INTELLIGENS, INTRIKA

Két – állapotot, cselekvést kifejező – idegen szó. Használatuk nélkül is kifejezhető magyarul mondandójuk, sőt sokkal színesebben. De mit mondanak, ha elemeikre szedjük?
INTELLIGENS – Értelmes, eszes, fejlett képességű. Tanult, képzett. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: nk: latin] Az INTELLIGENS szó kizárólag magyar szóelemekből áll. Az IN – NI ősgyök a kezdő. Az értelmes (értő elmés) egyén az oktató, helyreigazító INTELemre IGENt mond. Az INTELem szó felbontva alkotóira: IN = itt BEhatást jelent. INT = szavak, jelek útján közöl észrevételeket a jobb útra vezetés végett. A T.L – L.T gyök: TeL – LeT, az inTELem TELjes megértését feltéTELezi az érTELemmel bíró részéről. Ki INT? EL = ez esetben ÉLő, azaz Isten (a szülőn keresztül). Mivel mível, azaz művel? Tanításra alkalmas különböző ELEMekkel: IGazságon nyugvó (ig-en) EGYenes tartásra. Aki fogékony erre, az IGENt mond a jó tanácsra. A GEN minősítő értelemadó gyök. Ez esetben jó minősítő, mint iGÉNYes. Az NT hangcsoport – INTE – minősítő: csINTAlan, akit fONTOs megINTEni, esetleg jó példával követendő MINTÁt állítani számára. De az NT páros N.T – T.N alvógyökként: NeT – TeN, is mutatja a benne elrejtett jellemzőt. A NET gyök felületi finomság (ned = csillogó sima víztükör), TEN utódnyelvekben élő gyök, egyik jelentése: (arc)bőrfelület, szín. A G hangcsoport – IGE – az IGE, IGEn, IGAz, ÍGÉr, IGAzság, jOGOs, IGÉny szavakban. Tehát aki INTELLIGENS: az a megINTÉst tartalmazó ELemekre IGENt mondó, arra IGÉNyt tartó, jól nevelt ember. Ez nem végzettségfüggő állapot. INTRIKA – Cselszövés, áskálódás. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: nk: francia] Az INTRIKA szó jó példa arra, hogyan lehet rátalálni a magyar eredetű szavakra idegen nyelvekben. A szókezdő IN = BE. Valaki BEavatkozik egy másik személy a BENsőséges életvitelébe. Az NT hangcsoport – INTrI – az INTIm, bennfENTEs, érINTŐ, fONTOs és más szavakban olyan behatárolt egyéni, bENTI érzelemvilág, amelybe illetéktelennek belépni nem illik. Az NT páros N.T – T.N gyökként: NeT – TeN, elrejtett jellemzőt ír le. A NET gyök felületi finomság (ned = csillogó sima víztükör), TEN, a TENger, TENgely szavakban: felület és szétterjedés jelentésű is. A TR hangcsoport – InTRI – a cselszövő gyATRA lelkiségű, OTROmba bOTRÁnykavaró, másnak gyÖTRŐ hÁTRÁnyt okoz, ő viszont fETREng a kárörömben. A TR páros, mint T.R – R.T gyök: TöR – RúT. Ez jelzi, hogy az INTRIKA boTOR tett, amely rágalmaival beTÖR valaki TERmészetes sajátosságú magánéletébe, életvitelébe, felTÚRja annak belső békéjét, egész érzelemvilágát, próbára teszi a TÜRelmet, épp, mint egy becstelen laTOR. Oly RÚT tettek sorozata, amelyek nyomán gyöTRelemteli háTRányos állapot alakulhat ki. Ha a TRIK értelemadó hangcsoport TR párosát életre keltjük egy hangzóval: TöRIK. FelTÖRIK valakinek magánéleti titkait, megTÖRIK belső békéjét, esetleg őt magát is érzelmileg. A K hangcsoport – IKA – ez esetben is személy, AKI érzÉKEli a hatást, de az intrIKA nyomán bekövetkező mozgások is: IKlat. Összegezve: az INTRIKA minősíthetetlen cselszövéssorozat, BEavatkozás valaki, valakik addigi zavartalan, feltehetően sima (net), békés, TERmésztes életvitelébe, amely e miatt megTÖRIK, és az érintett személy(ek) életvitelét érintő, súlyos, jóvátehetetlen következményeket okoz. Az INTRIKA szó, az utódnyelvekben csak a hangok merev csoportképe, amelyre azokon a nyelveken átfogó magyarázat nem adható. Magyar nyelvbe ültetve idegen. Ám felbontva alkotó elemeire – hangonként, ősgyökönként, gyökönként elemezve – kiderül: ősmag-nyelvi elemekből tevődik össze, mivel az utódnyelveknek nincs más szóalkotó készletük.