M

Az m hang képzése némileg hasonlít a h hanghoz, egész mélyről indul, akár a h, a hangszálak is szerepet kapnak, de az ajkak hirtelen megnyitásával képződik hanggá. Képzésekor belső odaadást kér. Azember, férfi, nő, a mag, az élet csírájának egyik legjelentősebb kifejező hangja. Az m meghatá­rozó hangja az em­berrel, érzelemmel kapcsolatos szavaknak. Összességében elmondható, hogy az m hang, a mag kifeslését utá­nozó ajaknyitó hang, az emberhez, nemiséghez, a testi gyöngédség­hez, a megújulás, sokasodás fogalmához kötődő hangok egyik legfontosabbika, leg­közelebb álló hangja. A szájtevékenység, mozgás, mérlegelés, in­dulatok, tevékenység kifejezésé­nek kulcshangja, vagy azoknak következményeivel kapcsolatos.

mac – mák, a sok apró mag sűrített többes számú alakjából jött létre a szó: magvak, mák

macadam – makadám, szegéllyel ellátott töltött, hengerelt út, a skót Mac Adam mérnökről. Nem román szó, de kötődik hozzánk magyarokhoz. Ezért írok róla. A skót mérnök neve kiejtve mec edem. A mac – mek a kelta eredetű skótok családnevei előtt olyan jelentésű, mint a magyar családnevek fi, fy, ffy toldaléka. Tulajdonképpen Adam fia, gyermeke, magva, vagyis Mac Adam. Ez is ősmagyar örökség a kelták nyelvén át. A magyar gyermek szó, gyer gyöke a gerjed szóból indul lágy hanggal, benne az ered er gyökével. Az erj bővítmény már a terjedést, növekedést jelzi, ez a j hang került lágyító hangként a g mellé, gondoljunk csak a jérce szóra. A mek tartalmazza a fordított em érzelmi gyököt, mely jelzi az emlőhöz kötődést, táplálkozást, emést, és azt is, hogy ember kicsinye, hisz a k kicsinyítő.

macro – szóelőtagként a vele összetett fogalom nagy méretét jelöli. A magas szavunk mag gyökéből indul, van egy g>c (k) hangváltás, ebből a mac, mak, ha végigkeresünk a szótárakban, azokban a nagy, magas szavunkból a g hangot nagyon soknál megtaláljuk, a g a rögzítés hangja, a k hang rendkívül kemény hang, erőteljes kifejezések hangjai. A g hang mindent rögzít, minden hang végkondulója, de leszögez, ragaszt, lehorgonyoz, magasságban az égig jut. A k hang hímjellegű: kan, bika, kos, bak stb. kemény, ékes, beakaszt. Tehát mindegy, hogy magro, vagy makro az eredet magyar, magyar magról kelt! A kr vagy a gr páros is utal a magra: ikra, m/agrár, de elképzelhető, hogy az ikra valaha igra volt, mivel mag, csíra. A ro erőt jelentő, erőteljes kifejezés, az r hang a legerősebb hang az emberi hangkészletben, sziklába róni kemény munka, a ro gyökből jön a robusztus szó, mely görögből, latinból hazatért hozzánk, hiszen innen származott el. És akkor rakjuk egymás mellé őket mag-ro, magro, mak-ro, makro. A mára közismert alakját véve a közérthetőség végett: MAgas, Kemény, es – összesűrítve. Szemléltetésül:

macrobiotic – makrobiotika, csupa magyar gyök: mag-ro-bio-tik-a, a bio – élet (buja), a tik a tevékenységgel kapcsolatos. A hosszú élet tudománya, de melyért tenni is kell(tik, ták, ték)

macroflora – magas növények világának kutatási tudománya. A flora címszónál megtudható, hogy magyar gyökre épül.

maculaösszepiszkít, beszennyez, a maszatol, mákál, ngál, zol, mocskol magyar gyöke nyomán létrejött latin maculare-ból,

maculă – szenny, mocsok, makula. Székelyföldön, ami nem tiszta, az essze-vissza van mákálva.

madam – asszonyom, az oda-vissza fordított am érzelmi ősgyök jelenléte, a nővel kapcsolatos (de nem csak) egyes szám első személyű birtokos rag mindig érzelmi tartalmú: enyém, nőm, babám, szeretőm stb. A francia madam is eme érzelmi ősgyökből alakult szó.

mag – mágus, a mag népének ősi papjai a táltos-orvosok voltak, akik gyógyítottak is

magazie – raktár, tárló, a szó, a kifejezés a magtár szó alapértelméből jön. Az ember első tárolnivalói magvak voltak. A mag népe, az ősmagyar nyelvet beszélők, saját maguk számára magvakat tároltak magtáraikba. Minden, ami mag a ma magyarnak mondott nyelvet beszélő ősgyökerű néphez kötődik. A DEX az újgörög nyelvet adja forrásként, erről már tudjuk, hogy az ógörögből örökölte, az viszont az ősmagyar nyelvből A latin nyelvbe szintén annak későbbi kialakulásakor került, majd innen a latinból keletkező nyelvekbe. Az angol nyelvben a magazin – store – tárol, ez a tár gyökből induló tárló kifejezésből torzított angol szó, a magyar nyelvben, a raktár szóban is benne van. A magyar nyelvet kifejezési bőség jellemzi: magtár, tárló, raktér, raktár, az ősnyelv utódnyelvei csak részben vitték magukkal a megnevezéseket, egyik ezt, a másik azt, de teljességében egyik sem. Jó példa erre az egér megnevezése különböző nyelveken annak jellemzői alapján. Lásd a şoarece címszónál.

magazin – áruház, a fent említett mag gyök származéka. A DEX itt már a francia magasin szót adja forrásként.

magazinaj – raktározás, tárolás, magaziner – raktáros (mag)

magazioară – kis raktár, magazioner – raktáros (mag)

maghiar – magyar, az ősi mag népe, az emberiség legnagyobb kincsét, az első beszélt nyelv egyenesági örökös nyelvét mai napig őrző nép, a magyarok

magistral – mesteri, magas fokú, a magas szintén mag gyök, a magból magasra növő fa hasonlatából. Hermes Trismegistos nevének jelentése – háromszorosan magasztos. Az szt páros itt a magas fokú, megkülönböztetett (kiejtve szt-nek hangzó) tisztelet jelölője.

magistrală – főútvonal, itt az utak minőségi besorolásából ered a megnevezés, magas minőségű, osztályon felüli főút

magistrat – bíró, magas rangú jogi tisztviselő

magistratură – bírói testület, magistru – mester, tanító, magiszter

magmatic – magmás, magmatikus

magmă – magma, a Föld magja, magva, az izzó, folyékony magma. A DEX itt is francia eredetet kínál, holott franciául a szó nem bontható értelmes elemekre.

magnat – mágnás, magvas tömörségű, értékű vagyon tulajdonosa

magnet – mágnes, magvonzás, gn páros

magneticmágneses, magnetikus, magvonzás felhasználására alkalmas hatóerővel ellátott. A tic – tik, különösen a benne rejlő ik ősgyök utal a mozgás előidézését segítő erőre, a Föld legyőzhetetlen őserejére, mely a magnetism – mágnesség, magvonzás a Föld magjának vonzóereje, s melynek ellenpólusi hatásai különösen a sarkoknál érezhetőek. magnetit – mágnesvasérc

magnetiza – megmágnesez, mágnesessé tesz, vagy elbűvöl

magnetizabil – mágnesezhető, magnetizant – mágnesező, mágneses

magnetizare – megmágnesezés, magnetizaţie – mágnesesség

magnetizat – megmágnesezett, vagy elbűvölt, elbájolt

magnetizator – megmágnesező, vagy elbűvölő, elbájoló

magnetofon – magnetofon, mágnesség elvén alapuló hangrögzítő és visszajátszható készülék

magnetotecă – magnószalag tár

magnetoterapie – mágneses kezelés

magnetou – gyújtómágnes

magnific – pompás, nagyszerű, fényes, mondhatnánk: mágusi, vagy varázslatos

mai* – máj, belső szerv, DEX

maistrumester, az st páros igazolja ősnyelvi eredetét.

mal – part, a lemart, lemálló partrész megnevezéséből átvéve, mállik, szétmálló, mál – domboldal

maldăr – halom, a fordított mol gyök a laza kötést jelzi akár a mál esetében, mintegy utalva az esetleges mesterséges kialakításra. Az ld hangpáros szelíd domborulatot jelez, a föld szóban is jelen van, maldur – halom (mol, mal)

maleabil – alakítható, gyúrható, képlékeny, a lazaságra utaló mál gyökből (mol, mal)

malţ – maláta, a laza kötésű jellemzőjéről (mol, mal)

mamar – emlő-, mell-, a legerősebb érzelmi gyök: em Az ml páros a legmélyebben ható érzelmi megjelenítő a magyar nyelvben, de a román nyelv szavai közt nem találtam rá.

mamăanya, mama (em)

mamelară – emlő-, mell- (orv), itt az em gyök fordítottját – me – is megtaláljuk: mamelară, mamelă – emlő (em)

mamelonmellbimbó, két érzelmi gyök is van a női mellre utaló román kifejezésben ma, me. A magyar kifejezésben is: me és im, a mellbimbó. Mindkét nyelvi kifejezésben az l hangon át jelzi a lágyságot, mint a malmál szónál is. Az l hang a lágy, lehelet, lenge stb. fogalmak kulcshangja. (em)

mamifer – emlős (em)

mandant – megbízó, a man gyök kézre utal, alapvető értelme, hogy valakinek szabadkezet ad (man/cs), felhatalmazza azt egy munka elvégzésére, aki a továbbiakban (dant) döntési joggal bír a belső rend fenntartása végett. Az nt, nd azonosítók jelzik ezt. mandat – megbízás, felhatalmazás

mandatar – megbízott, felhatalmazott, azaz cselekvési szabadkezet kapott dönteni az ügyviteli rend fölött (man)

mandrina – befog, felfog, a mandrină a forgácsoló gép befogó, tokmánya melybe befogják a megmunkálandó darabot, a hasonlat a fogni ige alapján jön: általában kézzel fogunk, a dr páros a nadrágnál a körülfogást is jelzi, az nd páros a banda, bendő, bőrönd szavakban belső tartalomra utal

manetă – fogantyú, a man gyök a mancs alapszava, mely ma már csak viccesen utal a kézre, ám több nyelvben kéz jelentésű.

manevra – kezel, irányít, manevrabil – kezelhető, irányítható (man)

manevrabilitate – kezelhetőség, irányíthatóság (man)

manevrant kezelő, irányító, manevrare – kezelés, irányítás (man)

manevră – (had)művelet, de (gép)kezelés is (man)

maniabil – kezelhető, maniabilitate – kezelhetőség (man)

manichiurat – ápolt kéz, manichiură – körömápolás, kézápolás

manichiureză – kézápoló, manichiuristă – kézápoló szakértő (man)

manifest – nyilvánvaló, kézzelfogható, vagy kiáltvány (man)

manifestă – tüntet, felvonul. Érdekes módon, már a man gyökből kiérezhető: a tüntetések, felvonulások mindig háttérből, haszonlesők által kézzel vezéreltek. Az st – szt páros utalhat az ösztönzésre, de a szemfényvesztésre is.

manifestant – tüntető (man)

manipula – kezel, manipulantkezelő, manipulare – kezelés (man)

manivelă – fogantyú (man)

manoperă – kézi/fizikai munkavégzés (man)

manşetă – kézelő (man)

manual – kézileg, kézzel végzett munka (man)

manufactură – kézműipar (man), a ct – kt páros mindenképp az alkot, tákol szavak alaphangjai, hasonló a kukta

manufacturare – kézi művelettel készül (man)

manuscris – kézirat (man)

marca – megjelöl, a mar gyök a bemarás, berovás jelölésből ered, a mezőn barázdát húztak ekével a határok megjelölésére. Ebből a gyökből van a francia marquer is. Az rk páros két legkeményebb hangunkat tartalmazza.

marcantmarkáns, élesen kirajzolódó, vagyis környezetéből ez okon jobban kitetsző, marcare – megjelölés, bemaró vonal

marcator – sorhúzó, barázdajelző, védjegy bejelölő

marcă – védjegy, típusjel, az alapértelem szerint a védjegy látványa az elmében is mély nyomot hagy, úgymond: bemaródik

marchetărie – faberakás minta, intarzia, a mar gyök alapértelméből

marchiz – őrgróf, elméletileg határvédelmi feladat volt az őrgrófság, tehát az éles vonallal megvont, megjelölt (mart) országhatár őrizete. A francia marquis, az alapszó értelmét hordozza, s így visszavezet a mar gyökre. Az rk páros ezt az értelmet a párkány szóban jeleníti meg, mely egyfajta szélet jelent.

marginal – szélén levő, lapszél, széljegyzet (margó) Az rg páros itt képviselt értelme a varga szóban is megjelenik, mely szélelvarrást végző műveletre is utal.

margine – valaminek a széle, a határán levő

marmură – márvány, kő, mely könnyen és szépen marható, szép marványok – faragott szobrok, más faragványok, termékek – készülnek belőle. Innen a marvány, márvány megnevezés is. A latin, román nyelv a rovás nyomán keletkező lármát örökíti bele a marmura kifejezésbe. Míg a magyar szóban az rv páros, a románban az rm páros van jelen.

maial katonás, marcona. A maró mar gyökéből, rc páros

masă – asztal, a román nyelvben a szót az étkezésre vonatkoztatják, az a lua masa – étkezni. A masa szó tömeget is jelent. A magyar nyelvben bővebb jelentésű. Magába foglalja az aszalás (az asztalon, a napon aszalnak, az asztalon maradt kenyér és egyéb is szárad, aszalódik). De az asztal az elosztás, illesztés, választás gondolatát is magába foglalja: élelem elosztásának, gondolatok megosztásának, ellentétes vélemények illesztésének, döntések kiválasztásának helye. Ugyanakkor jutalmat, bért stb. is osztanak az asztalnál. Még hozzátehető: elképzelhető, mastă volt valaha a szó alakja, hiszen a mestecă – rág, mistuiemészt szavak találóak hozzá, azonban könnyebb kiejtés végett a t idővel elmaradt.

mască – álarc, maszk, azaz másarc. Az scszk páros az eszköz szóban megbújó jelentése is mondhat valamit.

material – anyagi, tárgyi. Az anyag egyik fő jellemzője, hogy kézzel (latinul: manus) tapintható azaz matatható, ellentétben az elvont dolgokkal. Talán ebből is indulhatott volna a megnevezés, de van egy másik elgondolkodtató egyezés: anya, anyag. A nyelv, a szavak kialakulása idején az anyaföld volt azon anyag, mely mint anya ellátta az embert minden szükségessel. Ezért lehetett ugyanazon gyökszóból induló mindkettő. A latin nyelvi megfelelője mindkettőnek ma gyökből indul, bővítménnyel mindkettő mat, mater. Az anyag materia, anyamater matris. Tomory Zsuzsa régész-történész-nyelvész írta: A latin materia, mater fogalom ugyanezt jelenti egy más õstörzsünk, a szemere õstörzs szent szótárával. Õk anyajogú társadalomban éltek. Félénk amerikai kezdeményezés szerint a latin valaha a tamil és az etruszk nyelv ötvözetébõl származott, nem csoda tehát, hogy mai magyar szótárunkban is számtalan latin-magyar egyezést találunk.” (kiem.K.S.)

materialiceşte – anyagilag (mat)

materialism – anyagi világszemlélet (mat) sm – szm, eszme, -izmus

materialist – anyagi világszemléletű (mat)

materialitate – anyagiság, materializa – anyagivá tesz (mat)

materializat – anyagivá lett, testet öltött, materie – anyag (mat)

matern – anyai (mat) Az rn a cérna, párna, tornác szavakban.

maternitate – anyaság (mat)

măgură*mag-ura, kunhalom, magasság ura, magas orom. Brassótól nem messzire, Feketehalom mellett van a Magura hegy, románul Măgura. A név csak magyarul érthető, a földrajzi nevek vallanak a múltról, tehát magyar nyelven adták a nevet. A Magura név világszerte sok helyen fellelhető. A románok csak szóképként kapták, tartalmát nem ismerik, mint más erdélyi megnevezések esetében sem. Nem mondanak számukra semmit, legfeljebb költöttek egy mesét hozzá.

iculeană – anyu, a ma (fordított am) és az ana gyök jelenléte

iculiţă – anyuci, icuşoară – anyácska (am)

icuţă – anyucika (am)

mălai málé, a malomban szétmállasztott gabonalisztből gyúrt-sütött, könnyen szétmálló kukoricakenyér, de a kezdetekkor, még évezredekkel a latin nyelvek fogantatása, embriós állapota előtt, így nevezték a többi gabonából lisztté mállasztott, mállisztott, abból gyúrt-sütött tésztákat is. A málé oly régi, mint a majszolás, evés művelete. Megkérdőjelezhetetlen ősmagyar nyelvi gyök.

măligă – málé, puliszka, măliguţă – málécska

mămăligar – málés, puliszkás, mămăliguţă – málécska

mămăligă – málé, puliszka, olaszul mamaliga

mămică – mama, mamácska, jelen van az érzelmi am gyök

mămiţă – anyuci, mămiţică – anyucika, mămos – anyás (am)

mămucă – anyuka, mămucuţă – anyucika (am)

mămulică – anyucska, mămuliţă – anyucika (am)

mămuşoară – anyácska, mămuţă – anyuka (am)

scări – piszkít, mocskol, szk páros

mătcălău* – mátkatál. DEX. Gyöngyös környékén ma is élő régi szép szokás, mely régen elterjedtebb volt, oly vidéken is ahol románok laktak. A torzó szerint a románok is átvették.

mâl – lágy, könnyen szétmálló iszapos föld (mál), iszap – nămol

mâli – iszapol, mâlire – iszapolás, mâlit – iszapolt (mál)

mâlitură – iszapos (mál)

mâna – hajt, terel, mânare – hajtás, terelés (man)

mână – kéz, a mancs man gyökéből, mânător – hajtó, terelő (man)

mânecă – kézelő, mâner – markolat, fogantyú (man)

ngâia – simogat, itt az érzelmi gyök is odaértendő, a mân gyök utal a kézzel simogatásra (man) Az ng páros inkább kellemes kicsengésű kifejezések alkotója: gyenge, gyengéd, gyöngéd, inger stb., ngâiere – simogatás (man)

ngâietor – simogató, ngâios – simogató (man)

ngâitor – simogató, ngâit – simogatott (man)

mânuie – kezel, mânuire – kezelés, mânuitor – kezelő (man)

mănuşar – kesztyűs, mănuşă – kesztyű, mânuţă – kezecske, kacsó

mârâie – morog, mârâială – morgás, mârâitor – morgó (mar)

mâtcălău* – mátkatál DEX

zgăleală – mázolmány. A zg páros itt is ősnyelvi azonosító. A magyar nyelvben az izgága, mézga szavakban.
zgăli – mázol, zgălire – mázolás, zgălit – bemázolt
zgălitor – mázoló, zgălitură – mázolmány

mecăi – makog

megafon – hangerősítő, minden mega- kezdetű szó nagy vagy óriás jelentésű: mega, magas, a sokasítás, hozzáadás szavai: meg, még, de a tömeg szó is ezt mutatja. A mértékegységek előtt azok milliószorosát jelöli.

megalomanienagyzási hóbort (meg)

megatonă – megatonna, millió tonna (meg)

megieş* – megyés, mezsgyés, szomszéd, a DEX meghatározása nem világos, Moldva és Havasalföld vonatkozásában beszél a magyar hangzású megieş – megyés kifejezésről, holott ez erdélyi szótorzítás, vagy mindenképp innen eredő. Ha szomszéd, akkor lehet a mögéeső vagy mögies szóból, avagy a házam mögötti szomszéd

megieşie* – szomszédság, lehet mezsgyeszomszéd

melancolic – mélabús, méla, bánatos, a méla, málé, málló, tehát ernyedt, ellágyult, (lelkileg) omlékony állapot. Az nc – nk páros a magyar nyelvben a megfosztottság értelmét sugallja, jeleníti meg, melancolie – mélabú (mál, mol, mél)

melegar* – melegágy

meliţare – tilolás, a kender, len szárának megtörésére, a benne levő rostok puhítására használt eszköz, a mel gyök a mál, mol, mél társa, és mindannyi lágyságra, puhaságra, laza kötődésre utal: omló, málló, méla, málna, a lazán kötött csomag: málha stb.

meliţă – tiló, tiloló, a rideg len-, kenderszár összetörője, mállasztója, omlasztója (mel, mál)

melodic – dallamos, magyarban fordított gyök, lelki fellazulást, ellágyulást előidéző (mel, mál)

melodie – dallam, melodios – dallamos (mel, mál)

melodramă – melodráma, zenekísérettel hatásosabbá tett, érzelgős, romantikus színmű vagy szavalat (mel, mál) A dr páros a valamit magába foglaló keretet is jelenti (nadrág, cadru).

meloman – zenerajongó, melomanie – zenekedvelés (mel, mál)

membru – tag, emberről van szó – memberu –, aki tagja valaminek. Az angol member is emberről beszél. Az mb páros kellemes domborulatok esetében jelentéshatározó, a br páros jelentése itt lehet: ábra, babrál, fabrikál, tag aki valamit csinál. Az összevont alakzat: mbr valamilyen kellemes tartalmat sugallhat, mert ebben a formában az ámbra szó tartalmazza, mely kellemes illatot rejt magában, vagy a román umbra – árnyék, mely szintén kellemes.

memora – emlékezetbe vés, a ra a rovás, elmébe „berajzolás”

memorabil – emlékezetes, (ro)

memorandum – emlékirat. Az nd páros itt, a valamit rendben felsorolva magába foglaló értelmet sugall.

memorial – emlékirat, memorialist – emlékiratí

memento – emlékeztető. Az nt páros a valakiket bent, lélekben érintő, fontos emlékeken való elmélkedésre, azok fölötti gondolkodásra intő, azokra szánt, szentelt pillanatokat jelzi.

memorie emlékezet, emlékezőtehetség,

memoriu – értekezés, emlékirat, memoriza – emlékezetbe vés (ro)

menghină – satu, befogó, szorító eszköz, lakatos szakmában nélkülözhetetlen szerszám, mely úgyszólván nem enged, keményen, elmozdíthatatlanul „kézben” (mancs) tartja a megmunkálandó darabot ez a mancs man (a>e) gyökváltozatra épül, kézzel (mancs) fogunk Az ng páros az enged, nem enged értelmét is megjeleníti.

mercantil – kereskedelmi, ez a gyök benne van a kalmár szavunkban (ár, az áru, arany gyökszava), mely a kaland gyökből indul, és a gátlástalanul üzérkedő, kalmárlelkű, kalmárszellemű elvtelenül nyerészkedő kalandort, a minden erkölcsi gátat figyelmen kívül hagyó kereskedőt jelenti. Az rk páros értelme szerint ehhez kell egy jóhiszemű, becsületes, de átverhető birka is, akit a lelketlen, erkölcstelen ordas farkas kalmár behurkol. Az nt páros lehet benti, lelki vonatkozás vagy fontos tényezőt jelölő, a mercantilism – kereskedelmi haszonlesés, a mercantilizare – kereskedelemre hangolás.

mercenar – zsoldos, bérenc, aki pénzért viszi vásárra a bőrét (régen ez sem volt általánosan jellemző a magyar emberre, ma már van elég magát magyarnak mondó szerencsefi),

merceologie – áruismeret, mercurial – árjegyzék.

mergător – menő, a menni ige me gyöke. Az rg hangpáros jelen van a csavargó, forgalom, fürge, szorgalom szavakban.

merge – megy, mergere – menés, mers – menés

merit – érdem, emerit – érdemes (elismerésre), bár csak az er – ér tartozna ide, de az m hangnak is szerepe van, mivel érzelmi oldala van a szónak A magyar megfelelőjében az ér-d-em-ben, az ér az érték, a d hang az édes, kedves hangulat (lelkiállapot) jelzőhangja, az ember szóban is jelen levő em érzelmi gyök, emelkedett hangulat, ezt érezteti a …

merita – érdemel, meritat – kiérdemelt

meritoriu – érdemes, dicséretre méltó (érmet érdemel)

merituos – értékes. Lásd még az emerit címszónál.

mertic* – mérték, DEX, rt páros: mérték szerinti érték

meşter*mester, DEX A mester szó első látásra nem tűnik magyar szónak, végződését inkább németesnek véljük, a Czuczor-Fogarasi gyökszótár nekem meglévő kivonatában nem találtam rá. Czuczort hatósági zaklatás, börtön, betegség is gátolta a kiteljesítésben. Ennek ellenére bebizonyítható, hogy a mester szó – ősnyelvi magyar. Az st páros bizonyít. Valaha, nagyon régen, még az egynyelvűség idején képzett szóösszetétel. Az első szótag – mes – mindenképp az ismerettel kapcsolatos, értelmes, elmés megoldásokra képes emberről szól, a második a tér, az ismeret tere, amelyet az értelmes elme befog, és a megvalósítási képesség kiteljesít. Az s hang mindig ott van, a sűrű, dús, bőség fogalomkörhöz tartozó jelöléseknél. Itt dús ismereti, tapasztalati bőségről van szó, mely értéki szint meghatározója a cím viselőjénél. Voltaképpen az értelmes szó tartalmazza a mester szó hangjait és szellemiségét is, amit értelmileg magába foglal. A mester valaha a legmagasabb, legkitüntetőbb cím volt az emberek közt. Ebből a: master, meister, maître, mestre, meester, mistr, mastro, maestro, majster, máistir, meistr stb. Mint fenneb írtam: az st páros bizonyít.

meşteresc*mesteri, meşterie*mesterség, szakértelem

meştergrindă*mestergerenda, DEX

meştereşte*mesterien, mesteri megoldás

meşteşug*mesterség, foglalkozás, meşteşugar*mesterember

meşteşugăresc* – kézműves, kisipari, meşteşugărie* – mesterség

meşteşugi*mesterkedik, meşteşugit*mesteri, művészi

meşteşugos*mesteri, ügyes, leleményes

meticulos – aprólékos, kínosan pontos, aprólékoskodó, szőrszálhasogató, a metél met gyökéből

mezelicízelítő, mezelurihentes árú, benne az ízre utaló gyök.

mic – kicsi, bár a c betűt k-nak olvassák, és így fordított gyökként is vehetjük, de az ici, pici is kiérződik az olvasatból, van egyébként a szintén kicsit jelentő pici szavuk is, és a …

micime – kicsinység, icinység, de idetartozik az összes mic, vagy…

microici, ap kezdetű szó is, melyek mind magyar gyökből indulnak. A crkr páros ősnyelv azonosító az ikra, szikra szavakban is jelen van, microb – mikroba (ici és ap)

microbiolog – mikrobiológus, ebben még a buja gyökünk is benne foglaltatik, microclimă – mikroklíma

microelement – nyomelem, microfilm – mikrofilm, apró méretű film

microhidrocentrală – törpe vízi erőmű, jelen van az id ősgyökünk is az őserő r hangjával (hidro)

microseism – gyenge földmozgás, sm – szmzm páros (-izmikus)

microstructură – mikrostruktúra, azaz felépítmény

microturbină – kisturbina

mieă* – mérce, véka, DEX az rc páros jelenléte.

milă – irgalom, gyökei, a mi fordított alakja az érzelmi im gyöknek

milos – irgalmas, könyörületes, szánalmat érző (lom, mol, im)

milostiv – jóindulatú, irgalmas (lom, mol, im), mindenét megosztja

milostivire – szánalom, irgalom, könyörület (lom, mol, im)

miluitor – adakozó, bőkezű (lom, mol, im)

mimoză – mimóza, nebántsvirág, az érzelmi im gyök oda-vissza alakjának jelenléte

mintean*ujjas, zeke, mente, nt páros

minten, minteni*azonnal, menten DEX

mintenaş*azonnal, mindjárt, ez a – menten, na! – sürgetésre adott válasz torzítása lehet (a mócvidékiek mintyenás-t mondanak).

mintie* – mente, nagykabát, bunda

miscelaneu – vegyes, mis-más, különféle, máskülönb.

mistui*emészt DEX, st – szt páros, ami a tápláléknak a testbe illesztése, mistuială*emésztés, mistuire*emésztés

mişca – mozog, az izeg, iszkol mutatja, hogy az i hang is jelen van a mozgással kapcsolatos szavakban, a nyüslet az s hangot tartalmazza, de az s hang különben is ott van: a siet, sodrás és más mozgással kapcsolatos szavakban. Az sk páros a sáska szóban is az ugrándozó, mozgó jelenséget jelzi

mişcaremozgás, mişcat – elmozdított, mişcător – mozgó (iszk)

mişmaş – mismás. A kifejezés német nyelvben is megvan: Mischmasch, a DEX innen származtatja, csak annyi a szépséghiba, hogy a két alkotó gyöknek kizárólag magyarul van értelme: mis, népies rövidítésű milyenes és más. A mismás értelme: bizonytalan egyveleg, vegyes, ilyen-olyan, ilyen is, meg olyan is. Mismásolás – valamilyen ügy megkavarása, elkenése a kiismerhetetlenség okáért, a valóságostól eltérő végeredmény megállapítása végett. Ezt jelenti az átvevő nyelvekben is, de az alkotó gyökök jelentésének ismerete nélkül. Csoportkép jelenség.

mitingtömeggyűlés, a miting angol eredetű szó (meeting) és benne jelen van a tömeg szavunk töm fordított gyök alakja: meetmit – tim – töm. Az ng páros itt a hangról szól.

moalelágy, mál

moară malom, malom. A magyar nyelvben mindkét szótag a mállasztó, omló értelmét adja.

mobil – mozgó, a motoszkál, motolla, motor stb. alapszava

mobilă – bútor, valószínű onnan e megnevezés, mivel az ingatlanhoz (ház) viszonyítva a bútorok mozgathatóak, ez kitűnik a …

mobiliar – ingó megnevezésből is (imobil – ingatlan).

mocirlămocsár, rl páros, mocirlos mocsaras

mocles* – mukk lesz, lásd a mucles címszónál

mocoşi – piszmog, szöszmötöl, mocorog (mo)

mod* – mód, forma. Ebből a latin modus, az olasz modo is.

modal*módbeli, modalitate* – módszer

modru* – módra, DEX, ilyen vagy olyan módra, dr valamilyen keretbe illesztve (cadru)

modus vivendi megélhetési mód. A viven az eleven ven gyöke

mogorog* – morog, dörmög

mohor* – muhar, mohar, DEX, pázsitfű féle

moimă* – majom, DEX

mojar* – mozsár, DEX

molar őrlőfog, a befalt étel felaprózója, felpuhítója (mol)

molatic lágy, lomha, Erdővidéken: mula (mol, mál)

molcom lágy, csendes, enyhe (mol, mál)

molcuţ lágy, lomha (mol, mál)

moleşeală bágyadtság, lankadtság (mol, mál)

molicel – lomhácska, lágyacska, moliciunepuhaság, lomhaság

moloşag – lágyság (mol, mál)

monolog – egybeszéd, magánbeszéd, egy fajta színpadi előadásmód, ellentétben a párbeszéddel, mely két személy közti szóváltás. A log – szó, ige, nyelv egyik tulajdonságából – lógó – eredő megnevezés.

mont – csonk, a mony gyökből, mely jelent hím nemi szervet, de tojást is. A gyök fordítható is: nyom. Tehát hímség esetén benyom, szűlés (tojás) esetén kinyom.

monta – beilleszt, befoglal. Az nt páros itt a: hint, köntös, minta, ont, önt, palánta, pont, szánt, szent szavakban alkotó, építő munkára is utal.

monta – mony értelmében meghág, fedez jelentésű is, és a fent említett beilleszt, befoglal szavakban a két nem egyesülésére utal. Az nt: csintalan, érint, fontos, hinta, kurjant, lant, ont, önt, palánta, ránt szavakban jelzi a játékosságot.

morar molnár, morăreasa molnárné, morăriţămolnárné (mol

morări – molnárkodik, morărit – őrlés, azaz mállasztás

mormăie – mormol, az rm hangvonatkozású is: ima mormolása

mormăială – mormolás, dörmögés, mormăitor – dörmögő, mor

mormăitură – morgás, dohogás

mormânt sír, sírhely, a szó az ősnyelv idején rögzülhetett a temetéseken elhangzó imamormolás örökösen visszatérő hangemléke nyomán. Az rm páros mindenképp hangot jelöl, még a sírí csend is a hangra vonatkozik. Nem latin örökség.

morocănos – morcos, morgó, mogorva

moto- – minden, ami moto- kezdetű szó az ősmagyar mot gyökből indul, motoszkál, motollál, matat, mozog, mocorog stb. Nem francia, nem angol, nem német – magyar.

motor – motor, mozgat, ösztönöz

motoblindat – páncélautó, nd páros

motocicletă – motorkerékpár

motocompresor – motorlégsűrítő, mp páros

motocositor – motoros kaszagép

motocros – motorkerékpáros terepverseny, kr páros szikra, makranc

motoferăstrău – motorfűrész, tr páros

motomecanizare – motorizálás, motonavă – motoros hajó

motoplug – motoros eke, pl páros, motorină – gázolaj (mot)

motorist – motorszerelő, motoriza – gépesít (mot)

motorizare – gépesítés, motorizat – gépesített (mot)

mototol – gombolyag, göngyöleg (mot)

mototoli – gombolyít, göngyölít, összegyűr (mot)

mototolit – gombóccá gyúrt, göngyölített (mot)

motrice – mozgatóerő, motroşi – matat, kotor (mot)

mozoleală – majszolás, maszatolás

mucalit mókás, mókamester

mucles!* – egy szót se! csitt! pszt! vagy befogd a szád! A DEX szerint cigány kifejezés: hallgass! A kifejezés a magyar nyelvből torzítva került át a románba. Kisgyermekként néha megnadrágoltak, és sírtam, mindig ez volt a felszólító kérdés: mukk lesz-e?! Egy mukk se legyen! A mucles az erdélyi románok közt használatos, mivel magyar nyelvi.

mugur rügy, két összevont, körértelmű magyar gyökből (mug-gur), a mug, kis gumó, gur-rug is gyökök, a rügy körértelmű gyökszó. Az r a benne rejlő életerő, az ügy folyamat, a kis gumóban (gummug), rügyben (gur) rejlik az előre kirajzolt, megmásíthatatlan teremtési terv. Például: maghozó (mug) gyümölcs lesz, ág vagy levél. A növekvőre mondják: rugaszkodik (gur) fölfelé. A rügyben gyürkőzik (gur) az életerő az eljövendő kibontakozásra, a megmutatkozásra, a végkifejlet, az eredmény érdekében. A cél: a beérés. A rügyezés a legyőzhetetlen, megújuló erő, a teremtési folyamat folytatása. Maga a csoda.

mugura rügyezik, mugurrügyecske, mugurat rügyes

mugurelrügyecske, muguri rügyezik, mugurirerügyezés

muianya, érzelmi mu jelenléte, a mui a lágy asszonyiságot, a nőies puhaságot idézi

muiere nő, asszony, itt is az érzelmi mu

muieresc női, asszonyi, muierime asszonynép

muieroasă női, asszonyi, muieruşă nőcske, asszonyka

muieruşcă nőcske, asszonyka. Érdekes, hogy a…

muiereáztatás, lágyítás, puhítás hasonló a nő, asszony jelentésű muiere szóval. Az mu jelen van a

mulgară fejős, tejelő szóban, mely az emlővel kapcsolatos. Az lg páros a szolga, szolgálat értelmét nyújtja itt. Az mu továbbá jelen van a mulgător – fejő, mulge – fej, mulgere – fejés,

muls – fejés, mulsoare – fejés, mulsură – fejés szavakban is, lsz páros, az elszív értelme

multsok, ez a töm, tömeg, tömés, régies tömült, tumult maradványa. A jellegzetes leharapott végű szóképzés. Például: ahová valamiből sok összetömörült, összetömődött, összetömült, régen: esszetumult. Ebből lett a latin multus, multum, majd az olasz molto, a francia multi-, a román mult. Az lt páros magyar eredetűnek azonosítja.

multicolor – sokszínű, a col körértelmű, a kolcs, kulcs, kalács, ez esetben gyűjtőszó a színek összessége, a színkör jelölője románul

multiform – sokalakú, sokféle alaki változásra képes, rm páros

multilingvistic – soknyelvű, a ling, limb, log, valamennyi a nyelv fő jellemzőiből, a gyorsmozgási képességeit leíró gyökökból indul: l/ing/adozó, limbáló, himbálózó, lógó, ng páros. Az st – szt páros a nyelvi választékra utal.

multinaţional – soknemzetiségű, a na- a re, nemzésre utaló

muncă* – munka, a mun gyök a man gyökkel rokon, mivel a munkát kézzel (mancs) végzik, és magánhangzó váltás nem pmeglepő ilyen esetben. Két szó összetétele mancs, muna és táka, muna táka – munka. Ez esetben a k hang a gyökbővítményekből álló összetett szó találkozási pontjának végző-kezdő közös hangja. Ily hanghiányos, hangfösvényes szókapcsolatra ezrével van példa a magyar szóalkotásokban. Ha jobban belegondolunk, még a mű, művelés is a mancs, kéz szóhoz vezet (akár a kés, a kézbeli éles ék, mely lökéssel késel, ékel, vés, hasít). Székelyföldön a munkanapot helyenként még ma is miesnapnak, azaz művesnapnak, a munkaruhát miesnapi ruhának mondják: miesnapiason őtözve (öltözve). (Oroszhegy, Székelyszentkirály stb.) Az nk páros sok hátrányos dolgot megjelenítő szóban van jelen, ez esetben ez kivétel.

munci dolgozik, megmunkál (mun, man)

muncitmegmunkált, megművelt (mun, man)

muncitoare munkásnő (mun, man)

muncitor munkás (mun, man)

murmuritor – mormogó, hangutánzó megnevezés, rm páros

murmur – moraj

murmura – mormog, mormol, morajlik

mut – áttesz, átrak, áthelyez, ez a mozgásra utaló mo, mot gyökből: motoszkál, matat, mozog, elmozdít stb.

mutabil – mozdítható, átrakható (mot)

mutare – áttevés, átrakás (mot)

mutat – áthelyezett (mot)

mutilamegcsonkít, a met gyökből, metél magyar>latin>román

mutilatmegcsonkított, elmetélt

muzical – zenei, a – ógörögbe átjutott, majd onnan továbbterjedt – lágyságot kifejező ősgyökből. Az m hang külön is lágy érzelmi töltetű, csak ha a kisbabát megfigyeljük, amikor valami nagyon tetsző számára, és ahhoz való ragaszkodását akarja kifejezni, kis résre nyíló ajkaival előrehajolva mondja az m-m-m-m-m hangokat. Innen az em/es, em/lő, /l, /la, mo/l, /v, /z bővítmények. Az m hangból kialakuló lágy ősgyököknél és bővítményeiknél megfigyelhető, hogy majd mindannyi hat az emberi érzékekre, és ez úton az érzelmekre. A müsziké ógörögben a lágy zenét jelentette, a magyarban a gyök mu-ra változott, de a szi-, ze bővítmény is megmaradt gyöknek, így több kifejezési lehetőség van: a mu gyökkel a muzsika, a ze gyökkel a kellemes zengő, zsongó zene, a zene nyomán van az ének, az ének nyomán a nóta. Ezeken kívül még van a dal, dallam, melyből a táji dan, de a dallam fordítottja a mal, mel, melódia. Hogyan van ennyi kifejezésünk ezen a lelki-érzelmi gyökerű megnyilatkozási területen? Ez elvárható attól a nyelvtől mely a legrégebbi a Földön, és jelenleg már több mint 200 ezer bejegyzett népdalt tart számon. A ma magyarnak mondott nyelvű emberek kezdtek énekelni legkorábban!

muzicalism – zeneiség smszm páros

muzicalitate – zenei érzék

muzicaliza – megzenésít

muzicalizare – megzenésítés

muzicalizat – megzenésített

muzicant – zenész, nt páros, zenére szánt élet muzică – zene