Hangpárosok, melyek mutatják az utat

A Magyar szógyökök a román nyelvben című könyvem szótári munkája során mindegyre belebotlottam olyan párosával kötődő mássalhangzókba, melyek többnyire a szavak tengelyében állnak, s melyek jelentős kifejező erejűek, meghatározóak az értelmezés irányára. Lehetetlen volt nem észrevenni. Így aztán figyelni, később egy idő után, keresni kezdtem azokat.

Előbb az szt páros ragadta meg figyelmemet, mely az osztás, asztal, asztag, illesztés, választás, tisztesség, biztonság (szt-nek hangzó), de a fosztás, vesztés szavakban is meghatározó tengelyhangzó.

Az mb: bamba, bimbó, ember, comb, domb, gomb, lomb stb.
Aztán az ml, a csillámló, emlő, emlék, zsemle, de bomló, hámló, himlő, omló, ömlő, romló, tömlöc is.

Majd az ng, a hang, lengés, inger stb. megjelenítésében. A szinte mindig kellemetlent jelölő nk: bunkó, csonk, link, mankó stb.

Az rd, melyet a ropogós r és a kétkulacsos d alkot, és így együtt sincs egy kellemes, lágy szavuk: borda, csorda, erdő, ferde, gepárd, herdál, horda, mord, ordas, ordít, párduc, perdül, zord stb.

A tr, mely a botrány, fetreng, gyatra, gyötrelem tengelye, bár jobb esetben a citromig is eljut.
A tv, mely a kötődések: hitves, ötvözet stb. jelölője.
A zd a gazda, gazdálkodással kapcsolatos: barázda, garázda, gerezd, küzd stb. szavakban.
Az rz minden, ami érzés, érzelem, vagy azt borzoló.

És hosszú sorban a többi.

Ezek megtalálhatóak az idegen nyelvek tőlünk kölcsönzött szavaiban is, de csak a magyar nyelvben érthetők, bonthatók, alakíthatók értelmes gyökszavakká, mert kizárólagosan a magyar nyelvre jellemzőek. Eredetüket nem lehet más nyelvbe belemagyarázni! Jelenlétükkel bizonyítják azon kifejezések ősmag(yar)-nyelvi eredetét.

A magyar nyelvre nem jellemző a mássalhangzók torlódása, így a kötött mássalhangzó párosokat is kétkedéssel fogadják a nyelv kutatásával foglalkozók. De azért is, mert minden új jelenség felforgatja a régi rendet, a dolgok addigi állásáról való elképzeléseket. A kötött mássalhangzó párosok újonnan felfedezett nyelvi jelenség, és még az előítéletek nélkül kutató, évek óta úttörő munkát végző nyelvésznek is nehéz elfogadni – de van, létező.

A nyelveredetet kutatók ismerik az új dolgok bizonyításáért való  harcot. E nyelvi valóság felfedezése könnyebbé teszi az álnyelvészek által a finnugorizmus útvesztő bozótjába tudatosan belevitt nyelvkutatás visszatérítését a normális régi kerékvágásába. Az a véleményem, hogy elemezni kell, utánanézni komolyan. Nagyon komolyan, mert igenis léteznek ezek a mássalhangzó párosok, lépten-nyomon beléjük botlani. Nincs olyan eléggé hatékony, rosszmájú földi nyelvi hatalom, mely ezeket onnan eltávolíthatná!!!

Állításom nem öncélú, feltárom, mert felismertem. Ez nem csak a magyar nemzet, hanem az egész emberiség nyelvi kincse mivel innen ismerik meg saját nyelveiket, szavaiknak pontos eredetét, jelentését!

Fel vagyok készülve rá, hogy meg kell védeni mások előtt. Ám azt is tudom, hogy a bírálóknak nincs, nem lesz elegendő érvük e jelenség ellen, mivel ezek egyszerűen ott vannak kitörölhetetlenül, létjogosultságuk van ott, ezeket a nyelv alkotója helyezte oda, és az ellen nincs lehetőség pörölni. Nincs ellenvetés. Nincs hathatós érv!

Túl sok a kötött mássalhangzó páros ahhoz, hogy véletlennek lehessen tekinteni. És ha azt veszem alapul, hogy az ősnyelvben használt megnevezések alakzata épül rájuk, s mint már említettem, fő értelemhordozók, nyelvi gerinc, akkor semmiképp nem nevezhetők véletlen hangugrások következményeinek.

Példának vehető az ERDŐ. Román megfelelői a coDRu, păDuRe. A meghatározó R és D hangok mindkettőben jelen vannak, de csak a magyar szóban bírnak jelentéssel, csak magyarul bonthatók, értelmezhetők. Az E az egy, egyenletesség fogalmi jelölőhangja, az R a rengeteg, az ER az erő ősgyöke (az erdő a legyőzhetetlen őserő megjelenítője, lásd: a forest szóban is erőt jelöl – forte), a D a folytonosság (idő). Ezekhez még hozzájön az Ő, mely a bő táv, a messzire eltávozottra mutató névmás. Mindannyi nagy terjedelemre utaló. Mondhatják valakik, hogy a román szóban nem rd, hanem dr páros van, ami persze nem mindegy, mert akkor nincs kötődés a két nyelvben levő szavak közt. Nos, a kétkedők számára érdekességként megfordítjuk a román szavakat. Jól meg kell nézni: URDOc, ERuDĂp. S akkor mely nyelvben keresendő az erdő név eredő helye?

Erre már lehet is fölvarrni a gombot.

Mi az erdő – forest? Az erdő farengeteg, élet forrása. Az st, azaz szt páros az osztást jelzi. Mi mindent oszt nekünk az erdő – forest –, a források elosztója? Az erdő erő, hatalmas tartalékok, az élethez oly szükséges erő forrása: az éleny (oxigén) és ásványi vizek, patakok, folyók forrásainak eredő helye. Innen a FORrásEloSzTó – foresterdő, a teremtői erővel teremtett élet frissen (a for gyökből, nem német!) tartásához szükséges erő forrásterülete.

Ha viszont a latin silva (szálfaerdő?) szót elemezzük: az lv páros többek közt az élvezhető élethez kötődő. Az erdő elfekvő, szunnyadó, alvó erő is, de a salva latinul oltalmat, menedéket jelent, amely a szálfaerdőben megtalálható.

A Magyar szógyökök a román nyelvben című könyv szótári részében, a román szavak mellett sok francia vonatkozás is van ezzel kapcsolatban. Kikerülhetetlen hangkapcsolatok, és ezek semmiképp nem véletlen művei. Ez ősnyelvi, annak törvényein alapuló jelenség.

Íme néhány kötött mássalhangzó páros a román nyelvben, melyek jelenléte keresésre ösztönzött, megkönnyítette felismerhetőségüket idegen szavakban és segítségükkel azonosítható volt a szó eredete.

abandon – elhagyás, feladás, az nd ott van a magyar vándor szóban
absolventvégzett hallgató, olv, olvad, v>d, oldódik, tovább már nem kötött az intézethez, ezt az lv (ld) páros jelzi. Az nt minősítő, hasonító páros (elérendő szint, vagy olyan, mint)
acarniţă tűtartó, rn páros – cérna, párna
adăposti – befogad, szállást ad, /meg/véd. (adă- – adő-, edő-, édő-, hangzási egyezés, postállás, sz/állás, hely, adă-post – v/édő-hely) Az st – szt párosban itt a helyet oszt, beilleszt értelme rejlik. Hozzátehetjük a biztonságot, a zt itt szt-nek hangzik.

Az szt az osztás, de a fosztás rendkívüli jelentéshordozó hangpárosa is: asztal, asztag, esztendő, liszt, osztó, fosztó stb.
adormi – elalszik, durmol, alvási hangadás. Az rm páros hanghatás vonatkozású is, például a dörmög, lárma, mormol szavakban. (latin dormire – aludni)

agresiune támadás, ráugrás, ez már a ragadozóvá vált tigris gr párosa
agroindustrial – mezőgazdasági-ipari, három kötött páros: gr, nd, szt. Ez a gr nem az agresszív gr értelmét, hanem a magtermesztés lépcsőfokokként (grádics) egymást követő műveleteit jelenti, sőt az ugarolást is, m/agrár. Az nd az indulást, haladást, az szt az osztást, illesztést.
bardă – rd, rd jelenlét a kellemetlen kicsengésű a mord, zord, horda, ordít szavakban is
trân – öreg, botra jut, a tr páros kapcsán volt figyelemfelhívó, a magyar nyelvben főképp kellemetlen kicsengésű kifejezéseknek tengelyhangzója: hátrány, botrány, gyötrő, otromba, ketrec, fetreng stb.
rzoit – borzolt, az rz páros rendkívüli jelentéshatározó: érző, érzés, érzelem, torz, borz, borzas, borzad. Ehhez hasonló a varză, urzică szavakban való jelenléte, melyeket kizárólag a rz páros okán vizsgáltam, és az eredmény érdekes. Lásd a címszavaknál!
bombaj – domborodás, mb hangpáros: comb, tömb, domb
ceetă – kéreget, koldul, rs: orsó, korsó, borsó szavakban köralak, köröző mozgás, forgás, a koldulás körüljárás
conserva – tartósít. Az rv páros hervad, sorvad (aszalva tartósít) szavakban is hasonló értelmű.
dezbrăcat – ruhátlan, burok (b/u/răc) nélküli meztelen. A br hangpáros tartalomra is vonatkozó az ibrik, göbre, ábra szavakban, így a kitöltendő hellyel, a burok tartalmával is kapcsolatos. A muzulmán burka is ősnyelvi. Lásd rk.
dezmetici – eszméletre tér, zm – szm páros
discordie – egyenetlenség, viszály, az ellentmondásos d hang (vád, véd) a kedvezőtlen oldali jelenléte. Az rd páros meghatározó: mord, zord, ordít
distructiv – romboló, pusztító, törő, dist/ö/ructiv, összevont st-tr (str)szt-tr páros
embrion – embrió, magzat, mbr, mb-br, összevont alak. Az mb: bimbó, comb, domb, lomb szavakban gömbölyűségek leírója.

A kis emberbimbó szintén a gömbölyödés értelmi körébe tartozó. A br a burok, a védelem. Az embrió nyelvújítva: ébrény.
energetic – energiagazdálkodási. Az rg páros erőkifejtéssel kapcsolatos, az rg páros hangjai gyökképzők a rúg, rugó alaphangjai.

fecund termékeny, befektetett magból, csírából élet fakad, régiesen fakadánd. Ez a teremtés művének (facere) folytatásáról szól. Az nd páros ebben a fogalomkörben jelen van folyamatként: kelendő szende kis tündér, kaland, örvend, de főleg az ondó szavakban is.
gazdă – gazda. A megnevezés az igaz szóval kapcsolatos, a zd páros ősnyelvi eredetet jelez: barázda, garázda, gazda, gerezd, kezd, küzd, pozdorja stb. A zöngés zd páros kapcsolatát a zöngétlen szt és st párossal lásd a Zöngés – zöngétlen hangváltások a párosokban fejezetben. Ez bizonyíték, hogy nem szláv a gazda szó.
gingaşă kedves, bájos, gyöngéd, törékeny
gurlui – turbékol… a gerle. Az rl páros nyomravezető: ok, okozat
încartirui – beszállásol, azaz egy körben elhelyez, bekerít, székelyül: békertöl, rt páros
islaz rét, legelő, láz, irtás. Csak az sl – szl páros okán vizsgáltam. Havasalföldön Islaz a kunok idején kapta nevét. Az sl – szl páros kulcsa az oszlás, foszlás, nyeszlettség, szelés szavaknak. A láz Székelyföldön, lazított, ligetes erdőből kaszálóvá, legelővé alakított hely.
leorpă – rpöl (italt, levest), rp páros
limbă – nyelv, tulajdonságaiból kiindulni: lazán mozgó, egy pontban rögzítve leng, himbálózik, lóg is (logo-). Könnyedén leng, lim-lomszerűen himbálózva limbál.
ngâia – simogat. Az ng páros inkább kellemes kicsengésű kifejezésekben: gyenge, gyengéd, gyöngéd, inger stb.
oblăduikormányoz. A bl páros ilyetén értelme a zabla szóban. A zabla irányító és fékező lószerszám.
reclama – kér, makacsul követel, reklám esetén figyelmet kelt. Csak a kl páros kapcsán vizsgáltam, mely az iklat, öklel, szikla szavakban a sürgés-forgást, a kemény harcot, az erős ellenállást is legyőzni szándékot jeleníti meg. A kl páros a szó tengelyében ezt közvetíti.
sporttestedzés. A sporszapora szorzati alapértelmű gyökből indul. Az rt páros: a valamiért,rték, virtus.
ştergar törlő, székelyül: dörgölő, rg páros
rgvásár, piac. Az rg a hörgő, morgó, dörgő, zörgő, csörgő, forgalom szavakban. A vásárra mind jellemző.
vandabil – eladható, a szó a vándorkereskedelemhez köthető, nd páros
zimbru bölény. Az mb, br párosok okán néztem, mely egyértelművé tette, hogy nagy testű, nagy tömb képét nyújtó, nagy ábra állat lehet.

Az olasz nyelvben:
abbandonare – elhagy, az nd páros a vándor szavunk tengelye
abbattersi – elcsügged, a szó valamilyen rossz behatás utáni érzelmi állapotra utal, rz páros
abbindolare – becsap, nd páros, a szó a gondolathoz kötődő
abbindolarsi – összezavarodik, itt az érzelemre is utal, nd és rz páros
abbondante – bőséges, nd páros, a szó értelmében a bunda dús, sűrű szőrzetére, általa a bőségre utal
abbordo – közeledés, az rd páros a fordul, gördül szavakban a valaki, valami felé fordulás, és így a közeledés gondolata is benne van
abbraccio – ölelés, az ab kör, a br páros a burok kulcshangjai, de az abroncs a teljes körülölelést jelenti
abluente – mosó, öblí
abortire – elvetél, az rt páros az árt, irt szavak kulcsa, a vetélés is ilyen
accatastare – felhalmozás, a szt az asztag, gazdag asztal (sz>z, t>d zöngétlen-zöngés hangváltás) fogalomkör hangzópárosa
accelerando – gyorsulva, az ac ak – ék, azaz a hatékonyság, az nd páros viszont a lendület kulcshangjai
accortezza – ügyesség, hozzáértés, rt páros
adombrare – árnyékol, az mbr két páros összeolvadása, mivel az érintkező két b hang összeolvad: mb és br. Lehet szó egy csak nagyvonalakban vázolt, árnyalt gondolatról – tömb –, de árnyékolt rajzról is – ábra, mivel az adombratore – rajzoló
adorbare – megfoszt, az rb páros a csorba, csorbítás értelmét közvetíti: ad/orba/re – cs/orba
adunco – görbe, horgas, tehát kankó alakú, nk páros. Különben a mankó, és a bunkó is hordozza a görbe jelentését
adusto – leperzselt, az szt páros itt a megfosztott, lepusztított állapotról beszél, ad/usto – p/uszta
affaldare – ráncba rak, idomít, régiesen ildomít, ld páros
affermare – megerősít, rm páros. A far, fer, fir, for, för, fur erőt jelentő ősnyelvi gyökcsalád. Megerősít, s ha firtatják, förmed, nem enged.
affertilire – megtermékenyít, az rt páros egymásnak ellentmondó szavak értelmi meghatározója: értéket teremtő, de ártó, irtó is.

Ez esetben az előbbi értelmet közvetíti.
affondare – elsüllyeszt, fenékre juttat, az ond, und, a víz alá, hullámokba (unda – hullám) merülés jelenségéhez kötődő: Búvár Kund.
affondo – alapjában, nd páros. Az nd az alapot jelentő fondo szóban a rend gondolatához kötődő.
afforzare – megerősít. A far, fer, fir, for, för, fur erőt jelentő ősnyelvi gyökcsalád. Az itt jelenlevő rz páros a forte – erő rt párosának t>z hangmódosult alakja.
affrangere – eltör, ng páros, ez szintén az enged értelme, mivel gyenge és eltörik
agarbato – goromba, az rb páros a berbécs (kos), csorba, dorbézol, görbe, korbács szavakban sem a kellemeset jelzi
agenda – jegyzetkönyv,
az nd páros itt a rendről, sorrendről szól
aggiunta – pótlás, az nt páros itt a szint fogalmával kapcsolatos
aggiustare – rendbe hoz, az szt az illesztést jelzi
aggrandire – nagyít, a grand az ősmag(yar)-nyelvben is nagyot jelentett, valószínű a nagyot ugráshoz kötődő a kifejezés: nagyot u/gránd. Két kötött páros van a szóban, ez is igazolja ősmag(yar)-nyelvi eredetét. Az nd páros a bendő, bőrönd, bunda, csend, dundi, esztendő, gerenda, gond szavakban közelít a nagy fogalmához
aggraziarsi – valakinek jóindulatát elnyerni. A gr itt örömkifejező, az rs – rz érzelmi hátteret mutat.
agguindolare – felgöngyölít, felgombolyít, a latin nyelv nem ismeri sem az ö, sem a gy hangot, így csak ui és d hangokkal tudta átvenni, torzítani a szót.

Varga Csaba: Az angol szókincs magyar szemmel című könyvében sorkijelölővel kihúztam legalább kétszáz szót ilyen párosokkal.

Íme néhány közülük: anger – inger, addend – adand, allotment – illetmény, altered – megváltozott, garten – kert, clomp – kolomp, dancer – táncos, fling – leng, frounce – ránc, frumpish – lompos, gargle – gurgulázik, herd – csorda, hoard – hord, lamp – lámpa, lavender – levendula, legend – legenda, meander – vándor stb.

S ha már az angol nyelvnél tartunk, melyről Varga Csaba a fent említett művében kimutatta, hogy az európai népek közül velük van legtöbb közös szavunk (nem a finnekkel!!!), s e szavak mind ősnyelvi eredetűek, akkor megemlíthetjük azt is, hogy a híres Stonehenge jelentése is érthető magyar nyelvi vonatkozású: körberakott vek – Kőkör. A henger ugyanis kör alakú. Angolul a kő – stone. A stone szó ősnyelvi gyökfordított alakból képzett, és azt jelenti nem osztható. Stonenem osztoszt nem – szto ne sto nestone. Itt is irányt mutatnak a kötött mássalhangzó párosok, akárcsak a world esetében, mely világ szóként fordított, a föld szóból torzult. A párhuzam érthető, például: az egész Földre kiterjedő, világra szóló esemény történik. Az f és v rokonhangzók, az ld páros fordítottja a dl, mely különben a padló szó tengelye is, a padló, melyen járunk, azaz a föld, a talaj. Két lábon állni a padlón, a földön, a Földön, a világban.

Egy kis kitérő
Kik építhették a Stonehenge kőoszlopait? Az óriások, a Biblia és az ősi szumír írások által említett angyalok fiai, azok, akik az egyiptomi templomokat, azoknak egy tömbből álló mennyezetét, vagy a vízözön előtti piramisokat, a boszniai Nap piramist, a Nasca sivatag rajzolatait és egyebeket. Ezeknek csontvázait a perui tengerpart homokjából mosta ki a tenger, de a szaudi homokban, Indiában, Kínában, Egyiptomban és máshol is találtak belőlük, mivel az egész lakott földön jelen voltak, így a mai Brit-szigeteken, de a Kárpát-medencében is. (Idő és mélyépítkezések kérdése, mikor és hol bukkannak rájuk újra.) Akikről a Biblia, és a szumír (szemúr, szemőr) ékírások is megemlékeznek, s akiknek viselt dolgaiból épült föl a szumír, majd a görög mitológia. Ezeknek a tíz méter magasságot is meghaladó „csöppségeknek” játék volt összedobni (találtak 15 méter hosszú csontvázat is!!!). Hogy milyen célból? Mindenképp fontos gyülekezőhelyként. Biztosan ott találkoztak valami okon megbeszélésre, és azokra a kőpadokra ültek.

És ha már szó esett róluk, hogy nem légből kapott elképzelés, íme a képes beszámoló fellelt csontvázaikról, mely az alábbi címen található: http://www.youtube.com/embed/B-8bVEIVUh8 (Giant humans. they were real!, Giants of the old Wordl)