ERKÖLCS

ERKÖLCSValaki, valami magatartását irányító, annak megítélését segítő, társadalmilag helyesnek tekintett szabályok összessége illetve ezek megvalósulása. [bérnyelvészet szerint: ?, azaz ismeretlen eredetű ]

Az ERKÖLCS az ER – RE ősgyökből képzett kifejezés. A jó ERKÖLCS elsősorban ERőt jelent. Az ERedethez köthető, tERemtési ÉRték-alaptartozéka az embERnek. Olyan, állagát megőrző, REndíthetetlen ÉRték, amely állóalapként felhalmozott tőke, s amelyből KÖLteni lehet jóra, s amelyre mindenki úgy tekint, mint sziklaszilárd, ÉRtékálló aranytartalékra, amelyre bármikor támaszkodhat, amely jóra költve, bármikor visszaváltható eredeti váltóarány értékben. Az ERKÖLCSös ember ígéreteiben, tetteiben megbízható. Az ERedeti, tERmészetes tERemtői és embERi törvények tisztelete, mintaként őrzése, és a szív, elme azokhoz igazítása.

A CzF Szótár írja az erkölcs címszónál: „[…] er-köl-cs vagy er-kül-cs, t. i. az erőnek, belső vagy szellemi erőnek külső nyilatkozása, cselekvése, munkássága, hellenűl: ergasia am. munka, mivelés) fn. tt. erkölcs-öt. 1) Általán véve, cselekvésmód a külső cselekvésnek bizonyos bevett módja, melyet rendesen követünk, szokás. A különféle népek és nemzetek erkölcsei különbözők. Idegen erkölcsöket utánozni. 2) Különösen, azon cselekvésmód, mely a természeti, isteni, és emberi törvényekre vonatkozik. Jó erkölcs. A megpirulás festéke a jó erkölcsnek. (Km.). Rosz, gonosz erkölcs. A szép köntöst inkább mocskolja a rosz erkölcs, mint a sár.”

Az RK hangcsoport – ERKÖ – az ERKÖlcs a teremtői szabályokra épülő viselkedési formához való töttség, tődés. Egyenes, tisztességes, becsületes élethez való ERő KUlcsa. Az ERKÖlcsös ember ipARKOdó, másokat jóra sARKAló. Nemleges szembeállításban: az ERKÖlcsös ember nem acsARKOdó, nem botORKÁl bűnök mezején, nem fondORKOdó, házasságában nem félrefARKAló, nem mestERKÉlt. Inkább jóra sERKEnő, mindenben a jót keresi, fÜRKÉszi.

Az RK páros, mint R.K – K.R alvógyök: RiK – KöR értelmében, a jó nevelés beéRIK, RIKtolt, azaz művelt egyéniségű, lelkileg gazdag (az ősi nyelven rik = gazdag) emberré válik, aki megmarad egy tisztességes viselkedési minta szerinti KÖRön belül.

A K.L – L.K gyök: KöL, KéL – LöK, LéK, a belső ÉRtékek tettekben megmutatkozó KÜLcsínje, KÜLCSínje. Nem enged LÉKet vágni pajzsán.

Az LCS hangcsoport – ÖLCSE – a tisztességhez való bÖLCS ragaszkodás kifejezője a szóban. Üres léleknek nincs erkÖLCSI tÖLtete, kimunkált lelkiismeret, szERetet EReje. Az egyén magára kell ÖLCSe (öltse) az ERedeti viselkedési mintához való ragaszkodásból nyert ERőt, amely nélkül nincs erkÖLCS! Mondhatnánk: jÓRa kÖLCSE (költse) ÉRtékeit. A szERetet az, amely ERőt kÖLCSÖnöz. Az erkÖLCS kÖLCSÖnösségi alapon áll, oda-vissza kÖLCSÖnhatása emberek közt rendkívüli bizalmat kiépítő. Az erkÖLCSÖs viselkedés hosszútávon, egész életre szólóan bÖLCS dolog, nem jár lelkiismeret furdalással. A tiszta hiten alapuló ERKÖLCS a legértékállóbb kincs! Ezt mondja az eredeti ősnyelv, a mai magyar nyelv! Ma az erkÖLCS hiányának, mellőzésének gyümÖLCSEit aratja a szabályait be nem tartó emberiség.

Az L.CS – CS.L gyök: LoCS – CSeL a jó oldalon a felüdítő LOCSolás, finom kaLÁCS, a CSALád, CSELekvés szavakban van jelen. De jelen van rosszat jelentő kifejezésekben is. Ez mutatja, hogy mily könnyű ERKÖLCSös állapotból LOCSogó CSALóvá válni. Rendkívüli éberségre van szükség, hogy ne csússzon át a mezsgyén.

Az ERKÖLCSös embert soha nem vezetik, nem vezethetik szabadelvű, liberális eszmék, köze sincs azokhoz. Sőt, azok állnak a legtávolabb tőle. Jézus mondta: „GyümÖLCSEikről ismeritek meg.” Az ERKÖLCSös ember a Teremtő törvényeinek alapjain áll, azok szerint él.

Az ERKÖLCS, a kincsek kincse, NEM erőtlen, ingatag CSÜLÖKRE, LŐCSÖKRE, hanem kemény lábra támaszkodik: eRKöLCSCSüLöKReLőCSöKRe hangváz: R-K-L-CS – CS-L-K-R – L-CS-K-R. Az ERKÖLCSös ember, nem támaszkodik CSALÓKRA, nem sunyi, megtévesztő CSELEKRE építi fel emberi kapcsolatait:

eRKöLCS – CSaLóKRa  – CSeLeKRe hangváz: R-K-L-CS – CS-L-K-R – CS-L-K-R.

Hogyan őrizzük meg ERKÖLCSünket a romlástól? A szerELMES szívek egész testet átszövő ERős, ÉRtékes kincsét, magasztos ÉRzelmét, s a becsületet, józan értelem, megfontolás KULCSa alatt kell tartani, mert könnyen elhERdálódik. Ezt a viselkedési értékrendet ERKÖLCSnek nevezzük. Az ERKÖLCS oly örök kincs, amit soha nem szabad ELKÖLCS (elkölts), elherdálj, mert akkor önerőből visszaválthatatlan. Az ERKÖLCS megőrzéséhez nem elég a KÜLCSÍNRE, látszatra, KÜLSŐRE adni, mert belbecs töltete nélkül értéktelen:

eRKöLCS – KüLSőRe hangváz: R-K-L-CS – K-L-S-R. Ha védtelen nőként megtámad egy férfi gonosz szándékkal, ne engedd magad, kiálts segítségért, RIKOLCS (rikolts), ha szükség:

eRKöLCSRiKoLCS hangváz: R-K-L-CS – R-K-L-CS.

A nyelvészek szerint az ERKÖLCS szó „eredete ismeretlen”, ám ma sokaknál már a fogalom is ismeretlen.

A tiszta ERKÖLCS az ÉRtékek ÉKKÖVE, csillogó gyémánt. Az értékálló ERKÖLCS tiszta istenhiten alapul.

A tiszta hitnek semmi köze a vallásokhoz! Egyedül a Teremtő Isten Fia által közvetített, tőle első kézből kapott szeretet törvényére támaszkodhat!

Eme értéket az ERKÖLCS intelmét dobta sárba az első emberpár Édenben. Eredményeit láthatjuk a történelem lapjain, és hatványozottan magunk körül napjainkban.

Noé középső fia, Kám, Csoma rendkívül erős férfi volt. Puszta ököllel agyonverte a rátámadó oroszlánt, ez okból másik nevet is kapott, mint fő jellemzőt: ERÖKLÖS. Később az utódnyelveken HERAKLÉSZ, HERKULES alakban is használták. Ha ma, ebben a lesüllyedt világban, megőrzi valaki ERKÖLCSi tisztaságát, jelképesen épp oly erős lesz, mint ERÖKLÖS volt akkor.

ERöKLöS – eRKöLCS hangváz: R-K-L-S – R-K-L-CS.

Az RK – KR értelmi kapcsolat: az eRKölcs olyan, mint a KRistály, ha tisztán megőrizzük, sziKRázóan tüKRözi vissza a fényt. Talán Arany János szavait is lehetne idézni, Toldi befejező két sorát szabadon: ezzel „… nem ér föl egész világ öKRe, … fennmaradt öröKRe.”

LCS – CSL: az erköLCSösség felbeCSüLhetetlen érték, s az egész élet annak beCSLője.