A beszéd, szólás, szóban kifejezés

Több mint 1.200 féle mód arra, hogy szóban kifejezzük magunkat abajgat, abajog, acsarkodik, acsarog, adja a bankot, aggódik, ajánl, ajánlkozik, ajnároz, akadékoskodik, atyánkodik (imádkozik, csíki), atyázik, anyázik ( káromol) /13

ágál, áhít, áhítozik, áld, áldást mond, állapít, állít, áltat, ámít, ámul, ámuldozik, áradozik, ármánykodik, árnyal, áskálódik, átbeszél, átcsábít, átcsacsog, átejt, átértékel, áthív, átismétel, átkér, átkéret, átkiabál, átkiált, átkot mond, átkot szór, átkoz, átkozódik, átköszön, átküld, átmagyaráz, átokkal sújt, átokkal ver, átolvas, átordít, átordibál, átparancsol, átsúg, átszól, átszövegel, áttárgyal, átüzen, átüvölt, átvezényel/ 45

babusgat, balhézik, bánkódik, bátorít, beárul, bebeszél, bebolondít, becéz, becsábít, becsap, becsmérel, befúj, begorombít, beharangoz, behív, beígér, bejelent, békétlenkedik, bekér, bekéret, bekiabál, beköszön, belebeszél, belebőg, belecincog, belecsábít, belecsacsog, belekiált, belekiabál, belekotyog, belekottyant, beleköt, belemagyaráz, belemesél, beleolvas, beleordít, bemagyaráz, bemond, beolvas, beordít, bepaliz, beparancsol, beperel, berzenkedik, besorol, besúg, beszámol, beszél, beszélget, beszól, betyárkodik, beugrat, bevall, bevádol, bírál, bíráskodik, bizonygat, bizonyít, bizonyságot tesz, bíztat, biztatgat, bocsánatot kér, bókol, bolondít, bolondkodik, bolondoz, boncol, boncolgat, bonckés alá vesz, bömböl, bőg, búcsút mond, búcsút vesz, búcsúzik, búcsúzkodik, búcsúzódik, búg, búslakodik, búsong, búsul, buzdít, büszkélkedik, /81

cáfol, cikiz, cincog, ciripel, cirpel, civakodik, civódik, cukkol, /8

csábít, csacsog, csacsiskodik, csahol, csal, csalafintáz, csalogat, csataráz, csendet tör, cseng, csépel, csepül, cserfel, csettint, cseveg, cseverész, csicsereg, csilingel, csipeg, csipked, csipkelődik, csipog, csiripel, csivitel, csivog, csöng, csúfol, csúfolkodik, csúfolódik, /29

dacol, dadog, dalol, dalolász, dalolászik, danászik, danol, danolász, danolászik, dáridózik, dédelget, dévajkodik, dicsekedik, dicsekszik, dicsér, dicsérget, dicséretet zeng, dicsérőn szól, dicsőit, diktál, diskurál, dohog, dong, dorgál, dorombol, döngicsél, dörgedelmez, dörög, dúdol, dúdolgat, duhajkodik, dúl-fúl, dumál, dumcsizik, dunnyog, duruzsol, dühít, dühöng, dünnyög /39

elámul, elárul, elátkoz, elbabusgat, elbagatellizál, elbeszél, elbírál, elbolondít, elbőg, elbúcsúzik, elbúcsúzkodik, elbúsong, elbúsul, elcincog, elcsacsog, elcseveg, elcsépel, elcsicsereg, eldadog, eldalol, eldanol, eldanolász, eldédelget, eldicsekedik, eldicsekszik, eldiskurál, eldohog, eldong, eldorombol, eldöngicsél, eldörög, eldúdol, eldúdolgat, eldunnyog, eldünnyög, elduruzsol, elégedetlenkedik, elejt (szót), elemez, elemleget, elénekel, elfecseg, elfúj, elhabog, elhadar, elhárít, elhazudik, elhíresztel, eligazít, elirányít, elítél, elismétel, eljajong, elkárog, elkendőz, elkérdez, elkiabál, elkotyog, elkottyant, elköp, elköszön, ellenáll, ellenez, ellenjavall, ellene szól, ellene van, ellenségeskedik, ellenszegül, ellentmond, elmagyaráz, elmekeg, elmesél, elmond, elmotyog, előad, előhoz, előhozakodik, előidéz, előterjeszt, elpanaszol, elregél, elrettent, elsorol, elsuttog, elszól, elújságol, elutasít, eltanácsol, eltúloz, elzeng, emleget, emlékeztet, emlékezetbe idéz, említ, enyeleg, eped, epedezik, esd, esdekel, esedezik, eseng /101

élcelődik, énekel, éneket mond, érdeklődik, értékel, értelmez, értesít, értésre ad, értekezik, értetlenkedik, érvel, évődik /12

faggat, faggatózik, faggatódzik, fecseg, fedd, fejteget, fejmosást kap, felad, felajánl, felajánlkozik, felbátorít, felbecsül, felbíztat, felbőg, felbuzdít, felcukkol, felcsattan, felelevenít, felel, felelget, felesel, felemleget, felemlít, felénekel, felértékel, felfortyan, felfúj, felhánytorgat, felharsan, felhív, felhívja figyelmét, felhorkan, felhoz, felhördül, felgerjeszt, felgyújt, felidéz, feljelent, felkérdez, felkiabál, felkiált, felkínál, felkínálkozik, felköszönt, felkurjant, fellármáz, fellázad, fellázít, fellengőz, fellengőzik, felmond, felnagyít, felolvas, felordít, felpanaszol, félrebeszél, félremagyaráz, felsorol, felszól, feltár, felterjeszt, feltüzel, felültet, felüvölt, felüzen, felvág, felvázol, felvezényel, felvilágosít, felvonultat, fenekedik, fennhangon szól, fennhéjáz, fennhéjázik, fényt derít, figyelmeztet, figyelembe ajánl, fitogtat, fitymál, fohászkodik, fohászt mond, fondorkodik, forrong, fortyan, fortyog, fosol, förtelmez, fújja a kígyókövet, fújja a magáét, fújja szövegét, füllent, füstölög /90

gagyog, gajdol, gáncsoskodik, gorombáskodik, gorombít, gőgicsél, gúnyol, gúnyolódik, gúnyt űz, gügyög, gügyörész, gügyörészik, /12

gyaláz, gyalázkodik, gyámolít, gyón, gyóntat, gyűlöletet szít, /5

habog, háborog, háborgat, háborúskodik, hadar, hadovál, hajt, hajszol, hajtogat, halandzsál, halandzsázik, handabandázik, hangoskodik, hangot ad, hantál, hantázik, hánytorgat, hápog, harsog, harsan, harsánykodik, harsányan szól, hasal, hátraszól, hazudik, hazudozik, hazugságot szól, heccel, heccelődik, hebeg, helytelenít, helytelenkedik, henceg, hergel, hetet-havat összehord, hetvenkedik, heveskedik, hibáztat, hímez-hámoz, híresztel, hírt visz, hírt szór, hisztiz, hisztizik, hiteget, hitet tesz, hív, hívat, hívogat, hivalkodik, hivatkozik, hízeleg, horkan, hőbörög, hördül, hősködik, hőzöng, hurrog, hülyéskedik, hülyít, /59

idebeszél, idegesít, idehív, idehivat, ideígér, idekér, idekéret, idekiált, idemordul, ide-oda kotyog, ideordít, iderikolt, ideszól, igazat beszél, igazat szól, igazat mond, igazít, igazol, igazságot tesz, igazságot szolgáltat, igényel, ígér, ígéretet tesz, ígérget, igét hirdet, igéz, imát mond, imádkozik, incseleg, incselkedik, indítványoz, indokol, ingerel, ingerkedik, int, intelmez, ismertet, ismétel, ismételtet, instál, instálgat, istenít, istenhozzádot mond, ítél, ítéletet tart, ítéletet hirdet, ítélkezik /48

jajdul, jajgat, jajong, jajveszékel, jár a szája, javall, javasol, jelez, jelent, jelentést tesz, jósol, jóslatot mond, jövendöl, jövendőt mond /14

kaffant, kaffog, kajabál, kajánkodik, kakaskodik, kántál, karattyol, kardoskodik, kárhoztat, károg, káromol, káromkodik, kecsegtet, kellemetlenkedik, kényeztet, kérdést tesz fel, kérdéssel ostromol, kérdést szegez, kérdez, kérdezget, kérdezősködik, kérkedik, kérlel, kesereg, késztet, kevélykedik, kezdeményez, kiabál, kiált, kiáltoz, kiáltozik, kiátkoz, kibeszél, kiborul, kicsal, kicsinyel, kicsúfol, kidadog, kielemez, kifaggat, kifakad, kifecseg, kifejez, kifejt, kifejezésre juttat, kifogása van, kifogásol, kifogást emel, kiforgat, kigágog, kigúnyol, kihallgat, kihámoz, kiigazít, kijelent, kijelöl, kikaffant, kikarattyol, kikárog, kikel, kikérdez, kikiabál, kikoldul, kikotyog, kikottyant, kikönyörög, kiköszön, kikunyerál, kilátásba helyez, kimagyaráz, kimond, kínál, kínálgat, kinyilvánít, kinyilatkoztat, kiordít, kiordibál, kiönti lelkét, kipakol, kiparancsol, kipletykál, kipuhatol, kirohan, kisír, kiszab, kiszínez, kiszól, kitálal, kitör, kiudvarol, kiutasít, kiüvölt, kiüzen, kivall, kivallat, kivartyog, kivezényel, kizavar, kizsarol, kornyikál, kotyog, köntörfalaz, könyörög, körüldong, körülír, köszön, köszönetet mond, köszönget, kötekedik, köti magát, köti az ebet a karóhoz, kötődik, kötözködik, közbeszól, közbetold, közbevet, közhírré tesz, közzétesz, közöl, közvetít, kritizál, kukacoskodik, kunyerál, kurjant, kurjongat, kurrog, /124

lármáz, lármázik, lázad, lázadozik, lázít, lázong, lealáz, lebeszél, lebecsmérel, lebecsül, leckéztet, ledorongol, ledumál, lehazudik, lehív, lehívat, leértékel, leértesít, lefetyel, lefitymál, lefogad, lefúj, legénykedik, legorombít, legyaláz, léháskodik, lehazudik, lehazudtol, lehív, lehívat, léhul, lehurrog, leint, leír, lekáderez, lekap, lekezel, lekiált, lekiabál, lekicsinyel, leközöl, lekurrog, lelkendez, lelkendezik, lelkesedik, lelkesül, lemocskol, lemond, leócsárol, leordít, lepapol, leparancsol, lepecsel, lepirít, lepirongat, lepocskondiáz, lerikolt, leszid, leszól, letárgyal, letilt, letol, letorkol, leüvölt, levezényel, locsog, lódít, lőréz, lükéz, lükézik /69

magasztal, magyaráz, magyarázkodik, makog, marakodik, megaláz, megáld, megállapít, megátkoz, megbeszél, megbocsát, megcáfol, megdumál, megemlékezik, megemlít, megérdeklődi, megértet, megfegyelmez, megfogad, meggyaláz, meggyón, meghatároz, meghazudtol, meghív, meghívat, megidéz, megindokol, megint, megismétel, megkövet, megmásít, megmond, megmondogat, megmossa fejét, megmukkan, megokol, megparancsol, megpirongat, megpuhatol, megrágalmaz, megsúg, megszab, megszapul, megszédít, megszid, megszól, megszólal, megszólít, megszurkál, megtárgyal, megtilt, megtiltat, megtraccsol, megtréfál, megtudakol, megüzen, megvádol, megválaszol, megvall, megviccel, megvigasztal, megvilágít, megvitat, megzendít, megzsarol, mekeg, mellébeszél, méltat, méltányol, méltatlankodik, mentegetőzik, mentegetődzik, menti magát, mocskol, mókázik, mond, mondókáz, mondogat, morog, morgolódik, motyog, motyorog, mukkan, mulat, mulatozik, / 85

nagyhangúskodik, nagyképűsködik,
nagyzol, nagyot mond, nagyot szól, nekiordít, nekiordibál, nekiüvölt, nehezményez, neheztel, nógat, noszogat, nótázik /13

nyafog, nyaggat, nyámmog, nyavalyog, nyávog, nyekeg, nyekereg, nyekken, nyelvel, nyerít, nyifog, nyihog, nyikkan, nyilatkozik, nyilatkozatot ad, nyilatkozatot tesz, nyilatkozgat, nyilvánosságra hoz, nyivákol, nyivog, nyomja a sódert, /21

óbégat, ócsárol, odabeszél, odabőg, odabömböl, odadörgöl, odadurrant, odaharsan, odahív, odahivat, odahorkan, odaigazít, odaígér, odairányít, odaítél, odakiált, odamond, odamondogat, odamordul, odaordít, odaparancsol, odarikolt, odarivall, odasúg, odaszól, odaszólít, odaüzen, óg móg, okol, okoskodik, oktalankodik, okát adja, okvetetlenkedik, okot vet, okot ad, ordibál, ordít, ordítoz, ordítozik, orgonál, óva int, /41

ö
blöng, ökörködik, ömleng, őrjöng, összebeszél, összehív, összeszid, összeszólalkozik, össze-vissza beszél, ösztönöz, ösztökél, ötöl-hatol /12

pajzánkodik, panaszkodik, panaszol, panasszal él, panaszt emel, papol, parancsol, parancsba ad, parancsolgat, parancsot ad, patáliát csap, patvarkodik, pletykál, pletykálkodik, pletykázik, pletyizik, pletyózik, perpatvaroz, perel, perlekedik, pirongat, pocskondiáz, pofázik, pofátlankodik, pofátlanodik, pöröl, pörlekedik, prófétál, próféciát mond, puhatol, puhatolózik, puhatolódzik, pusmog, /33

ráacsarog, rábeszél, rábőg, rábömböl, raccsol, rádörren, rádörög, rágalmaz, rágorombít, ráharsan, ráhivatkozik, ráhorkan, ráhördül, ráhurrog, rákiált, ráköszön, rákurjant, rámond, rámordul, ráordít, ráordibál, ráparancsol, rápirít, rárikolt, rárivall, rászed, rászól, ráüvölt, rávall, rávezet, rávilágít, rávisz, rebeg, rebesget, ricsajoz, rigolyáz, rimánkodik, rikolt, rikoltoz, rikoltozik, riog, riogat, rivall, rosszall, röffen, rusnyálkodik, rusnyít, /46

sarkall, sápítozik, sejtet, serkent, sért, sérteget, siránkozik, sistereg, sóderol, sóhajtozik, sopánkodik, sorol, sóvárog, súg, sugall, súg-búg, sugdolózik, sugdolódzik, sugdos, sumákol, susárol, susmog, susmusol, susog, sustorog, sustyál, surrog, suttog, süketel, sürget, /30

szabadkozik, szabályoz, szabódik, szajkóz, szájal, szájára vesz, szájaskodik, szamárkodik, számot ad, szapul, szavakba foglal, szavakba önt, szaval, szavatol, szédít, szellemeskedik, szentségel, szenveleg, szépeket mond, szépeleg, szid, szidalmaz, szitkozódik, szóba ejt, szóba ered, szóba esik, szóba hoz, szócsatázik, szól, szónoklatot tart, szónokol, szópárbajoz, szópárbajt vív, szóra méltat, szószátyárkodik, szót emel, szót ejt, szót szaporít, szót vált, szóval jelez, szóvá tesz, szőröz, szövegel, szurkál, szurkálódik, szutyongat, /45

taglal, tájékozódik, tájékoztat, tanácsol, tanácsot ad, tanácskozik, tanakodik, tanúságot tesz, tanúbizonyságot tesz, tanúsít, tárgyal, társalog, társalkodik, tereferél, terjeszt, teszi a szépet, tilt, tiltakozik, tisztáz, titkol, titkolózik, tódít, torzsalkodik, tömjénez, törvénykezik, törvényt ül, traccsol, trécsel, tréfál, tréfálkozik, tudakol, tudakolózik, tudakolódzik, tudakozódik, tudat, tudatosít, tudósít, túloz, túllő a célon, túltárgyal, /40

udvarol, ugat, utal rá, utálkozik, utasít, utasítgat, útbaigazít, /7

üvölt, üvöltözik, üzen, üzenget, üzenetet küld, űzi eszét, /6

vádaskodik, vádol, vakkant, vakog, válaszol, választ ad, vall, vallat, vallatózik, vartyog, véd, vélekedik, véleményez, véleményt alkot, véleményt mond, véleményt kifejt, veszekedik, veszekszik, vetekedik, vetekszik, vezényel, viccel, viccelődik, viccet mond, vicog, vigasztal, vigasztalgat, vigaszt nyújt, vikotál, vikotázik (sóvidéki tájsz.),viszálykodik, viszályt kelt, viszályt gerjeszt, visszabeszél, visszafelesel, visszahív, visszakiált, visszakiabál, visszaköszön, visszamond, visszaordít, visszaszól, visszaszólít, visszaparancsol, visszapofázik, visszarikolt, visszaüvölt, visszaüzen, visszazavar, visszhangzik, vitába száll, vitat, vitát indít, vitatkozik, vitázik /55

zagyvál, zakatol, zaklat, zajong, zargat, zavar, zavarog, zenebonáz, zenebonázik, zendít, zendül, zeng, zengedez, zengedezik, zokszót hallat, zong, zöng, zörög, zúg, zúgolódik /20

zsarol, zsarnokoskodik, zsémbel, zsémbeskedik, zsémbelődik, zsibog, zsibong, zsidóz, zsinatol, zsinatoz, zsivajog, zsivajoz, zsong, zsörtölődik, /14

1.221 zömében egyszavas kifejezés. Ez sem teljes! Lehet bővíteni. A két fogalomkörben több mint 2.400 kifejezéssel színezheti beszédét a magyarul beszélő, ahogyan akarja. A többi igekötővel a kifejezések száma könnyen túllépheti az 5.000-et is!

A gondolat, ami abban kimondatlanul végbemehet
ábrándozik, ácsingózik, aggódik, agyal, áhítozik, álmodik, álmot sző, átérez, átértelmez, átértékel, átgondol, átmérlegel, átszellemül, áttervez, /11

bánkódik, bátorkodik, bátorodik, bátortalanodik, becsül, bemér, belegondol, beleképzel, beleszámít, beszámít, betervez, bízik, bizakodik, bizonytalankodik, bölcselkedik, búsong, búsul, búslakodik, /18

elábrándozik, elbátortalanodik, elbizakodik, elbizonytalanodik, elbölcselkedik, elelmélkedik, elemészti magát, elgondol, elgondolkodik, elgondolkozik, elgyávul, elhisz, elítél, elképzel, elkeseredik, elméláz, elmélkedik, elmereng, előérez, elrágódik, elrémül, elréved, elrévedezik, elrévül, elszámít, elszámol, eltépelődik, eltervez, eltöpreng, eltűnődik, emésztődik, eszesedik, eszmél, eszményít, /34 ‘, ‘érez, ért, értelmez, értékel, érzékel, észbe kap, észlel, /7

felbátorodik, felbecsül, felértékel, felfog, felháborodik, felismer, fellelkesül, feltételez, fél, fontol, fontolgat, fontolóra vesz, /12

gondol, gondolkodik, gondolkozik, /3

gyanakszik, gyanakodik, gyanít, gyanúsít, gyávul, gyűlöl, /6

habozik, háborog, határozatlankodik, hisz, hitetlenkedik, húzódozik /6

ideképzel, idegenkedik, idegondol, ihletődik, ingadozik, irtózik, iszonyodik/8

képzel, képzeleg, képzelődik, kesereg, kiábrándul, kiagyal, kieszel, kiérez, kiért, kiértelmez, kiértékel, kifőz, kiforral, kigondol, kiismer, kiokosodik, kiötöl, kisüt, kiszámít, kitervel, /20

latol, latolgat, lebecsül, leértékel, lelkesül, lenéz, /6

megbátorodik, megbecsül, megbízik, megeszesedik, megérez, megért, megfontol, meggondol, meggyanít, meggyanúsít, megihlet, megítél, meglatol, megfontol, megokosodik, megrág, megsejt, megtervez, megvet, méláz, mélázik, mereng, mérlegel, /23

odagondol, odaképzel, ódzkodik, okoskodik, okosodik, óvakodik, /6

ötöl, ötlik, ötletez, /3

ráérez, rágódik, rágondol, rágyanít, rátervez, remél, reménykedik, rémeket lát, retteg, réved, révedezik, rühell, /12

sejdít, sejt, sejtelmez, sóvárog, sugall, sugalmaz, /5

számít, számítgat, számol, számolgat, szomorkodik, szomorodik, szomorú

tépelődik, tétovázik, töpreng, töri fejét, tud, tűnődik, /6

undorodik, utál, utálkozik, /3

végiggondol, vél, vergődik, viszolyog, vonakodik, /5

zokon vesz, /1

zsong,/1

202 kifejezés, de lehet keresni tovább.

 

A gondolatot jellemző, minősítő kifejezések

alamuszi, aljas, alattomos, /3

álnok, áruló, átcikázó,  átcsillanó, átfutó, átnyilalló, átsajduló, átsuhanó, átvillanó, /9

balga, balgatag, bántó, bátor, bátorító, becstelen, belenyilalló, belesajduló, biztató, bölcs, boldogító, bús, buzdító, /13

csábító, csalárd, csalfa, cseles, csodálatos, /5

dagályos, démoni, /2

elbátortalanító, elbódító, elbúsító, ellenséges, elragadó, elrejtett, elsuhanó, elszomorító, elviselhetetlen /8

fájdalmas, felcsillanó, felderengő, felháborító, felemelő, felélénkítő, felmagasztosuló, felmerülő, felötlő, felpezsdítő, félrevezető, felrémlő, felröppenő, felsejlő, felserkentő, felüdítő, felvillanó, felvetődő, fennkölt, fenséges, fondorlatos, förtelmes, furcsa /23

galád, gátlástalan, gaz, gonosz, /4

gyalázatos, gyászos, gyáva, gyilkos, /4

háborodott, határozott, higgadt, hirtelen, hitvány, homályos, /6

izgalmas, izgató, /2

jó, józan, júdási, /3

kiábrándító, komor, ködös, kusza, kuszált, /5

lehangoló, lesújtó, letaglózó, /3

magasztos, magasröptű, magával ragadó, mámorító, megcsillanó, megejtő, megnyerő, megtévesztő,  megváltó, megvillanó, merész /11

nagyszerű,

okos, oktalan, oktondi, ordas, /4

ördögi, örömteli, őrjítő, összekuszált, ösztönző,  /5

pazar, pompás, /2

ragyogó, ravasz, rejtett, rémítő, rendezetlen, rossz, /6

sátáni, serkentő, sötét, sunyi,  /4

szárnyaló, szennyes, szívmelengető, /3

tétova, /1

undorkeltő, undorító, 2

üdvös, üdvözítő, /1

vakmerő, vérforraló, vérlázító, visszarettentő, visszataszító, /5

zavaró, zavaros, zilált, zordon, zűrös, zűrzavaros, /6

zsarnoki, zsivány, zsongó, /3

142, gondolatot minősítő kifejezés

A szemmel érzékelés fogalma

álmélkodik, ámul, ámuldozik, átbámul, átbámészkodik, átbogarász, átböngész, átfürkész, átfog (tekintetével), áthunyorog, átkajtat, átkémlel, átkukkant, átkukucskál, átkutat, átlát, átnéz, átnézeget, átpillant, áttekint, áttekintget, átvizsgál /22

baklat (vakoskodik, baktat, bukik), bambul, bámészkodik, bámul, bandzsít, becsül, becsli (felértékel), befürkész, behunyorog, bekémlel, bekukkant, bekukucskál, belát, belebámul, beleböngész, belefürkész, belehunyorog, belekémlel, belekukkant, belekukucskál, belelát, belenéz, belenézeget, belepillant, belesunyít, beletekint, beletekinget, beméricskél, benéz, benézeget, bepillant, besunyít, betekint, betekintget, bevizsgál, bogarász, böngész, bűvöl /38

csodál, csodálkozik, /2

díszszemléz, /1

elálmélkodik, elámul, elbámészkodik, elbámul, elbogarász, elböngész, elhunyorgat, elkémlel, ellát (odáig), elnéz (arra), elnézeget, elnézelődik, elolvas, elolvasgat, elolvastat, elsunnyog, /16

éber, érzékel, észlel, észrevesz, /4

felbámul, felbámészkodik, felbecsül, felfedez, felfigyel, felfürkész, felhunyorog, felkajtat, felkémlel, felkukkant, felkukucskál, felkutat, fellát, felmér, felnéz, felnézeget, felolvas, felolvasgat, felolvastat, felpillant, feltekint, feltekintget, figyel, figyelemmel kísér, figyelmes lesz, figyelmez, fürkész, /27

hunyorog, hunyorgat, /2

idebámul, idefigyel, idefürkész, idekancsalít, idekémlel, idekukkant, idekukucskál, idelát, idemereszti szemét, idenéz, idenézeget, idepillant, idesunyít, idetekint, idetekintget, /15

kacsint, kajtat, kancsalít, kancsít, kandikál, kémel, kémlel, keres, keresgél, keresget, kibámul, kibogarász, kiböngész, kifürkész, kikacsint, kikajtat, kikandikál, kikémlel, kikukkant, kikukucskál, kikutat, kilát, kinéz, kinézeget, kiolvas, kiolvastat, kipillant, kitekint, kitekintget, kivizsgál, körülbámul, körülbámészkodik, körülbogarász, körülböngész, körülfürkész, körülhunyorog, körülhordozza tekintetét, körülkajtat, körülkandikál, körülkémlel, körülkukkant, körülkutat, körülnéz, körülpillant, körülszaglász, körülszemlél, körültekint, körülvizsgál, kukkant, kukucskál, kakucsál, kukkol, kuksiz, kutakodik, kutat, /55

lát, láttamoz, lenéz, leolvas, les, lesben áll, leselkedik, leskelődik, /8

megbámul, megfigyel, megfürkész, megkémlel, megkukkant, meglát, megméricskél, megméreget, megmustrál, megnéz, megnézet, megnézeget, megolvas, megolvasgat, megolvastat, megpillant, megsunyít, megszemlél, megszemléz, megtallóz, megtekint, megtekintget, megvizsgál, megvizslat, mered, méreget, mereszti szemét, méricskél, mérlegel, /29

néz, nézés, nézeget, nézelődik, nézet (valakivel), nézdel, /6

odabámul, odafigyel, odafürkész, odakancsalít, odakémlel, odakukkant, odakukucskál, odalát, odamereszti szemét, odanéz, odanézeget, odapillant, odapislog, odasunyít, odatekint, odatekintget, olvas, olvasgat, olvastat, 19

összebámul, összefürkész, összekacsint, összekancsalít, összekémlel, összekeres, összekukkant, összelát, összeles, összeméricskél, összeméreget, összenéz, összenézet, összeolvas, összeolvastat, összepillant, összepislog, összesunyít, összeszemez, összetekint, összevizsgál, összevizslat, /22

pillant, pislant, pislog, pislogat, /4

rábambul, rábámul, rácsodálkozik, ráfigyel, rákancsalít, rákémlel, rákeres, rákukkant, rákukucskál, rálát, ráles, rámered, rámereszti szemét, ránéz, ránézeget, rápillant, rásunyít, rátekint, rátekintget, /19

seregszemléz, sunyít, sunnyog, sunyorog, /4

számlál, széjjelbámul, széjjelfürkész, széjjelkémlel, széjjelnéz, széjjelnézet, széjjeltekint, széjjelvizslat, szemelget, szemmel tart, szemmel ver, szemet mereszt, szemez, szemlél, szemléz, szemre vesz, szemrevételez, szemügyre vesz, szétbámul, szétfürkész, szétkémlel, szétnéz, szétnézeget, szétpillant, széttekint, szétvizslat, szömöz, szömözget, szömmel ver… /29

tallóz, tallózik, tátja a száját, tekint, tekintget, /5

ügyel, /1

vaklat, vakoskodik, vigyáz, vigyázkodik (csíkvidéki tájszó), visszabámul, visszakeres, visszakukkant, visszalát, visszales, visszanéz, visszanézeget, visszaolvas, visszaolvasgat, visszaolvastat, visszapillant, visszapislog, visszasunyít, visszatekint, visszatekintget, vizsgál, vizsgálódik, vizslat, /21

349 kifejezés, ez is bővíthető.