EVAKUÁL, EVIDENS, EVOLÚCIÓ, EXTRÉM

Ősmag(yar)-nyelvi elemekből épülő, visszatért kifejezések*
EVAKUÁL – Helységet kiürít. Valamit légüressé tesz. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: nk: latin] Az EVAKUÁL szó a V.K – K.V gyökön alapszik: VaK – KaV. Az ürességet VAKságnak is mondták az ősmag(yar)-nyelven. Ha valaki nem beszél, akkor egy VAK hangot sem ad. A VAK gyökből ered a VAKáció szó is, amely üres, tevékenység nélküli időszak. A VAKolás bizonyos üreges részek eltűntetése, láthatatlanná tétele a falon. A VAKablak, kilátás nélküli üreg. Az eVAKuál, kiüresít. A VÁKuum már üres. Minden EVAKUÁLás KAVarodást okoz. A történelemből tudjuk, hogy az EVAKUÁLás KIVándorlás, nem KÍVánt események, s azoknak szomorú KÖVetkezményei vannak. A befejező UÁL hangnyaláb hangbeültetéssel többféle értelmet kaphat. Ezek egyike az UtÁL szó. Vagyis lehet ennek hangvesztett alakja. Az UÁ, OÁ kötött magánhangzó-párosok az UtÁl, OkÁd jelenségek nyomán előálló érzet hangos kifejeződései. Ebből látszik, hogy az utódnyelv akaratlanul olyan elemeket visz be a szóba, amelyek találóak a fogalom körüli értelem kifejezésére, de ez nem tudatos részükről, hiszen ez az ő nyelvükben nem  azt jelenti, ám nincs más eszközük, a nyelvszerkezeti váz ezt követeli meg!   EVANGÉLIUM – Az Újszövetségben a Jézus életét leíró négy könyv valamelyike. Ezekbe foglalt erkölcsi tanítás. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: nk: latin < görög] A jó hír, örömhír, görögül: eüangelion, ebből az EÜ = JÓ, JÓV, JAV, az ANG = hANG. Az EÜANG = JÓHANG. Az ANGel – ANGyal, jelentése hírnök, szóvivő, hírvivő. Mai értelemben szóvivő. Ez a magyar hANGELhordozó, hANGELvivő, hANGELosztó szavakból módosított görög ANGELosz. Az ógörög nyelv az eüangeloszban kihagyta a h hangot, h/ANGELOSZ. A gyök: HANG, ez esetben a szó, a hang hordozója, oly szót, hangot hordoz mely jAVunkra váló: j/AV, EV, EV/h/ANGélium, EVANGélium – JÓHANG, jó hír. Az NG páros haNGvonatkozású szavak véghaNGzója. Például: bong, kong, zeng, harang, döng, zsong stb. Az N.G – G.N gyökkel: NóG – GoN alkothatók a jóhang, evang biztató értelmét kiemelő NÓGatás, vagy GONdolatok serkentése. EVIDENS – Nyilvánvaló. Igazolásra nem szoruló. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: nk: latin] Az EVIDENS szó EV – VE ősgyökkel indul – eredeti alakja EVIDENT – ősmag(yar)-nyelvi elemekből épült. Az eVIdent – VIlágosan megfogalmazott tétel. Az eVIDent – jól látható, kizárja a VITát. Az eviDENT – megDÖNThetetlen bizonyítékkal szolgál, mivel az EVIDENT azaz EV, EVI = JÓ, JÓV DÖNTés, elEVE (jó elvi) DÖNTés. A latin nyelvnek nincsenek saját gyökszavai, csak amelyeket az ősmag(yar)-nyelvből megörökölt.   EVOÉ – Ujjongó örömkiáltás. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: görög] Az EÜ, EV, JEÜ, JEV, JÓV. Székelyföldön, Erdővidéken ma is használt a JÓV-e (jó-e) kérdés. Ezt a szót az ógörög nyelv a nyelvi szétváláskor vitte magával. Hasonlít a NOÉ névhez (amely lehetett Nové is), akit a JÓ dolgok Várásának reménykiáltásával neveztek így. Tehát EVOÉ szó eredeti alakja: JOVÉ! Magyarul van ilyen örömteli kiáltás: JUHÉ! EVOLÚCIÓ – Fejlődés. A magasabb rendű szervezeteknek alacsonyabb rendűből való alakulása. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: nk: latin] Az EVOÉ szó eredeti alakja: JOVÉ. Az EVOLúció jelentése JÓVÁ VÁLÁS, összevonva: JÓVÁLÁS. Értelme szerint egyre JAVULÓ állapot. Tehát ez is az ősmag(yar)-nyelvből eredő JAVULÓ  szónak göröggé vált alakja. Mellesleg: egy sarlatán elmélet, amelyet még soha senki nem tudott bebizonyítani, és így eleve halva született. Ám ettől eltérően – a tudomány szent tehenének fosadékaként – az emberek butítására kiválóan alkalmazható volt több mint egy évszázada.   EXTRÉM – Szélsőséges Szertelen. Végtelenül nagy. Rendkívüli. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: nk: latin] Az EXTRÉM esetében a TRÉM értelemadó hangnyaláb ősmag(yar)-nyelvi elem. Ez a (bábeli) TORONY égreTÖRő hatalmas magasságából ihletett, alapja a TRO (hangugrott tor – tro). Ennek bővítményei a: TRON, TROM, TRÉM, TRAM, TRÓN, TREN stb. alakra, minden különleges jelképes vagy valós nagyság, meghaladhatatlan magasság képviseletére a magyar nyelvben. Ilyen, ehhez hasonló értelmű a magas TRENcsén vára, a klasTROM mint kiemelten magas építészeti mű, TRÓJa, a bevehetetlen magas, erős vár, a TRÓN magassága, az elekTROMos áram rendkívüli nagy ereje, az osTROM elsöprő hatékonysága, a rendkívüli fájdalomtól feTRENgő szenvedése, a TROMbita fülsiketítő hangja, a TROMf ütőereje. Idegen szavakban is ősmag(yar)-nyelvi örökség: TREN = vonat, amely nagy teljesítményű szállítóeszköz. TRAMvay, ugyanez személyszállításban. TRIUMf = győzelem, sTREAM = erős áramlat (Gulf stream) és mások *E szavak használata kerülhető, hiszen vannak nekünk ezekre régi jó magyar szavaink.