Változatok a mozgás, helyváltoztatás fogalmára

Aki menni akar, több mint 1.200  féle  lehetőség közül válogathat.

andalog, aprít, aprózza lépteit, /3ácsorog, átbaktat, átballag, átbattyog, átbiceg, átbotlik, átbotorkál, átbukdácsol, átcammog, átcikázik, átcsoszog, átcsörtet, átcsúszik, átdöcög, átdülöngél, átevickél, átér, átfarol, átgyalogol, áthátrál, áthurcol, áthurcolkodik, átjár, átjön, átkacsázik, átkísér, átkullog, átkutyagol, átlép, átlibeg, átlohol, átlopakodik, átlődörög, átmegy, átmenetel, átoson, átporoszkál, átrohan, átront, átsétál, átsiet, átsurran, átszalad, áttér, átterel, átvág, átvándorol, átvezet, átvonszol, átvonul /50

ballag, baktat, bandukol, barangol, battyog, beballag, bebarangol, bebolyong, bebotorkál, becammog, becaplat, becsatangol, becserkész, becsoszog, becsörtet, beér, beérkezik, befarol, befárad, befordul, befut, begyalogol, begyorsul, behátrál, behurcol, behurcolkodik, beindul, bejár, bejön, bekanyarodik, bekísér, bekóborol, bekóvályog, bekullog, belebotlik, belebukik, belefarol, belefut, belehátrál, belelép, belemegy, belerobog, belerohan, beleszalad, belép, belibeg, belohol, belopakodik, belopózik, belődörög, bemegy, beoson, beperdít, bepördít, beperdül, bepördül, bepörög, berobog, belerohan, beront, besántikál, beszalad, betér, beterel, betoppan, biceg, billeg, bitangol, bóklászik, bolyong, botladozik, botlik, botorkál, bukdácsol, bukdosik, /75

cammog, caplat, cikázik, /3′, ‘csalinkázik, csámolyog, csámbolyog, csámpál, csámpázik, csángál, csapong, császkál, csatangol, csatolál, csatrat, csavarog, cselleng, cserkészik, csetlik, csetlik-botlik, csicsonkázik, csipkedi magát, csoszog, csörtet, csúszkál, csusszan, /22

dülöng, dülöngél, döcög, /3

elballag, elbaktat, elbandukol, elbarangol, elbattyog, elbiceg, elbilleg, elbitangol, elbóklászik, elbolyong, elbotladozik, elbotlik, elbotorkál, elbukdácsol, elcammog, elcsatangol, elcsavarog, elcselleng, elcsoszog, elcsörtet, eldöcög, eldülöngél, elered, elfarol, elfordul, elfut, elgyalogol, elhajt, elhajhász, elhajszol, elhajkurász, elhalad, elhátrál, elhordja irháját, elhúz, elhurcol, elhurcolkodik, elinal, elindul, eliramodik, eliszkol, eljár, eljön, eljövöget, elkacsázik, elkalandoz, elkanyarodik, elkecmereg, elkerget, elkerül, elkísér, elkóborol, elkocog, elkoslat, elkószál, elkotródik, elkullog, elkutyagol, ellendül, ellép, ellohol, ellófrál, elmasírozik, elmászik, elmászkál, elmegy, elmendegél, elmenekül, elmenetel, elmoccan, elmozdul, elnyargal, eloldalog, eloson, előáll, előcsörtet, előfurakodik, előjön, előlép, előmászik, előtolakodik, előtolakszik, előrefurakodik, előrefut, előrehalad, előreindul, előrekúszik, előremegy, előremenekül, előresétál, előresettenkedik, előresiet, előresurran, előretolakodik, előretolakszik, előrevágtat, előreviharzik, elporoszkál, elporoz, elpucol, elrajtol, elrobog, elrohan, elsántikál, elsétál, elsiet, elsomfordál, elsuhan, elsurran, elszalad, elszáguld, elszelel, elszédeleg, eltalpal, eltámolyog, eltávolodik, eltéblábol, eltekereg, eltér, elterel, eltipeg, eltotyog, elugrik, elüget, elüldöz, elűz, elvágtat, elvándorol, elvánszorog, elviharzik, elvonul, elvonszol, elvonszolja magát, elvontat, elzötyög, eregel, evickél, /137érkezik, /1

fárad, fáradozik, farol, fartat, felfárad, felfarol, felfut, felgyalogol, felgyorsít, felgyorsul, felhajt, felhajszol, felhátrál, felhurcol, felhurcolkodik, felindul, feliramodik, feljár, feljön, feljövöget, felkaptat, felkecmereg, felkerget, felkísér, felkutyagol, fellép, fellohol, fellopakodik, fellődörög, felmászik, felmegy, felmenetel, felnyargal, feloson, felporoszkál, felporoz, felugrik, felugrál, félreáll, félrebattyog, félrebotorkál, félrecammog, félredöcög, félrefarol, félrefartat, félrefut, félrefordul, félreforog, félrehajt, félrehátrál, félrehurcolkodik, félrejár, félrelép, félremászik, félremegy, félremozdul, félreoson, félresántikál, félresétál, félresomfordál, félresompolyog, félresurran, félreszökik, félreszökken, félretántorog, félretámolyog, félretér, félreterel, félretipeg, félretolat, félretotyog, félreugrik, félrevezet, félrevonul, félrevonszol, félrevontat, felrohan, felsántikál, felsétál, felsiet, felsomfordál, felsompolyog, felsuhan, felsurran, felszáguld, felszalad, felszökdel, felszökdös, felszökdécsel, felszökik, felszökken, feltántorog, feltámolyog, feltalpal, feltér, felterel, feltipeg, feltódul, feltolat, feltotyog, feltörtet, felugrik, felugrál, felüget, felvágtat, felvezet, felviharzik, felvonul, felvonszol, felvontat, felzötyög, feszeng, fészkelődik, ficánkol, fickándozik, flangál, fordul, forgolódik, fut, futkározik, futkorászik, futkos, /122

galoppozik, göcög, /2

gyalogol, gyorsan megy, gyorsít, gyorsul, /4

hajt, hajtja magát, hajszol, hajhász, hajkurász, halad, hátat fordít, hátrál, hátrabaktat, hátraballag, hátrabattyog, hátrabiceg, hátrabotorkál, hátracammog, hátracaplat, hátracsoszog, hátracsúszik, hátraér, hátrafarol, hátrafordul, hátragyalogol, hátrahurcol, hátrahurcolkodik, hátraindul, hátrajár, hátrajárogat, hátrajövöget, hátrakacsázik, hátrakanyarodik, hátrakerget, hátrakerül, hátrakullog, hátralép, hátralohol, hátralopakodik, hátralődörög, hátramászik, hátramegy, hátramozdul, hátranyargal, hátraoson, hátraporoszkál, hátrarohan, hátrarobog, hátrasántikál, hátrasétál, hátrasiet, hátrasomfordál, hátrasompolyog, hátrasurran, hátraszalad, hátraszökdel, hátraszökdécsel, hátraszökik, hátraszökken, hátratámolyog, hátratalpal, hátratér, hátraterel, hátratipeg, hátratódul, hátratolat, hátratotyog, hátratörtet, hátraugrik, hátraüget, hátravágtat, hátravezet, hátraviharzik, hátravonul, hátravonszol, hátravontat, hátrazötyög, helyre megy, hömpölyög, hurcol, hurcolkodik, húzza a csíkot, húzza a lábát 79

iceg, ideballag, idebaktat, idebiceg, idebotorkál, idebukdácsol, idecammog, idecaplat, idecsoszog, ideér, ideérkezik, ideevickél, idefarol, idefut, idehajt, idehátrál, idehurcol, idehurcolkodik, ideindul, idejár, idejárul, idejön, idekerget, idekullog, idelép, idelohol, idelopakodik, idelődörög, idemászik idemegy, idemenekül, idemenetel, idenyargal, ide-oda futkos, ide-oda jár, ide-oda szaladgál, ideoson, iderobog, iderohan, ideront, idesántikál, idesétál, idesiet, idesomfordál, idesompolyog, idesurran, ideszalad, ideszédeleg, ideszökik, idetámolyog, ideszökken, idetántorog, idetér, ideterel, idetipeg, idetolat, idetódul, idetotyog, idetörtet, ideüget, ideűz, idevágtat, idevánszorog, idevezet, ideviharzik, idevonszol, idezötyög, idezúdul, igyekezik, igyekszik, iklat, imbolyog, inal, indul, ingadozik, iparkodik, iramodik, iszkol, /78

jár, járat, járkál, jár-kel, járogat, jártat, jön, jön-megy, jövöget, /9

kacsáz, kacsázik, kalandoz, kalandozik, kanyarodik, kapaszkodik, kaptat, kecmereg, kerget, kergetőzik, kereng, kering, kerít, kerül, kerülget, kiballag, kibaktat, kibandukol, ki-bejár, kibiceg, kibilleg, kibotorkál, kibukdácsol, kicammog, kidöcög, kidülöngél, kicsoszog, kicsörtet, kiér, kiérkezik, kievickél, kifarol, kifordul, kifut, kigyalogol, kígyózik, kihajszol, kihajhász, kihajkurász, kihajt kihátrál, kihurcol, kihurcolkodik, kiindul, kiiramodik, kiiszkol, kijár, kijárogat, kijön, kijövöget, kikerget, kikísér, kikocog, kikotródik, kikullog, kikutyagol, kikúszik, kilábal, kilép, kilendül, kilibeg, kilohol, kilopakodik, kilopózik, kilopódzik, kilődörög, kilötyög, kimászik, kimegy, kimenekül, kimenetel, kimoccan, kimozdul, kinyargal, kioson, kiporoszkál, kiperdít, kipördít, kiperdül, kipördül, kirajzik, kirohan, kiront, kisántikál, kísér, kisétál, kisiet, kisomfordál, kisompolyog, kisuhan, kisurran, kiszáguld, kiszalad, kiszédeleg, kiszökik, kiszökken, kitalpal, kitántorog, kitántorodik, kitámolyog, kitéblábol, kiténfereg, kitér, kiterel, kitipeg, kitódul, kitolat, kitotyog, kitörtet, kiüget, kiüldöz, kiűz, kivágtat, kivándorol, kivánszorog, kivezet, kiviharzik, kivonul, kivonszol, kizötyög, kizúdul, kóborol, kocog, kódorog, kóricál, korzózik, koslat, kosornyáz, kosornyázik (tájszó Erdővidék), kószál, kotródik, kóvályog, köröz, környékez, közlekedik, közelít, közeledik, közeleg, közelg, követ, kujtorog, kullog, kúszik, kutyagol, /144

lábal, lábatlankodik, lábbal tipor, lassít, lassul, leballag, lebaktat, lebandukol, lebattyog, lebiceg, lebilleg, lebotorkál, lebukdácsol, lecammog, lecsoszog, ledöcög, leér, leérkezik, lefut, legyalogol, lehajt, lehajszol, lehátrál, leindul, lejár, lejön, lejt, lekerget, lekísér, lekotródik, leköröz, lekullog, lekutyagol, lekúszik, lelassít, lelassul, lelép, lelibeg, lelohol, lelopakodik, lelopódzik, lelődörög, lemegy, lendül, lenyargal, leoson, lerohan, letér, leterel, letotyog, lép, lépdel, lépdegél, lépeget, lépked, lézeng, lezötyög, libben, libeg, limbál, lódul, lóg lombál, lófrál, lohol, lopakodik, lopódzik, lopózik, lót-fut, lovagol, lődörög, lötyög, /72

masíroz, masírozik, mászik, mászkál, matat, megbotlik, megered, megérkezik, megfarol, megfordul, megfut, meghág, meghátrál, megindul, megiramodik, megjár, megjön, megkerget, megkörnyékez, megközelít, megleli helyét, meglendül, meglép, meglódul, meglóg, megmászik,
megmoccan, megmozdul, megperdít, megpördít, megperdül, megpördül, megrohan, megszökik, megy, mendegél, menekül, menetel, moccan, mocorog, motoszkál, mozdul, mozgolódik, mozog, /44

nekibotorkál, nekiered, nekifarol, nekifordul, nekifut, nekihajt, nekihátrál, nekiindul, nekilendül, nekimegy, nekirohan, nekiront, nekiszalad, nekiszökken, nekiszökik, nekitántorog, nekiterel, nekitolat, nekiugrik, nekivág, nekivágódik, nem leli helyét, nem találja helyét, /23

nyargal, nyargalászik, nyomon követ, nyomon jár, nyomoz, nyüslet, nyüszkölődik, nyüszütöl, /6

odaáll, odaállít, odaballag, odabaktat, odabattyog, odabiccen, odabiceg, odabotorkál, odacammog, odacsámpál, odacsoszog, odacsusszan, odaér, odaérkezik, odafarol, odafordul, odaforog, odafut, odahajszol, odahajt, odahátrál, odahurcol, odahurcolkodik, odaindul, odajár, odajárat, odajárul, odajön, odakacsázik, odakanyarodik, odakerget, odaközelít, odakullog, odakúszik, odakutyagol, odalép, odalohol, odalopakodik, odalődörög, odamászik odamegy, odamenekül, odamenetel, odanyargal, odaoson, odarobog, odarohan, odaront, odasántikál, odasétál, odasiet, odasomfordál, odasompolyog, odasurran, odaszalad, odaszédül, odaszökik, odaszökken, odatámolyog, odatántorog, odatér, odaterel, odatipeg, odatolat, odatódul, odatotyog, odatörtet, odaüget, odaűz, odavágtat, odavánszorog, odavezet, odaviharzik, odavonszol, odavonul, odavontat, odazötyög, odazúdul, ólálkodik, oldalog, oson, /81

ődöng, őgyeleg, összebotlik, összebotorkál, összefarol, összefut, összefutkos, összehátrál, összejár, összejön, összekanyarodik, összekóborol, összekoslat, összekószál, összemászik, összelép, összenyargal, összerohan, összeszalad, összeszökik, összetámolyog, összeterel, összetódul, összetolat, összeugrik, összevissza kerget, összevissza térül-fordul, összevissza topog, összevissza űz /29

parádéz, parádézik, partra száll, partra lép, perdül, poroszkál, pörög, /7

rááll, rábotlik, ráfarol, ráfartat, ráfordul, ráforog, ráfut, rágyalogol, ráhajszol, ráhajt, ráhátrál, rájár, rájárat, rájártat, rajcsúroz, rajcsúrozik, rajtol, rajzik, rákaptat, rákerget, rálép, rálök, rámegy, rárobog, rárohan, ráront, rárúgtat, rászalad, rászökken, rászökik, ráterel, rátér, rátol, rátolat, rátódul, rátömörül, ráugrik, ráugrat, ráugrál, rávágtat, rávezet, rávetődik, rávonszol, rávonul, robog, rohan, rohangál, rohangászik, rúgtat, /49

sántít, sántikál, sertepertél, settenkedik, sétál, sétifikál, sétafikál, siet, siklik, síkul, somfordál, sompolyog, spurizik, suhan, surran, sündörög, sürgölődik, sürög, sürög-forog, /19

száguld, száguldoz, száguldozik, szalad, szaladgál, szedi lábát, szédeleg, szétfut, széthajszol, széthátrál, szétkerget, szétrajzik, szétszalad, szétszökik, szétszökken, szétterel, széttol, szétugrik, szompolyog (csángó) szökdécsel, szökdel, szökdös, szökik, szökell, szökken /25

talpal, tántorog, táncol, támolyog, tapos, távolodik, téblábol, tekereg, ténfereg, teng-leng, terel, téreng, térenget, térül-fordul, tévelyeg, tipeg, tipor, tocsog, tódul, tol, tolat, tologat, topog, toporog, totyog, törtet, tötyög, túlfut, túllép, túlrohan, túlszalad, túlterel, túlugrik, /33

ugrál, ugrándozik, ugrabugrál, ugrik, /4

üget, üldöz, üldözőbe vesz, űz, űzőbe vesz, /5

vágtat, vágtázik, vándorol, vánszorog, végigbaktat, végiggyalogol, végigjár, végigkövet, végigmegy, végigporoszkál, végigrohan, végigsántikál, végigsétál, végigszáguld, végigszalad, végigvágtat, végigzötyög, vezérel, vezet, vezetget, viharzik, visszaballag, visszabaktat, visszacammog, visszacsoszog, visszaér, visszaérkezik, visszafarol, visszafordul, visszaforog, visszafut, visszahátrál, visszahurcol, visszahurcolkodik, visszaindul, visszajár, visszajön, visszakerget, visszakullog, visszalép, visszalohol, visszalopakodik, visszamászik, visszamegy, visszamenekül, visszamenetel, visszanyargal, visszaoson, visszaporoszkál, visszarobog, visszarohan, visszaront, visszasántikál, visszasétál, visszasiet, visszasomfordál, visszasompolyog, visszasuhan, visszasurran, visszaszalad, visszaszédeleg, visszaszökik, visszaszökken, visszatámolyog, visszatáncol, visszatántorog, visszatér, visszaterel, visszatipeg, visszatolat, visszatódul, visszatotyog, visszatörtet, visszaugrál, visszaugrik, visszaüget, visszaüldöz, visszaűz, visszavágtat, visszavánszorog, visszavezet, visszaviharzik, visszavonszol, visszavontat, visszavonul, vonszol, vonszolja magát, von, vontat, vonul /91

zötyköl, zötyög, zötyörög, zúdul, /3

zsinórban halad, /1
1.212 zömében egyszavas kifejezés! És nem teljes!