H

Egy hang, melyet nem hangszál képez. Egyes szakértők szerint ez nem is mássalhangzó. Csak a vele együtt ki­ejtett á hang rezzenti meg a hangszálat. Oly hang, mellyel legbelső önmagunkat adjuk. Mélyről jön, a mellkas közepéből, a lelki, szívbeli érzelmek, indulatok – a jó vagy rossz hangulat fészke kö­zeléből. Visszaborzadási, hülledező hang: hú, húh, huj, húhú, uhú! A h hangot a Czu-Fo szótár kedélyhangként is jelöli. Szívből fa­kadó vidámság: ha-ha-ha, hahota, hejhaj, hejehuja, hahó. Megjegyzendő, hogy sok nyelvben a szóeleji hhangot ki sem ejtik (pl. olasz, francia)

habitat – lakóhely, élethely, az ab ősgyök, kerek valamit jelent: ábrázat, abroncs stb., ez esetben a lakhely környéke, a latin nyelvbe és utódnyelveibe az ősmagyar nyelvből jutott át talán az etruszkon keresztül (kör)

habitus – alkat, ábrázat, külső alaki jellemzők összessége (ab, kör)

hadarag* cséphadaró, DEX

haidău* – hajdú, DEX, eredetileg hajtó, marhahajcsár. A jt páros nagyon szétágazó jelentést ad, de főleg a rejtett dolgokkal és azok felszínre jutásával kapcsolatosan: bujt, fejt, ki/hajt, sejt. A hajtó inkább űző, de rokon vele: pajta, hajt, sajt, sajtár.

haiduc* betyár, Bocskai hajdúi marhahajcsárok voltak azelőtt.

haiducesc*betyársági, haiduci* – betyárként él, bujdosik

haiducie* – betyárkodás, betyár élet, bujdosás

halău* – halászháló, DEX,

haldăhulladéktároló domb, ld páros

halealăhabzsolás, falás, habzsolva falás

halihabzsolva fal

ham* – hám, DEX, bőrből készült igavonásra használt lószerszám, a bőr egyik rétege a hámréteg, felhám, magyar gyök

hambar* hambár, hombár, DEX, az mb páros jelzi, hogy alapjában véve ugyanolyan jelentésű, mint a gömb, tömb, domb. A homb szintén tömb jelentésű. A hombárban a begyűjtött gabonát tárolják egy tömbben. Székelyföldön a csomóba gyűjtést, rakást hompolásnak is mondják.

hamiş* – hamis, DEX, álnok, ravasz, aki hímez-hámoz, aki az igazság hámjával, fedőrétegével próbálja bevonni hazug, hamis állításait

hang* – kísér, DEX, zenei kíséretet játszik. A magyar hang szóból.

hangar – csarnok, szín (jármű), hangár, gar: garat, garád, magyar gyök. A hangárhoz: kong– bong, döng, reng. (gar, kör)

hapsân – ádáz, falánk, mohó, kapzsi, k>h hangváltás, pzs páros

harmăsar – csődör, ar, har, vagyis hegyes, annak csőszerű, szúró hímszervéről, rm páros

harpon – szigony, a har gyökből, hegyes, szúró fegyver, rp páros

hartă – térkép, a hártya szóból, melyre régen írtak, ez rty páros

ha, haă*harc, DEX. Az rc páros a herce-hurca, karc, morc, sarc semmiképp nem szívderítő hangulatot keltő.

hat – mezsgye, határ, a többes számú alakja (haturi) még jobban hozza a határ alakot, a hat nem csak szám, olyan ősi magyar gyök, hogy az elvitathatatlan. Példamondatként: A hatalom hatálya alá eső, hatáskörébe tartozó hatásterületének határain belüli hatósági szervein át odahat, hogy hatályos törvényeinek határozottan, hatalmát kimutatva, hathatósan érvényt szerezzen.

haznă*haszon, DEX, a magyar alakja: hazatakarított, biztonságba helyezett terményt jelent, a munka haszna, szn páros

hăbăuc* habókos, DEX

hădărag* cséphadaró, DEX, a szó alapértelme az ide-oda hadonászás, hadarás, hadakozás, csapkodás, az ad gyök azt jelenti, hogy ad vele (ütést), hădărău* cséphadaró

hăit* – hajt, hajszol DEX, hăitar*hajtó, hăitaş*hajtás

hăitui* – hajszol, hăituială* hajsza, hajtóvadászat

hălăduie* boldogul, sikerül /neki, DEX, halad, haladás

ui – zaklat, civakodik, harcol

rbar* – bor, csavargó, csavarog, kóborol, nagy területet bejár. Kó­bor kutya. Kóbor – a vándorszekér ívelt fedele, Moldvában a rozzant járművet is rb-nek mondják. Az rb páros görbe, csorba, mindenképp egyenetlen, ferde.

rcioghörcsög, DEX, a magyar nyelvben ez a hangutánzó megnevezése a hörgő hangot kibocsátó kis rágcsálónak. Az rcs páros görcs, hörcsög, korcs, szörcsög szavakban jelenik meg, melyekből a hörcsög mellett a szörcsög is hangutánzó. A hâr (hör) gyökből induló kifejezések ehhez kapcsolhatók:

hârâiehörög, hörögő hangon beszél, horkol (hör, hor)

hârâi – hörög, horkol (hör, hor)

hârâială – hörgés, horkolás, köhögés (hör, hor)

hârâit – hörgés, horkolás (hör, hor)

hârâitor – hörgő, rekedt hang (hör, hor)

hârâitură – hörgés, herregés, rekedtes beszéd (hör, hor)

rcâi hörög (hör, hor)

rcâială – hörgés, horkolás (hör, hor) rc – rk páros

rcâit – hörgés, horkolás (hör, hor)

rdăiaş* – hordócska, az rd párosról már volt szó fennebb

rdău* – hordó DEX

rjâi – horzsol (horzs) Az ősnyelvi rzs páros a morzsa, pörzse, torzsa szavakban szintén felületi dörzsölési rongálódást vagy annak maradványait írja le.

rjâit – horzsolt, rjâitură – horzsolás, rjoni – horzsolni

âi – herseg, serceg, a hers felmaró hatású csúszás hangutánzója.

âire – hersegő, sercegő, âit – hersent, sercent

âitură – hersegés, sercegés, câi – herseg, serceg

câire – hersegés, sercegés, câit – hersent, sercent

câitură – hersegés, sercegés, ii – herseg, serceg (hers)

iire – hersegés, sercegés, iit – hersent, sercent (hers)

rtie – papír, a régen írásra használt hártya szóból, a cartekönyv is ebből a szóból indul, bár inkább a kártya hasonlít hozzá, de nem ritka az ilyen h>k hangváltás, rty páros

rtioară, rtiuţă – kis papírdarabka, rtyácska,

hârţoagă – ócska papiros szakadt rtya

hâş – hess! szárnyas riasztó, hangutánzó, hâşiielhesseget, elriaszt

hedonism – érzéki örömökkel tele élet, az éden szóból, édes élet. Az ógörög nyelvben is megjelenő szó a lusta, élvhajhász görögöknél az élvezetek mértéktelen hajszolásának gyűjtőfogalmi kifejezése lett, hedonizmus, szm páros. Innen vették át később a többi nyelvek, és innen tért vissza hozzánk is a kifejezés, mely valaha épp az ellenkezőjét, a bűn nélküli, ártatlanságot jelentette.

hedonist – érzéki örömök hajszolója, st páros, -ista, minősítő

hei* – hely DEX

heleşteu* – halastó DEX

helge* – menyét, a magyar nyelvben régen hölgymenyét, a DEX szerint innen ered a helge. Nem lehet lg páros, csak lgy, mely szintén ősnyelvi azonosító: völgy, tölgy.

heliocentric – napközépponti, a helio- görög kifejezés, mely a nap hő-fény hatásának vonatkozásait leíró szavak szóelőtagja. Az ősmagyar nyelv hév, szavából torzult, alakult. Ebből következően bizonyítható, hogy minden helio– kezdetű szó, mely a Nap hő-fényenergiájával foglalkozik, vagy ahhoz kapcsolódik, magyar gyökből indul (he, hév), nt páros

heliograf – fényírás, rajzolás, azaz napfénnyel másolás fényérzékeny papírra, a graf a ravás, rovás szóból, gr páros

helioscop – naptávcső (he, hév), sc – szk páros, képalkotó eszköz

heliotehnic – a napfény villanyárammá alakításának műszaki műveleti eljárása. A teh a magyar tek gyök

helioterapie – napkúra, napfénnyel kezelés gyógymódja (he, hév) stb., stb., stb. helio- kezdetű szó

herculean – herkulesi, az erő er gyöke, rk páros. Úgy tűnik, mintha volt nekünk valaha egy kőerő, erkő szavunk, ami eltűnt nyelvünkből, mint a forte, faktor és még más szavak.

hereluire* – kiherélés, a DEX nem említi

hibă* – hiba, DEX, fogyatékosság, a Czu-Fo sz. szerint a hib gyök az alásüp­pedéssel, süllyedéssel kapcsolatos

hiberna – téli álmot alszik, az Idegen Szavak és Kifejezések szótára a hibernáció címszó 2. bekezdése alatt ezt írja: „orv. a testhőmérséklet mesterséges, gyógyszeres csökkentése útján a téli álomhoz hasonló állapot létrehozása.” Tehát a hib gyök az alásüppedéssel kapcsolatos ez esetben is. Az rn páros hosszú folyamatban valamivé alakulást is jelent, talán a cérna, csatorna szavakban mutat értelmi kötődést.

hibernal – téli, a hőmérsékletcsökkenés

hibernare – téli álom, telelés esetében is a hőmérséklet csökkenés nyomán előálló állapotot ír le. (hib)

hidro- (vízierővel kapcsolatos szóelőtag) – id, víz, ősmagyar gyök, a h előhangos változatából van a húd, azaz húgy szó is (a d és gy rokonhangzók, az i hangot gyakran váltja ü, pl.: idves, üdvös). Ógörögben hüd, de hát az is víz. Így lett a Feketeid-ből Feketeügy. Jelen van az összes vízzel kapcsolatos kifejezésben, és nem csak a román, hanem az összes kultúrnyelvben. Minden h/id gyökre épülő szó magyar gyökből indul a világ minden nyelvén. A híd szavunk is innen van: hágó az id fölött. Az r hang, erőre – idro-, hidro- – tehát a víz (folyadék) erejének kihasználására utal. A magyar nyelvben egyetlen hang sem véletlenül van beilleszkedve egy szóba, kifejezésbe, hanem a maga helyén fontos közlendője van. Nem szóképet ad, hanem hangonként épít összetett értelmet. A dr páros ősnyelv azonosító. Lásd a könyv elején levő mutatót.

hidrant – vízcsap, tűzcsap (id)

hidrata – vízzel elegyít, hidratare – vízzel elegyítés (id)

hidraulic – víznyomásos, hidraulică – vízműtan (id)

hidroavion – vízi repülőgép (id)

hidrobicicletă – vízi kerékpár, hidrobuz – vízibusz (id)

hidrocentrală – vízerőmű, hidroelectric – vízi erőmű (id)

hidrodinamică – víz áramlástan (id)

hidroenergie – vízierő, rg páros (id)

hidrofil – nedvszívó, vízben oldódó (id)

hidrofite – vízinövények (id)

hidrofobie – víziszony (id)

hidrofug – vízálló, nedvességhárító stb. hidro kezdetű kifejezés

higrofil – nedvességkedvelő, az ig, hig, híg, folyadék, víz, az ig gyök az a iriga öntözni szóban is benne van. A gr páros itt az agrár szó által képviselt értelemben jelenik meg.

higrologie – nedvességgel (föld, növény) foglalkozó szakágazat

hinteu* hintó, DEX, az in ősgyök, hinta, ingó, ringó stb szavakban is jelen van. Az nt párosról lásd a könyv elején levő mutatót.

hodină – pihenés, odú, otthon kapcsolat

hodini – pihen (od)

hodinit – pihent (od)

holm* – halom, domb, a>o módosulat

holocaustégőáldozat, szt páros, mely a fosztó, vesztő szavakban nyújt hasonló értelmet. Az ókorban emberi, állati égőáldozat, a XX. században letagadhatatlan népirtás: 1945: Hirosima, Nagaszaki, Drezda, Hamburg, Tokió. Emberek százezreit ítélték tűzhalálra, égették el élve napalm- és atombombákkal a „humánus” angolok, amerikaiak. Ez valóban borzalmas égőáldozat, azaz holokauszt volt, melyhez hasonlót nem ismert az addigi világtörténelem.

honved* – honvéd, a DEX a középkori magyar katonára írja, holott ezt a két szóból összevont nevet 1848 nyarán kapták a szabadságharcos magyar katonák. Ebből is látszik a DEX felszínessége, pontatlansága.

horhor, a horkol hangutánzó kifejezésének gyökszava

horăi horkol, hortyog. Az rty párosról a könyv elején.

horăithorkolás, horcăi hörög, horkol, hortyog, rc – rk páros

horcăialăhörgés, horkolás, horcăit hörgés, horkolás, hortyogás

horcăitură hörögés, horkolás, hortyogás

horphörp, ősnyelvi hangutánzó a szürcsölés, hörpölés jelenségének kifejezője, rp páros

horpăi – hörpölni, horpăială – hörpölés

hotar* – határ, DEX, hat gyök. A határ, a hatalom kiterjedésének végvonala. A magyar nyelv, a számok nyelve, minden szám gyökszava jelentéssel bíró gyűjtőfogalmi kifejezés alapja. Több ilyen nyelv nincs. A behatárolás fogalmával a ma románnak mondott nyelvet beszélők a magyar nyelvterületre költözésük előtt valószínűleg nem találkoztak. Mint felszabadított rabszolgák a Római Birodalom peremterületén határozatlan, cél nélkül költözködő népként, a határozni, dönteni fogalommal is csak Kunországi letelepedésük után ismerkedtek meg. Így a hat, hotar, hotări magyar gyökerű szókép mélyen megragadt nyelvükben a gyök valós számnévi jelentésének ismerete nélkül.

hotarnic* – határrendező, földmérő, de uradalmi határra is vonatkozó, agrármérnök, rn páros

hotărâre* – határozat, hotărât* – határozott

hotărâtor* – határozathozó, döntő

hotărnici – (el)határol, hotărnicie – elhatárolás, határkitűzés, rn

hotnog* – hadnagy. Moldvában, ahol a Magyar Királyság területéről, Máramaros vidékéről átköltöző ma románnak mondott nyelven beszélők, a Magyar Királyságtól függő fejedelemséget alapítottak, a berendezkedés idején a magyar államhatalmi tisztségviselői megnevezéseket torzították nyelvük szerint. Így a hadnagy katonai rangfokozat nevét is.

hronic – krónika. A szó magyar nyelvben a kor történéseinek leírását jelenti. Lásd a cronicar címszónál. hronicar – krónikás

hreui – szétromlik, rongyolódik, lásd a zdreui címszónál is, az nţ – nc páros a gönc szóban ad hasonló értelmet.

hreuire – szétrontás, szétrongyolás,

hreuit – szétrontott, szétrongyolt

huceag – sarjerdő, bozótos, bokros terület, husángos liget

huhurez – uhubagoly, hangutánzó ősnyelvi megnevezés a bagoly huhogó hangjáról, huhură – huhog

hulubgalamb, a szó a latin columb szóból torzulhatott, ahová az ősnyelvből jutott. A galamb szó csak magyar felbontásban érthető. A gal gyök a haladással kapcsolatos, körértelmű, a levegőben röpülő, köröző mozgásra utal, az am érzelmi gyök, az am gyök kibővülve amb, jámborságot kifejező, simogatásra ösztönző. A jámborsággal való társítás kifejező az ember szóban is, mely összetett szó, de ugyanakkor minden alkotó hangja értelmet közvetít. Az ember is lehetne szelíd, jó-em-ber, jámbor, j’emb-er, hisz attól erős maradna.

hulubaşgalambocska, hulubărie – galambdúc

hun – hun, hun nemzetbéli

Hunedoara – Hunyad, románul nem mond semmit a szó. Nincs semmilyen mondandója, értelme. Csak magyarul bontható, tehát magyar gyökből jövő megnevezés. Ha a hunokra utalunk vele, akkor is magyar vonatkozású, de ha a hunyni igére, akkor is. Bizony nem huned le a szemünk a vele kapcsolatos sok hazugság miá.

husar* – huszár DEX, husăresc – huszáros, husăreşte – huszárosan, husărime – huszárság

husăş*húszas, DEX, régi magyar ezüst pénzérme

husos*húszas DEX