nélküli HIT!

—————————————————————————————————————

A HIT egy erőteljes védőelem lesz a földi világrend pusztulása idején. A hitet tanúsító személyt a teremtői hatóerőt közvetítő szervonalakon át vezérelt védőHÉJ övezi, védelmezi.

Az egész világegyetemet behálózó szervonalakon át irányítható minden telepített isteni eszköz a mennyei vezérlő központból. A mi testi sejtjeinkbe épített szoftver is, hiszen az céllal volt oda beültetve, egyik cél épp a megmentés biztosítása!

Hihetetlen? Miért?

Hiszen ugyanígy irányítják, ugyanígy adnak utasítást az űrközpontoknak, űrjárműveknek, rakétáknak, Mars önjárónak, Hubble űrtávcsőnek a földi központból. Nem?!

Gondolhatják, hogy a világegyetem Teremtő, fenntartó Urának ennél jóval nagyobb hatósugarú és pontosabb, biztosabb, biztonságosabb eszközrendszere van az ő mentési terve megvalósításának irányításához!

Ébresztő, JAH Isten NEVE a biztosíték a megmentésre!

Akinek ÓHAJA VAN, és élni akar az öröklétben, HEJE (helye) VAN a jelképes HAJÓn, a mostani jelképes bárkán. Hite által von védőHÉJAt maga fölé, és ott lehet a JÖVŐ HONban örökké élvén.
Az ő akarata JAHVAdra VAN! VAJHA megszívlelnék sokan. Nem kell visszaélni Isten JOHÁval, szívének JÓ HAJlamával.

Olyan, akinél a hitnek HÍJA VAN, biztosan nem jön, de hit nélkül nem is lehet tetszeni Istennek. Hit nélkül nincs védőHÉJ!

Megmentésre törekedni kell, de nem kötelező, az ember szabadon választhat: élet vagy halál! HEJEt kell foglalni a HAJÓn, NÁVÁn, nem kiröhögni, kiNEVetni, mint akkor az ősiségben, félve a gúnyolódóktól, s majd sÓHAJba fulladni, ha az ajtó bezárul!

Nem a vallásokban kell keresni a megmentést, hanem személyesen kell hozzá fordulni, Johavan Istenhez, az egyedüli közvetítőn, a Fián, Jézus Krisztuson keresztül, aki a megígért, asszony magvától származó Megváltó. Ő mondta tanítványainak feltámadása után:

– Nékem adatott minden hatalom mennyen és Földön.

Mára már minden vallás elveszítette a teremtőhöz közelítés egyszerű módját. Terhelve vannak dogmatikus tanokkal, se hossza se széle, elvont bölcseletekkel, babonás, rituális ceremóniák tömegével, amelyek a mindennapi élettől, és Istentől is idegenek.

A teremtés nyelvének szavai egyszerűek, közérthetőek, a kisgyerek is érti. A nyelv egyszerű szavaival kell közeledni Istenhez. Nem kell felsőbb végzettségű egyházfikra bíznunk a közvetítést. Senkire nincs szükség ehhez. Mi magunk, saját szavainkkal közeledhetünk hozzá bárhol, bármikor.

Johavan Isten senkit nem utasít el, aki hittel közelít feléje, s akinek szerető szíve, JOHA, bensője VAN, annak a HON biztosított lészen a JÖVŐben.

 

JoHaVaN – JoHa VaN hangváz: J-H-V-N – J-H-V-N

JoHaVaN – VaN HaJó hangváz: J-H-V-N – V-N-H-J

JoHaVaN – NoVé HaJó hangváz: J-H-V-N – N-V-H-J

JoHaVaN – NáVa JaH hangváz: J-H-V-N – N-V-J-H

JoHaVaN – óHaJa VaN hangváz: J-H-V-N – H-J-V-N

JoHaVaN – HeJe VaN hangváz: J-H-V-N – H-J-V-N

JoHaVaN – HéJa VaN hangváz: J-H-V-N – H-J-V-N

JoHaVaN – NeVe JaH hangváz: J-H-V-N – N-V-J-H

JoHaVaN – HíJa VaN hangváz: J-H-V-N – H-J-V-N

JoHaVaN – JöVő HoN hangváz: J-H-V-N – J-V-H-N

 

Amint a szócsaládok összhangja él a nyelvben, úgy a teremtői tulajdonnévhez kapcsolódó jelenségek is a valót jelenítik meg.