D

A d hang jelöli a folyamatosságot, folyto­nosságot (idő), cselekvésre utal (dia), jelöli kedélyt, hangulatot, az üde, édes, a jó­kedv (dal) fogalmát, a simo­gatásra ösztönző domb, ded alakzatokat. Az n hanggal együtt adja az indulás (kezd, zsendül) zöngéjét. Bódító, élvezeti, de ugyanakkor ellentmondásos hang is, hasonlóan a v hanghoz. Az érem balol­dalán a durvaságot, dúlást, dőlést, ellenvetést jelenti, (de). Ellentmondásosságára jó példa, hogy a vád és védelem hangja is.

dabil – (rég) adó, daiboj – (rég) adó, dajdie – (rég) adózó

dac – dák, az ősmagyar nyelv egy változatát beszélő, valaha a mai Erdély területén élt nép. Férfilakosságát a rómaiak kiirtották, asszonyaikat, gyermekeiket rabláncra fűzve rabságba hurcolták. Akik megmenekültek, nem házasodtak össze a kegyetlen, embertelen rómaiakkal, akiket szívükből gyűlöltek, megvetettek, hanem velük rokon szittya-magyar nyelvet beszélő nép közé települtek. Talán a székelyek és az ősmagyar-ógörög ágból a mai Moldvába szakadt, az ógörög nyelv sajátosságaiból mai napig sokat megőrző csángók közé. Erről a nyelvi azonosságról Varga Csaba: Ógörög: régies csángó nyelv című könyvéből olvashatnak.

dacă – dák nyelv, a dákok fellelhető íráshagyatéka a mai magyar nyelven könnyedén megfejthető, mivel magyar nyelvjárású volt. Ezt már Magyar Adorján is megírta. (Lásd: Bíró Lajos: A magyar régmúlt titkai mellett Szőcs István szójegyzékét.)

daică – dajka

dalb – hófehér, ebből is kiérezhető a halvány értelme, mely a fehérből (alb), a sárga (galben) és a kék (albastru) színekbe, tehát a fehér fénytörésekor képződő három alapszínből kettőbe beépült. Az lb páros lágy eltérést, hajlatot jelez.

damă – hölgy, dáma, nő, érzelmi am gyök, mely a sokasítást is jelenti. A nő a sokasodás egyik fő tényezője

dambla – gutaütés, dűhroham, szeszély. Az mbl összetorlódott mb és bl párosok kapcsán. Az mb a bamba, bömböl, otromba, rombol, tombol, a bl (itt gyökfelépítmény) a balosság, balnyavalya – bolnav, bolond stb. szavakban ad magyarázatot.

dang – hangutánzó haranghang, ng páros, mely a hang „védjegye”, ősnyelvi örökség, dang-bang, bing-bang, a d szókezdet öblös, gömbölyű (ded) hangkibocsátó eszközre utal

dangăt – a harang hosszas hangzása

danie – adományozás, adomány

danstánc, a tán (tántorog) a magyar ősgyökből, mely bővítményekkel több irányba bokrosodik, ezek egyikéből, a tántorgás tán gyökéből, a játékosan becéző c hanggal lett tánc. Ebből a német tanz, a francia dance, a román dans. Semmiképp nem fordítva, hiszen a tán gyök és bővítményei csak magyar nyelven bonthatók, magyarázhatók. Az első táncokat nem összebújva járták, mert akkor az érintés, az inger in gyöke lenne a szó tengelyében, hanem voltak külön férfi és női táncok. A tangó, melynek minden része érzelemről beszél, viszonylag új tánc. (ta – tapintás, tan – tánc, tang – érintés, ango – ringó, ng – a lélek hangja) Az ns nem meghatározó páros hang, itt c>s (sz) váltás van – nc.

dansa – táncol, dansanttáncos (összejövetel, est), nt páros

dantela – csipkéz, a csipkézett szél a tántorgó léptek vonalvezetését mutatja, ahogyan egy tántorgó halad. A magyar megnevezés a csipkedésből jön, valaminek kicsipkedett szélle. Ugyanakkor az nt hangpáros a minta szó tengelye.

dantelare – csipkézés, dantelă – csipke (tan, nt), dantelat – csipkézett, a sziklás tengerpart jelzője is, de ezzel gyökkel írják le a dantura – fogaskerék fogazat, danturare – fogaskerék fogazás, csipkézés, dantură – fogazat szavakat is. (tan, nt)

datánc, ez mutatja az igazi forrást (kiejtése: dánc), – nc páros

dar – adomány, ajándék

dardăhajítódárda, hegyes végű – h/ardobófegyver. A szóvégi da a cselekvő dia rövidítése. A rd a mord, zord, csorda, borda, horda, ordít, erdő, nem szívderítő szavak tengelye.

dare – adás, dare de seamă – beszámoló leadása

darnic – adakozó, bőkezű, rn páros

dascăl – tanító, iskolamester, kántor, sc – skszk páros

data – kelt, eredeti értelem szerint: ’e napon adata, adatott, adaték vala a levél, írás, utasítás’, románul: dată în 2010. stb. Az ad magyar ősgyökből, az adata szóból van a latin data is. Leharapott szóvég, datat – keltezett, adatott, adata

databil – keltezhető, előre kijelölhető időpont, datare – keltezés

dator – adós, datorie – adósság, datornic adós, rn páros

– ad, a román nyelvben fordított gyökként van jelen, nos – adakozó, bőkezű. Az ad gyöknek nagy szóbokra van a magyar nyelvben a d hang, az adni ige értelméből sarjadó különböző kifejezésekben: ajándék, csoda, odaadás, áldás, hálaadás stb A latin és szláv nyelvek mind a magyar ad gyökből eredő szavakkal fejezik ki. Románul adni – a da. A szláv nyelvek igenlő da kifejezése jóváhagyás megadása, beleegyezés, míg a magyar igen igazolja a véleményt.

dădadada, a da-da hamisítatlan ősgyök, és a kisbaba ajkán fogant, akár a ba-ba, ma-ma, di-di, ci-ci, pü-pü stb.

inuitor – tartós, maradandó, azaz iálló

dălbior – fehér, lb páros (alv)

dăngăni – harangot ver, hangzásilag a döngeni érződik ki, de az ăng a hang-ra utal. Egyébként a döngetés is hangkibocsátó tevékenység, és az ng páros az ing, leng kifejezések mellett a hangleíró szavak végkicsengője: zeng, bong, kong, dong

dăngănire, dăngănit – harangverés, harangozás döngetik a harangot

dăui – táncolni, nţ – nc páros, dăuire – táncolás, dăuit – táncolt, dăuitor – táncoló

dărab*, dărabă, dărăb – darab, dărăbdarabka, DEX

răpăna – megsemmisít, elpusztít, úgymond: szétrepeszt, itt a szókezdő d hang a durva szerepkörében mutatkozik meg, az érem sötét oldalát vetíti elő, dărăpănare – összeomlás

răpănat – omladozó, düledező, repedező, fordítsunk a szótagokon: de-rep-e-ző, dărăpănătură – omladék, repedezett,

râma lerombol, dărâmare lerombolás, dărâmat omladozó, leromlott, dărâmător romboló, dărâmătură omladék,

rma lerombol, itt â magánhangzó kieséssel, mint a karom, karmol esetében, az rm páros romboló értelme az arma – fegyver szóban is feltűnik, dărmare lerombolás

rmat omladozó, leromlott

rnicie – bőkezűség, adakozás, rn páros, rui – adományoz

ruială – ajánkba adás, ruire – adományozás

dăscălaş – tanítócska, az ăscăla – iskola hangzásilag is egyezik. A szó eredete magyar, erről okfejtést Varga Csaba: Ógörög: régies csángó nyelv című könyve 232-234 oldalán találhat.

dăscăleală – kioktatás, fejmosás, dăscălesc – tanítói, szk páros

dăscăleşte – tanítók módjára, dăscăli – tanít, oktat, dăscălie – tanítóskodás, tanítói pálya, dăscălime – tanítóság, tanítói kar, dăscăliţă – tanítónő, tanítóné

tător – adományozó

lmă – kerek domb, halom, dűlő, az lm páros kellemes jelentésű: alma, elme, kelme, pálma. A culme – csúcspont.

mb* – domb, halom, DEX, az om gyök egyébként is érzelmi töltetű, de a b végződéssel még többet mond. A domb jelentése: szelíd hegy. A galamb esetében az am érzelmi gyökhöz simuló b hang a madár szelídségére, jámborságára, simogatható domború pelyhes hátára utal. A gömb, lomb is szelíd vonalú körív alakot jelez, de még a gémberedni ige is a hideg hatására összehúzódó, domboruló, gömbölyödő hátra utal. Más az, hogy a b hang balos, kiszámíthatatlan visszásságából adódóan az mb a rombol, tombol, bomba kifejezésekben egészen más jelentést hordoz.

debarca – partra száll – bárkából, hajóból. A bárka szóval nincs mit kezdeniük a ferdíteni szándékozóknak, az rk páros nem engedi ki a magyar eredetterületről. Lásd az arca szónál.

debarcader – rakpart, kikötő, ahol kirakodnak a bárkából

debavura – széllet, bevarratot lesorjáz

debreţin – debreceni kolbász. Fölöttébb érdekes, hogy a DEX szándékos ferdítéssel német eredetűnek írja debreziner alakban, mintha Debrecen városa német földön volna. A br hangpáros ősnyelv azonosító, az abrak, ábra, ébred, babrál, ibrik szavak tengelye, és jelentést hordozó. A belső tartalommal, kitöltendő hellyel, a megoldottsággal, az arra irányultsággal kapcsolatos. Van ahol a szekerével hazaérkező fogatos a lovakat: hóóó-brrr, magasan kezdett, de egyre halkuló, lenyugvó hanggal állítja meg. A d hang, ha magas fekvésű magánhangzó környezetében van, akkor a kellemes kicsengésű oldalát mutatja – debre (Erdővidéken a sütőtök neve: deble), kerek, mint az ábra, nyílt, mint az ébredő. A c hang becéző, az –en kellemes zönge – zene, ének – de lehet helyrag is. Visszatérve a kolbászra – bár már írtam –, ez olyannyira magyar különlegesség, hogy még az eszperantó nyelvben is kolbaszo néven szerepel. Sem a románok, sem a németek nem tudnak ízletes kolbászt készíteni, csak telenyomorítják a jobb sorsra érdemes disznóbelet. Külsőre kolbász az övék is, ameddig bele nem kóstolsz, aztán két nap fáj tőle a gyomrod, beled. Tehát a debreceni kolbász magyar, Debrecenből eredő hentes termék! Annyira érthetetlen ez a balga németező megállapítás, mint amikor az egyik szerencsétlen „magyar” nyelvész a 70-es években körömszakadtáig azzal küszködött, hogy bebizonyítsa: a helységek nevében levő füred szónak semmi köze a fürdőhöz, fürdéshez. Csakhogy a fir, für, fer, forgást jelentő gyökök, és van egy jó népi mondás: ’Fireg-forog, mint a fing a feredőben’. Azaz a füredőben, fürdőben. Egyszóval: felsült. Így hát hagyjuk meg a debrecenit is Debrecennek és magyarnak.

debut – bemutatkozás, első szereplés, a kezdő, butuska botladozó alapértelméből

decalibra – cső öbölméretét tágítja. A br hangpáros itt is belső tartalommal, kitöltendő hellyel kapcsolatos – ibrik, göbre.

decapita – lefejez cap – koponya, körértelem

decapota – motorháztetőt, köpenyt felnyit

decembriedecember, a latin dec tíz-ből, a teljes, tíz, tűz, tisztes­ség, dísz, alapfo­galom szerint összetartozók, magyar ősgyök, olaszul dicembre, kiejtve diszembre. Lásd Varga Csaba: A kőkor élő nyelve 18. és 95. oldalain. A br páros jelenléte a tízes teljességéből adódóan, a tartalmi teljesség, kitöltöttség.

decenal tízévi, deceniu évtized, decimă – tized

deceă tisztességtudás, nţ – nc – nsz

decisiv döntő, teljes, végleges, szintén a tíz értelméből

decoloniza – gyarmatot felszabadít, a gyarmat körülhatárolt terület, a col – kör, a kolbász, koldus, kolomp, körrel kapcsolatos

decolora – színtelenít, a col körértelmű, a teljes színkört jelenti

decolta – ruhakivágás, kikerekítés, a col körértelem. Az lt párosnak a nyíltsággal, nyitottsággal kapcsolatos értelme mutatkozik itt.

decolta – kivágott (kör)

decolteu – kivágás (kör)

decomandalerendel, rendelést visszavon, csak az nd kapcsán

decompresa – nyomást csökkent, az mpr összetorlódott mp és pr párosok kapcsán. Az mp a pumpál, pumpol, de a hompol szavakban is az összezsúfolás, tömörítés (tömp, tomp) jelentésének hordozója. A pr páros majdnem hasonló értelmű, csak ez a törve zsúfolást a tiprást mutatja be. Itt a jelenség megszüntetéséről van szó.

decomprima – nyomást csökkent

deconcerta – megzavar, zavarba ejt. Csak az ncencs és rt párosok kapcsán. Az ncs az abroncs, bilincs, gáncs, roncs stb. szavakban az egyén vagy akarata, szándéka gátlását, béklyóba ejtését, az rt páros az árt, irt, zsörtöl szavakban az akarat megtörését jelenti.

decor dísz, decora díszít, decorare díszítés, ékesítés

decorativ díszített, díszelem, decorator díszítő, díszlettervező

decorticator hántológép. Az rt páros az árt, irt szavakban hasonló jelentést hordoz: úgyszólván irtja a mag héját, hámját. Itt és sok más kifejezésben a de gyöknek, mint szóösszetételi előtagnak a valami ellenében, egy addigi állapot megszüntetésében, vagy megváltoztatásában való szerepe tűnik ki. Kétségbevonhatatlan a magyar nyelvi ellentmondó de ősgyökkel való azonossága. Ez az összes latin gyökerű nyelvekben jelen van ezrével, felsorolásuk fölösleges.

decortică lehánt, hántol, a körülvevő héjat lehántja, a cor gyök körértelmű

decuplare – szétkapcsolás, pl páros

decurge – lefolyik, a curge – folyik körértelmű, rg páros, a víznek a természetben való körforgása elvéből indulva

decurs – idők folyamán, rsz páros (erszény – tartalom)

dedurizare – vízlágyítás, a vízkeménység (dur) enyhítése

defeca – derít, tisztít, orvosi kifejezés, székel, ürít, alapértelmében a fek gyök fekélyt, tisztátalanságot, fertőzést okozó tényezőre utal, de a műszaki kifejezésekben is a hibát jelent

defect – hiba, üzemzavar, vagy hibás, selejtes, defecta – megrongál, elront, defectat – elromlott, hibás, defectuos – hibás, testi fogyatékos, defecţiune – üzemzavar, hiba stb

defensiv – védő, védelmi, v>f hangváltás és gyökfordítás, de látható a véd – fed kifejezések azonos értelméből is

deficient – hiányos, elégtelen, hibás, fogyatékos, alapértelem szerint a természetestől eltérő, ficamos, nt páros

deficieă – hiányosság, fogyatékosság, nţ – nc, deficit – hiány, deficitar – veszteséges, ráfizetéses (fic)

defini – meghatároz, kifejt, körülír, jellemez, alapértelem szerint: aprólékos, finomított, az utolsó finomításon is átesett, végleges kiértékelés, definire – meghatározás, kifejtés,

definit – meghatározott, pontos, szabatos, definitiv – végleges, definitiva – véglegesít, definitoriu – (véglegesen, aprólékosan, finomítottan) meghatározó, jellemző, definiţie – (pontos, tehát finomított) meghatározás.

deflora – szüzességétől megfoszt, a szüzesség az érintetlenség gyönyörű virága. Latinban virginitas, ősnyelvi gyökből. Tovább lásd a floare címszónál.

defolia – lombtalanít. A falevél fülhöz hasonló alakja miatt kaphatott valaha az ősnyelven hasonló nevet, mely az utódnyelvben rögzült. Bővebben a floare címszónál.

defoliant – lombtalanító, defoliaţie – lombvesztés

deforma – elformátlanodik, torzul, az rm páros jelenléte

deformabil – átformálható, torzítható, alakítható

deformat – elcsúfított, elformátlanított, förmedvénnyé vált

deget – ujj, Az ujj a kéz fia, fiú, ifjú, jú, új, ujj. A gida is sarjadék, így akár a gid – dig fordítás, akár a sarjadék, növendék, maradék, k>g hangváltással: dég, deg, deget, ugyanakkor tíz van belőle dec.

dejuca – kitssz, meghiúsít. A juca, joacă – tszik, ték, a dolgok osztályába tartozó. Ez esetben azonban taktikai tékról van szó.

dejuga – kifog, lejármoz, az igavonó állat nyakáról leveszi az igát

delapida – elsikkaszt, ellop

delibera – tanácskozik, megvitat, a kifejezés alapgondolata a vita tárgyának szabadon lebegtetése (a képzeletbeli „labda”, a téma oda-vissza „ütögetése”, libegtetése), mielőtt a döntéssel véglegesen leszögeznék, rögzítenék

delicvent – tettes, bűnös, lásd a delincvent címszót, nt páros

delincvent – tettes, bűnös, bűnöző, a link gyökbővítmény a lin gyökből ered, és a CzuFo a gyökkel kapcsolatban lábak alatt süppedő ingoványra utal (linkó, linka, linkás), tehát ez esetben erkölcsileg süllyedő, ingoványos állapot. Az nk hangpáros majd minden esetben kellemetlen kicsengésű szavak jelentéshordozója: csonk, kankó, link, mankó, rönk, tönk, vinkó. A delincveă – bűnösség

deliu – merész, vitéz, bár ez a török nyelvben is él, de csak a da, dé, di ősgyök bővítménye lehet: a deli, délceg, dalia, viadalon dalmakodva diadalt arat. Nem török, ők vették tőlünk.

delniţă – földecske, parcella, a határrészt jelentő dűlő szóból

demarca – elhatárol, a mar gyök jelenléte, valami elhatárolása végett egy erőteljes, úgymond: bemart, jól látható vonal meghúzása, az rc – rk erőteljes ősnyelv azonosító

demasca – leleplez, vagyis leveti az álarcot, másarcot, az sc – szk páros az eszköz szó kulcshangjai, az álarc a csalás eszköze, demascare – leleplezés, demascat – leleplezett (más)

dematerializat – anyagtalan, lásd a material címszót

demersiune – alámerülés rs – rsz páros

demoda – kimegy divatból, módi/vat/ból vagyis az öltözködés módja változik (de/mod/i/a/vul) demodare – módi/vat/ból kimenés

demodat – kiment módi/vat/ból

demola – lebont, a mol gyök a fellazulás, mállás, mállasztás, omlás jelenségét írja le, demolare – lebontás, demolat – lebontott

demonta – leszerel, szétszed, lebont, kibont

denatura – meghamisít, eltorzít, természetellenessé tesz, a na gyök a t jelenti, lásd a natura – természet, naţional – nemzeti, naştere – szülés címszavaknál

denivelare – szintvonal különbség (vonal – noval – nivel)

departe – távol, a partok egymástól való távolságának hasonlatából. Az rt páros néha kellemetlen kicsengésű kifejezések jelentéshordozója: árt, irt, ért, rt, tart (part)

derta – eltávolít, dertare – eltávolítás, dertat – eltávolított

depăşi – elhagy, megelőz, túllép, a păşi – lépni, lépés-ből alakult szó, leharapott szóvég, depăşire – megelőzés, túllépés

depila szőrtelenít, a pi, pil egyértelműen a gyengeséget, könnyedséget leíró magyar gyök, jelentős szóbokra van: szem/pilla, pillangó, pillanat, pihe, piheg stb. Itt a de- fosztó szóként érvényesül, depilant szőrtelenítőszer (pi), nt páros

deportaelhurcol, a portéka, hord, visel egy fogalomkörhöz tartozó. A deporta az amikor valakit erőszakkal elvisznek, elhurcolnak otthonából. Lásd a második világháború utáni szabad demokráciának csúfolt időszakot, vagy a mai Magyarországot! A port, hord, hurcol szavaknál érződik, hogy az rt páros ártalmat is jelentő értelmét az rd és az rc páros árnyaltan hordozza, deportareelhurcolás, kitelepítés

depuncta – lepontoz, a p a tapadás kulcshangja, az on helyragnak mondott gyökszó, pon, a p rajta egy téren, lapos helyen, lapon, lap-on, lapon tapad: pont. Az ncnk páros többnyire kellemetlen kicsengésű kifejezések alkotója.

deranj – rendetlenség, a de ellentmondása ren/dnek – ranj. Fordítsunk a magyar szó kiemelt részén: deren. A ranj nem értelmes román szó, és épp ebből érződik a magyar eredet. Ők rend értelemben vették át., de csak szóképként, s ebből alakul a deranj szó jelentése. A francia déranger is tartalmazza a ren, reny gyökünk e>a hangváltott alakját. Magyar nyelven a renyheség ellentételeként az ellentmondás de gyöke kezdőhangjának jelenléte adja a rend szavunkat. A román szóban ez esetben a de előtag a címszó értelmével szembehelyezkedő, vagy fosztóképző.

deranja – felforgat, rendetlenséget okoz, deranjament – üzemzavar, a szokott rend megszűnése, deranjare – háborgatás, rendzavarás, deranjat – megzavart, elromlott, rendbontott

dereş* – deres, DEX, ez esetben fehéres-feketés árnyalatú vörös színű ló

deriva – ered, származik, derivare – eredő, folyomány, derivat – eredő, kiágazó, származék, derivaţie – elágazás, mellékág, eleredés, irányváltás, derivaţiune – elágazás, mellékág

derma – bőr, irha, a derma a bőr ősmag(yar)-nyelvi neveinek egyike, hideg hatására dermed, az rm páros a szőrme szóban is

deroga – eltér, kivételt képez, (jog) korlátoz, derogatoriu – korlátozó

derula – szétgöngyöl, legombolyít, a gurul szóból

deruta – félrevezet (útról), derutant – félrevezető (útról), nt páros

desagăátalvető, vállon átvetett szák, zsák (k>g), tartalmát két részre, súlyát megosztva – elől, hátul – viszik vállon

descalifica – kizár a minőséget jelentő körből – cal-, de van még egy értelmezés: a c-alif-ica, alif, alef, alfa, eleve, vagyis kizárva az elsők közül

descarcă – kirak, kiürít, car – rac – rak, az încarcă – megrak ellentéte rc – rk a markol szóban is hasonló értelmű

descătărăma – lecsatol, kikapcsol

descătuşa – bilincset kiold, kikattint (kat)

descoji – hántol, meghámoz, a körülvevő hám, héj, burok eltávolítása, descojitor – hántoló, hámozó (kör)

descolăci – letekeredik (kör)

descoperi – kitakar, felfedez, a kop körértelmű (koponya), de itt a körülvevő köpeny, burkolat eltávolítása. A des cselekvési visszairány, valamitől megfosztás, ez esetben takarótól, a titkot fedő lepeltől. A descoperitor – felfedező (kör)

descotorosi – megszabadul, leráz valakit, kivetkőzik ruhájából, „tokjából” kikotródik

descotoşmăna – lehúz valakiről ruhát, kibújtat „tokjából”

descrie – leír, descriere – leírás, descriptiv – leíró, ábzoló (ír, ró)

descurajare – elbátortalanodás (cur, kör). Az fő jellemzők egyike a bátorság, románul curaj. A descurajare ennek feladása.

descurcăszétbont, kikurkál, kör gyök. Összegubancolódott dolgot, állapotot megold, kihurkol, kibont, kivágja magát, kirukkol a megoldással, descurcăreţtalpraesett, ügyes rk páros

deseca – kiszárít, kiszikkaszt

desemna – kijelöl. A semn – jel, vagyis akár írott, akár hangjel, akár kézzel adott jel, mely szemmel érzékelhető.

deservi – kiszolgál, deservire exemplarăpéldás kiszolgálás Ez egyik értelmezés. Az rv hangpáros jelen van többek közt az érv, szerv, terv, orv, törvény szavakban is. A szer, szol szorzati vonatkozású, vagyis a végtelennel kapcsolatos, ami azt is jelenti, hogy a szolgálat soha nem érhet véget.

deservi – rossz szolgálatot tesz. Ez a de itt a jó ellenében jelentésű, tehát rossz szolgálat. A rossz is szorzati értelmű, gyökként is fordítottja annak: szor – rossz. Az sz hang kettőzése, nyomatékkal ejtése azt jelenti, hogy, sokszorosan romboló, képes az összes – szorgalmas szolgálattal létrehozott – erkölcsi, anyagi javak tönkretételére. És ez így van.

deservire – kiszolgálás. A szer gyök a kör, tér gyökökkel együtt a legkiterjedtebb a magyar nyelvben. Érzelmi, tárgyi, fogalmi meghatározások gyökszava, ellentétben a számosodást jelentő szám, meg gyökökkel, melyek az összeadás tényét írják le, a szer az ugrásszerű növekedést sugallja. Minden, amit a szer jelöl, többszöröződő, sőt hatványozódó alapértelmet hordoz. Bolyai János is felfedezte a magyar nyelv felépítésében a számok, számtani szabályok erőteljes érvényesülését. Ez irányú írásai napjainkban váltak kutatás tárgyává. Kiss Dénes: Az ŐSEGY titka és Varga Csaba: A kőkor élő nyelve című műveikben több fejezetet szentelnek ennek megvilágítására. Kodály Zoltán a zenei alapra épülést mutatta ki. Ebből is látható, hogy a magyar nyelv, a nyelvek magva, magas szellemi erő alkotása, és mint nyelvek ősanyja, fölötte áll a belőle származó összes ma beszélt nyelvnek. Még a mai erős rombolásnak kitett magyar nyelvet sem tudják kiegyensúlyozni annak rendkívüli kifejező erejét illetően.

desface – szétnyit, szétbont, szétszed. Alkotói cselekvés fordított iránya (a fak gyök is jelen van)

desfăşa – kipólyáz. A făş-ből kiérződik a facsar értelme (ki-, befacsar). A făşie szalagot, sávot is jelent. A fásli jövevényszónak tűnik, de a facsar gyökéből indul, felhasználási módja tükrözi ez értelmet, kötözőpólyát jelent, melyet rácsavarnak, facsarnak a sérült testrészre. (fak, facs)

desfăşura – kibont, kiterít, kipólyáz. A desfăşura – kötés kibontása. Az olasz fascio – nyaláb, köteg, ebből a fascia – keresztkötés, innen a fasizmus, mely tágabb értelemben összefogást jelent. desfăşurare – kibontakozás, fejlődés, kitárulás. (Ha ez nemzeti értelemben van, akkor ma az is fasizmus, nem csak az összefogás.)

desfunda – kidugaszol, kinyit, a fund jelentése: fenék, nd páros

deshăma – hámot levesz a lóról

deshidrata – víztelenít, a dr páros jelentés meghatározó a nedvvel kapcsolatban (id – víz)

desigila – pecsétet feltör. A lepecsételés művelete (sigilare) régen egyenértékű volt a szeggel rögzítéssel.

desigur – 1. persze, természetesen 2. biztosan, vagyis szigorúan ragaszkodva például egy alapelvi értékhez. A g hang jelenléte a biztosan kötött, leszögezett állapotot jelzi.

desonoriza – hangtalanít, zajtalanít, a zen, zon gyökökből, zeng, zong, zsong gyökbővítmények

desparteelválaszt, kettéválaszt, mint a folyó a két partot – rt páros. Ilyen a pártokra szakadás – szétválás, egy nép részekre szakadása. Ennek módfelett örül a globális világkormány, ezért pénzelik a bankok a pártok alapítását. Mert ha ezer részre tört egy nemzet, akkor lehet a legtöbbet ártani, lehet irtani, s könnyedén, röhögve uralható.

despecetluie – pecsétet feltör, despecetluire – pecsét feltörés

desperechea – párokat szétválaszt, desperecheat – szétválasztott pár

despotcovi – patkót elveszít, a patkópatára kovácsolt, ésszerű rövidítés, bontható, magyarázható érthető. A tk páros az ütközik szóban is jelen van. A patkó is ütközik a talajba.

desprăfui – portalanít, hangváltás, hangátvetés, prafpor, o beillesztéssel praf – p/o/r/af. A pr is kötött páros.

desţepenire – merevséget felold. A ţep, ţeapă – cölöp. A cölöp talajba mereven rögzített. Tehát – úgymond – cölöptelenít.

deszăvora – kinyit, felnyit, kizár, deszăvorat – kinyitott, kizárt

deşuruba – kicsavaroz, sor, szor gyökök nyomán, az ismétlődő, sorjázó menetgyűrűk, szerpentinszerűsége alapján

detecta – felderít, kikutat (tek, ták, ték, tuk)

detectiv – nyomozó, felderítő, kikutató (tek, ták, ték, tuk)

detector – felderítő, kutató, jelzőkészülék (tek, ták, ték, tuk)

deteriora – megrongál, tönkretesz, a törni ige tör gyökéből

determina – meghatároz, határidőt kitűz, a determina un termen – határidőt kitűzni, rm páros. Elméletileg lezár egy időteret, időszakot, végpontot jelöl ki. E kifejezés érvényes fogalmi meghatározásnál, cselekvési irányelvnél, döntéshozatalnál.

determinabil – meghatározható, az rm páros a természet szó kulcsa

devale – alább, a völgy hasonlatából

devaloriza – értéket csökkent, vagyis az addig képviselt, valamihez viszonyított addigi valós átváltható értéke lecsökken, pl. nemzeti pénznem – arany viszonyítás (dagály – apály)

devasta – feldúl, kifoszt, f>v, o>a hangváltás. Az szt az osztás rendkívüli jelentéshordozó hangpárosa: asztal, liszt, osztó

developa – előhív, fényképezési szakkifejezés, ez lehet a régies kiejtésű hívó szó: jövel nyomán. Az înveli, dezveli – betakar, kitakar szavak mögött a való felfedése rejlik.

deveni – valamivé válik, a jövenven gyökének jelenléte is jelzi

dezactiva – semlegesít, megszünteti az aktivitást, működést, vagyis a hatékonyságot, alapértelem szerint az addig hatékonyan működő, előhatoló ak, ék hatástalanná válik

dezaerisi – légtelenít, a vezetékben levő légzsáknak a belső nyomás kialakítására való visszafogó hatását a légzsák eltávolításával megszünteti, légtelenítéssel a reá való hatásnak véget vet (lásd az áer – reá kapcsolatot)

dezafecta – (befolyás érvényesítéssel) előirányzott rendeltetést megváltoztat (fak, fek)

dezamăgi – kiábrándít, jelen van az érzelmi am gyök

dezambala – kicsomagol, bálából, nyalábból kibont, az ambala mb párosa tömböt jelöl, mely szétbontható, kicsomagolható

dezameţit – felocsúdott (érzelmi am gyök)

dezamorţire – feloldódás, amorţit – zsibbadt. A zsibbadtság, fizikai, érzelmi fásultság, közöny feloldódása. (am)

dezaproba – helytelenít, rosszall, az ap gyök valamilyen kapcsolatra utal, mely ez esetben nem kívánatos. Ha viszont a pr hangpáros értelméből indulunk ki, mely az apró, cseprő, seprő, tipró stb. szavak értelmi tengelye, akkor a szétaprítás, eltiprás, kiseprés gondolata érződik a háttérben.

dezarma – lefegyverez, ártalmatlanná tesz, az ar gyök jelképesen a hegyes, szúró, támadó fegyverekre utal, rm páros.

dezasimila – áthasonulást, besimulást megszüntet, a létrehozó feltételeket megszünteti, rendszerét lebontja dezasimilare – visszahasonulás az áthasonulásból, besimulásból, átlényegülésből: élettani, nyelvi, politikai, társadalmi, gazdasági értelemben eredeti állapot szerinti helyzetbe. Népcsoportot visszanevelni a másik népcsoportba való besimulás leállításával, saját nemzeti ismertetőjegyeinek teljes visszavételével.

dezasorta – szórható áruválaszték nélkül hagy kereskedelmi egységet. Lásd az asorta címszónál az rt párosról is.

dezbrăca – levetkőzik, a brăc a kulcs. Ha egy u hanggal megtörjük a mássalhangzók sorát: b/u/răc – burok, mez, ami a testet körülveszi, azaz a ruha (bur – rub – rubáska), e nélkül mez nélkülivé, meztelenné válik a test. A br hangpáros tartalomra vonatkozó az ibrik, göbre, ábra szavakban, így a burok tartalmával, a kitöltendő hellyel is kapcsolatos.

dezgrădi – kerítést lebont (kör)

dezinfecta – fertőtlenít, megelőzi a fertőzést melyre a fekély fek gyökének jelenléte utal

dezinforma – félrevezet, félretájékoztat, a for gyök jelenléte forrásra utal, ez esetben rossz hírforrásra, rm páros

dezinhiba – késleltetést, gátolást megszüntet, a hiba alásüppedést jelent, mely az előhaladásban gátol, lásd az inhiba címszót

dezuie – láncot kiold, szabadjára enged, kirobban, láncot old. Az nc vegyes jelentéstartalmú: bonc, lelenc, kence, lánc, ránc, sánc, tánc – de meghatározóan magyar nyelvet azonosító.

dezuire – kitörés, kirobbanás, tombolás, lánctól, rabságból szabadulás

dezlipi – tapadást megszüntet, a p hang a tapadás, kapcsolat erőteljes ősnyelvi kulcshangja: lép, tapos, padló, apály, kapa, csapat

dezmetici – eszméletre tér, zm – szm páros

dezmoşteni – kitagad a családból, örökségből, ősi jussból, mely istentelen, beste dolog, st páros

dezrobi – felszabadít rabságból, dezrobire – rabságból felszabadítás

diac* – (író)diák, a magyar dia gyökből – diakornok (gyakornok), az ősmagyar nyelvi dia gyök átjutott az ógörög nyelvbe is. A DEX szláv nyelvet erőlteti elfogadandó ősnek

diacon – diakónus, szerpap (gyakorló). A dia a görög nyelvben jelenti az át igekötőt is, a román nyelv is használja:

diafonie – áthallás, a fon, mint a zsong, dong hangra utaló

diaforeză – bőséges átizzadás, a for gyök az erőteljességre, de forrásra, hőre is utal, a z hang a vízre, izzadtságra

dialog – párbeszéd, log a nyelvre utaló, úgymond: átszólás

dichiş*szépítkezés, csinosítás. Innen kimaradt az a hang, di/a/chiş többet mondana, mert a szépítkezés átváltozás is. A magyar nyelvben a dikics csizmadiaszerszám, mely dikiccsel dikicsel, azaz a csizmadia is di/a/kicsel, szab, vág, lekerekít, átalakít, szépít, végmegmunkálást végez.

dicta – diktál, tollba mond, a dik cselekvésre is utaló gyök, ez látható az ikes igéknél is, a kt páros a műveltető igék esetében is jelen van, dictare – diktálás, tollbamondás, dictat – parancs

didactic – oktató (cél, jelleg), jelen van az ad gyök fordított alakja, vagyis oktató anyagot ad, lead, didactică – oktatástan

dificil – nehéz, kényes, fáradtságos, azaz ficamos (lásd: deficitar)

dificultate – nehézség, akadály az alkotó munkában, lk páros (fic)

diform – idomtalan, formátlan, förmedvény, rm páros

difuzszórt (fény), a vás fuvallat fu gyökéből induló kifejezés, a fuz z hangja a szór sz hangjának megfelelő – jva szór

difuziune – szétterjedés (fu)

difuzor – hangszóró, (lap)terjesztő, szórófej, vóka, vófej (fu)

digital – ujjakra vonatkozó, az ujj a kéz fia, fiú, ifjú, jú, új, ujj, a gida is sarjadék, akár a gid – dig fordítás hasonlata. Lásd deget.

digitaţie – ujjrakás, ujjrend, húros vagy billentyűs hangszereknél

dimineaţă – reggel, az ősnyelvi, de Székelyföldön, Erdővidéken ma is használatos imette – ébred, ébren van kifejezésből

dimprejurkörös-körül, közelben

direct – egyenes irány

directiv – irányos, célirányos

directivă – irányelv, utasítás

directivitate – irányíthatóság

director – igazgató, irányító, igazi irányba igazgató

directorat – igazgatóság, irányító szerv

direcţie – irány

direcţionare – irányadási művelet

diriguitor – irányító, vezető

dirija – irányít, vezet

dirijabil – irányítható, kormányozható léghajó

disciplina – fegyelmez, a dis, dísz gyöknek a tisztával, tisztességgel való kapcsolatához nem fér kétség, a fegyelmezettség a tisztességes viselkedés, a jó viszony feltétele. A pl többek közt a: gyeplő, napló, szereplő szavak meghatározó párosa.

discordie – egyenetlenség, viszály, mely dísztelen, esetenként tisztességtelen, ugyanakkor a d hang ellentmondásosságából adódó (vád, véd) a kedvezőtlen oldali kifejezésekben levő jelenlét. Az rd páros is meghatározó (mord, zord, ordít).

discret – (tisztességes) titoktartó, tapintatos, ízléses, tartózkodó, szerény. A dis, disz, dísz gyök a tisztesség, és a cr kr páros, mely itt a szekrény, szakaszolás, elválasztás, titoktartás értelmét viszi a kifejezésbe.

discriminare – (hátrányos) különbségtétel, faji megkülönböztetés.

discuta – vitatkozik, beszélget, tukmál, cut – tuk gyökfordítás

diseca – boncol, elemez, azaz szakaszokra szedeget

disemina – széthint, szétszór, a szemek szórásának hasonlatából

disertare – értekezés, előadás, rt jelenlét: ért, tart

disimil – elhasonul, a simulás példájából

dislocare – helyből elmozdítás (lok, lak)

dispare – eltűnik, akár a pára, mondják arra, aki eloson: elpárolog

distantvolságtartó, itt is észlelhető az szt páros megosztást, leválasztást jelző jelenléte: distant, vagy alább a distila és distribui szavaknál. Az nt páros állapotra utal vagy jelző.

distila – lepárol, az illan, elillan il gyökéből jön, de a lepárlással való tisztítás is kiérezhető a kifejezésből, a dist, díszes, tiszta egy fogalomkör, distilat – lepárolt, letisztított, szt (il)

distilerie – lepárlóüzem, szt (il)

distinct – különböző, tiszta, világos, alapértelme a kitűntető tisztelet fogalmát érinti, distinge – különbséget tesz, kitüntet

distribui – szétoszt, kioszt, a törni ige tör gyökéből, a darabokra széttörés fogalmából, szétosztás végett, pl.: dis-t/ö/ri-bui

distructiv – romboló, pusztító, törő, dist/ö/ructiv, összevont st-tr – szt-tr páros, distrugător – romboló, pusztító (tör)

divaga – eltér a tárgyról beszédben, vagyis félrehord, kisodródik a vágányból, kivágódik a sorból

diz-, dis-, des-, dez- – alkotással ellentétes, a cselekvési visszairány .

dizolvă felold, feloszlat, lv, ld párosok, dizolvant – oldó, bomlasztó

doamnă – úrhölgy, dáma. Bár a dáma nem magyar szó, megjegyzendő az am érzelmi ősgyök jelenléte a szóban, mely gyök ugyanakkor a számosodás, sokasodás alapgyöke is. Az emberi sokasodás, számosodás egyik fő tényezője a nő. Francia nyelvben: madame. Csak a férfi-nő kapcsolatból születik új ember!

dolman*dolmány, lm páros, a DEX franciásította

domnişoară – kisasszony, domniţă – ifjú úrhölgy (om)

doboş* – dobostorta, a DEX nem tudja, honnan származik

doboşar* – dobos

doică – dajka

domestic – házi, beillesztett, otthoni, az odú szóból, ugyanakkor az om érzelmi gyök is jelen van,domiciliar – otthoni (od, om)

domol nyugodt, halk, csendes, lágy, úgymond: omlékony, az om gyök, de a d hangnak az édes, kedves lágy érzelmi jelentése is kiérződik, akár a domiciliu – otthon szóban

dona – adományoz, donare – adományozás, donaţie – adomány

dormi – alszik. Kiérezhető a doromboló, durmoló, dörmölő egyenletes, mély lélegzetvétel hangja. A fordított im érzelmi gyökkel összeépül az rm páros, mely hanghatás vonatkozású, például a dörmög, lárma szavakban.

dormitor – hálószoba

dota – ellát, ad, dotat – ellátott, adatott neki, tehetség vagy más

dotaţie ellátmány, juttatás (ad)

dovadă bizonyíték, igazolás, a szó hangátvetéssel a valódi szóképét, de értelmét is sugallja.

dragoste – szerelem

drăgălaş – kedves, bájos. A szó gyökere az ősnyelvben keresendő. Hozzuk előbb az ă hangot a d és r hangok közé: d/ă/rgălaş. A szeretet egyik kifejezése ember-ember, állat-állat, vagy ember-állat közt is az egymáshoz simulás, odadörgölőzés, dörgizés. Ez a mindenkor megnyilvánuló jelenség, az ősmagyarban kifejezésként is élt a szeretet kinyilvánításának szemléltetésére. A mai magyar nyelvben erre ritkán használjuk, de az utódnyelvekben megmaradt. Erdővidéken levő szülőfalumban, gyermekkoromban, amikor még sok fiatal élt a faluban, és esténként egy legényt, leányt összebújva, csókolózás közben láttak, viccesen mondták: Ezök mán degednek, mint a cseber a kútnál. Mi a degedés? A kiszáradt dongás faedényt, a csebret, melynek deszkái közt kifolyt a víz, odatették a kút mellé, és vizet öntöttek bele. Addig tartották ott, ameddig a deszkák megszívták vízzel magukat, egymáshoz közeledtek, összetapadtak, és tökéletesen összeilleszkedve zártak minden kis rést. Ez a degedés. A szerelmi, testi kapcsolatban a d hang jelenléte meghatározó: édi, didi, dege-digi-dugi, dörgizés, degedés.

drăgălăşenie – kedvesség, kecsesség, cirógatás, d/ă/rgălaş (dörgi)

drăgăstos – szerelmes, gyengéd, d/ă/rgăstos (dörgi), st – szt páros, mely az illeszt, illeszkedés értelmét adja, drăgăstoasă – szerelmes kislány, drăgosteală – szerelmeskedés (dörgi)

dric* – derék, DEX. A teherviselő eszközöknél, de az embernél, állatnál is kulcsfontosságú teherbíró pont a derék, legyen szekérderék, vagy állvány, a napszak (nappal, éjjel) közepe

drob* – darab, ez a kifejezés ugyanezzel a jelentéssel a szláv nyelvekbe is átment (Mi adtuk nekik Glatz úr, nem ők nekünk!). A d/a/rob, a szó keletkezésekor csak egy szótagú lehetett: dob, dab, s mely valamilyen eldobható gömbölyűre (ded, bab) illett rá, aztán tördelt változatából alakulhatott ki a töröb, döröb, darab alak, drobuşor* – darabka

dugl* – lusta, a döglős megfelelője (moldvai tájszó) gl páros

duh – lélek, közös vonás a leh (lehel) gyökkel, teljesen a mellkas belsejéből kibocsátott levegővel ejthető h hangon keresztül, mintha az egész belső önmagát adná. Ősnyelvi örökség.

DunăreDuna. A folyam neve többértelmű. A nevet a valaha Európát, a Kárpát-medencét betöltő magyar ajkú őslakók adták. Az id folyót jelentett az ősmagyar nyelvben. E d hangból indult a név. A kezdőszótag lehet a vizet jelentő ud gyök fordított alakja is (id, ud) az u jelentheti a kúszást, a d hanggal együtt a folyást, özönlést (székelyül duvad – omlik, ömlik), az n hang is a nedvet idézi, és végezetül az a, mely alacsony, apadó. Tehát az i/Du /kúszó, úszó, folyó/ na /nad, nedv, nád/. A Duna nevére ez – az alkotó hangok alapján adható – egyetlen magyarázat. A Majna, Rajna, Szajna folyók neveinek -na végződése is ugyanazt az értelmet takarja, mint a Duna esetében. Az adunare – összegyűjtés szónál említettem, hogy Székelyföldön ma is használt kifejezés a rendkívüli, tengernyi sokra: annyi van, mint a duna, és ezt nem a folyóra értik, hanem a begyűjtött, összegyűjtött sok terményre. Meglehet, hogy a Duna nevének egyik jelentése épp az összegyűlt sok vízre utal. A többi nép ebből torzította saját nyelvére. Így a XIII. században idetelepülő valachusok is a magyar nyelvből örökölték meg a nevet. És kutatható tovább.

dur kemény, nyers, durva, durea – fáj, a durva fogalmából, mely fájdalmat okoz, durere – fájdalom, fájás

dvori – szolgál, valakinek, egy úrnak az udvarában. Ez még az erdélyi fejedelmi udvarok idejében honosodott meg a román urasági háztartások szolgálati megnevezéseiben. Az, hogy szókezdőként nem az u hanggal, hanem a dv mássalhangzó kettőssel indít, a román nyelvben jelenlevő szláv hatásnak tudható be.