FUKAR

FUKAR – Betegesen takarékos, fösvény, szűken méri, nem szívesen adja. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: német (a Fugger családnévből)] A FUKAR szó F.K – K.F gyökből képzett: FuK – KuF. A gyökelemzés ellentmond a nyelvészi állításnak, miszerint a FUKAR szó a Fugger a név nyomán rögzült a magyar nyelvben. Első és legerősebb bizonyítékunk a fordítható szókezdő gyök: FUK – KUF. A FUKar – KUFár mindkettő ősi szó. A FuKaR – KuFáR hangváz: F-K-R – K-F-R. Hasonlók a vakari – kapari – kupori, zsugori – guzsori – uzsorás. FASZari a SZÉFbe gyűjtő. A FUK – KUF gyök jelent rejtekbe dugdosót. Nem véletlenül FUCK, FICK, FOK a nemi közösülés (dugás) kifejezője az angolszász, germán nyelvek némelyikén, amely szintén ősnyelvi örökség. A K.F gyök jelen van a KOFa és KOFfer szavakban. A KOFa sem mentes a FUKar KUFárságtól. A KOFfer az elrejteni, szállítani kívánt tárgyak zárt gyűjtőhelye. Van még a KAFfer szó, amely szintén ősnyelvi eredetű, A F.K – K.F gyökből indul és FEKete a jelentése. Innen kapták nevüket a KAFferek, a KAFerbivalyok és a KAFfe, azaz KÁVé is. Mindannyi FEKete, amint a FUKar – KUFár lélek is FEKete, mint az üszög. A K hangcsoport – UKA – az AKArnok, AKAdÉKOs, vÉKOnyan fizető, kUKAcoskodó, értÉKEt kezéből nehezen kiadó, zsUGOri (k > g) fUKAr természetű embert jellemzi. A szóvégi K.R – R.K gyök: KaR – RaK, a fuKAR két KARral RAKja RAKatba, csomóba, s taKARja a megszerzett szajrét, mint Zsugori uram, s KARjaival védelmezi. A FUKAR, VAKAR, KAPAR, KUPORgat. Tehát a Fugger család a FUKARsága KUFÁRkodó életmódja a fenti jellemzőket mind tömörítette magában. Eme alapvető jellemzői nyomán kapott ősnyelvi gyökből eredő találó családnevet. A CzF Szótár leírása: „Megegyezik a német Wucher, Wucherer szókkal. Régibb törvénytárunkban Fugger v. Fukkar nevű idegen tisztviselőkről s tőzsérekről van emlékezet; az elsőbbekről t. i. az 1525-diki rákosi 4. törvényczikkelyben, mint kik az ország kincseit nyilván kimeritik, (palam exhauriunt) és kiviszik, s ezért az országból kitiltatnak; az utóbbiak pedig az 1542-diki zólyomi 40. tczikkelyben kemény adó alá vettetnek. Némelyek ezektől hiszik kölcsönzöttnek a magyar fukar szót.” Kiem. K.S. Ez nem bizonyítja, hogy ők volnának a FUKAR szó névadói, mivel a szónak minden alkotó eleme jelen van a mai magyar nyelv szavainak százaiban, mint értelemhordozó. A német Wucher, Wucherer = uzsora, uzsorás szavak is ősnyelvi eredetűek a VAKARi szóból. E fentiek összevethetők a kufár, kofa, kaffer, koffer címszavaknál leírtakkal.