N

Az n hang a jó és rossz hangulat, a szenvedély kissé fura zöngéjű, néha borzogató hangja. Zenei skálázásra is használt könnyű hang, jelen van a zene, nóta, ének, nő, de a babona, monda, sátán, gonosz, elvont értelmű szavakban is. Fizikai vagy lelki zöngét nyújtó. Az n az indulás, a noszogatás, és talán a világ minden nyelvén a tagadás, tiltás hangja.
Az egyensúly ezen a fura n hangon billen.

nalt – magas, a növekedést jelző nő, nől szavunkból, lt páros

Napoca – Nap-oka, dák település a mai Kolozsvár helyén. Jelentése napnyílása, ablaka. Ok régiesen magyarul fényáteresztő luk, lyuk. Ebből ered az okos (világos elméjű) szó. Magyarul ért­hető, románul nem mond semmit. A dákok magyar nyelvű nép volt. Magyar Adorján, Bíró Lajos is annak tartotta őket. Ha a románok ragaszkodnak dák eredetükhöz, akkor elismerik magyarnyelvű népből való származásukat. Ami nem is olyan végzetesen rossz.

naşteszül, e kifejezésben nem nehéz fölismerni a sz, nő, nőstény szavakat, st ősnyelv azonosító páros

naştereszülés, a na– tovább is megtalálható gyökként oly szavak képzésében, melyeknél előtagként a sz, (szülő) vagy nemzet szót adja, pl: …

naş, naşă – keresztapa, -anya, vagy lakodalmi sznagy, a kifejezésnek köze van a iséghez, szüléshez, végső soron, mint következmény, abban gyökerezik

sat natal – szülőfalu, casa natală – szülői ház (nő)

natalitate – születési, nativ – vele született, születéssel örökölt (nő)

natural – természetes, natură – természet, naţie – nemzet (nő)

drag* – nadrág DEX. A nadrágot a magyarok hozták be Európába, tehát a megnevezés is ősnyelvi, magyar. Miért volt szükség erre a ruhadarabra? Milyen követelménynek kellett megfelelnie? Két ok képzelhető el. Az ébrenlétének jelentős részét lóháton töltő ember összeizzadt a ló hátával vagy a nyereggel, és csupasz lábszárát fújta a hideg szél. A kifejezésben a d a kulcshang, mely jelen van mind a nedves, mind a hideg szavakban. Az első szótag – nad – mindenképp a nedvességgel kapcsolatos. A dr páros a hideggel is. Erdővidéken, aki fázik, az cidrizik. A nadrág egyik haszna a hidegtől védés. És az r, a rág? Talán, mert a nadrág gyakorlati haszna összetettebb: nem rágta a fájdalom, mint addig az izzadástól felpállott ülepén keletkező sérülés miatt. Azt mindenki tudja, hogy övön aluli ügyeink, melyekről nem illik beszélni, legkényesebbek, befolyásolják egészségünket, kényelmünket, közérzetünket mindennapjainkban. Ha ott nincs rendben valami, nagyon idegesítő tud lenni. A szóvégi ág jelenti a ruhadarab két ágát. A dr hangpáros jelen van a vidra (víz) és a condra szavakban, mely condraposztóból nadrágot varrnak. Ugyanakkor a dr értelme bővül az ezt a párost tartalmazó idegen szavak értelmének ismeretében, ahol sok esetben a körülfogás, keretben tartást jelenti, amely jelentés a magyar nyelvből indult. Az nd kapcsolat (condra) a vándor szóban is jelen van. A nadrág megnevezésénél az ősmagyar nyelvet beszélők ötletszerűen, a gyakorlati érték, képi látvány, hatásokban kiváltott érzések alapján adták a megnevezést. Az alábbi szavakban meglátható, hogy a nad gyök mennyire kötődik a nedvességhez, izzadáshoz.

drăgar* – nadrágos, így nevezték a városi embereket a falusiak, ugyanis a falusi emberek, főleg székelyek harisnyát viseltek. Így nevezték a székely nadrágot. Gyermekkoromban még általánosan elfogadott volt a székelyharisnya viselete hétköznap is, de már csak az idősek közt.

drăgel* – nadrágos

năduşeală – verejték, izzadtság, azaz nedvesség

năduşi – verejtékezik, izzad (ned)

nălbi – kifehéredik, a halványból, lb páros

lticel – magasacska (nől) lt páros

ltiişor – magaska, ltiuţ – magaska, ă – magasodik (nől)

moliszap, olyan lágy, sikamlós, iszamlós anyag, melyen el lehet iszamodni, csúszni. A szap gyök szaporaságra utal, de arra is, hogy a piszkot a felkent iszappal könnyebb, szaporább lemosni a kézről. Gyerekkoromban a Kormos iszapos partszakaszán mi is iszappal mostuk le kezünket, akár mintha szappan lett volna. (mol)

molit – leiszapolt, nămolos – iszapos (mol)

moloterapie – iszapkezelés (mol)

năpăd – ellep, árad, a vízre utaló p (püpü) és d (nedv) hang, de az elözönlés értelmét nem csak a vízre értik, akárcsak a magyar nyelvben: ellenség, sáska stb.

rli – vedlik, a pâr-ből kiérződik a pőreség, rl páros

rlire vedlés, nărlitvedlett (pőre)

pusti – ráront, zúdul, betör, azaz pusztít. Jelen van az szt páros

pustitelhagyatott, azaz elpusztított, năpustitorpusztító

scătoară – szülő . Az sc szk páros a csuszka, tuszkol szavakban való értelme kiérezhető az alábbi kifejezésekből.

scători – szülők, ez volt a régi megnevezés, ma már a mesterséges franciásítási átalakítással: părinţi, scând – születőben (nő)

scocire – kitalálás, koholmány, szülemény (nő)

scocitor – találékony, kiagyaló, hazudozó, esetleg feltaláló (nő)

scocitură – koholmány, agyszülemény (nő)

scut – szülött, gyermek (nő)

năşie – keresztszülőség vagy násznagyság

vală – áradat, özön, a bála, görgeteg, lavina, völgy képi, értelmi háttere, az onnan lezúduló fékezhetetlen özön

valnic – hevesen, viharosan, vadul, sebesen. Az ln páros milyenséget kifejező képző esetében van jelen.

văli – beözönlik, betódul, năvălire – beözönlés, betódulás

neabătut – megingathatatlan, nem enged egyenestől balos elhajlást

neabil – ügyetlen, képtelen (ab), ábra – kép, képtelen

neaccentuat – nem kihangsúlyozott, az accent hangsúly, a kiemelés, csúcsra vitel, kihegyezés, felfokozás, itt annak hiánya

neacceptabil – elfogathatatlan, ak, fok értelmi egyezés, minden kapcsolat a kiálló részeken – ak, ék, fok – jön létre, az elfogadás is kapcsolat, összeakasztás

neacoperit – fedetlen, az acoperiş – tető valaminek a felső foka, kihegyesedő csúcsa, teteje, itt fedélnélküliség, a fedél hiánya

neacordat – meg nem adott, rd páros itt kellemetlen hangvételű

neactivitate – tétlenség, act – cselekedet, szóösszetételekben ékesen kiemelkedő tett, a ták, ték gyökökből, activ – cselekvő. Fordítsuk: ak-tívtev-ék, ék-tev – tív-ak-eny. Elhazudhatatlan, hamisíthatatlan magyar eredetű szó. Kiemelkedő, hatékony cselekmény állandóan mozgásban levő véghezvivője, activitate – tevékenység, cselekvés (ták, ték), activizare – cselekvésre, tevékenységre serkentés, ösztönzés, kiérződik a háttérből való bökdösés értelme, a neactivitate a tevékenység lehetőségének eltékozlását jelenti.

neactual – nem időszerű, az actual – jelenlegi, mostani, időszerű, tehát a pillanatnyi helyzetben a csúcson „táncoló” téma, égetően fontos (románul: foc – tűz), itt időszerűtlen, kt páros

neadapta – hozzá nem alkalmaz, hozzá nem ad, hozzá nem kapcsol, két ősgyök, ad és ap, benne a hozzáadás és összekapcsolás értelme: ad(k)ap(csol). Fordítsuk meg – érdekes: apad. Lásd még az adapta címszónál.

neadăpat – meg nem itatott, vízzel nem ellátott, lásd adăpa címszót

neadăpostit – be nem fogadott, el nem szállásolt, lásd az adăposti címszót. Az st szt páros választást, osztást, illesztést jelentő értelme az elszállásolási helyre vonatkozik.

neadăugare – hozzá nem adás, neadăugat – hozzá nem adott

neademenit – megvesztegethetetlen, tisztességes, ademeneală – ámítás, az am, em (a>e) érzelmi gyökök, ámításkor az érzelmeket hamis behatások érintik, ez esetben olyanról van szó, aki nem enged, nem adja meg magát ámító kísérletnek

neaderare – nem csatlakozás, (vmihez), nem odaadó

neaderent – nem tapadó, nt páros

neadjudecat – oda nem ítél, például: árverésen vásárolt jog szerinti jussot

neadmirat – nem csodált, nincs odaadó csodálat, lásd admira, dm páros

neadmirabil – nem csodálatra méltó (im)

neadmis – nem elfogadott, nem engedélyezett (im, mi)

neadorabil nem méltó imádatra

neafectat – nem tettetett, nem mesterkélt, a fek, fak gyökök a tettekkel, tevékenységgel, cselekvéssel, alakulással kapcsolatosak, itt a semmitől nem befolyásolt, tettetés nélküliséget írja le, ct – kt páros

neafilia – nem társul, nem csatlakozik, lásd az afilia címszónál

neafinat – nem finomított, lásd a fin címszónál

neafirma – nem erősít meg, tehát firtatható, rm páros

neagăţat (acăţa c>g) nem felakasztott, nem felfüggesztett, nem kapaszkodó

neager – nem rge, nem serény, mint az agár, az egér vagy az ürge

neajustat nem illesztett, nem igazított, a joggal is kapcsolatos jus gyök, mely az igazítás ig gyökében van jelen – szt páros

neajutoratnem jutalmazott, segélyre szoruló, jussra vár (ju, jo)

nealcătuitor – nem alkotó, a tek, ték, ták, tok (teknőt, tékot alkot, cipőt tákol) cselekvést jelentő gyökszármazéka: alkot, itt tok-kot gyökfordítással. Az lk páros itt fontos azonosító.

nealbit – fehérítetlen, alb – fehér, a halvány alv gyökéből, lb páros

neales – nem választott, v/ales/z, nealese – válogatás nélküli

nealiat – nem elegyült

nealintat – nem kényeztetett, vigasztalan, nt páros, lásd alinta

nealipi – nem tapadó, a p hang ez irányú kifejező ereje vitathatatlan

nealoca – nem előirányzott, azaz egy meghatározott helyre (lok, lak) nem elkülönített (lak, lik, lék, lok)

nealtădată – mint még soha, lásd a data szónál, adata, adatott. Az ad magyar ősgyökből. Az lt páros is jelen van.

nealterabil – nem romlandó, nem változó, nem változékony

neamnemzetség, vér szerint egy nemből származók köre: am, em gyök, de a nő, né is

neamabil – nem szeretetre méltó, lásd az amabil címszót

neambala – nem csomagol be, nem báláz, nem tömbösít. A nyalábol ige fordított alakjából. mb

neambalat – nem becsomagolt

neapăsat – nem megnyomott, a pas – rálépés, tapos szóból

neaplicat – nem ráillesztett, nem tapasztott, a tap gyökből (t/aplica)

neaprins – nem meggyújtott (pir, per)

neapropiat – nem közeli, nem közelálló, nem bizalmas (ap) pr páros

neaprovizionat – nem ellátott, szintén az ap gyökből (kapcsol)

nearanjat – nem rendezett

neardeiat – nem csípős ízű, nem dühös (mar). Az rd, mord, zord.

nearestat – nem letarztatott, nem fogoly, nem rab. Itt a zt-nek az szt hangzását kell figyelembe venni.

nearmonios – nem összhangzatos, h/armónia, lásd armonie. Az rm páros itt hangvonatkozású.

nearomat – nem ízesített, nem illatosított, az értelmi kapcsolatról lásd az aroma címszónál

nears – meg nem égett, lásd még: perzselt, pörsen, rzs páros

neartistic – nem művészi, rt páros, lásd az arta címszónál

neasecat – nem kiszárított, nem kiszikkasztott, nem aszalt

neasemănare – nincs hasonlóság, a szemmel látható jegyek szerint

neasimilare – áthasonulás, beolvadás, besimulás, átlényegülés hiánya, neasimilat – nem hasonult, nem besimult

neasigura – nem biztosít, neasigurat – nem biztosított (szeg, szig)

neasortat – nem összeválogatott, nem csoportosított (csoport – csöpp por, azaz minden csöppben sok-sok por, a spóra, szpóra – szórt por, szapora). A por, a szórás fogalmából, valamiket, valakiket különválogatni, csoportosítani, szortírozni, szórni, fajtánként, alfajonként jellemzőik alapján. A szortírozni nem idegen szó, csak idegen köntösbe öltözött, visszatért saját nyelvi gyökünk. Az rt páros itt is mérvadó.

neaşteptat – nem várt, egy helyben állás, taposás értelméből, st páros

neatacat – meg nem támadott, lásd az atac címszónál

neatingere meg nem érintés, az atingere szóban benne foglaltatik az inger szavunk. Az ng páros erről szól.

neatins meg nem érintett

neatrăgător – nem vonzó, nem elragadó. A tr páros itt hátrányos oldalát mutatja.

neautorizat – nem felhatalmazott, nem meghatalmazott

neavenit – érvénytelen, semmis, a vendég ven gyökének jelenléte, alapértelmében: mint a hiába jött küldönc, nem kívánt érkező, fölösleges közbenjáró, fogadatlan prókátor, ügyvéd. Ellentéte: binevenit.

neavertizare – figyelmeztetés elhanyagolása, az f és v figyelmi hangok, a régi időkben verték a dobot, félreverték a harangot, kürtszóval jelezték a veszélyt. rt páros

neavertizat – nem figyelmeztetett

neavut – nincstelen, a van gyök fordított alakja

nebalansat – nem himbált, nem lóbált

nebalota – nem báláz, nem nyalábol

nerbierit – borotválatlan, borostás, a băr, a bărbat – férfi, barbă – szakáll, tehát egy férfira jellemző külalak, vele kapcsolatos tevékenység elhanyagolása. Az rb páros a csorba, dorbézol, görbe, korbács szavakban kellemetlen jelenségekre utal.

nerduit – nem bárdolt, faragatlan, mord, ordító, zordon – rd páros

nebătătorit – járatlan, veretlen út, batever, a bot szóból alakult, bătut – vert, nebătut – meg nem botozott

nerzoit – nem borzolt, rz páros, lásd még a varză címszónál

nebeligerant – hadat nem viselő, a bel, belea – balhé, háborút is jelent, nt páros, lásd a belea címszónál

nebiruire – legyőzhetetlenség, alapértelmében: akivel nem bírni, aki nem legyűrhető, nebiruit – legyőzhetetlen

nebizuitor* – nem bizakodó, DEX

nebombat – nem domború – mb

neboronat – nem boronált

nebrăzdatnem barázdált, br, zd páros

necalculat – nem kiszámított (kör), lc – lk páros

necalibrat – nem köblözött, br páros – az ábra (ember) babrálva fabrikál, cibrét főz, alkot göbrét, ibriket

necalificat – képesítés, minősítés nélküli, belső minőségi mutatókkal rendelkező körbe, az elsők közé (c/alif – alfa, a betűsor – abc – első betűje) való bekerülés szintjét elérni képtelen.

necalculabil – kiszámíthatatlan, átvitt értelemben: nem körültekinthető. Az lc – lk páros: alku, alkot, gondolkodó

necalculat – nem kiszámított (kör)

necercat – tapasztalatlan, kipróbálatlan, a cer, körértelmű, a címszó ebből eredően a teljes körű kipróbálás hiányát jelzi. (rcrk páros) Vagyis nem tudható, hogy az illető erkölcs tekintetében farkas avagy birkatermészetű.

necercetat – nem kutatott, nem vizsgált (szakterület), itt a körülményes vizsgálat hiánya érződik (kör)

nechibzuit – meggondolatlan, kiszámíthatatlan, a szó a DEX szerint is a magyar képzelni igéből származik, lásd chibzuit

necivilizat – műveletlen, a cselekvést jelentő csinál csi gyökéből indul és a világos vil gyökével folytatódik

neclinti – mozdulatlan, merev, vagyis nem leng, nem lendül be, nem inog meg, nt páros

necorect – nem helyes, nem szabatos, nem kerek (kör)

necosit – kaszálatlan (kör)

necredincios – hitetlen. Lásd a crede címszónál. A cr – kr páros a szekrény szóban az elválasztást, a szikra esetében a hit belső tüzét jelenti. A sacra – szakra – szent is tartalmazza.

necrezut – hihetetlen (kör)

necroit – kiszabatlan, lásd a croi címszónál (kör)

necurat – szennyes, piszkos, tehát takarítatlan (kör)

nedecapotabil – nem felnyitható gépháztető, köpeny

nedefinibil – bevégezettnek nem tekinthető, fogalmilag nem meghatározható, mivel a pillanatnyi helyzetben jellemzői nem ismertek oly mértékben, finoman, pontosan, hogy határozott megnevezéssel befejezettnek nyilvánítsák

nedesit – elválasztatlan, a két part hasonlatából, rt páros

nedescifrabil – kiolvashatatlan. A szépen írt írásjeleket cikornyás, cirkalmas, cifra, kicifrált, kicifrázott betűknek mondták, mondják Székelyföldön – fr párossal.

nedeterminare – határozatlanság, a /nede/ter a terület, szakterület, idő kiterjedési határainak rögzítésében való bizonytalanság

nedeterminabil – nem meghatározható: helye térben, formailag képlékeny, mint a gyurma, harmatkönnyű, rm páros

nedomesticit – szelídítetlen, az om érzelmi gyök jelenléte

nedomolit – fékezhetetlen, az om érzelmi gyök jelenléte

neegal – egyenlőtlen, neegalat – kiegyenlítetlen

neelegant – nem elegáns, a fokozás leg gyökéből

nefalsificat – nem hamisított, a hamisat jelentő álgyök jelenléte

nefamilist – családtalan, az am érzelmi gyök jelenléte

nefăcut – sikertelen cselekvés (fak)

neformat – formátlan, alaktalan, a for – alkotóerő (fúr, farag, forral), a ma – érzelmi töltetű, mondhatnánk – vészi, egy megálmodott szépséggé idomított alkotás, tudatosan alakított alakzat, a formátlan ennek ellentéte – rm páros

nefortificat – meg nem erősített, kert, part, vértrt páros (for)

nega – tagad, a nemlegesség és a tagadás összevont alakja, a g hang itt a rögzített, beragadt, lehorgonyzott állapotot jelzi

negare – tagadás, negativ – taga

nendit – meggondolatlan, nd páros

nehotărâre – határozatlanság, nehotărâthatározatlan

neidentificat – azonosítatlan, azaz nem egyénített – nt páros

neidentificabil – azonosíthatatlan, azaz nem egyéníthető

neiertător – engesztelhetetlen, irgalmatlan, jorgalmatlan, jorgasság nélküli, ier – jor, ir. Benne az rt páros jelentése. Pl.:: Azért nem bocsát meg, mert más érték szerinti mértékkel mért, így nem érthet meg, ezzel árt, és a lelkekben tesz kárt.

neinvitat – hivatlan, ismert, hogy sok nyelvben a szóeleji h hangot nem ejtik ki, így a hívni ige ott iv gyökkel jelenhet meg, az h/invi alak tartalmazza ezt a hang együttest, és jól érezhető a hangzásban az egyezés, az i/í és a v a kulcshangok

neîmbrăcat – öltözet nélküli, felöltözetlen, lásd îmbrăca (brăc – b/u/răc burok) összevont mb, br páros, (mint az ámbra)

neîmrtăşit – viszonzatlan, rt páros lásd az îmrtăşi címszónál

neîncadrat – nem kinevezett, cadru – keret, képkeret – körértelmű gyök, mint a kád esetében is, tehát nem tagja a keretnek

neîncercat – tapasztalatlan, a cer, körértelmű, ebből eredően a teljes körű kipróbálás hiányát jelzi, rk páros

neînchipuit – elképzelhetetlen, chip – kép, arc

neîndemânare – ügyetlenség, a man/cs, kézügyetlenségre utal

neîndurare – könyörtelenség, azaz durva módon viszonyulás, keménység, nyersesség, fájdalomokozás, lásd îndura

neîngrâdit bekerítetlen, grad, gar, garád (kör)

neîngrijire – elhanyagoltság, gondozatlanság, körültekintő gondozottság hiánya, grigir, i hangátvetés, körértelem

neînsemnat – jelentéktelen, a szem gyök jelzi a jel hiányát, mely szemmel érzékelhető lenne

neîntemeiat – alaptalan, az épület alapja be van tömve a földbe, a temelie tömés, alapzat

neîntors – meg nem fordított, vissza nem tért, ez körértelmű

neînţelegere – meg nem értés, nézeteltérés, félreértés, viszály, azaz: a megelégedettség hiánya (nem elég értő)

nejustificat – indokolatlan, juss vagyis jog szerint nem biztosítható

nelalocul – nem helyénvaló (lok, lak, lék…)

nelocuit – lakatlan, nelocuibil – lakhatatlan (lok, lak, lék…)

nelegal – törvénytelen, a törvényesség hiánya

nelegitim – nem törvényes (eljárás)

nelegiuire – törvénytelenség, jogtalanság, gazság

nelucrătoare – munkaszüneti nap, dolog, log, luc, lucrukr páros

nemarcat – jelzetlen, jelöletlen, látható bemart jel nélküli, rk páros

nerginit – végtelen, kijelölt, bemart határvonal nélkül, rg páros

nencat – éhező, éhes. A ma gyök szájtevékenységet jelölő: majszol, mar, hol, mammog, lé/szájú/, mal/ac módra eszik. Az m hang ajaknyitó hang, nc – nk páros

nengâiat – vigasztalan, az a ngâia – simogatni igéből, simogatás nélküli, de a simogatás kézzel történik, mână – kéz, mancs. Az ng páros a gyengédségről is szól.

nemeritat – meg nem érdemelt, lásd még a merit címszónál

nemeş* – nemes DEX, nemeşescnemesi, nemeşienemesség

nemilos – könyörtelen, irgalom és szánalom nélküli, méltánytalan, a mal, mel, mil gyökből

nenatural – nem természetes, lásd a na gyök címszavait

neobişnuit – szokásostól, szabályostól eltér, szokatlan, lásd obişnuit

neobligatoriu – nem kötelező a lefektetett szabály szerint (ab, ob)

neobrăzare – szemtelenség, arcátlanság, az ab (a>o) gyök jelenléte, obrazábrázat, br páros. Ha az arc hangjainak sorrendjét felcseréljük: car, már körértelmű, mint az ab, mely egyedüli r hang nélküli körjelentésű szó, de csak azért mert állókép, ám ha beindul, akkor már van r hang: habar, kavar. (ab, ob)

neocupat – szabad, üres, a hely – l/oc – nem foglalt (lak, lik, luk, lok)

neodihnit – nem kipihent, a magyarázatot lásd az odihni címszónál

neo– – szóösszetételek előtagjaként jelentése új, az új fogalmának görög megnevezése a nem ó, azaz nem régi szavakból rövidült neo alakra. Tehát minden neo- kezdetű szó két összevont magyar gyököt tartalmaz. Egyik példa rá a: …

neolog – nyelvújító (log), de az alábbi már nem

neomembertelen, nem ember, neomenesc – embertelen, kegyetlen, vad, neomenie – embertelenség, vadság, kegyetlenség

neonduială – rendetlenség – nd

nepartinic – nem pártszerű, nertinire – pártatlanság rt páros

nepereche – páratlan

nepilduit – példanélküli, lásd a pildă címszót, ld páros

neplanificat – tervbe nem vett, a lap gyökből, p hangátvetés

neplăcut – kellemetlen, nem tetsző, kínos (helyzet), a lapos szónak a széles jelentéséből adódik, a plăcut – tetsző, place – tetszik, ez jókedvre derítő, úgymond széles jókedvre hangoló

neprecupeţit – bőkezű, nem anyagias, nem kuporgató zsugori kupec

neproductiv – terméketlen, meddő, a szapora por gyöke hangátvetett alakja a pro/d, köthető még az iparkodik szóhhoz, mely szintén a sokasítás fogalomkörébe tartozó

nerăbdător – türelmetlen, türelmetlenségében ajkait harapdáló, hangzásilag: ’harabdáló’ szóból

nereversibil – visszafordíthatatlan, rs páros (kör)

nesăbuit – meggondolatlan, oktalan, nem a megszabott úton haladó

neschimbare – változatlanság, a himba, himbálás, mb páros

nesecat – kiapadhatatlan, ki nem szikkadó

nesemnificativ – jelentéktelen, tehát szemmel nem érzékelhető

nesigur – bizonytalan, tétova, kétes, nem szigorú bizonyossággal

nesimţire – érzéketlenség, tapintatlanság, az im érzelmi gyök általi sugallat hiánya

nespornic – hasznot nem hajtó, nem szapora a szórás, porlódás (többszöröződés), de főleg a spóra, akár a sperma értelméből, mely a szaporodás záloga, rn páros

nestabil – ingatag, állhatatlan, kémiai hasadó, tehát osztódó anyag. Az szt hangpáros szétosztással kapcsolatos. Lásd: instabil.

nestricat – érintetlen, ép, nem rontott, nem törött, nem st/ö/ricat – st

nestrivit – érintetlen, ép, nem zúzott, nem törött, nem st/ö/rivit

neştirbit – csorbítatlan rb páros

netăgăduit – vitathatatlan, kétségtelen, tagadhatatlan

netemeinicie – megalapozatlan, temelie – alap, azaz tömés, tehát alap, tömés nélküliség

neterminat – befejezetlen, még nem ért a határhoz, nincs vége, nem járt le az idő, nem fogyott el a tér (ter, tér, tár), rm páros

neţărmuit – határtalan, végtelen, ţară – ország, ţărm – part (tar), mindkettőbe beleérthető a határ fogalma, rm páros

neutru – semleges. Van két világosan kirajzolt út, választani kell: jobbra vagy balra! Ki erre, ki arra megy, de marad még egy tétovázó, aki nem megy sem balra, sem jobbra. Elindul a két út közti téren a sem úton, mely nem út, tehát rálép a nem útra. A semlegességet a tr páros jelenléte hátrányként jelöli.

nevastă – asszony, feleség (), a feltételezett ádámi: Te né vagy! – mondatból bontva: /vagy, n/Éva/gy, név/agy, magyar nyelven érthetően utal mindhárom irányba – nő, Éva, név – ez nem véletlen, mert a magyar nyelv tömören tud fogalmazni, erre túl sok példa van ahhoz, hogy ne lehessen véletlennek nevezni. A román nyelvben is hozza ne/vastă /nő/, nev/astă /név/, n/Eva/stă /Éva/ alakokat, melyek a szó felbontott állapotában részenként adnak értelmes szavakat, a magyar fül számára érthetően. Az szt páros jelenléte a tiszteletre utal, mely kijár a jó feleségnek. Viszont a nevastă szó román nyelven csak egyben érthető, részekre bontva nem ad román fülnek értelmes szavakat. Erre varrjon gombot valaki? nevestică – asszonyka, menyecske (nő, né)

nevoiaş – szűkölködő, nyomorgó, azaz nyavalyás állapot

nimb – dicsfény, az mb hangzópáros ősnyelvi és a magyar nyelvben tömb, domb, comb, gömb, gomb, lomb stb. szavakban van jelen, melyek mindegyike gömbölyű alakzatra utal. Még az idegennek vélt lombik szó is ezt az értelmet hordozza. mb

nimbus – esőfelhő, az mb hangzópáros itt a gomolygó felhő gömbölyödő alakjára utal

nivel – szint, szintvonal, ez a vonal szó hangátvetéssel és hangcserével változott alakja – vonal, noval – innen a nivel

nomol – iszap, lásd még a nămol címszót (mol)

nomoli – iszapol, nomolire – iszapolás, nomolit – iszapolt (mol)