INTRIKA, INVESZTÁL

Hogyan válik nyilvánvalóvá az idegenből visszahozott szó ősmag(yar)-nyelvi eredete? ELEMEIRE BONTVA!  

INTRIKA – Cselszövés, áskálódás. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: nk: francia] Az INTRIKA szó jó példa arra, hogyan lehet rátalálni a magyar eredetű szavakra idegen nyelvekben.

A szókezdő IN = BE. Valaki BEavatkozik egy másik személy a BENsőséges, sajátos, INtim életvitelébe. Az NT páros minősítő bennfentes, érint, fontos és más szavakban. N.T – T.N gyökként: NeT – TeN, elrejtett jellemzőt ír le. A NET gyök felületi finomság (ned = csillogó sima víztükör), TEN ma már az utódnyelvekben él arcszín jelentéssel. A TR páros oly szavakban meghatározó értelemhordozó, mint: botrány, fetreng, gyatra, gyötrő, hátrány, otromba stb. A T.R – R.T gyök: TéR – RúT. E két alvógyök jelzi, hogy az INTRIKA boTOR tett, amely rágalmaival beTÖR valaki életébe, felTÚRja annak békéjét, próbára teszi a TÜRelmet, épp, mint egy becstelen laTOR. Oly RÚT tettek sorozata, amelyek nyomán gyöTRelemteli háTRányos állapot alakulhat ki. Ha a TRIK értelemadó hangnyaláb TR párosát életre keltjük egy hangzóval: TöRIK. FelTÖRIK valakinek magánéleti titkait, megTÖRIK belső békéjét, esetleg őt magát is lelkileg. Az IK ez esetben is személy (ik, ika – aki) és mozgás (iklat). Összegezve: az INTRIKA minősíthetetlen cselszövéssorozat, BEavatkozás valaki, valakik addigi zavartalan, feltehetően sima (net), békés, TERmésztes életvitelébe, amely e miatt megTÖRIK, és az érintett személy(ek) életvitelét érintő, súlyos, jóvátehetetlen következményeket okoz. Tehát az INTRIKA szó, az utódnyelvekben csak a hangok merev csoportképe, amelyre azokon a nyelveken átfogó magyarázat nem adható. Magyar nyelvbe ültetve idegen. Ám felbontva alkotó elemeire – hangonként, ősgyökönként, gyökönként elemezve – kiderül: ősmag-nyelvi elemekből tevődik össze, mivel az utódnyelveknek nincs más szóalkotó készletük.  

INVESZTÁL – Beruház. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: nk: latin] Az IN – NI kellemi gyök az ősmag(yar)-nyelvben, de BE(felé) irány értelmű is. Az INVESZTÁL szó elemei ősmag(yar)-nyelvből eredőek. A szó értelme: valamibe BEleVETni, belesüllyESZTeni a pénzt, értéket, és várni jövedelmező megtérülését. Az INVESZTÁLt, befektetett érték jelképesen áruvá válik. A kifejezésben levő VESZ gyöknek több magyar értelmezhetősége van. Egyik felveti annak esélyét, hogy a beleVETett összeg odaVESZhet. Az INVESZTÁLás sikertelenség esetén elVESZTegetett érték. A szóban levő SZT kötött mássalhangzó-páros az oSZTozó, tiSZTa, sikkaSZTó, veSZTő szavakban érinti az üzleti életet. Az SZ.T – T.SZ gyök: SZéT – TeSZ szintén érinti. Az inVESZtál szó magyar megfelelőjével – beRUHÁz – összehasonlítva még tartalmaz párhuzamot. A RUHÁt megVESZi, majd magára VESZi. Ám, ha nem jó minőségű, akkor nem VESZi magára, és így elVESZTegetett beRUHÁzás. A piacon árult, nehezen kelendő portékát csak elVESZTegetni lehet. A szóból kiérződik a rajtaVESZTés értelem. Némely táj nyelvén a RUHÁt megVÖSZi, mögVÖSZi, majd fölVÖSZi. A RUHA SZÖVött anyagból van. A latin VESTimentum = RUHA, amit felVESZ. Ez vitathatatlanul ősmag-nyelvi gyökszó. Továbbá: a beRUHÁzás INVESZTÁLás SZÖVevényes dolog! Ma már jelen van a megVESZTegetés lehetősége is. A megVESZTegetésre adott pénz nem a nyereség oldalra írandó, tehát beleVESZett a SZÖVevényes ügyvitelbe. A RUHA franciául VETements, portugálul VESTuário, de ROUPA is, amely a RUHA módosult alakja. Spanyolul ROPA, katalánul ROBA, oroszul RUBÁska. Románul VESTa = felöltő, amit felVESZ. Ezek mindannyi ősmag-nyelvi örökség. Az INVESZTÁLásra jó odafigyelni, mivel az IN ősgyök fordítva figyelmeztető is: NI! Azaz, meggondolandó: NE VESd bele értékedet, ha nem vagy benne biZTos (bisztos)! Itt még megemlítendő, hogy az IN kellemi gyök az ősmag(yar)-nyelvben a szavakba beépülve, tekintettel némely napokra tiltó értelmet is hordozott. Például INnapon, azaz ünnepen tilos volt dolgozni. Az utódnyelvek által megörökölt szavakat, idegen hangzásuk ellenére érdemes bontva vizsgálni, mert tartalmazzák ős-anya-nyelvük elemeit, és ha bontva szóra bírjuk, mindent elmondanak magukról, keletkezésük titkairól. Lehet bontani, szétválasztani, és magyar összetevőiket értelmezni. Mindannyi ősmag(yar)-nyelvi gyökre épülő!