J

A j betűt a román nyelvben zs hangnak olvassák
A z hang a zavaró jelenségek kifejezője, ám a zs majdnem egyértelműen utálatot ki­váltó, nyugta­lan­sá­got okozó szavak meghatározó kicsengésű alap­hangja. Bár itt is van kivétel. Hozzátenném: a román nyelvben majdnem fele-fele arány, ami abból adódik, hogy a magyar gyökben j-nek olvasott betűt románul zs-nek kell olvasni.
A jogi szakkifejezéseknél kisüt a j hang magyar kiejtésének óriási átütő szerepe, mivel a gyökből indul, és letagadhatatlan azoknak az eredeti kifejezéseknek (jó, jog, juss, jorgalom, valamint a d hang) az értelmezés árnyalatai szerinti fontosságuk.

jacaş* – zsákos, a tolvajt nevezték el így, mivel lopni zsákkal mentek, ezért nevezték a lopott, rabolt holmit zsákmánynak. Lásd a jecmăneală címszónál

jacă* – zsák, zacskó DEX

jaf – rablás, a zsák szóból induló kifejezéshez ösztönszerűen jött a nyers erőt jelző f hang, a forte kulcshangja

jalonjelzőkaró, a j hang zs-nek olvasásától függetlenül ez a gyök a magyar jel szóból ered

jalonakijelöl, kitűz, jalonarekijelölés, kitűzés

jar – zsarátnok, parázs ez utóbbi fordított gyök, ehhez hasonló sok van a magyar nyelvben, mely rugalmasságban fölülmúlja az összes többi nyelvet, jarişte – parázs, zsarátnok

jăcaş* – zsákos tolvaj

cmăneală* – rablás, fosztogatás, zsákmányolás, a zsák gyökkel induló magyar szó teljes átvétele, torzítva, km páros. A mány a már a zsákba, „nyugalmi” állapotba jutott rablott holmi, a bevégzett munka jelölője (dolmány, okmány, iromány). A DEX itt nem jelzi a magyar eredetet.

jăratec zsarátnok

jăratic zsarátnok

jărăgaizsarátnok

jări – zsarátnok megpiszkálása felélénkítés végett

jărui – zsarátnok megpiszkálása

jeb* – zseb DEX

jecmăneală* – rablás, fosztogatás, zsákmányolás DEX

jecmănitor* – rabló, fosztogató, zsákmányoló

jecui – zsákolni, rabolni, zsákmányolni

jecuire – zsákolás, rablás, zsákmányolás

jefui – rabolni, zsákmányolni

jefuire – rablás, zsákmányolás

jefuitor – rabló, zsákmányoló

jeller* – zsellér DEX

jeratec zsarátnok, parázs

jeratic zsarátnok, parázs

jeregaizsarátnok

jerui – zsarátnok megpiszkálása

jigăreală zsigora, zsugorító kutyabetegség

jigări töpörödik, zsugorodik

jigărit zsugorodott, a DEX ennél a szikár szót adja, mely a száraz, aszal fogalomkörbe tartozó

JilavaZsilava, Románia hírhedt vizes börtöne a vizes helyről kapta nevét. Valaha a XIII. század, a tatárjárás előtt ott élő, az ősmagyar nyelv egy változatát beszélő kunok hátra maradt nyelvi öröksége annak a helynek megnevezése, ahová Jilava épült. Ez, és még más fennmaradt megnevezések annak bizonyítékai, hogy a tatárjárás utáni tömeges román betelepülés előtt ott magyar nyelvű nép élt, akiket a tatárok pusztítottak ki, de az életben maradottaktól a betelepülő románok átvették a helyeknek, azok tulajdonságainak, jellemzőinek megnevezéseit, és mai napig, mindennap folyamatosan használják nyelvükben. Ezt igazolnák a:

jilav nedves, nyirkos,

jilăveală nedvesség, nyirkosság,

jilăvirenedvesedés

jilăvi nedvesedik

jilăvitnedvesített szavak is, melyek a magyar zsi ősgyökre épülnek, mint a …

jilip – zsilip, faúsztató, vagyis fák, rönkök úsztatása végett zsilippel szabályozott vízmagasság, a hegyi patak zúgó, zsibongó hangjának utánzásából ered a magyar zsil gyök, mely kötődik a vízhez, a Déli-Kárpátok beli Zsíl folyó is ilyen okon neveztetik ezen a néven.

jimblă* – zsemle DEX, az mb páros gömbölyűre utal

jindui – zsendül, ez esetben rendkívül erős belső indulati vágy valaminek az elérésére. Mivel a zsendül, zendül a magyar nyelvben az érzelmek mindent bezsongó dallamos indulásával kapcsolatos, a kifejezésnek itt is ez az alapértelme érvényesül. Például: Tavasszal a dolgok megszabott rendje szerint indul, zsendül az élet a növényvilágban. Mintha egy dal zendülne föl. Az nd hangpáros a rend, indulás kifejezője is.

jinduială – erős belső kívánság, a zsendül, indul ugyanaz az értelmi kör

jinduire – erős belső vágyakozás zsendülése, indulása

jinduit – rendkívülien vágyott, erős belső indulattal kívánt

jinduitor – vágyakozó, kívánó, erős belső érzelmet beindító, megzsendítő

jip* – zsúp DEX

jitar csősz, mezőőr, hogy mennyi köze van e szónak a tekintélyt parancsoló, távoli vidékek fölött őrködő, és népdalban is megörökített Csitári hegyekhez, ma még nem tudom, hacsak nem a csendre, rendre intés fogalomkörébe tartozó csitító csitt szó gyökére épült.

jităricsőszködni

jităriecsőszködés

joc, joacă – játék, ez összetett szó, a gyökből indul, a második szava ték, mely munka, tevékenység kifejezője (tek, ták). A román megfelelője is a jo kezdettel indul, és az ac – t/ák (ték) is jelen van.

juca játszani

jucabil játszható

jucat játszani, játszott

jucărea – játéktárgy

jucărie – játéktárgy

jucărioară – játékocska, kis játéktárgy

jucător – játékos (személy)

jucăuş – játékos kedvű

judeca – ítél, megítél, elítél, a mérlegeléshez, igazságtételhez, ítélkezéshez kötődő jog, juss szavak gyökéből indul, a d hang jelenléte azért törvényszerű (jud), mivel a jogi eljárásban mind a vád, mind a védelem szerepet kap. A magyar kötődésű kifejezésekben egyetlen hang sem véletlenül van azon a helyen, ahol a világos értelmezhetőség végett lennie kell.

judecare – megítélés (jo, ju)

judecată – ítélet, megítélés (jo, ju)

judecător – ítész, bíró (jo, ju)

judecătoresc – bírói, bírósági (jo, ju)

judecătorie – bíróság (jo, ju)

judiciar – bírói, jogi (jo, ju)

judicios – megfontolt

judiciozitate – megfontoltság

jug – iga, gúzs, zsug, igában, gúzsban, az iga nem feltétlen rossz. Csak a liberálisok utálják, mert a jog terheket is ró, de amelyek lehetnek igazságosan megosztottak. A jog gyökből lett a román jug. (jo, ju)

julifelhorzsol, hasonlóan indul, mint a piros szín esetében, a második szótagból: rosso, rouge, roşu

julitfelhorzsolt, felhorzsolódott

jumuli*megkopaszt, megtép (libát, kacsát), a DEX szerint a magyar gyomlálni igéből

jună – fiatal, ifnő, lány

junc bikabor, tinó, az nc nk páros itt átvitt értelemben nem egészen kifejlődött, azaz fejlődésben még nem kiteljesedett kis tönk, tonka kis állatra utal, melynek még érnie kellene.

juncan – tulok, fiatal ökör, ez már több mint bor

juncan– üsző, bor

juncă – üsző, bor

june – if, fiatalember, latinul juvenis

juneţe – ifság, juventus

junior – ifsági vagy egyforma nevű apa-fiú esetében ifjabb

jur – környék

jura megesküszik, a jur alapjában véve a gyökből, a jogszolgáltatás méltányossági fogalomköréhez tartozó irgalom, jorgalom kifejezésből indul. Az r hang az eskütételt követő, az abban megfogalmazott ígéret szerinti eljárásnak az eskütevőre szigorúan kötelező erejét érzékelteti. A jó, juss-ból indul a törvényes eljárások helyének neve, a justiţie – törvényszék szó, ahol jogi esetek tárgyalását (juridic) folytatják le, mely eljárás folyamán eskütételre (jurământ) is sor kerül. (jo, ju)

jurat esküdt (jo, ju)

jurământ eskü, esküvés (jo, ju), nt páros

juridic – jogi, igazságügyi folyamat, eljárás, jorgalom, irgalom, jor, jur (jo, ju)

juridiceşte – jogilag

jurisconsult – jogtanácsos

jurist – jogász

juriu – bíráló bizottság, eljárási

justjuss, ami jogos, igazságos, régiesen: jogasságos (jo, ju) Az stszt páros jelenléte az igazság oszthatatlanságát sugallná.

justiţie – jogszolgáltatás, igazságügy, jog, juss, a szó útvonala: magyar>latin>román. Ez a neve a törvényszéknek is románul

justeţe – helyesség, igazságosság, az elvben minden embernek kijáró juss

justifica – igazol (jo, ju)

justificabil – igazolható (jo, ju)

justificare – igazolás (jo, ju)

justificat – igazolt (jo, ju)

justificaţie – igazolás, indokolás (jo, ju)

justificativ – igazoló (jo, ju)

justiţiabil – peres fél (jo, ju)

justiţiar – igazságtevő (jo, ju)

justiţie – igazságügy (jo, ju)

juvenil ifi, ifkori (jo, ju)

juvenilitate ifsági (jo, ju)