FALU

FALUMezőgazdasági jellegű, nem zárt építkezésű csoportos település. [bérnyelvészet: finnugor]

A FALU szó az F.L – L.F gyökből indul: FaL – LaF (f > p: lap).

A CzF Szótár a FOL gyökről eredezteti: „fol – fal : folka, falka, folu, falu”.

A FALU létrejöttét a helyzet romlása, a társadalom erkölcsi süllyedése, züllése okozta FÉLElem váltotta ki. A FALU szó egy összetartó csoport, FALka által (f)ALKotott, épített FALAK, LAKok, hajLÉKok FALAi közt LAKók zárt települését jelöli. A FALU a tömörített települések ALFÁja, ALApja, kezdete, ELEje. Ez az ALUlról építkező társadalmi rend indULÁsa.

FaLu – aLFa hangváz: F-L – L-F.

Minden nagyváros FALUként kezdte, és azok adtak nevet neki, akik az első cöveket leverték, első FALAt felhúzták.

Távolból nézve a FALU, FOLU, FALVAk kiemelkedő FOLtok a tájban. A fALVAk a hALVÁnyra azaz fehérre meszelt FALAi is jellemzők. A FALU LEFed egy területet.

Kezdetben a FALU területét benVALÓhelyekre osztották fel. A FALU az előzőleg sátortáborokban lakók FALkáiból tömörült a FALAkból épült kunyhókból álló FALUba, védettebbnek, védhetőbbnek érezve így magát. A tanya lett volna a legjobb, de úgy nem érezték biztonságban magukat. Az emberek FALkája, FALUkába, FALUba tömörült a rablóhordák FALkáinak támadásai miatt. Itt látható az ok – okozat következmény.

A székely FALU tömören épült, ha lehetőség volt, nem hagytak SZOM azaz üres helyet, valakit odaSZÉDítettek, ültettek, telepítettek. Innen a szomszéd szó eredete. Egymás közelségét SZOMjazták, így mindenki VÉDettnek érezte magát.

Általában LAPos területet jelöltek ki maguknak, valamilyen FOLyó mellett, de a hegyvidéken, dombos-völgyes helyeken is, patakok mellett telepedtek le. A FOLU kötődött, kötődik a FOLyóhoz, FÖLdhöz a fő életFELtételek megléte végett. A FÖLd táplálja, abból nyeri betevő FALAtját, és víz nélkül nincs élet. A FALU látja el FALAttal a városokat is.

Az L hangcsoport – ALU – értelme is jelen van a szóban. A fALU a települések rangsorolásában ALUl van. Valaha minden város fALUként kezdte, mivel az emberFALkák a sátrak helyett fALAkból épülő házakba, FALvakba költöztek, azokban dőltek ALOmra, ott hajtották ÁLOmra fejüket. Fent már említettem: a fALU az ALApja, kezdete, ELEje, indULÁsa az ALUlról építkező társadalmi rendnek.

A FALKA megnevezés nem lealacsonyító ez esetben. A sátorok idejében nem voltak FALVAK. A sátorok FALKÁi rokoni kötődés nyomán alakultak ki. Ennek feje volt a sátorapa (nesztor) törzsfő. Ez később perzsa nyelven a magas satrapa, szatrapa rangot jelentette, azonban keletkezése, oka, eredeti mondanivalója csak a mai magyar nyelven érthető.

Egy FALUnyi FALKÁt, közös célból összeálló, talán közeli – távoli rokoni kapcsolatokkal is összefűzött tömeg (f)ALKot. Itt főséget a FOLnagy, a FALU nagyja, bírója viselt, székelyeknél rabon, FALUfő azaz fa-fő, fő, de ez már nem vérségi alapon állt, mint a törzsfő nesztor, sátorapa, legfeljebb a FALUban nagyobb FALIai, rokoni körrel rendelkező család feje lehetett a FALUnagy, FOLnagy, nagy.

Az épített FALAKból, LAKokból álló FALU jelképesen oly zárt helység, amelynek FALAi közé mindennap visszatértek taláLKozni a FALUt, FALKÁt ALKOtók, együtt LAKni, együtt FALAtozva jólLAKni, talán LAKodalmazni is, majd otthon szeretteikkel, megpihenni, nyugALomra hajtani fejüket.

A székely FALVAK – de talán más tájegységek elzárt FALUi is – évezredeken át őrizték e jellemzők minden összességét életvitelükben.

 

Képtalálatok a következőre: Kép Olasztelekről