G – A gi, ge kiejtése dzsi, dzse, a ghi, ghe kiejtése gi, ge

A g hang akár a bevert szög – rögzít, megfog, lehorgo­nyoz, lezár (elég!). A g hang, az igazságosság, megingathatatlanság, de a gördülés tengelyhangja is, a forgás középpontja, a mozgás, a hang és állapot jelölések kulcs­hangja. A g az utolsó kondulás – a vég. Szózáró, végső, be­fejező hang, az ünne­pélyes végcsengés, kongás. Ugyanakkor szókezdőként szívet érintő – kedves és bántó –, lát­ványi, testi, érzelmi ellentétek szavainak kezdő­hangja.

galantgáláns, ez a szó ugyanúgy, mint az elegáns a fokozás leg gyökéből, mint a legény szó is, itt e>á hangváltással, és gyökfordítással. Az ógörög elegain is a mi leg gyökünk származéka. Tehát a szó magyar eredetű, és nem francia! Az nt páros a legek szerinti minta, azaz viszonyító értelmű.

galantar – kirakat, vagyis az árukészlet legjeinek bemutatása a vásárló becsalogatásának szándékával (leg)

galanterie – gáláns viselkedés, udvariasság, mondhatnánk: legényes, azaz legigazibb, legvonzóbb minta szerinti férfias viselkedés egy nővel szemben. Vicces szójátékkal: melyre a legkényesebb a nő. galantom – bőkezű, gáláns (leg)

galaxie – galaxis, galaktika, csillagrendszer, a gal körértelmű, a g a rögzítés hangja, gördülést leíró szavakban tengelyhang

gală – díszelőadás, a legek felvonultatása

gale – gubacs, gal: galacsin, galuska, golyó, gubó, guba, körértelmű gyökök (gal, kör)

galb – oszlopfő kecses, lágyívű hajlata. Az alb, mely az al gyökbővítménye – innen a halvány, az alig – a hajlat enyhe voltára utalhat. Ilyen enyhe hajlat vonatkozású lehet az lb jelenlét a kolbász szóban is. (gal, kör) Az lb páros l hangja mindenképp lágy jelentésű, a b elhajlás, balos irány.

galben – sárga, akár a fehér szín esetében, a jelenlevő alb gyök a halványra utal. A sárga szín a második meghatározó szín a vörös után, a fehérnek fénytörés útján való bontásakor. A vöröshöz viszonyítva halvány, csak kevéssel tér el a fehér alapszíntől (a b hang értelme) Innen a megnevezés. (alv)

galbin – sárga, akár a galben (alv)

galerie – karzat, színházi karzat vagy kiállító terem, képcsarnok, melyekben körüljárnak, a gal itt is körértelmű. Ugyanakkor leg értelme is van: leg – gal, legény – gáláns vagy gála – legek díszelőadása, felvonultatása.

galet – gömbölyű kavics (gal, kör)

galfăd – sápadt, a halványból az alv, ez esetben alf fehérre utaló (alv). Az lf páros a balfa, csalfa szavak tengelyében áll

galon – gallon, nagy borospalack, körértelmű gyök (gal, kör)

galopgalopp, vágta, itt a gal más értelmet hordoz – a nyargal, járkál, régiesen jargal változata. Ez is leharapott szóvégből épült kifejezés. A nyargalás, galopp hosszú távú vágta. Az ny hang, a nyújtottság fogalmának elmaradhatatlan jelzőhangja mutatja ezt. Az egyes hangok jelentése fontos! Az összetett szó második szavának gyöke a gal. Az irgalom, régiesen jorgalom szó is a jó, kegyes dolgokban való járást, forgolódást jelenti. A Magy. Ért. Kézisz. és az Idegen Szavak Kifej. Szótára német-francia eredetűnek mondja, ők nem vizsgálták a gyököket, de hivatalból írni kellett valamit.

galopa – nyargal, galopadă – nyargalás, vágtatás (gal)

garafă kancsó, gar: garat, garád, valamennyi gar gyökkel kezdődő szó körértelmű, legyen latin, vagy utódnyelveinek bármelyike (gar, kör)

garant – aki jótáll, a jótálló, teljes körűen szavatol (gar, kör) Az nt páros dönt, érint, font, fontos értelmét hordozó.

garaiejótállás, teljes körű szavatolás (gar, kör)

garaj – kocsiszín, körülkerített védett tárhely, garázs (gar, kör)

gară – állomás, alapértelmében bekerített helyet jelöl (gar, kör)

gard kerítés Az rd páros nem szívmelengető jelentéshordozó: mord, zord, horda, korda, érdek stb. Bezár egy kört, lezár egy mozgásteret, érdeket véd valakik ellenében. (gar, kör)

gardă – őrség, mely körüljár, körülvesz (kör), az őr ősgyökben benne van az e, kör, az őrzés értelme, minden ősgyök több értelmet hordoz magában, és bővítményeiben hatalmas szóbokorrá fejlesztve, ezt ki is lehet fejezni (gar, kör)

garderob – ruhaszekrény, a zártkörűség értelme (gar, kör)

garderobă – ruhatár, garderobier – ruhatáros (gar, kör)

gardian – őr (gar, kör)

gardină – kalapkarima (gar, kör)

gardist – rendőr, helyőrségi gárdista (gar, kör)

gargară – toroköblítés, gargarizálás (gar, kör) Az rg többek közt a forgalom, szorgalom kifejezésekben van jelen. Gargalizáláskor vizet forgatunk torkunkban.

garnisaj – burkolat, borítás (gar, kör) Az rn barna, cérna, párna stb kifejezések alkotója.

garnisi – körítést készít, garnitură – körítés (gar, kör)

garniţă – bádogkanna (gar, kör)

garnizoană – helyőrség (gar, kör)

garoafă – szegfű, kör alakú, garofiţă – szegfűcske (gar, kör)

gat* – gát DEX

gata – vége, kész, ez a gát alapértelmét hordozza, valami, ami le van állítva, tovább nincs, vége, a g hang itt is a rögzítést fejezi ki

gaură – lyuk, furat (gar, kör)

gazdă* – gazda DEX. A gazda megnevezés az igaz szóval is lehet kapcsolatos, a szó második fele a dia, dolog rövidített alakja. A szóban a zd páros jelzi az ősnyelvi eredetet, mely benne van a barázda, garázda, gazda, gerezd, kezd, küzd, pozdorja szavakban. Igaz, becsületesen dialgozó, dalgozó, dolgozó – i/gazdolgozó – gazdálkodó. Vagy hozamért, haszonért dolgozó ember. A török nyelvben a hazine – kincs, mely az ősnyelvi hozamból van. Az a gazdag, akinek a hozam haszna, a kazal, asztag áll udvarán. De lehet még összetettebb is a gazda megnevezés, beleértendő a gaz és a tagadás, vagy tagolás tag gyöke. A jó gazda nem tűri a gazt, tagadja, gaztagadó, de a földet is tagolja, tagokra osztja. Egy biztos: a szó magyar gyökökre épül, és semmi szín alatt nem szláv eredetű! Ők vették át a gyököt s ott gos-ra torzult.

gălămoz – gombóc (gal, kör)

lbăcios – sápadt (alv) Az lb párosról a galb címszónál.

lbenaş – sárgácska, a kis aranypénzre mondták (alv)

lbenatec – sárgás (alv)

lbeneală – sápadtság, sápadt arcszín, sárga festék (alv)

lbeni – sárgulni, lbeniu – sárgás, halványsárga (alv)

lbenuş – tojássárgája (alv)

lbinare – sárgulás, lbini – sárgulni (alv)

lbinicios – sápadt, fakó (alv)

lbior – halványsárga, halvány szőke (alv)

lbior – kis aranypénz (alv)

lbiu – sárgás, halványsárga, szőke (alv)

găleată – vödör (gal, kör)

găluşcă – galuska (gal, kör), şc – sk páros

gămălie* – gomoly DEX

gămălie* – gombostű, gomb (kör)

rduie – bekerít (gar, kör) Az rd párosról a gard címszónál.

rduire – bekerítés, rduit – bekerített (gar, kör)

rduleţ – kis kert (gar, kör)

găuri – kilyukaszt, kifúr, găurire – lyukasztás, fúrás (gar, kör)

găurit – kilyukasztott, kifúrt (gar, kör)

zdoaie – gazdasszony. A zd párosról a gazda címszónál.

zdui – szállást ad a gazda, zduire – szállásadás

nd* – gond, DEX. Az nd hangpáros többek közt a gond, kondul, rend, csend, anda, szende szavakban.

ndi* – gondolkozik, ndire* – gondolkodás

ndit* – meggondolt, nditor* – gondolkodó

gânjgúzs

rbaci – korbács hajlékony, görbülő fenyítőeszköz. Az rb párosról a barbă címszónál

rbiţa – szarv, annak görbesége okán adott megnevezés

rbovgörnyed, meggörnyed, görbed (gar, kör)

rlă – bőségesen, garmadával (gar, kör) Az rl páros a tárló szóban ad hasonló értelmet.

rlici – bejárat, valaminek a szája, torka, pincegádor, raktár, tárló, (üveg)nyak (gar, kör)

geabahiába, van táj, ahol ghiaba-nak ejtik. Mivel a hiba lesüllyedést jelent, a hiába szó is, a cél el nem érése miatti erőkifejtés elégtelenségét, balosságát, a sikertelenséget, szinten aluliságot fejezi ki. A hi ősgyök a ja szóban az egészből egy rész hiányát jelzi. A hitetlen hitnek jával él, a vőnek teljes a hite, nincs ja.. A vás szóban a hi gyök a társaság kiegészülése végett valakinek az odacsalogatása, különben az ő jával lennének. Régiesen: azért jja, hogy ne legyen ja a társaságnak. A jú (padlás) nagy üres tér, de a másik jelentése, hogy télen onnan, a júból „jják” le az ennivalót. A hiú, önhitt ember azt hiszi: neki több van, mint másnak. Pedig nála valami jával van, hiányzik a mások iránti tisztelet, és a valós önismeret.

gealău* – gyalu DEX. A gya gyök a magyar nyelvben gyakori mozdulatokkal való szúrást jelent, régiesen gyakni annyit jelentett, mint közösülni. Az al, alu az alaphoz közeli, tehát a gyalu, mint a deszkalap alapfelületén hasító, hántoló szerszám egyértelműen magyar eredetű, magyarul bontható, magyarázható. A gya gyökből indul a gyalog kifejezés is (gyakorított talpalás, loholás, a g itt az állapotot jelzi), mely a legalacsonyabb szinten, a talajon talpalást jelenti.

geluie*gyalul, geluire* gyalulás, geluit*gyalult

geo- – szóelőtagja a Földdel kapcsolatos kifejezéseknek. A g hang tengelyhang, olyan tengely jelölője, mely emberi szempontból megingathatatlan. A ten az IsTen szóban a hatalom kifejezője. A tenger, nagy körben (ger) mindent uraló. A világegyetem valahol levő középpontja egy G-vel jelölhető rögzített pont. A ge ősgyök (gerinc, tengely, tenger) ősmagyar eredetű, mely az ógörög nyelvbe átmenvén, onnan bővített gyökként geo alakban visszajött. A g hang az ógörögben is a szilárd kötés állapotának jelölőhangja (gordiuszi csomó).

geobotanic – földnövénytani

geocentric – földközépponti, a centric kör gyökbővítmény, nt páros, helyjelölőként, ami bent van

geografic – földrajzi, a raf, a rav, rov, ró magyar gyök bővítménye

geografie – földrajz, gr páros

geoid – földalak, idom

geolog – földtantudós, aki a felismerhető jegyekből ítéli meg a jellemzőket. A log magyar gyök az ismertetőjegyek felismerését, azok tanulmányozását jelzi. (bélyeg – bilog, a régies béjegy/zés, a jól láthatóan feltüntetett, adott esetben beégetett jegy, például a biloggal ellátott szarvasmarhák)

geologic – földtani

geomagnetic – földmágnesességi, a mag gyök jelenléte, gn páros

geohidrologie – felszín alatti vízmozgás, itt jelen van az id ősgyök is. A dr hangpáros a nedvességgel kapcsolatos, és a nadrág, vidra szavakban ad hasonló értelmet. Lásd: nădrag, vidra.

geotectonic – a földkéreg mozgató erőit tanulmányozó ágazat, itt is jelen van a tek gyök és a ct – kt páros. Ezeken kívül a többi sok-sok geo- kezdetű kifejezés.

geotehnic – föld anyagának műszaki felhasználhatóságát tanulmányozó ágazat, a magyar tek gyök jelenléte

geriatrie – öregkori betegségek kutatása, a ger gyök körértelmű, akár a kor. Az öreg szóból ered, melyben fordított gyökként van jelen. Leharapott szóvég megfordítva. A tr páros az öregkori hátrányos helyzetre utal.

gerontologie – öregkori betegségek gyógyítása. Az nt páros amellett, hogy jellemzőkre is mutat, fontos, öregkort érintő, intő jelek, jelentőségével foglalkozó gyógyászati ágazat.

gest – taglejtés, mozdulat, testbeszéd. De választékos, udvarias viselkedés megmutatkozása is. Az st – szt páros

ghebă* – guba. A gub, bug magyar teremtőgyök, mely minkét irányban ad szóalkotásra lehetőséget, a DEX szerint török: kebe. Meglehet, hogy ők onnan kapták, de mivel magyar teremtőgyök, így őseredete nem kétséges.

ghem* – gombolyag, gomolya, a gom (gomba, gömb), de a gem, gémberedik is az összehúzódás, csomóba zsugorodást írja le. A gyöknek a magyar nyelvben van jelentős szóbokra a gem, gém, gim, gom, göm, gum, güm gyökök, sőt ezek gy-s változatai – gyömöszöl – bizonyítják magyar eredetét.

ghemotoc gombolyag, gombóc (kör)

ghemuie gombóccá gyúr, gyömöszöl (kör)

ghemuleţ gombócka, gomolyácska (kör)

ghemuşor gombócka, gomolyácska (kör)

gheomotoc gombolyag, gombóc (kör)

gherdan – gyöngysor, koszorú (kör), az rd páros a borda, fordul, gördül, perdül szavakban ad körértelmet

gheretă – faköpönyeg, bódé, ami körülvesz, ger, kör

gherghef – hímzőkeret. Az rg páros a szorgalom szóban is jelen van. Ez jellemző a hímzést végző nőre.

gheridon – (egylábú) kerek asztalka

gigea – csecse

gingaş zsenge, gyengéd. Az ng páros a bong, csüng, leng, zeng szavakban is ősnyelv azonosító.

gingăşie kedvesség, báj, gyöngédség, törékenység.

gingaşă kedves, bájos, gyöngéd, törékeny nő

girforgatmány, módosult kör gyök: ger, gir, a gördülés kifejezője

girantforgató (kör), nt páros

giratar – forgatmányos (kör)

giratoriu – körbefor(kör)

giraţie – pörgés, forgás (kör)

giulgiu – gyolcs

glaspapir – üvegpapír, finom csiszolópapír

globgömb, golyó, ha a mássalhangzó torlódást egy o hanggal megtörjük a gyökben, glo helyett golo, azaz goló lesz. Bácskatopolyán ez a neve. Onnan származó vicces mondás, melyet Molter Károly írótól, Topolya szülöttétől olvastam: „Topolán a gólát gömbölű golóval lövik.”

global – átfogó, akár egy gömbön, golón belül, mindent érintő (gol)

globalizaţie – az egész földet átfogó, a földre, a földkerekségre vonatkozó, egységesítő (nyomor terv)

glob ocularszemgolyó (gol)

globulargömb alakú (gol)

glonţ – golyó (gol)

glumă – vicc, nincs magyar vonatkozása, hanem hangutánzó megnevezés, tehát mégis ősnyelvi: a pulyka nevetségesnek tűnő glu-glu-glu hangjából. Hasonló még a bla-bla-bla. Az l hang (la-la-la) jelenléte mindenképp a nyelvre utal.

goarnă – kürt (gor, kör) rn páros

goală – üres, semmi, gol – üresség, űr (gol)

golan – csavargó, csóró, üresfejű tekergő (gol)

gordian – gordiuszi, a bonyolult, erős körülkötés példája. Az rd páros keménységet megjelenítő: mord, zord, korda stb.

gorganhalom, kunhalom, sírdomb, kurgán (kör) Az rg páros jelenléte talán az irgalom vagy a szorgalom – mely valaha szolgalom volt – értelmére utal.

gornic – erdőkerülő, a gor körértelmű, egyes szláv nyelvekben dombot, hegyet jelent, az rn páros foglalkozási minősítést is jelez: hírnök, mérnök

gornist – kürtös (gor, kör)

gospodar gazdálkodó, a gos nem szláv eredetű, hanem a magyar gazda gaz gyökéből torzították szlávba, magyar nyelvben nagy szóbokra van

gospodăresc – gazdához illő, gazdaszellemű

gospodăreşte – gazdához illően, gazdaszellemben

gospodărie – gazdaság, gospodărire – gazdálkodás

gospodină – gazdasszony

grabăsietség, a habarás ab gyöke

grad – fok, a régies garád, mely nem csak kerítést jelentett, hanem lépcsőfokokat is, az első kerítések fából, cölöpökből, rudakból álló körítések, garádok, melyeknél a sorjázó cölöpök fogazathoz voltak hasonlóak. Így a későbbi magaslatokra vezető lépcsők egymásután sorjázó fokainál is a körítés, garád cölöpfogainak látványi képe adta az ihletet a megnevezésre.

grad – rangfokozat, grada – fokokra oszt, bejelöl (gar)

gradare – fokokra osztás, gradat – fokokra osztott (gar)

grafică – ábzoló rajz, a gyök az írással, ábzolással, rajzolással kapcsolatos rovás gyökéből indul. Ezekkel kapcsolatos a:

grafician – rajzoló, grafikus, grafie – írásmód,

grafolog – írásszakértő, grafologie – íráselemzés stb., stb., stb.

grajd – istáló, karám (kör)

graniţă – álamhatár, a garád, kerítés gyökéből induló szó (kör)

gran – szemcse, az erőteljes kötöttséget jelentő g hangjelenlét, a mag szó kulcshangja jelzi a szó eredetét: gran, agran, magran, agrár, m/agrár az ehhez kötődő szavak:

granula – szemcséz, granular – szemcsés, granulare – szemcsézés

granulat – szemcsézett, granulă – szemcse is mag, szem jelentésűek.

gravkomoly, súlyos, mély. A rovás jellemzőit magában hordó hasonlati kifejezés. Csak rendkívüli súllyal bíró fontos dolgokat róttak sziklába, fába. A rovás nehéz, zajos munka volt. A rovás mély volt, a rovást komoly rovásismeretekkel rendelkező ember végezte.

grava – vés, metsz, azaz , a g elhagyásával felismerhető a rovás szavunk csökevénye

gravare – vésés, metszés, gravat – vésett, metszett, azaz rovott

gravidă – terhes nő, tehát testileg súlyos, gravita – nehézkedik

gravitate – súlyosság, gravitaţie – nehézkedés, tömegvonzás

gravitaţional – nehézkedési, tömegvonzási

gravor – vésnök, gravură – metszés, vésés, metszet, karc

grăbi – siettet, a habar ab gyöke, lásd a grabă címszónál

grăbire – sietés, sietség, grăbit – gyors, sietős

grădele – sövénykerítés, a körértelmű gar hangátvetett alakja gra (gră), de ha egy a hanggal megtörjük a mássalhangzó torlódást, akkor is gar, garád. A grad – kerítet, vár, Visegrád, Belgrád

grădinar – kertész, az is agrár, a/grădinar, m/agrădinar (m/agr)

grădină – kert, grădinăreasă – kertésznő (m/agr)

grădinări – kertészkedik, grădinărit – kertészkedés (m/agr)

grădiniţă – kertecske, óvoda, grădinuţă – kertecske (m/agr)

grămadă – halom, rakás, vagyis garmada, a gar körértelmű magyar gyök, mint például az ugar is, mely vetésforgó rendszer pihenő szakasza (gar, kör) A gr hangpáros a bogrács szóban az ág, bog gyökökből, bogra, ágasfára akasztott üst. Az elágazó fa tartalmaz egy csomót, bogot. A bogrács összetett szóban ott a bog és a rácsomózott, csatlakoztatott edény. Ha valami összetömörül, arra mondják népi megfogalmazásban: bogra futott, vagyis összecsomósodott. Bog, rakás, csomó, halom, garmada. Érdekességként: a bogrács szót a MÉKsz szerb-horvát-török eredetűnek írja. Biztosan összeültek a három nemzet képviselői, és megtárgyalták: te adod a bo-t, ő a gr-t, és én összeácsolom a szót. Röhej!

grămădeală – zsúfoltság, torlódás (gar, kör)

grămădi – felhalmoz, összehord, felhalmozódik, összetorlódik (gar)

grămădire – zsúfoltság, torlódás (gar, kör)

grămăjoară – halom, rakás, grămăjuie – halom, rakás (gar, kör)

grănicer – határőr, a garád, kerítés ez esetben államhatár (gar)

grăunte – magtermés, gabonaszem, lásd a gran címszónál

grăunţe – szemestakarmány, magvak, grăunţos – szemcsés

grebla – gereblyél, gerebenez, ez a szó is jöhet a garád, a cölöpkerítés hasonlóságából. Van egy gerinc, rajta a fogak sora, sorjázó fogazat látványából fogant, mint a lépcsőfokok garádics elnevezése. Erdővidéken ha valamit a földön húznak, akkor göröznyöl, gereznyel. A gereblyét is a földön húzzák, s gereznyeli, göröznyöli a fődet. Ez teljesen magyar gyökre épülő kifejezés és nem szláv. A szlávok, miután rátódultak (tótultak) a magyar nyelvű őslakókra minden mezei munkára alkalmazott szerszám nevét, és még sok mást az ősmagyar nyelvben már létező megnevezésekből vettek át, és a szó elején tömörítették a mássalhangzókat a szláv nyelv hangzástörvényei szerint. Például a villa szavunk, mely szó szétváló ágakat ír le, és magyarul érthető az első hangtól az utolsóig, a szlávoknál: vidle, vidly, vily stb alakban él. Akkor ki az átvevő?

greblare – gereblyézés, a bly páros a mérvadó, ám a szláv nyelvben elsilányodott bl-re, a román nyelv így vette át

greblă – gereblye

grefier – írnok, a rovás ro, re gyöke

greu – nehéz, súlyos, lásd a grav címszót,

greutate – nehézség, súlyosság

grindă – gerenda, a ger gyök a gerinc, gerenda stb. A szlávosan tömörített mássalhangzós szókezdet itt is megtörhető, pl: grindă, gerindă, és már hozza eredeti alakját. Ez nem szláv eredetű, ahogyan a DEX írja, hanem tősgyökeres magyar gyökre épülő szó románra torzított változata. A szlávok, amikor a magyar kifejezéseket átvették, az első szótagból kiejtették a magánhangzót. Ez majdnem minden esetben így történt. A gerendázat a ház vázszerkezete. A gerenda minden ház egyik legfontosabb gerinceleme. Az ácsok a legnagyobb gonddal állítják össze a gerendázatot, hogy minden pontosan szép rendben legyen. A teljesen fából épülő házaknál a gerendák szép rendben sorakoznak egymáson, egymás mellett. A gerendáknak rendjük, rangjuk van: mestergerenda, keresztgerenda, szemöldökgerenda, koszorúgerenda. A gerenda szó az egynyelvűség idejéből van. A szót az nd páros a gond, rend szavakban való mondandójával beköti a magyar nyelvbe olyannyira, hogy azt Glatz Ferenc és a szlávok sosem tudják kihúzni onnan.

grindei ekegerendely

groapăgödör, körértelmű szó, gor, gör, románul itt is szlávosan tömörítve a szókezdő mássalhangzók, mint alább:

grohotiş – kőgörgeteg, gro, goro, görög, gurul (gör)

gropan – nagy gödör, gropiţă – kis gödör (gör)

grunjos – göröngyös, akár hangátvetve, akár a szlávos mhangzó torlódást egy magánhangzóval megtörve – gru, guru, guruló göröngy – körértelmű gyök jön létre

grunz – göröngy, rög, grunzuros – göröngyös, rögös

gubă* – guba DEX

gulaş* – gulyás DEX

guler* – gallér, DEX, körértelmű gyök (gul)

gulie – karalábé, körértelmű (gul)

gură – száj, körértelmű, a nyitott száj kör alakú, bent a garat, mely szintén, guriţă – szájacska (gar, gur)

gură-cască – szájtáti, a képi megjelenítése is a kör alakot hozza (gar)

gurlui – turbékol … a gerle, rl páros, gurluire – turbékolás