I, Î

A román nyelvben, ha a szóeleji i hangot magánhangzó követi, akkor j-nek ejtjük.
Az i hang közelre mutató: itt, ide, ihol. Félelmi hang: ijed, ijeszt,ijedelmi, iszo­nyodó, irtózatot, de irgalmat kifejező szavakban is kulcshang. Az i hang, mutató, helyjelölő: pesti, budai, de igazsági, irgalmi, felhan­goló vdám érzelmeket, mozgást, illeszkedést ki­fejező gyökökben is kulcshang. Az ingerek, indulat és a gyors mozgás: illat, íz, illan, iklat, ireg, izeg, iram, siet. Iciri-piciri, inci-finci, ici-pici, kedveskedő, kicsinyítő szavak. Az í hang néha az é hang párhuzama. Szenvedés: kín…
J hanggal kevés szavunk kezdődik. Míg a k hanggal kezdődő gyö­ke­ink a Czu-Fo szótárban kilenc oldalt tesznek ki, a j-vel kezdődőek alig több, mint fél oldalt. Mégis jelentős hang: a jó, ezen belül a jog és jövő fogalmai, te­vékenysé­gek, tulaj­donságok megnevezésének kezdő és köztes kulcs­fontosságú hangja.
Legtöbbet használt kedélyhang, fájdalom és ujjongás hangja: jaj, ajaj, juj, ujujuj, jééé, éjéé!

IaşiJászváros, az ott letelepedett magyar nyelvű (Magyar Adorján) jászokról kapta nevét

ic* – ék DEX

icneală – nyögés, öklendezés, bökkedezés.

icnet – nyögés, öklendezés, bökkedezés

icoană – szentkép, ikon, ez csak az ék, ékes alapértelmét hordozó kifejezés lehet, hiszen gyökfordítás után – – a p hang, mint ponthelyzet jelölő, rögzítő hang kerül a szó végére, akár az: alap, cölöp, záp, zsúp esetében. A p jelenség jobb megértéséhez lásd a szerző E nyelvben győzni fogsz című könyvében a P hangnál. iconar – szentpfestő (ék)

idea – idea, eszményi gondolat. Az id ősi gyök értelmezése bővítményekkel többirányú: idő, id (víz, folyó), de az elmével, annak eszményeivel, ideáival és állapottal is kapcsolatos, melyek a külsőben is éreztetik hatásukat: idv, idvezül, üdv, üdvös, üdvözül, vidul, vidám.

ideal – ideál, eszményi, tökéletes eszménykép. Az idom, idomos, idomít, lehet megtervezett folytatólagos szép, ideális alaki körvonalra törekvés, melynek sikere lehet érzelmi hatású – felvidít, vidámmá tesz. Lehet elő­retervezett viselkedési formába kényszerítés – idomítás (ember, állat) –, mely nevelési folyamat (id), itt az m hang érzelmi tényező jelenlétét mutatja. Ideális idomok kialakítása minden nő rejtett ideája. Az id gyök ősi, egyidős az emberrel, a beszéddel. A latin idealis is ez ősgyökre épül.

idealism – szellem, gondolat értékelése az anyagiság ellenében (id). Az smszm eszme, -izmus

idealist – eszményi elveket valló, ábrándozó, a valótól elrugaszkodó (id). Az st az elkötelezettséget jelentő -ista minősítő

idealistic – eszményies, idealitate – eszményiesség (id)

idealiza – szépít, eszményít, tökéletesként képzel, értékel (id)

ideare – gondolatra serkentő, ideat – elképzelt (id)

ideatic – képzeleti, ideativ – képzeletre serkentő (id)

ideaţie – fogalomalkotási képesség, készség (id)

idee – fogalom, ötlet, gondolat, megoldási elképzelés (id)

identic – azonos, valamihez egyéni sajátosságai alapján annyira hasonlít, hogy vele összetéveszthető. Az nt hasonító.

identifica – azonosít, egyénít, felismer. Ez ami fontos, mert érint: milyen a köntösöm, bent vagyok vagy kint, olyan vagyok, mint aki ront-bont vagy szent minta szerinti.

identificat – azonosított, egyénített, felismert

identitate – azonosság, sajátos egyéni jegyei alapján hasonít

ideogenie – gondolatalkotás, -teremtés (id)

ideologegy (politikai, művelődési, társadalmi stb) osztály értékrendjét meghatározó nézet kiagyalója, képviselője

ideologie eszmei, erkölcsi világnézet, azaz eszmék (ideo), nézetek, okoskodások, fogalmak rendszere, meghatározó jegyek (log) alapján felismerhetőek, vagy az eszmei gondolatvilág (idea) irányvonala ismertetőjegyeiből (log) kikövetkeztethetőek

idilă – idill, az érzelmes, kedves, édeskés bensőségesség megjelenítése, itt az id gyök inkább édeni jelentésű. Magyar nyelvben az l kettőzése utal a két személyre, az ill az egymáshoz illeszkedés, kellemes simulás.

idilism – a természetes egyszerűség valótlan ártatlanságának jegyeit hordozó regényes, érzelmi telítettségű elképzelés művészi ábrázolása, megrajzolása, leírása, sm – szm ősnyelvi azonosító, idilizat – megszépített ábrázolás

idiom – sajátos (identic – egyéni) nyelviség, nyelvjárási sajátosság, kifejezési jellegzetesség

idiot – hülye. A fogalom alapja az egyénnek (iden) a sajátos, vele azonosítható (identic) eszmék (idea) terhe alatt megroppant elmei állapota, esetleg születési rendellenesség.

ierta – megbocsát, megkönyörül, irgalmaz, kegyelmesen jár el, megért, ier – ir gyök azonosság. Régiesen az irgalom – jargalom, jorgalom, így már érthetőbb: jor – ier (kiejtve: jer). Ha valakinek megbocsátott egy magas rangú, azt mondta: járulj ide hozzám, jer te hozzám. A megbocsátás kedvező eljárás. Az rt páros az ért, megértés szavakban is ezt az értelmet sugallja, iertare – bocsánat, megértés

ieslejászol, a jószág etetésére alkalmas j(ó)eszköz

ieşi – kimegy, kisétál, kisiet, szóösszetételekben a kivés, a sikerül, a megjelenés, a kiesik értelme sugárzik belőle. Mint annyi más átvett kifejezésnél (pirosroşu stb.), itt is az utolsó szótag, az -és, -ás képző s hangja, meghatározó hanggá lesz. Az s hang a magyar nyelvben a súly, süllyedés, sűrű mellett a mozgási kifejezések kulcshangja is: seper, surran, oson, siet, sebes, gyors stb. Az ie, ia ősgyökök az ied, azaz ijed, riad szavakban gyors mozgásra ösztönző kulcshangok. Az ijeszke, siető tartalmazzák a ieşi összefüggő hangjait.

ieşire – kijárati rés, melyen kisirül, székelyül: kisirül az ajtón

igienă – egészségügy, egészségtan, a higiéné az ősmagyarból az ógörögbe jutva, e hangról i-re váltott. Ez esetben az eg, ig gyökök bővítményeikkel az egészség fogalomkörébe taroznak. Következésképpen az egészséggel kapcsolatos higiénia kezdetű szó magyar gyökből sarjad.

ilău, ileu * üllő DEX

ilegal – törvénytelen, alább a leg szónál magyarázat található a gyökre vonatkozólag. Az igazság ig gyöke i>e hangváltott alakjából: ig – eg, l/eg. ilegalitate – törvényellenesség (ig)

ilegitim – törvénytelen, jogtalan, ilegitimitate – törv. jogtalanság (ig)

iliş* – élés, DEX, terményadó a középkori Moldvában

ilogic – következetlen, ilogicitate – következetlenség, lásd a log szót

ilumina – megvilágít, a latin lux (luksz) – fény, világosság jelentéséből, mely az ok, luk fényáteresztő rés lu gyökéből indul, iluminat – kivilágított, sugárzó, ragyogó (lu)

iluminator – kivilágító, iluminaţie – (ünnepi) kivilágítás (lu)

iluminism – felvilágosodás híve, smszm páros, eszme, -izmus (lu)

ilustra – szemléltet, megvilágít képletes/valós, beillesztett (ilust) rajzokkal, képekkel szemléltet, st – szt páros (lu)

ilustrat – szemléltetett, ilustrativ – szemléltető, magyarázó (lu)

ilustru – hírneves (lu)

iluzie – ábránd, képzelődés, azaz hamis megvilágításban látni a dolgokat, iluziona – ámít, hiteget, iluziune – ábránd (lu)

iluzoric – csalóka, látszólagos, iluzoriu – csalóka, ábrándos (lu)

imaculat – szeplőtlen, tiszta, makulátlan, a mak gyök Székelyföldön ma is használatos, ha valami nem tiszta, akkor be van mákálva, mángálva (innen a mangalica). A nem tisztán, jól végzett munkára azt mondják: mókolás. Ha koszosan mentem haza kiskoromban, nagyanyám mindig azt kérdezte: Mivel mákáltad úgy essze magadot, te gyermök?

imagina – elképzel, kigondol. A gondol a mag gyök fordított – gam, gum, gom – továbbvitt m>n hangváltott bővítménye. Akár a magból a csíra, a gondolatban is csírázik a képzelet, onnan hajt ki a megoldás terve, imaginabil – elképzelhető (mag)

imaterial – anyagtalan, nem anyagi. Az anyag egyik fő jellemzője, hogy tapintható, matatható, ellentétben az elvont dolgokkal. Lásd még a material címszónál.

imaterialism – anyagtalanság idealisztikus elmélete, oly filozófiai irányzat, mely szerint az anyag nem elsődleges tényező, a valóság eszmei, a tudatban, lelkiismeretben létezik, nem az anyagi világban, imaterializare – anyagtalanná válás (mat)

imbatabil – verhetetlen, a verés eszköze a bot, innen a bate botol

imemorabil – emlékezetben nem megőrizhető, feledésbe merülő régi dolgok, imemorial – emlékezetben nem őrzött ősi, régi

imersiune – bemerülés. Az rs – rsz tartalommal bíró: erszény, ország

imn – himnusz, az érzelmi im gyök, ima, az ógörög nyelvben az ima h előtéttel és görögös usz végződéssel rögzült

imobil – mozdulatlan, ingatlan, a mozgás mo gyökének jelenléte, mely a motor szóban is benne van (mo)

imos, imoasă – mocskos

impacient – türelmetlen, békétlen, a pace, pacsi fogalmi ellentéte, lásd a pace címszónál, az nt páros minősítő

impact – ützés, lökés, behatás, az ak gyök jelenléte

impar – páratlan, imparicopitate – páratlan ujjúak

impaial – pártatlan (a folyópart hasonlat alapján), egyik oldalt sem részesíti előnyben, (rc páros a porciózás, részekre szedés)

impecabil – kifogástalan, tökéletes, avagy pecsét-, hibanélküli

imperfect – tökéletlen. A per – pár, a fek, vagyis fak, a cselekvés fe, fa ősgyökének bővítménye, mely a teremtés tényére utal, benne az első okra, a faktorra, aki az egész páros alapú, kettős összetevőjű (kétkomponenses) önműködőre állított élővilág megtervezője, megalkotója, Teremtője. Ami ennek ellenkezője az csak imperfect – tökéletlen lehet.

import – behozatal, ez esetben áru, port – hord, viselet. Az rt ősnyelvi azonosító ez esetben érték, tart.

importa – behoz, importator – behozó, külkereskedő

important – fontos, jelentős. Oly fontos valami, amit jelképesen magasan kell hordani, tartani, viselni, hogy mindenki által látható legyen, importanţă – jelentőség, fontosság

inabil – ügyetlen, alkalmatlan, az abil – ügyes, alkalmas ellentéte. Az i-, in- a román nyelvben az azt követő kifejezéssel ellentétes értelmű, máskor tagadó. Vagy -ba, -be ragnak megfelelő, pl.: informa – ismeretet bevisz, invita – behív

inactiv – tétlen, cselekmény véghezvitelére alkalmatlan (ak, ék)

inactual – időszerűtlen, tehát a pillanatnyi helyzetben nem égetően fontos (románul: foc – tűz).

inadaptabil – nem alkalmazkodó, nem odaadó, kapcsolat teremtésére képtelen

inadmisibil – elfogadhatatlan, megengedhetetlen, nincs engedmény, a mi – im gyök az érzelmi oldalt mutatja, dm páros (ad, im)

inalterabil – nem romló, nem romlandó, változatlan, örök. lt páros

inamic – ellenség, nem barát, az am érzelmi gyök előtt az in a nemlegesség jelölője (am, em)

inamovibil – elmozdíthatatlan, a motor, mozgás mo gyöke

inatacabil – támadhatatlan (atac – csata)

incalculabil – kiszámíthatatlan, a cal körértelmű. Az lc – lk ősnyelv azonosító: alkot, gondolkodik.

incapabil – képtelen, tehetetlen, cselekvőképtelen

incorect – helytelen, hibás, nem tisztességes, nem tökéletes, azaz nem kerek, nem korrekt, cor – kör gyökszármazék

incorigibil – javíthatatlan, alapértelmileg oly valami, melynél a tökéletes kerekség már nem állítható vissza (pl. feltört tojás)

incoruptibil – megvesztegethetetlen, alapértelmileg oly valaki, akinek tökéletesen kerek, tisztességes becsületessége nem törhető meg (bevehetetlen erős vár, feltörhetetlen tojás) semmilyen eszközzel. A magyar történelem sok példája közül egy: II. Rákóczi Ferenc fejedelem megvesztegetéséért minden eszközt bevetett a bécsi udvar, próbálták egy régi szerelmével behálózni, majd feleségével lebeszéltetni a szabadságharc folytatásáról. Nem sikerült. Ekkor mondta az osztrák zsoldban álló, rusnya, idétlen, de dörzsölt francia(?!) szerencsefi Savoyai Eugen, hogy a világon minden embert meg lehet vásárolni, csak meg kell adni a megfelelő árat. Erre fölajánlottak Rákóczinak egy birodalmi hercegi címet Bajorföldön, távol Magyarországtól, hatalmas ausztriai birtokkal, békés, nyugodt jövő kilátásával. Ám nála semmi sem vezetett eredményre. Feltörhetetlen, megtörhetetlen eszmeiségű, tetőtől talpig becsületes magyar hazafi volt.

incurabil – gyógyíthatatlan, kikúrálhatatlan, kör gyök, kikúrálni, teljes körű gyógykezelést nyújtani

incursiune – portya, ami körüljárást jelent. Az rs – rsz értelmezhető kis és nagy körben való portyaként: erszényben – országban.

indecent – illetlen, tisztességtelen, a decenţă – tisztelet, ez a tiszta gyökszavából indul. Ami nem tiszta, tisztességtelen és dísztelen is. A tisz­tes­ség dísze az aranyat érő tiszta emberi jellemnek, ez franciául décent, romá­nul decentă. Latinul a tíz decem, romá­nul az évtized deceniu. A valami­kori tizedik hónap, december, olaszul dicembre (diszembre), franciául décembre, a teljes eredményt hozó döntő (harc), (luptă) decisivă, franci­ául desisive. A tíz franciául dix.

aztrejöttekétrejöttekor a aTehát végkövetkeztetésként: a teljes, tíz, tűz, tisztes­ség, dísz, alap­fo­galom szerint összetartozók. Lásd Varga Csaba: A kőkor élő nyelve 18. és 95. oldalain. Az nt páros itt érintettség.

indisciplinat – fegyelmezetlen, viselkedés, mely nem válik az ember díszére, nem érdemel dicséretet érte. A pl páros viselkedési jellemzőt takar: caplat, szereplő, térdeplő, indiscret – tapintatlan, tolakodó, dísztelenül viselkedő. Akár az sc – szk, akár cr – kr párost vesszük, mindkettő utal a viselkedésre. Az szk: piszkál, tuszkol. A kr esetében: makranc, pokróc.

indiscutabil – vitathatatlan, eldöntött, szk páros, nincs piszkálódás

indistinct – nehezen kivehető, nem átlátható, nem világos, nem tiszta, homályos, ebből eredően, meglehet, hogy nem is tisztességes. Az st – szt a választékos, tisztességes szavakban a megkülönböztetett tiszteletet sugallja.

inegal – egyenlőtlen, de értelmében hordozza a nem igazságos, azaz igazságtalan értelmet is. A francia inégal is magyar gyökből.

inelegaă – faragatlanság, jó modor hiánya, a fokozás leg gyökéből. Az elegáns szó semmiképp nem francia eredetű, Az nţ – nc páros megjelenési, viselkedésre utaló: különc, kölönc.

inert – tehetetlen, erőtlen, renyhe, ártalmatlan, rt páros

infect – gondozatlan fekély okozta bűzhödt, dögletes levegő. Nem latin, francia, azoknál is jelen van, de a magyar fek gyökből.

infidel – hűtlen, pontatlan, nem feddhetetlen hűségű

infirma – hatálytalanít, például: miután kérdésessé tesz, firtat, utána förmedve cáfol, érvénytelenít. rm páros

influent – befolyásos, fontos személyiség, nt páros

influeabil – befolyásolható a döntéseiben, hintáztatható

informalaktalan, idomtalan, formátlan

informa – tájékoztat, véleményalkotásra alkalmas ismeretanyaggal lát el, forma – alak, ugyanaz a jelentés. Az rm ősnyelvi.

inger – anghel – angyal, jelentése hírnök, szóvivő, hírvivő, vagyis a hang hordozója, hang/y/el/vivő. Az angeloszban kihagyta a h hangot, h/angelosz. A gyök: hang, ez esetben a szó, a hang hordozója – anghel. Az inger ing gyöke talán a küldetéshez kapcsolódó oda-vissza ingajáratra utalhat. Az ng hangpáros: hang, zeng, kong, bong jelzi vitathatatlan ősmagyar eredetét. Lásd az arhanghel címszót.

ingurgita – lenyel, megiszik, legurít, legörget, gura – száj, tehát szájon át, ez a gyök körértelmű, rg páros

inhala – belélegez, a leh gyök fordított e>a hangváltott alakja

inhiba – gátol, fékez, a hiba a magyar nyelvben alásüppedést, a minőség süllyedését jelenti

inimaginabil – elképzelhetetlen, az im ősgyök érzelmi vetületet jelez

inimă – szív, in – –ban, -ben, im – érzelem. Bővebben: bent az érzelem fészkében.

injust – igazságtalan, a juss, jog hiánya. Az szt páros a fosztó, vesztő szavakban érzékelteti az igazságtalan döntés miatt előálló jogfosztottságot, jogvesztést. injusteţe – igazságtalanság

inocula – beolt (növ), a magyar nyelvben erre a kertészműveletre a szemzés szót is használják, a szemochi, az ok, lyuk, nyílás, ablakszem, így látható a kapcsolat: oc olt – szemez

insonora – hangszigetel, a son a zon, zön, zson gyökből, innen a francia insonore is (zöng, zsong)

instabil – ingatag, vegyileg bomlékony, tehát osztódó. A magyar nyelvben az szt hangpáros a szétosztással kapcsolatos kifejezésekben kulcsszerepű: asztal (élelem szétosztása), asztag (gabona szétosztása), esztendő (életünk évekre osztása), de oszlop is – mely t>l hangváltás nyomán alakult emígy: oszláb, oszláb, oszlob, oszlop (ebből az oszlop-ból hangátvetve a szolop, ógörögül xülüp, xilop) – távot oszt több szakaszra. Az stszt párost tartalmazó román szavaknál megfigyelhető, hogy zömükben a szétosztással kapcsolatos fogalomkörhöz tartozók. Például az: institut – intézet, ezen belül: institut de cercetare – kutatóintézet, institut politehnic – műszaki egyetem, instruire – kiképzés, instrument – eszköz, hangszer, alapjában mind az ismeret szétosztása, művészet másokkal való megosztása körüliek.

instala – elhelyez, felállít, az alap, talap tal gyökének jelenléte, a stabil is innen ered. Az szt itt is a biztonság, a bizonytalantól való megkülönböztetés értelmét hordozza.

instinct – ösztön. Az ösztön uralhatja a többi szt páros által jelzett fogalmakat. Ösztön szerint választ, ösztönös biztonságérzet. Megosztó is lehet az ösztön. A beilleszkedés (illeszt) egy adott fizikai, személyi környezetbe is lehet ösztönvezérelt.

intact – érintetlen, megmunkálatlan, nem tákolt, nem dolgoztak rajta

integra – beilleszt, beépít, azaz a nagy egész részévé tesz. Összecsomóz, bogra köt. A gr itt is ősnyelvi azonosító.

integumentmagtakaró, magburok, mag, gamó, gum/ó, nt páros

intelect – értelem, ész, felfogóképesség, intelemre, intésre, tanácsra fogékony. Értelmes, összetett szó ért/az/elmés, intelemre fogékony. Tehát az intelektuális szó nem francia, hanem magyar gyökből induló kifejezés. Az nt hangpáros ősnyelvi.

inteligent – értelmes, eszes, intelemre igenlő, azt befogadó

intendent – gondnok. Két hangpáros: nt, nd. Az nd páros a rend, csend, az andalító megnyugvás fogalmi köréhez tartozó kifejezések ősnyelv azonosítója. A szó román változata valamilyen, intelmeket is magába foglaló megbízást jelöl. A gondnok szó okkal hozható összefüggésbe. Az indító ok, az indíték: egy előre kiszámított, hosszú távra szánt, jó szándék szülte gondoskodási terv megvalósítása. A tinde – szándékozik szó is a megvalósítás irányába indulás akaratát takarja. A gondnokság valakinek, valaminek gondozása okából létrehozott folyamatos akarati tettekben megnyilvánuló intézmény.

interacţiune – kölcsönhatás, az ac – ék, a behatás, ez esetben a kölcsönös behatolás eszköze, az nt páros itt benti.

interbelic – a két (világ)háború közti. A belea – balhé, ez esetben kissé nagyobb méretű „balhé”.

intercala – közbeiktat, beszúr, betold, a cal körértelmű, itt is valamit bevinni, beiktatni a körbe értelemben van jelen (calandru – mángorló, calapod – kapta, cipő és kalapkészítő eszköz, calculat – körültekintően számító ember, calibru – öblözési méret, belsőméret)

intercelular – sejtközi, a cel is körértelmű, lásd a celula címszónál

intercepta – elfog, elkap, lecsap rá, elfog levelet, lehallgat telefont

interes – érdek, interesantérdekes, belsőleg megérintő, nt

interior – belső, benti, a ház, a szoba, ország belseje, vagyis belső tér

interliniar – sorközti, sorközi, interlinie – sorköz, sortávolság (tér)

interminabil – végeérhetetlen, nincs már vége a térnek! rm páros

intern – belső, belföldi, alapértelme szerint belső térnek minősülő: -tern, tornác, tárna, ezek is belső terek. Az rn páros ezt jelzi.

interna – elzár, vagyis egy elkülönített belső térben (-terna, tornác, tárna) elhelyez: kórházba, börtönbe, kényszerlakhelyre stb.

intim – bizalmas, bensőséges, benti, lelki, az érzelmi im gyök is jelzi

intimitate – bizalmas, bensőséges viszony (em, im, am)

intimida – megfélemlít, bent a lélekben (em, im, am), ez is érzelmekre ható, külön írva a timida szót, észrevehető, hogy nagyon hasonlít a támadó szavunkra, vagyis támadónak tűnő viselkedéssel megfélemlít, d hang jelenlét (vád)

intolerabil – tűrhetetlen, elviselhetetlen, a szóvégi en a román szó elején levő nemleges in megfelelője. A tolerabil – megtűr, elnéz kifejezésből kiérződik a türelem véghatárának továbbtologatása, ez esetben az erre való hajlam hiánya.

intracelular – sejten belüli (kör)

intracarpatic – Kárpátokon belüli, a Kárpátok hegyvonulat karéj alakjáról kapta nevét még az ősmagyar nyelven. Európa jelentős hegyvonulatainak, nagy folyóinak, tájegységeinek nevei magyar gyökre épülnek. (kör)

introduce – bevezet, bedug, introducere – bevezetés, bedugás

inuman – embertelen, az em, om (itt o>u hangváltás) emberrel kapcsolatos érzelmi gyökök

inunda – kiönt, elönt, eláraszt, víz alá kerül. Az id, ud, üd vizet jelentő ősgyökök. Az und alá merült Búvár Kund.

invada – betör, megrohan, elözönöl, a minősítés: vad támadás

invalida – érvénytelenít, valida – érvényesnek, valóságosnak nyilvánít, igazol, ez esetben ennek ellenkezője

invariabil – változatlan, r>l hangv., invariabilitate – változatlanság

inversfordított, az rs páros a magyar nyelvben a gördülés, fordulás (korsó, orsó, vers) jelenségét is jelöli, inversa – megfordít

irecuperabil – menthetetlen, a guberálás, kuporgatás, a mentés, újrafelhasználás alapértelméből indul. Ez esetben nem begyűjthető további „kuporgatás” céljából.

invitare – meghívás, ismert, hogy sok nyelvben a szóeleji h hangot nem ejtik ki, így a hívni ige ott iv gyökkel jelenhet meg, az h/invi alak tartalmazza ezt a hang együttest, és jól érezhető a hangzásban az egyezés, ez esetben fordított gyökként hívvi, vagy ha az n hangot kiiktatjuk i/n/vi

iobag – jobbágy, iobăgie – jobbágyság

islaz – rét, legelő, láz, irtás. Havasalföldön, a valamikori Kunországban levő Islaz helység még a magyar nyelv kun változatát beszélő, ott élő kunok idején kapta nevét, mely a mai napig fönnmaradt. Az sl – szl páros az oszlás, foszlás, nyeszlettség, szelés jelenségét kifejező szavak kulcshangjai. Az irtással gyérített, kaszálóvá, legelővé alakított, lazított ligetes erdő, láz, islaz, Islaz. Lásd még az izlaz címszót.

ispită – kísértés, az is – isz utalhat a kísértő ravasz észjárására, jelentheti a kísértés okozta iszamodást, csúszást, ispiti – csábít, kísért, úgymond: „lejtőn” iszamodásra, csuszamlásra ösztönöz, viszont az ispăşire – vezeklés, bűnhődést jelent

ispol – hajó vízmerő lapát, a lap, lapol nyomán, a román nem tudja kiejteni az a hangot, helyette o-t mond, nem lapát, hanem lopat/ă, itt fordított gyökként: lop – pol

isterie – hisztéria, észnélküli, esztelen, az szt páros oszt, foszt értelmű

isteţ – eszes, is – ész. Észrevehető a hangkörnyezet befolyásoló ereje. Mindkét szó az észről szól. Az isterie szónál az iste– után az erős, adott esetben romboló r hang következik, így a szó értelme balra tolódik. Az isteţ esetében a játékos ţ – c hang követi, és ez már a játékos huncut értelmét ad az alapszónak.

istorie – történelem. Az szt páros a történelmi korok felosztását, a megosztottságot, és ne feledjük el: hisztériát is jelent! Ama őrületes önző birtoklási vágy, amely a történelem folyamán mindig legyőzte a józanész békére ösztönző érveit, felforgatta, lerombolta az alkotó géniusz megvalósításait, nem érdemel más megnevezést: hisztéria.

iubeţ – szerelmes természetű, szerelmeskedő, aki mindig bújna, összebújna, és bújtatna a magyar buja gyökfordított alakjából ered: iubibuja – iubi – szeret

iubire – szerelem, a buja gyökből, tulajdonképpen a bújni igéből. A szerelmesek kettesben összebújnak, elbújnak mások szeme elől, innen fogalom neve, mely csak magyarul bontható

iubit – szeretett, imádott, iubitor – szerető, kedvelő

iuşcă – menyecske, iu – if (), a femeiuşcă rövidítése

iute – eleven, fürge, az if szó gyökéből, mely a latinba kerülvén juvenis alakban, majd onnan a latin utódnyelvekbe, melyek valamennyien az ősmagyar utódkultúra részei ()

iuţeală – sebesség, iuţi – siettet, sürget, iuţit – sietős, gyors ()

iz – aroma, mellékíz

izlaz – legelő, rét, láz, irtás, lásd fent az islaz címszót, szl páros

izvorforrás, v/ízfor/rás, a v és f hangok rokonhangzók lévén sokszor váltják egymást a magyar kifejezésekben is

izvoraş – kis forrás, v/ízfor/rás

izvorâ – megered, kiárad, származik, forr, fakad

***

îmbarca – behajóz, a bárka szóból, az rk párosról az arca címszónál

îmbarcader – kikötőhíd, rakodópart, îmbarcare – behajózás

îmbărbătabátorít, buzdít, a bărbatférfi szóból indul, és értelemszerűen a bátorság tulajdonságát emeli ki, rb páros

îmtrâni – megöregszik, botra jut (bâtă, bâţ – bot), lásd a trân címszónál, tr páros: hátrány, gyötrő, otromba, fetreng stb.

îmbeuga – termékennyé, bőségessé lesz, lásd a belşug címszónál

îmbieuga – termékennyé, bőségessé lesz, îmbieugare – bőség

îmbogăţi – gazdagít, a bog, csomó, az összezsúfolást is magába foglalja, a gazdagság épp ilyen értelmű

îmbolnăvi, -re – beteggé tesz, megbetegedés (lob, bol) ln páros, lásd a bolnav címszónál

îmbrăca – felöltözik. Ha egy u hanggal megtörjük a mássalhangzók sorát: burăc – burok, ami a testet körülveszi, azaz a ruha, hur/ok, ami körülfog. Az mb páros a felöltözött ember, begombolt állapotát is jelzi. A br páros is értelemmel bír itt.

îmbrăcare – felöltözés, îmbrăcat – felöltözött, beborított, burkolt

îmbrăţişa – ölel, karol, ugyanaz a jelenség – burkol, átfog

îmbrobodeală – beburkolás, îmbrobodi – beburkol, betakar m. fent

îmbumba – begombol, az mb páros mutat a gömb, gomb jelenségre

îmbutelia – palackoz, a butoi – hordó, hangváltás nyomán a butbod gyökből, bödön, doboz, magyar nyelvben ennek több gyökváltozata is él: bod, for­dított gyökként a döb, dob, mely nincs a román nyelvben. Az mb páros – hordó gömbölyű.

împăca – kibékít, kibékül, pace – béke, pacsi volt a valamikori kibékülés tenyérbecsapással megpecsételt „szerződési aláírása”. Az mp páros a fennálló nézetkülönbségek élének tompítását is jelzi, împăcare – kibékítés, kibékülés (pacsi)

împăciui – kibékít, kibékül, împăciuitor – békítő, békülő (pacsi)

împăciuitorism – megalkuvás, împăciuitorist – megalkuvó (pacsi)

împărechea – párosít, pároztat, împărechere – párosodás, párzás

îmrtăşi – megoszt, részt vesz, a partvonalak hasonlata, rt páros

îmrtăşire – részesülés valamiből (part)

îmrteală – szétosztás, îmrtit – szétosztott (part)

împerechea – párosít, pároztat, împerechere – párosítás, párzás

împrăştia – szétszór, szétkerget, a pr, porlódik, şt – st, mint a füst

împrăştiere – szétszórás, szétkergetés (por, füst)

împroşca – lefröcsköl, lefröccsent, magyarul az şc – csk alakban

împurpura – kipirul, bíborvörössé válik, a pir gyökből, i>u hangváltással, de az rp is ősnyelv azonosító páros

împuşcă – lelő, a puska magyar szó: a lövés hangja: pú- és a kicsinyítő c/ska, az első puskák a hangjukkal is riadalmat keltettek. Az sk párosról fennebb. împuşcarepuskalövés

împuternici – felhatalmaz, megerősít, rn párosról fennebb

împuţina – csökkent, kisebbít, a pi magyar gyökből: pipe, pipi, pipiske, pillanat, pi­rinyó, pi­nty, pi­sze, c bővítménnyel: pici, picur, picike, piciny, picinyke, pi­curi, picurka, u hanggal: puca, punci. A p jelenség a magyar nyelvben: az egyre csökkenő kicsinység megjelenítése: pötty, csepp, apró, por, parány, egészen az alig látható pontig.

înalbăştri – megkékül (alv) lb páros

înalt – magas, a nal ugyanaz, mint a nől, vagyis magasra nőlt, nyúlt. Az lt páros a valamivé vált értelmét adja

înamora – beleszeret, szerelembe esik, érzelmi am ősgyök (mámor)

înaripa – szárnyal, a felmagasodás h/ar, h/ár gyökének jelenléte. E gyökkel indul minden kiálló, kiemelkedő, felmagasodó képződményt jelölő szó: h/ar, garmada, ár, szár, származik, ágazik, az ág is felmagasodik înaripare – szárnyalás

înarma – felfegyverez. Az ár gyök találó a hegyes, szúró, ártalmas harci eszközök jelölésére. A fegyver összetett szó: fegyelmez, ver keserű, maró lelki hatás, az erő, erőszak er, ar gyökszava. Az rm párosról az arma címszónál.

înavuţi – gazdagít, gazdagodik, a van, vagyon szó va gyökének fordított alakja, înavuţie – meggazdagodás

înăcreală – savanyító, savanyúság, ac, ec ecet, înăcri – (meg)savanyít

înălbăstri – kékít, kékül, a halvány alv gyökéből, lb páros

înălbi – fehérlik, fehérít, înălbire – fehérlés, fehérítés (alv)

îlticel – magaska, magasocska, magas becézve (nől), lt páros

îlta – felemel, felnő, a năl – nől régiesen, vagyis nő, magasodik

îltat – felemelt, felnőtt, îltător – felemelő ()

încadra – bekeretez, bekerít, beilleszt, állományba sorol, körértelmű. A dr páros a nadrág szóban szintén a „bekeretezés”, körülölelés értelmét hordozza.

încapsula – kupakol, kupakkal lezár, capfej körértelmű gyök

încarcera – bezár, bebörtönöz, körülzárt állapotba juttat, a car, körértelmű gyök. A román szó kiejtése kárcser, magyarítva ez karcer, azonban sem az rc, sem az rcs nem ad olyan értelmet, mint az rk. Ha különvesszük a román szóból az rc párost, akkor rk-nak hangzik. A tulajdonképpeni magyar megfelelője: zárka, mely adja a körülzártság értelmét ugyanúgy, mint a bárka, burkol stb. Annyi még, hogy az rcs a görcs szóban is a szorítás értelmét hordozza.

încartirui – beszállásol egy körbe bekerít, székelyül: békertöl, rt pár.

încasa – pénzt beszed, a cas, casa, a lakás szó változata, mely a lak, lék, lik, luk gyökváltozatokból, körértelmű gyökből indul

încazarma – laktanyába beszállásol, s>z hangváltás a cas gyökről caz-ra, de a lakás casa – cazház, cazarma – laktanya alapértelem nem változik, mindkét esetben emberi lakhelyről van szó. Az rm párosról az arma címszónál.

încăiera – összeverekedik, ez is körértelmű, mivel a verekedés fordítottja a keveredés, azaz kavarodás, körértelmű mozgás

încălăra – meglovagol, cal – ló, kalandra kelés, kalandozás

încăleca – lóra ül, lóra pattan

înrca – megrak, a rak gyök fordítva căr, car. Az rc – rk páros a markol szóban hasonló értelmű. înrcătură – rakomány

încătărăma – összecsatol, csat, kat, csattan, kattan

încătuşa – megbilincsel, ismerős a mondás: kattan a bilincs

înlceală – összekuszálás, összekulcsolás, lcs páros

înrliga – meghajlít, begörbít, összeteker, összegörnyed, az rl páros a korlát és sarló alkotója, horgas, kampós, kunkori (kör)

înrlioa – bodorít, göndörít (kör), nţ – nc páros, a játékos c hang az nc kapcsolatban is megőrzi esetenként e tulajdonságát: kence, különc, lánc, tánc stb.

începător – kezdő, cseppekkel kezdődik az eső, cseppekből lesz a tenger, a csepp, mint kezdet, indulás jelképe van az a începe – kezdeni igében, începătură – kezdés, kezdet (csepp)

încerca, încercare – megkísérel, kísérlet, körértelmű, mondhatnánk: körlet, mivel a kísérlet a minden oldalról való próbatétel művelet együttese, körértelmű, rc rk páros

încercuit – karikás /szem, încercuire – bekerítés

închipuie – elképzel, închipuire – elképzelés, chipkép

închirci – összegörnyed, görcsbe rándul, rcs páros (kör)

închiria – kibérel, bérbe vesz, kikér, lásd még a chir címszónál

încolăci összeteker, mondják még Székelyországban, ha valaki leül, és egyik lábát a másikra rakja, azaz keresztbe teszi, hogy felkalácsolta a lábát, ez a keresztbe font kalács látványképe alapján. „A kőkor szava: kép.” V. Cs.

înconjurkerülő, mind a con (contur – körvonal), mind a jur körértelmű, înconjura – megkerül, körülvesz (kör)

încopcia – összekapcsol, pcs páros, încopciere – összekapcsolás

încornora – felszarvaz, a szarv görbe, görbeség körértelem rn páros

încorona – megkoronáz, încoronarekoronázás (kör)

încorpora – bekebelez, beilleszt, behív, hadra fog (kör) rp páros

încorseta – befűz, fűzőbe szorít, korlátoz. Az rs – rsz páros belső tartalommal bíró valami megjelenítése: ország, erszény.

încotoşmăna – beburkol, betakar, fordított tok, tak, mondhatnánk: betokol, tokba tesz, betakar, beburkol (kör)

încotro – hová? merre? A kérdés a lehetőségek latolgatásakor, kiút keresésekor hangzik el. Mely kiútra van esély?

încovoia – meghajlít, begörbít, összegömbölyödik (kör)

încovriga – összeteker, karikába hajlít (kör)

încrâncena – elborzad, begörcsöl, crâ, câr, hangátvetés, cr – kr páros, mely durva dolgokat is megjelenít: makranc, pokróc, és nc – ncs páros gáncs, dancs, roncs

încrucişa – keresztező, keresztbe tesz, cru, cur, hangátvetéssel, körkereszt, cr – kr, szikra, szakra, kereszt – crux (körker)

încuia – kulcsol, bezár, a kulcs ku gyök jelenléte, körértelmű gyök, összekulcsol, összezár, ami bezárt, a körülölelt belső tér, a kör zárt téridom, a cui románul szöget, ez esetben a szög eltolható reteszt jelent, a bereteszelt ajtó a körülzártságot

încuiba – befurakodik, befészkeli magát, cuibfészek, ahol el lehet bujni, cui – iucjuk – lyuk (kör)

încujba – görbül, görnyed, încujbare – görbület, görnyedés (kör)

încunjurkerülő, lásd înconjur, încunjura – megkerül, körülvesz

încuraja – bátorít,
curaj – bátorság, a teljes körűség értelme. Az ember ismertetőjegyeinek, jellemzőinek egyike, az egészséges, értelmes életfelfogás természetes velejárója a bátorság – szeretteit, eszméit védeni, vállalni. (kör)

încurcat – kuszált, kurkált, hurkolt, ez ö>u hangmódosult kör gyökből in­duló, körértelmű magyar szó, rcrk párossal

încurcătură – összekuszáltság, kavarodás. A Czu-Fo sz. szerint is a kavar körértelmű. A kuszáltság – görbe szálak kavarodása.

îndatora – kötelez, lekötelez, adósságba keveredik

îndeaproape – alaposan, tüzetesen, az alapos, aprólékos vizsgálatnál szükséges a közeliség, az ap gyök a kapcsolat szóban a teljes közelséget, az összekapcsolódást jelzi, pr páros

îndemânare – ügyesség, jártasság, kézügyesség, mână – kéz, mancs, man gyökből, îndemânatic – ügyes, alkalmas (man)

înderta – eltávolít, eltávolodik, a folyómeder partjainak hasonlata, az rt páros a tart, távol tart szavakban

îndrăgi – megszeret, lásd dragoste (dörgölőzni). A dr páros ö hanggal megtörésén, s így eredeti értelmének visszanyerésén kívül, ősnyelv azonosító párosként is értelmezhető. Ugyanis körülövező, ölelő értelme is ismert a nadrág, vagy a román cadru – keret, valamint a fent említett dragoste szóban. Ha van, ami teljesen körülzsongja, körülövezi az embert testileg-lelkileg, az a szerelem (dragoste). A szerelmes em/nő – ber/férfi körülöleli, körülövezi, körülzsongja egymást képletesen és a valóságban is.

îndrăgire – megszeretés, îndrăgit – szeretett személy (dörgi)

îndrăgosti – beleszeret, az szt páros a választást, illesztést, a két fél illeszkedését jelenti, îndrăgostire – szerelembe esés (dörgi)

îndura – elszenved, megkönyörül, dur – kemény, nyers, doare – fáj. Alapértelme: durvaság, keménység, nyersesség által okozott fájdalom tűrésével, annak feledésével viseltetik valaki iránt, de kiérezhető valamennyire az a adora – bálványozni, imádni és a dor vágy kifejezések háttéri értelme is.

înptui – megvalósít, a fa (va) gyök jelenléte, f, v rokonhangzás

înfăşa bepólyáz, begöngyöl, becsavar, azaz befacsar

înfeuda – leigáz, meghódoltatja a főd, vagyis a föld népét

înfia örökbe fogad, fiúsít, înfiat örökbe fogadott, fiúsított

înfloravirághímet varr, lásd a floare címszónál a flo hang együttes, a latin effloresco, florulent, virent, virens – virágzó, virágos

înfoca tűzbe jön, lásd az f hangnál a foc címszó magyarázatát

înfocare lelkesedés, tűz, szenvedély, înfocat tüzes, izzó, forró

înfunda bedugaszol, megfenekel (hordót), elfojt, nd páros

îngădui* – megenged, az ng párosban a g kemény kötését az n enyhíti, és így enged, îngăduit* – megengedett

îngălbeni – megsárgít, kifakít, elsápad, lb páros, alapértelem szerint elhalványul. A sárga is, akár a fehér szín a halvány alv gyökéből indul.

îngălbini – megsárgít, kifakít, elsápad

înndură – elgondolkoztat, elgondolkozik, nd páros

înrdit – bekerített, rd páros

îngrădi – bekerít, körértelmű. A gr páros máshol is jelent köralakot: bogrács, bögre stb.

îngrămădi – felhalmoz, a garmada, csomó, bog, rakás. (bogra rakás)

îngurgit – befal, lenyel, vagyis a szájába vesz, mondjuk: legurít, legörget valamit – rg páros. Körértelmű gyökből induló, gură – száj, mely kör alakú: kerek száj.

îngurluie – szerelmeskedik, enyeleg. A gerle és a turbékolás: a gerle románul turturea, tehát a gyök csak a magyar gerléből, ger, e>u hangváltott alakja lehet a turbékoló hang utánzásával, melynek ismétlődő tur-tur gyökéből a turbékoló turturea. Az rl kötött mássalhangzó páros egyébként is ősnyelv azonosító, de az rt és rb páros is.

înhăma – igába fog, vagyis felhámozza a lovat, a szó eredetét lásd a ham címszónál

înhăpa – bekap, behabzsol

înjuga – járomba, igába fog, jug – iga, gúzs , a gúzs fordítottja a jug, kiejtve – zsug

înjura – szitkozódik, káromkodik, átkoz, gyaláz, ez az esküvés szöges ellentéte (a jura – esküdni), hiszen azt káromolja, akire esküt tett, a káromlás esküszegés

înui – megláncol, láncra ver, az nc páros meghatározó azonosító

înlătura – eltávolít, elhárít, mondhatnánk: szélre kényszerít. A lăt, lat, széles jelentésű, vagyis térben kiterjedő: a tál (széles edény), tél, (a tőle távolodási óhajból), a tér r>l, é>a hang módosulatai és gyökfordítása nyomán létrejött szó. A latin is e gyökből kapta megnevezését, mert széles, lapos kiterjedésű területen élő nép volt. Latium – nevének gyöke is magyar eredetű, înlăturare – eltávolítás, elhárítás

înlocui – helyettesít, ez a szó a lak, luk gyök származéka, mely a helyet jelöli, ahol valakinek, valaminek megszokott tartózkodási helye van: lakhely, mely változtatható, de azt a helyet más is betöltheti, tehát helyettesíthető is, (lok, la, lék)

înlocuitor – helyettesítő, kicserélő, leváltó (lok, la, lék)

înmagazina – tárol, raktároz, ez a kifejezés a magtár szó alapértelméből jön. Az ember első tárolnivalói magvak voltak. A mag népe, az ősmagyar nyelvet beszélők, saját maguk számára magvakat tároltak magtáraikba. A latin nyelvbe és a belőle kialakult nyelvekbe is innen öröklődött.

înmatricula – anyakönyvez, az anya, anyag, mater, materie kapcsolatot lásd a materie címszónál

înmănunchea – vébe köt, a kéz, mancs, markolat nyomán nyert kifejezés (man). Az nch – nk páros a munka szóban is a kézzel végzett tevékenységet (munatáka) jelenti. E tevékenység eredménye a kévekötés.

înmănusat – kesztyűs (man)

înrmuri – kővé mered, a hasonlat a márvány szóból, annak szoborfaragás alapanyagként felhasználtságából jön. Megkövült, kővé dermedt, olyanná vált, mint a marás, faragás műveletével a márványból készült szobor. Azért is márvány a neve a kőnek, mivel könnyen és szépen marható, szép marványok (faragott szobrok, más faragványok, termékek) készülnek belőle. A latin, majd onnan a román nyelv a rovás nyomán keletkező lármát örökíti bele a kifejezésbe. Így ide az rm páros jutott át ősnyelv azonosítóként. Az -ány, -ény képzők a magyar nyelvben a befejezett, elkészült munka, késztermék, élvezhető jelenség jelölői: fogalmazvány, költemény, szivárvány, sütemény stb., înrmurire – kővé meredés, dermedés (mar)

înmâna – (ki)kézbesít, înmânare – kézbesítés, înmânat – kézbesített

înmuguri – kirügyezik, kihajt, kicsirázik, itt a gumó fordított mug (mag) gyökéből indul az alapszó: mugur

înmuia, înmoina – megnedvesít, beáztat, meglágyul, megenyhül, a mo, mu, ma gyökök a málás, omló, románul: moală – lágy, mal – mál, part, muiere – asszony, mind a puhaságra utalnak. Hozzáteendő, hogy a szláv nyelvek egyik része a szappan szennylágyító, szennymállasztó hatása alapján, a mál gyökből származó ősnyelvi nevet használja (cseh, lengyel, orosz, ukrán, litván stb.: mydlo, muilas, myla).

înmui – (meg)szoroz, gyarapodik, sokasodik, szaporodik, a mult szó eredetével kapcsolatosan lásd a mult címszónál, lt páros, mely a valamivé válás jelölője is: sokká vált

înnămoli – belesüpped, beleragad, eliszaposodik, nămol – iszap, a lágyságot jelentő mol gyök jelenléte, înnămolit – iszapos

înscut – vele született (), sc – szk, a szül, kituszkol szóban is

înocula – beolt (növény), magyarul szemzés is, lásd inocula címszót

înrădăcina – meggyökeresedik, meggyökerezik, gyökeret ereszt, răd – ered szóból

înrobi – rabságba dönt, a rabol, rabló szó, mint annyi gyökösszetett szavunk a ragad és bolond gyökökből összetétele lehet, így alakult ki a rab szó, melyet aztán az ilyen ferde úton járók elfogása, befogása után állapotuk megjelölésére is használtak, akár a rács, mely az egymásra rácsatolt lécekből, gerendákból készült kerítés neve lett. Ide értendő a kiragadás, darabolás, valakit kiragadni természetes környezetéből, darabokra tépni életét, annak bizonyos szakaszát társai közül kiragadva élni le, a b hang a balsorsos, balosság értelmét sugallja, innen a robotol, vagyis rabként dolgozik A rabság fogalma kiterjedt a leigázott, fegyveres felügyelet alatt tartott csoportok, népek állapotának megjelölésére is. Ilyen rabsági állapot Magyarország állapota Mohácstól napjainkig. Örökös láncon élünk, csak a lánc másik végén cserélődtek a fogva tartók: tatár, török, német, orosz, és orrkarikáikban a pénz pórázával mindannyiukat vezető nemzetközi liberális bankmaffia. înrobire – rabságba döntés

înrobitor – rabságba döntő, leigázó (aki a lánc túlsó végét fogja)

înrola – besoroz, körértelmű, egy körülhatárolt szervezetbe való besorolást jelent, înrolare – besorozás, înrolat – besorozott

înroşi – vörösre fest, megpirosít, a piros a tűz színe, a tűz pörzsöl, a perzsák a tűz népe voltak, a piramis a láng ék (ék, fok, innen a foc) alakját mutatja. Az ősmagyarból gyökerező utódkultúrák (elnézést az idegen szóért), vagyis műveltségét átvevő népek egy része, többek közt a latinok, de más nyelvek is a leharapott szóvég jelenség szerint a piros, vörös szavak második szótagjából alkották meg maguknak a szín nevét: rosso, roşu, rouge, de a német rot, az angol red stb.

însăcuit – zsákolt, zsákba rakott, a szák szavunkból

însămânţa – (magot) vet, megtermékenyít, szemez (olt), magvakat, szemeket vet, ültet, însămânţare – (mag)vetés, szemzés, megtermékenyítés, (oltás), magvak, szemek vetése, ültetése

înscrie – beír, a gyökből, író az, aki ró, înscriere – beírás

însemn – jelvény, vagyis szemmel látható megjelölés, bélyeg

însemna – megjelöl, megbélyegez szemmel érzékelhetően

însuri – megszürkül, megőszül

înşela – csal, megcsal, înşelare – csalás, (meg)csalás, csalódás

înşelător – csaló, csalóka, înşelătorie – csalás, hitegetés

înşfăca – elkap, megragad, azaz megfog

înşira – sorba rak, felsorakoztat, înşirare – sorba állítás, sorba rakás

înşurubare – becsavarozás

întări – megerősít, întărire – megerősítés, întăritură – erődítmény

întâlni – találkozik, ha az în- előtagot – mely tulajdonképpen -ba, -be ragnak felel meg – mellőzzük, akkor a tal gyök még feltűnőbben megmutatkozik, întâlnire – találkozás

întâmpina – fogad, elébe megy, elébe toppan. Az mp páros jelenléte kapcsán mondhatjuk: tompán toppant elébe, meglehet ez volt az ősi alakja: tompant.

întemeia – megalapoz, régiesen: alaptömést készít

întocmi – összeállít, megalkot, ez a toc kot a régies tek, ták, ték a tevékenység, tékonyság, játék, régiesen tákolás, alkotó munka. A cmkm páros okmány, szokmány, tokmány szavakban. întocmitor – összeállító, megalkotó

întors – visszatért, visszafordult, torzult, ferde, görbe, rs páros (kör)

întortochea – kiforgat, vagy kanyarog, tekergőzik (kör)

întortocheat – kanyargós, tekervényes, nyakatekert (kör)

întrajutor – kölcsönös segítség, benne az ajándék aj gyöke, bár a román nyelvben a j betűt zs-nek olvassák, nem változtat a jelentésen, mivel olasz megfelelője – aiuto – szintén aj gyök

într-alesválogatva, választva

întraripat – szárnyal, lásd înaripat

întreg – teljes, egész, teljes egészében, întregikiegészít, kiegészül

întreţese – átsző, vehetjük a takács tákolását, azaz szőttesét, mely itt fordított gyökként jelenik meg: ţes – sző/t, s hogy ez így van azt Varga Csaba bizonyította be az Ógörög: régies csángó nyelv című könyve 216. oldalán a latin textor, textum szavak elemzésekor, întreţesut – átszőtt

întruchip – megtestesít, azaz képvisel, întruchiparemegtestesülés,

înţelegător – megértő, belátó, engedelmes, és mint ilyen elégedett is

înţepamegszúr, megcsíp, înţepareszúrás, csípés

înţepenimegmerevedik, rögzít, a földbeszúrt vekhez, záphoz, zábéhoz hasonlóan

înţoţona – felcicomáz, cucás, cicoma, cicomáz, cicomás

învălătuci – összegöngyöl, felhengerít, a vălă – bála szóból jön, mely göngyöleg, de körértelmet is rejt, bolovan – nagy kőgörgetegként gördül, e gyökből a bolsoj – nagy, oroszul

învălui – beburkol, begöngyöl, betakar

înrteală – forgás, az rt páros az árt, irt, tört, felkavart, állapot kulcshangjai, înrteji – forgat, kavarog, örvénylik (kör)

înrti – forog, înrtire – forgás, înrtit – megforgatott (kör)

înrtoşa – megkeményít, megszilárdít, megerősít, vagyis felvértez

învechi – elévül, elavul, a fordított év gyök, mely az elavulást jelzi

înveli – beburkol, begöngyöl, betakar

învia – feltámad, életre kel, a vi ősgyök, jelentése él, a latin.vita – élet, de a vita magyarul élénk szóváltás, ám jelen van a vidám, virul, virág stb. kifejezésekben, ahol az élénkséget, életerőt fejezi ki. Egyértelmű, hogy ősmagyarból eredő latin szó, tehát a szókezdő vi gyök eredete nem vitatható (vi)

înviforat – viharos, fergeteges, viharzó, vad

învingător – győztes, diadalmas, a viadal vi gyöke, ng páros

învinovăţi – vádol, okol, hibáztat, a jelen levő vi gyök itt a vitát, az élénk szóváltást jelzi (vi)

înviora – feléleszt, felelevenít, felélénkít, (vi)

înviorător – felélénkítő, serkentő, éltető, lelkesítő (vi)

învioşa – feléleszt, felelevenít, felélénkít (vi)

învioşare – felélesztés, felelevenítés, felélénkítés (vi)

învioşat – felélesztett, felelevenített, felélénkített (vi)

învolbura – felkavar (kör)

învolburare – örvénylés, felkavarodás (kör)

învolburat – örvénylő, kavargó (kör)

înzăbăla – felkantároz, felzabláz, megzabláz, akár a zab, akár az ab gyököt nézzük, mindkettő magyar gyök