HÉT, HETVEN

HÉT – A hatnál eggyel több. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: finnugor] A HÉT H.T – T.H gyök: HéT – TeH. A HÉT egy szám. Ám a nyelvi kifejezések értelemhordozó részeként több is, mint egy szám, mivel a szóösszetételekben – beépült HET gyökként – arra mutat, ami messze van tőlünk, vagyis elérHETetlen vagy felérHETetlen, vagy adott esetben HATékony erő ráfordításával elérHETő, felérHETő. A HAT és HÉT nem számnévi jelentésükben egymáshoz kötődőek, egymástól függőek. A H hang mélyen a bensőből indulás. A T hang a kiöTölt Terv, a TeTT, amelynek megvalósításához HATékony erő, s az erőhöz pálya kell. A tőszámnevek megnevezései a teremtéselméletet igazolják. Első a még EGYetlen: EGY én. A KEDves (kettes), a MÁSodik, aki mindenben MÁS, mint EGYén. A kis HARMAT kettőjük egy testté válásának eredménye, akiért már addigi kettejük igényei felett többet kell dolgozni, NÉGYelni kézzel-lábbal. A további szaporodás már gondokkal jár a jövőt illetően: ÖTölni, azaz tervezni kell, s HATékonyabbá lenni. A kiÖTölt terv birtokában, az ÖT ujjal mintegy kÖTve, markolva, a HANnal, karral HATékonyabbá téve, jöHET a próba: akár HÉTpróba is, mivel van teHETség (tehetség) a helytállásra. A HÉT, a már birtokolt HAT (hatalom, tetterő) tudatában, a – felkínált, kívánatossá vált – célig vezető út, küzdelmi pálya, a táv, amelyen végighaladni képességi, teHETségi (tehetségi) mérce. E pályán sok TEHertétellel találkozik, de amelyeket teHETsége, HATékonysága révén legyőzHET. A HETedik próba sikeres kiállása után megpihenHET a NYugalom pOLCán, padján. Neki már NYOLC. A HETes jelöl távoléti állapotot is, mivel mindig a messzeségre mutat, mint a mesebeli HETedHÉT ország, HETedik ég, ahonnan várHATó visszatérés. Onnan várHATó egy HATalom HATalmas, HATékony karjának megjelenése, amely bármit megteHET. A hat és HÉT gyökszavaknak (nem tőszámnévi jelentésben) értelemmélyítő szerepük van (-ható, -hető, -hatatlan, -hetetlen). A számneveknek a beszélt nyelvben jelen levő értelemmeghatározó szerepét, kötődéseit a hivatalos nyelvtan meg sem említi (csak, mint feltételes mód), mivel a hivatalos nyelvtan csak száraz szabályokkal foglalkozik, és nem néz a hangok, gyökök rejtett értelme mögé. Bővebben e könyv végén a Függelékben szintén csatolva.  

HETVEN – Hétszer tíz. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: finnugor elemek] A HETVEN H.T – T.H gyökbővítmény: HéT – TeH. A magyar nyelvben a harmincon felüli tízes számcsoportok megnevezései besoroló, nyugtázó értelműek, és a létezést jelentő VAN igéhez kötődőek: negyVEN, ötVEN, hatVAN, hetVEN, nyolcVAN stb. A HETVEN HÉTszer TÍZ mennyiség meglétének nyugtázó megállapítása: tízesből HÉT VAN – HETVEN. A magyar nyelvben a HETVEN is több mint szám. De csak a magyar nyelvben. A HETVEN a véglet. A nehezen bejárható pálya, a HETVENhetedik országig. A HETVENkedő legény a legerősebbnek képzeli magát, aki a HETVENhetedik ország HÉTfejű sárkányát is legyőzné. A TV hangcsoport – ETVE – azt jelenti, hogy a hETVEnkedési próbán jó bizonyITVÁnyt lehet szerezni, de hITVÁnynak is bizonyulhat. Ahhoz, hogy célt érjen, nyITVA a pálya, amelyre ha rálép, a kocka el van vETVE, s ha van tETTVÁgy, meghATVÁnyozza erejét, eléri célját. Egyik ilyen próbatétel – ma még hATVÁnyozotabban a sok ellenhatás, csábítás okán – kitartani a hITVEs mellett, mivel a családi egység megőrzésében áll a társadalom legyőzhetetlen ereje. Ellenpélda: valaki minél tETVEsebb, hITVÁnyabb, annál inkább hETVEnkedik, csak a külsőségekre, a lÁTVÁnyra ad, s keresi a pATVArt. Az ilyen az emberiség ÓTVAra. A heTVen TV párosa, mint T.V – V.T alvógyök: TeV – VeT, hangjaival alkotható szavak a TEVő, TEVékeny, vagy VET, VÉT, VÉTlen, TÉVes, TÉVedés. Tehát a HETVEN számnév TEHetségről, teHETségről és annak – TEVékenység általi – bemutatásáról szól, az előzetes ÖTölés, azaz tervezés, és a HATékony erő birtokában. A szózáró V.N – N.V gyök: VeN – NeV, a létezés: VAN. De minden, ami VAN NEVet visel. Senki, semmi nincs a világegyetemben, akinek, aminek ne volna NEVe. Olyan NEVe VAN, amilyent életútján tetteivel szerzett magának: tiszteletre méltó vagy megVETendő.