IGE, IGEN, ÍGÉR

IGE – Cselekvést, történést, állapotot, létezést kifejező szó. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: török] Az IGE szintén az IG – GI ősgyökből indul. Ez maga a SZÓ, a beszéd. Az I a nyÍltság, a nyÍlegyenes Irány. A G hang a kötöttséG, de a Gördülés hanGja is, mint konGás, csenGés kifejezője van jelen az iGe szóban. Különben a rezGés, kilenGés szavakban is, amelyek a hanGképzés fontos elemei. A kiejtett szónak több megnevezésében meghatározó, esetenként K hangra váltva: hanGoskodik, Galaltyol, GagyoG, vaKoG, váGja, varroG stb. A szláv Gavarit is a G.V – V.G gyökből indul: GaV – VaG. Aki tudja (a verset), kívülről VÁGja, azaz mondja. Egy idézet Nagy Emma: A beszédhang és a hangképzés című tanulmányából: „Emlékezhetünk rá, hogy a gyermek első képzett hangja – ami nem a sírás hangja volt –, az a „gé” hang. A g a legerősebb torokhang. Ezzel a gyermek annyira lefoglalja magát, hogy sokáig próbálgatja különböző magánhangzókkal együtt kiejteni. A csecsemőkornak ezt a periódusát ezért a g hangért hívják a pszichológusok gügyögő, gőgicsélő kornak.” Kiem. K.S. http://orszavak.nyeomszsz.org/pdf/NagyEmmaBeszedhang.pdf Ezért a hangért kapta a torok a GéGe megnevezést. Az IGE, ÍGI E, vagyis az ÉGI IGE. Az E maga a szó. Ezért lehet a magyar nyelven a mássalhangzó szóvázakat kizárólag E hangzókkal kitöltve beszélni (eszperente).
Az E, É hangok különleges szerepéről a magyar nyelvben, a Függelékben, de a honlapon is.

Az IGÉt, vagyis a SZÓt a szánkban lÓGÓ nyelvvel ejtjük ki belső SZél (be-szél) által. Így érthető, hogy az IGE kifejezése az ősmag(yar)-nyelvben LOGOSZ alakban is élt. A LOGOSZ – SZÓLOG (log-osz – szó-log) fordításból ez már érthetőbb. Az ógörög nyelv a LOGOSZ szót vitte magával. A magyar nyelv mindenre kiterjedő mély elemzése nyomán arra a következtetésre jutni, hogy ez a nyelv egy felső, emberfeletti értelem szülte nyelv. Nyugodtan leírható: Isteni nyelv, ÉGI IGE! Az ezen a nyelven beszélő – IGAz ember kell(ene) legyen. Ha valamibe beleEGYEzik – IGEnt mond, és az legyen adott IGE (égi E), IGAz szó! Egy ősmag(yar)-nyelvet is beszélő IGAZ ember mondta az ő tanítványainak az ókorban: „A ti IGEnetek legyen IGEn.” Csak arra mondhatunk IGEnt, ami IGAz IGE, azaz SZÓ. Ez az első nyelv, az ősnyelv, ősmag(yar)-nyelv lényEGE.  

IGEN – Eldöntendő feleletként: úgy van. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: ?] Az IGEN szintén az IG – GI ősgyök bővítménye. Az IGEN szó bontva: ig-E-n, Vagyis az IG az E-re van helyezve. Ha az IG az E-n nyugszik, az ELfogadott állapot. Mi az, hogy ELfogadott? Ez megint a nyelv titkaiból való! Nos, az IGEN egyenes, egyEn-es, azaz egy En létes szó. Leírható betűrejtvényként is. Ami En nyugszik az EL, ÉL (Isten) által igazolt, ELfogadott. Valószínű, nem mindenkinek tetszik, de ezt mondja a nyelv, és ez ELlen, EL – LEn = szemben EL-lel nincs fEL-lebbezés, mert nincs kihez! Ami IGaz, a kimondott IGÉ-n vagyis adott szó-n nyugvó. Ami IGENes, az EGYENes. A GEN, GYEN értelemadó gyökök. Az IGENesség, EGYENesség minden EGYÉN fő jellemvonása kellene leGYeN. Vegyük a GY.N – N.GY gyököt: Ami nem eGYeNes, az NaGYon GYaNús. Aki nem iGENes, eGYENes, nem egy E-nes, az GYENge. Aki gyENGE, bizonytalan alapon áll, könnyen ENGEd a megtévesztő akaratnak, így nem megbízható társ. A GYErmek, amíg gyENGE sarj, addig EGYENgethető, hogy felnőttként ne lEGYEN GYENGE, ide-oda hajló EGYÉN, hanem lEGYEN végül EGYENes, azaz IGENes jellem. Aki EGYENes, az IGÉNYt tart az IGAZ szóra, az IGENre, és elvárja annak betartását. Ajánlom az E, É hangok jobb megértéséhez az E, É hangokról szóló tanulmányt: Az E, É nem csak hang! Mély értelmű fogalmi tényező! Megtalálható e kötet végén vagy a honlapon.

ÍGÉR – Többé-kevésbé kötelező erővel kinyilvánítja, hogy valakit részesíteni fog valamiben, illetve, hogy valamit megtesz. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: ? finnugor] Az ÍGÉR IG – GI ősgyök bővítmény, amely az EGY, IGAZ, IGE fogalomkörhöz tartozó. A szó váza a G.R – R.G gyök: GéR – RéG. Aki ÍGÉR, IGÉt szól ki a száján, csak IGAz IGÉt szólhatna, amely ÉRtékes, kiáll minden vihart, mivel IGAz. Ezzel azt is bemutatja, hogy adott szava, IGÉje, milyen ÉRték, mennyit és meddIG ÉR a szava. Az ÍGÉR több értelmi összetettség. Egyik jelentése: az adott szóval egy ÉR indul el annak beteljesedéséIG. A másik: az IGaz ÉRtékes fogadalom, akkor valódi ÉRték, ha betartják. Az ÍGÉR – RÉGI fordítás azt is jelenti, hogy az ÍGÉRet (ha hiteles az ígéret tevő), bármily RÉGI, ÉRvényes (kellene legyen).

* Az ÍGÉRettevő emberi ÉRtéke az adott szavának – IGE – megtartásából mÉRhető fel. Adott szavunk, IGÉnk ÉRtékét mi határozzuk meg azzal, hogy betartjuk ÍGÉReteinket vagy nem. Ez minket minősít!
* Ez „nem érvényes” a politikusokra, mivel ők estéről reggelre mindent teljesen elfelejtenek.