L

Az l hang a legkönnyebben ki­ejthető mássalhangzó. A magyar nyelvben az élettel, annak feltételeivel, majd megszűnésével kapcsolatos kifejezések elsődleges kulcshangja: szül, t, él, lég, (víz), élés (élelem) – öl, gyil, hal.
A vele kezdődő szavakban: lágy, lenge, légies, lazít, lassú, lanyha érzetét sugallják. Szóközti hangként is közvetít érzelmi töltetet: kellem, kellemes, szerelem stb. A legkönnyebb skálázó hang.

labă* – láb, mancs

lacăt* – lakat, DEX, ezzel zárják a lakot. A lakatot lakatos készítette, aki szintén saját gyártású lakattal lakatolt lakásban lakott.

lac – , ami a lak, luk gyökhöz áll közel, hisz úgymond egy lukba összefolyt víztömeg, latyak, vagy láp. Erre magyarázat a…

lacunar – hézagos, üreges, a lak gyökből, mely belső teret, lakást jelent (lak, luk), a …

lacună – hiányosság, üreg (lak, luk…), a …

lacom – mohó, falánk, kapzsi, a tobzódó lakomázás alapgondolatából induló kifejezés,

lagăr – gyűjtőtábor, a lak gyökből ered (k>g), ugyanúgy, mint a

lagăr – csapágy, üreges rész, melyben a tengely elforog, úgyszólván a tengelyvég lakása, melyet még lăcaş megnevezéssel is illetnek, ehhez alapértelem szerint hasonló a

lagună – lagúna, mely a tengernek a turzások homokpadok, korallzátonyok által körülzárt csendes part menti öble, és így kellemes védett otthon képét nyújtja (lak), ám a lac is talál, így ez is a lak, luk gyökhöz kötődő.

lactat tejtermék, a fordított al, a halvány, alv utal a fehér színre

(Calea) Lactee – Tejút

lafuri fecsegés, locsogás, lafogás, lefetyelés

lamă – penge, lemez, lap, a lemez szóban az em gyök a simán simuló, vékony, lapos terjedelemre utal

lamelarlemezes

lamelălemez

lamina – hengerel, lemezel, laminare hengerlés, lemezelés

laminate hengerelt, lemezelt, laminor hengermű, lemezhengermű

lampadar – lámpatartó oszlop, mp páros

lampagiu – lámpagyújtogató, régen az utcai gázlámpák felügyelője

lampant – lámpaolaj

lampist – lámpakarbantartó, kiadó a bányákban

lampisterie – lámparaktár

lampă – lámpa, az elnevezés valaha a tással volt kapcsolatos, és van nekünk a lám, hadd lám, tehát ssam kifejezésünk, mely tartalmazza a ősgyököt, a tni ige gyökszavát. A p hang itt is a ponthelyzetet jelzi, pont, ahol a lámpa áll, lám pont onnan jön a fény. A támpont is hasonló szóösszetétel. Ez itt fénypont, vagyis lámpont.

lan – bevetett mezei terület, pl. búzaföld, széles, lapos, megművelésre alkalmas alant fekvő lankás terület

lansa – elindít, mozgásba hoz, belendít, lendületbe hoz

lanternă – mpaféle, nt, rn párosok

lalánc, a vonal fordított lan gyökéből indul, a c hang vagy csengést utánzó, vagy játékos becézés díszítőhangja

laugnyaklánc, örv, nţ – nc páros

lapte – tej, a szó előtagja az al, alv, halvány utal a fehér színre, de a re is – lapte/j. A tej, kifejtett fejér . Tehát a gyökből is eredeztethető, ez megfigyelhető a többi latin nyelvnél is. A lapos edényből lefetyelhető lé, leves, de a la szógyök a latyakban is jelen van. A tej szónak a világossal, a fehér színnel, (régen fejér, a kifejtett tej) való kapcsolata a halvány mellett a világosodó hajnal szóból is kiérezhető (Napocska, napocska, hajnalodik, kejj fel, haj, hej, a kifejtett tejen csillog a tejfel!).

larmă* – lárma DEX, rm páros

latszéles, mint a tál, fordítva lát, de a la a lapos gyökszava is, és ebbe a kiterjedt, széles fogalma is beleértendő

latin – latin, a latinok is a széles, lapos mezők lakói voltak, onnan kapták nevüket magyar gyökből, nyelvük vitathatatlanul az ősmagyarból alakult ki: tér, tár, tál, rét.

latifundiu – nagybirtok, nevében a nagy lapos, széles terjedelem értelme, széles tér. Az nd páros.

lavabil – mosható, a latin nyelvekben a mosás a (lev, lav) gyökből indul, lásd a săpun, vagy spală címszavaknál

lavabou – mosdó, mosókonyha (lé, lev, lav)

lavaj – mosás (lé, lev, lav)

lavetă – mosórongy (lé, lev, lav)

lavoar – mosdótál (lé, lev, lav)

lavină – hógörgeteg, a lav, val, bála, göngyöleg, görgeteg hasonlóságából ered

lax – laza, laza viselkedésű, laza erkölcsű, latinul: laxus

laxativ – lazító, pl. bélrekedés elleni gyógyszer, hashajtó

laz – irtás, kaszáló, a laza szóból, mely névvel (láz) a bokros, fás területek ritkítása, tisztítása nyomán létrehozott legelőt, kaszálót nevezik. Székelyföldön majd minden falu határában van láznak nevezett kaszáló, legelő. A las, laz, lax, lăsa szavak a lazasággal, lazítással kapcsolatosak, és mind a magyar gyökből indulnak. Lásd még az islaz címszót.

lăboaienagy láb, lăbosnagy lábú, lăbuţă – lábacska

lăcaş*lakás, nyugvóhely, kifészkelt hely, vájat, valamilyen alkatrész illeszkedési helye (lak, lék, lik, luk)

lăcat* – lakat, DEX, lásd a lacăt címszót (lak, lék, lik, luk)

lăcată* – lakat (lak, lék, lik, luk)

lăcătoi* – nagy lakat (lak, lék, lik, luk)

lăcătui* – lelakatol (lak, lék, lik, luk)

lăcătuş* – lakatos, aki a lakásra lakatot lakatol (lak, lék, lik, luk)

lăcătuşărie* – lakatosműhely (lak, lék, lik, luk)

lăcătuşerie* – lakatosműhely (lak, lék, lik, luk)

lăcăţel* – kis lakat (lak, lék, lik, luk)

lăcomie soha be nem telő mohóság. Soha nem telik be, mintha mondaná: Nem lakom jól: gazdagsággal, étellel, kéjjel, élvezettel stb.

lăcuinţă – lakás (lak, lék, lik, luk)

lăcuitor – lakó (lak, lék, lik, luk)

lăcşor – tavacska, egy lyukban víz (lak, lék, lik, luk)

lăcuşor – tavacska (lak, lék, lik, luk)

lăculeţ – tavacska (lak, lék, lik, luk)

mpărie – lámpaház, mp ősnyelv azonosító

mpişoară – lámpácska

mpiţă – lámpácska

lămuri – felvilágosít, tisztáz, megmagyaráz, a lám gyökből induló kifejezés ugyanúgy, mint a lámpa. Ha mutatunk valamit, akkor mondjuk: ím, lám. Ha valaki magyarázatot kér: hadd lám? A lámpa világít, a felvilágosítás is a tisztánlátást segíti. Tehát értelme: világos, tiszta magyarázattal ellát.

lămurit – jól értesült, meggyőződött, világosan, tisztán megértve

işor – láncocska, nc páros

uc – láncocska

ug – láncocska

– láncocska

uşor – láncocska

ptar tejesember, lásd a lapte címszót (alv, al, la)

preasă tejesasszony (alv, al, la)

priţă tejeslány (alv, al, la)

ptictejecske (alv, al, la)

rmălău – lármázó, rm páros

rmui – lármáz

rmuitor – lármá

lăsa – hagy, a laza elengedés, engedelem, az ng hangpárosa könnyed, egy pontban rögzítés – ing, csüng, lenglazaságot sugalló alapértelméből

lăsare lazán hagyás, engedés

lăsatlazán hagyott, engedett

lăsător – tunya, hanyag, engedékeny

lăţ – léc*

lăţi kiszélesít, vagyis széleket távolít

lăţime szélesség

lăţie kiszélesedés

lăţire kiszélesítés

lăzui – tarol, irt, ritkít, lazít a fák, bokrok sűrűségén, a laza szóból (lásd fent a laz címszónál)

leaţ léc, deszka

leg, lege az a lega – kötni, e szó alapja a megmásíthatatlanul megkötött isteni törvény: „egy az igazság és a felsőbbség” fogalmának eg, ig, ég gyökei, bármelyiket vehetjük, vagy együtt az összes értelmét, egy meghatározott pontig, mely kötött, és ott a tisztesség, becsület véghatára. E fogalomhoz kötődő összes többi kifejezés eme értelem hordozója.

legal – törvényes, törvényesen (eg, ig, ég)

legalitate – törvényesség (eg, ig, ég)

legalizare – törvényesítés, hitelesítés (eg, ig, ég)

lege – törvény (eg, ig, ég)

legendarlegendás, a fokozás leg gyökéből

legendălegenda, ősi csodás történeti elbeszélés, az nd páros a monda szóban is jelentéshordozó

legislaţie – törvényhozás, legitate – törvényszerűség (eg, ig, ég)

legitim – törvényes, jogos (eg, ig, ég)

legiuire – törvényhozás, legiuitor – törvényhozó (eg, ig, ég)

lene – lustaság, henyélés, az enyhe en gyökéből indul, jelen van más latin gyökerű nyelvekben is

leneş – lusta, henye

lenevi – henyélni

leorpă – fel/be/hörböl, hörpöl (italt, levest), rp páros

lepedeu* – lepedő, DEX, lap, lep, lapuló, lepel, ágynemű

lepidoptere – lepkék, pikkelyesszárnyúak

leucă – lőcs

liber – szabad, ez a levegőben szabadon libegő fogalmából ered, és az ősnyelv eredetű etruszkból mehetett a latin nyelvbe (lib)

libera – felszabadít, liberal – szabadelvű (lib)

liberalism – szabadelvűség (lib), sm – szm páros, eszme, -izmus

liberator – felszabadító (lib)

liber-cugetor – szabadgondolkodó (lib)

liber-profesionist – szabadfoglalkozású (lib)

liber-schimbism – szabad kereskedelem elve (lib, himba) mb páros

libertate – szabadság (lib), rt páros mely az ért, értelmes szavakban a szabadság jó értelemben vett előnyeit mutatja.

libertin – kicsapongó, feslett (ez a mai liberalizmus sugalmazóinak, a követők részére megálmodott eszményképe, mivel így könnyű lesz uralni őket, lib) ez esetben az rt páros a kifejezésben foglaltak ártó, ártalmas oldalát mutatja, melyet irtani kell, vagy elkertelni, keríteni, kordonok, falak közé zárni, hogy ne romboljon maga körül.

libertinaj – kicsapongás, feslettség

libido – nemi vágy, ez is a libegéssel kapcsolatos

licăr – felvillanás, csillogás, villogás, szikra, a cil, csil fordított alapgyök nyomán képződött megnevezés

licăritor – pislákoló, felvillanó, csillogó, villogó

lichefia – cseppfolyósít, ennek és a kapcsolódó kifejezéseknek alapgyöke a lé, lichefiabil – cseppfolyósítható (lé)

lichid – folyadék (lé)

lichior – likőr (lé)

licoare – ital, folyadék, nedv (lé)

lictarlekvár, ógörögbe is így jutott át. (lé)

licur – felvillanás, csillogás, villogás

licuri – pislog, felvillan, csillog, villog

licurici – szentjánosbogár

licurire – pislákolás, felvillanás, csillogás, villogás

limba – hajó átrakodik (limba, himba, schimba), mb páros jelenlét

limbaj – nyelv, nyelvezet, limbareţ – fecsegő, locsogó

limbănyelv. A nyelv tulajdonságaiból kell kiindulni: könnyedén, lazán mozgó, egy pontban rögzítéséből eredően leng, lengő, mint a lim-lom, össze-vissza himbálózik, limbál, lombál. A nyelv lóg is (logo-). A nyálas nyelv nyal, nyelés előtt nyállal keveri a lenyelendő ételt. Beszél, nyelvvel, így a beszéd, a hangok kialakításának fő eszköze, melyet könnyedén, lim-lomszerűen himbálózó limbálásával ér el.

limbut – szószátyár, fecsegő, limbuţă – nyelvecske (lim)

limbuţie – locsogás, fecsegés (lim)

linge – nyal, fordítva lany, a len gyök leng bővítménye e>i hangváltással: lengő, lingó, lingovány. A linge szó a nyelvvel – limbă – kapcsolatos. Itt m>n hangváltás van. Az, hogy megnyalja valaki a szája szélét egy jó ebéd után, vagy kinyalja a tányért, lenyalja a kanalat (régiesen: kalány), lehet egy minőségi értékítélet jele, de ez adja a nyálasan hízelgő tányérnyalás, talpnyalás kiindulási képét, hasonlítási alapként. Az ng páros jelenléte.

linguist – nyelvész, linguistic – nyelvészeti (lim)

linguistică – nyelvészet, nyelvtudomány (lim)

lingurar – kanálkészítő

lingură – kanál, kalány, de van, ahol kanyál, ebben a régi megnevezésben benne a nyelv, nyál, nyalás gyöke, ez a sokatmondó valódi neve: kalány, kanyál, a mai – kanál – csak nyálkerülő úrhatnám nyekegés (lim)

linguriţă – kiskanál (lim)

linguroi – nagykanál (lim)

linguşeală – hízelgés, talpnyalás (lim)

linguşire – hízelgés, talpnyalás (lim)

linguşitor – hízelgő, talpnyaló (lim)

lingvist – nyelvész (lim)

lingvistic – nyelvészeti (lim)

lingvistică – nyelvészet, nyelvtudomány (lim)

liniavonalaz, lent, alacsony szinten, simán lapuló jelként meghúzott vonal. Értelmében ott rejlik az l hang jellegzetessége sugallta lengeség érzete. Ugyanakkor az n szintén könnyű hang, a zönge, lenge, egyensúly billenő hangja, az i az egyenes, igyenes kifejezője.

liniarvonalas, egyenes vonalú

liniaturăvonalrendszer vonalazás

linie – vonal, a von ige származéka, de a nal végződés a növekvést jelentő nől ige hangváltott alakja, a gyököt megfordítva adja a lan kifejezést: lan de grâubúzatábla, mely kifejezés a kiterjedést, a lankás lenti szint lágyan, lengén hullámzó képét is idézi. (lin, len)

linişte – csend, itt is érződik a gyököt alkotó hangok – lin – alapértelme, de talán a csendnek az elringató, lenge értelme tetszik ki jobban belőle (lin, len)

liniştitor – megnyugtató, csillapító (lin, len)

liniuţă – vonalka (lin, len)

loc – hely, a lak, lék, lik, luk, lok (lakás, hajlék). Mi a hely? Ha valamit valahová leejtünk, oda ejtve helyet foglal el. Székelyül: itt – ehejt, ott – ahajt. Lehet ülő, fekvő alom, mely hely a nyugalom megejtő fészke. A hajlék szóban benne van a hely is meg a lak, lék is, a haj ez esetben a lakhely fölé védelemül hajló tetőt jelenti. A h hang bensőségességéből indulva, a méh a magzat legvédettebb helye otthona. A hűség helye s szív, annak legszebb tulajdonsága. Akit a sors valahová leejtett, és azt szereti, akkor ott honra lelt, otthona, lakhelye lett. Lehet odú, mely laknak való luk, akik abban laknak, azoknak üdítő otthon. A lak, lok gyök ősmagyar és nem szláv! Nagy szóbokra van a magyar nyelvben. Ősmagyar>latin vonal. Olaszul hely – luogo, helység – locale, franciául helység – localité, lakás – logement. Gyimesfelsőlok nevével kapcsolatban olvastam a világhálón, hogy a lok szó szláv eredetű volna. Nem tudom, hogy kinek akart talpat nyalni az, aki az oldalt szerkesz­tette, de a szerencsétlen magyartalan jól félrekapta a kormányt. Remélhetőleg az ola­szok, a franciák esetében is a szlávokkal való hosszú ideig tartó szoros együttélés hatása érvényesült! És a latinok, hogy azok mily sokáig voltak a szlávok tőszomszédai!

local – helyi, helybeli (lak, lék, lik, luk, lok)

localitate – helység (lak, lék, lik, luk, lok)

localiza – helyhez köt, helyet meghatároz (lak, lék, lik, luk, lok)

localizare – helyhez kötés (lak, lék, lik, luk, lok)

localnic – helybeli lakos

locatar – lakó

locativ – lakható

locaţie – lakás/bérbeadás

locomobil – helyből elmozdítható, mozgó (lak, lék, lik, luk, lok)

locomobilă – mozgó gőzgép (lak, lék, lik, luk, lok)

locomotivă – mozdony, a mot magyar gyök: motoszkál, motollál, ebből a motor (lok és mot)

locomotor – (helyből el)mozgató, de villanymozdony is (lak, lék, lik, luk, lok)

locomoţie – mozgás, helyváltoztatás (lak, lék, lik, luk, lok)

locotenent helytartó, ma hadnagy (lak, lék, lik, luk, lok)

locoteneă – helytartóság (lak, lék, lik, luk, lok)

locşor helyecske, kis lakás

locţiitor – helyettes (lak, lék, lik, luk, lok)

locuit lakott (lak, lék, lik, luk, lok)

locuitor lakó (lak, lék, lik, luk, lok)

locuibil lakható (lak, lék, lik, luk, lok)

locuiă lakás (lak, lék, lik, luk, lok) és minden loc kezdetű szó

logic – logikus, ésszerű, ésszerűen következtethető. A log magyar gyök, a bélyeg régies alakja a bilog, mely bevésett, beégetett jegyet jelentett, ebből alakult ki a bélyeg szó, a logikus szó már görögösített végződésű kifejezés (logikos), de ez nem semmíti meg magyar eredetét. A bilog, bélyeg jelenléte igazolta valaminek hovatartozását, következtetni lehetett az eredetre, így ésszerűtlen (logikátlan) tettnek minősült a tulajdonjog kétségbevonása. Akár egy bélyegzővel, kézjeggyel ellátott okmány. Logikus, azaz ésszerűen kikövetkeztethető, hogy a bejegyzett, béjegyzett, bélyegzett bi/log/ó képviselője, a szóban forgó tárgy, állat tulajdonosa. Megjegyzendő, hogy a log kifejezés a szót is jelenti, az igét, a kiejtett hangjegyet (nem a leírt, az más), mely a csíraként megfogant gondolat magvának beszéd általi nyilvánosságra bocsátása. A g a kiejtett hang rendkívül fontos tényezője. Mindenhol végcsengő, ahol hang szól: súg, suttog, susmog, sustorog, zúg, bőg, dörög, dübö­rög, dübög, robog, döng, zümmög, zeng, bing-bang, dong, bong, kong, cseng stb. A g a rögzítés szilárd pontja, valahol a világegyetem tengelypontja.

logică – logika, ésszerű következetesség, kikövetkeztethetőség a fellelhető ismertető jegy/ek alapján (log)

logodi – eljegyez, a jegygyűrű a log/ó, az elkötelezés, elkötelezettség jele, innen is látható, hogy a lyeg összetett szó, és a lyeg, azaz jegy gyöke, vagyis a bilog log része megjelenik a román nyelvben szintén jegy jelentéssel, a házassági eljegyzés fogalmi körében (log)

logodit – jegyes, eljegyzett (log)

logodnă – eljegyzés, dn páros (log)

logodnic – vőlegény, aki eljegyez (log)

logodnică – menyasszony, akit eljegyeznek (log)

logofăt – főméltóság, kancellár, írnok, jegyző (log)

logofeţel – íródeák, írnok, tehát jegyzetkészítő (log)

logoped – beszédjavító oktató, itt a szó, az ige, görögösített logos, logosz értelmi háttere van jelen, kiejtett szó, elhangzó ige, ez egy sajátos, személyiséget jellemző logo, jegy (ige, log)

logoree – bőbeszédűség (ige, log)

logos – nagy duma, görögül logoszige. Egyébként a nyelv, mint testrész lóg, kilóg („A kőkor szava: kép.” Varga Cs.), lóbál, limbál (vö. himbál), lötyög, lafog, lefetyel, ezek mind a nyelvtevékenységgel kapcsolatos szavak (ige, log)

lombar – lágyék, mb páros, mely domborulatra utaló,

lopată lapát, a lap, lapos fogalma (lap)

lopăta lapátol, evez, lopătar lapátoló, evezős (lap)

lopătare lapátolás, evezés, lopăţică – lapátocska, lapocka (lap)

lucarnă – tetőablak, világítónyílás, a lak tetején levő luk, ok, melyen beözönlik a fény (lak, luk, lok) Az rn páros a tárna szóban a kitárulást jelzi.

Luceafăr – Esthajnalcsillag, Vénusz, a latin lux – fényből, és amely végső soron a luk, csi magyar gyökök szóösszetételéből létrejött változat, Lucifer, e néven nevezik az Istennel szembeszálló, Sátánná, Ördöggé váló, Fényhordozó nevű angyalt (csil)

lucid – világos, luciditate – világos, tisztánlátás (csil)

lucios – csillogó, ragyogó, lucire – csillogás, ragyogás (csil)

lucitor – csillogó, ragyogó, luciu – csillogás (csil)

lucra – dolgozik, a dolog szóból g>c hangváltással. A kr páros a szikra szóban eleven, gyors mozgást, alkotói szikrát írja le.

lucrare megművelés, dolgozat, lucrat megmunkált, feldolgozott

lucrativ a jövedelmező munka dologi oldala

lucrător – munkás, dolgozó, lucrătură – elvégzett munka, dolog

lucru dolog, a fogalom román megnevezése a dolog szó második felére épül: do-log – luc-ru, akár a piros – roşu, leharapott szóvég jelenség, lucruşor – kis munka

Lugoj – Lugos, a helység nevének csak magyarul van értelme, csak magyarul érthető elemeire bontva. A nevét 1332-ben említik, tehát jóval régebbi, Árpád-kori település. A tatárjárás ellenére semmilyen helységalapító, várépítő idegen népség nem lakott még akkor azon a tájon.

lume – világ, a latin lux – fény, világosság jelentésű az ősmagyar luk gyökből indult, tehát a lume magyar gyökre épül (luk)

lumina – világít, fénylik, vil, liv, ezt a fordított gyököt használják az angolok: live – fény, de az élet is fény, és ez angolul life. Az f és v rokonhangok, luminare – világítás (ok, lu)

luminat – kivilágított, fénylő (ok, lu)

luminator – felülvilágító ablak, az ablak jelentése: ab – kerek, lak, a lakás, tehát annak világító luka, lyuka (ok, luk)

luminaţie – kivilágítás, utcai, rendezvényi (ok, lu)

lumină – fény, luminător – fénylő, luminăţie – fényesség (ok, lu)

luminescentvillódzó, nt páros, luminism – felvilágosodás sm páros

luminist – felvilágosító, luminiş – tisztás, fénysáv (ok, lu)

luminiţă – fényecske, luminos – fényes (ok, lu)

luminifor – fényvisszaverő, luminozitate – fényerő, fényesség

lumânare – gyertya, lumânar – gyertyaöntő (lu)

luncă – lanka, ártér, nc – nk páros

lung – hosszú, a vonul fordított lun gyökszava visszavezethető a nul, nől gyökökre. A vonul kifejezés önmagában rejti a hosszúság fogalmát (nyúl/ik). A g hang, mint rögzítő végcsengő hang azt jelzi, hogy nem végtelenről van szó, csak hosszúról, mely egy pontban véget ér (lun/g). Az ng páros egy pontban rögzítettség, kilengést engedő állapot.

lungan – langaléta, lungăreţ – hosszúkás, nyúlánk (lun)

lungi – hosszabbítani, nyújtani, lungime – hosszúság (lun)

lungire – hosszabbítás, nyújtás, lungit – hosszabbított, nyújtott (lun)

lunguieţ – hosszúkás, lunguleţ – hosszúkás (lun)

lunguţ – hosszúkás (lun)

lustră – csillár (ok, luk) Az szt páros az osztás, az tr a törés, ez esetben a fénytörés jelzője lenne.

lustru – fény(esség), csillogás, lustru – csillár (ok, luk)

lustrui – kifényesít, fényez, lustruială – fényesség (ok, luk)

lustruit – kifényesített, lustruitor – fényesítő (ok, luk)

lux – pompa, fényűzés, luxos – fényűző (ok, luk)

luxurios – buja, kéjelgő (ok, luk)