P

Az r és a p, mint testvérek, egymás mellett álnak. Akár Pan és Stan, az r kemény, erőtel­jes, a p viszont finom, játékos. Könnyű, pici, de pergő is. Mivel a b hang ro­konhangzója, így bizonyos mértékben annak tulajdonságait is hordozza. Kedves és bosszantó is. A p hang a ragaszkodást, tapadást kifejező. A p álló, rögzült ponthelyzet – kép – szilárd támpont, melyhez köthetők, ragaszthatók, melyre építhetők dolgok: alap, talp, záp, oszlop, cölöp. A kisgyerek vízre használja: püpü. Ez az ősnyelvben is használatos volt, és a különböző irányba oszló nyelv egyik részében megragadt. Az olasz Pó és Piave folyók őrzik neveikben. Magyar nyelvben is használatos a pia – ital jelentésű alakja, mely nem jassznyelvi alak. Esetenként befejező hang, akár a g vagy gy hangok.

pace – béke, ez a szó, vagy akár a latin és annak származékai, mind a kézfogás, tenyérbe csapás, pacsi szó utánzói. Hihetetlennek tűnik, de érdemes végignézni különböző nyelveken. Még a szláv nyelvek mir szava is ezt adja, hisz a mir, mira, miracolo, mirage csodát jelent, a csoda szó pedig szintén az ámulat következtében történő tenyérösszecsapásból jön (ecsap – pac/s/e). Ugyanakkor a cs hangnak a be­cses, kincs, becsület, bölcsesség, esetleg csend szavakban való szerepét is figyelembe kell venni, s mivel minden nyelv az ősnyelvből indult ki, és a hangok jelentését magába építette az utódnyelv, így a cs hang is átvitte egyes nyelvekbe ezt az értelmezést, noha nem minden idegen kifejezésben tud kibontakozni a hang valódi értelme.

A magyar nyelvben a ke szó összetett rövidítés, két gyök: a be régies alakja, és a ke. Az első: bent, a lélekben, közösségen belül, két csoport közt. A másik a kellemes, kedves, kebel, kegyelem, kezdet és talán a kettő. költözött hozzánk a kellem, nyugalom. A szívben, lélekben, vagy t fél közti kellemes, kedves állapot – béke. Békekötés, amikor a ma magyarnak mondott nyelv világnyelv volt, a két egymással szemben álló fél, ha megegyezett, kezet adtak rá. Ke­zet rá! – e felszólítás járja ma is megegyezés esetén. A két egymást markoló kezet, a megegyezés jeleként, jelképesen bekötötték. Ba­rát­ságuk éke a béke lett. A kötéstevés más helyzetekben is szokás volt.

pacific – békés, csendes (pacsi), pacifica – lecsillapít, lecsendesít

pacifism – békeelvűség, sm – szm, a béke eszméje, eszményi béke

pacifist – békeelvet valló. A kutya is mellső lábát nyújtja pacsira.

pacoste

pahar* – pohár, DEX Az üvegpohár drága kincs volt, akár a tükör, és csak módosabb házaknál lehetett. Az üvegtárgyak alkalmi fényessé varázslása, akár az ablak, tükör esetében, a pohárnál is a gyakorlatban rálehelés utáni törölgetéssel történt. Ismert a mozdulat. Talán a ráfujás, fuvás, fuhás, púhás, pohás cselekvési, képi hatása nyomán kapta a pohár nevet. A h hang, a lehelet hangja mindenképp erre mutat.

palancă – palánk, a lapos fordított pal gyökéből. Az nk páros egyik jelentése a szavakban a nem teljes érték: csonk, tönk, rönk. A palánk esetében is ez lehet. Nem igazi fal, kőfal, csak egy lepelhez hasonló vékony, ingó, lengő, linkó kerítés.

palat – palota, valaha ól, al, alo, ahol alomra lehetett dőlni, de a megnevezéshez köze lehetett, a sátrakkal ellentétesen lapos falakból, palánkokból épített házak látványának is.

pală – sápadt, halvány, al, alv (alb) a fehér szín jelzője

pală – lapát, a lopată vagy a magyar lap gyökfordított alakja

paletă – festő/paletta, egyenes lap a színkavaráshoz

palier – pihenő, lépcsőforduló, lépcsőfok nélküli, egyenes, lapos rész

palincă* – pálinka DEX. A pálinka szó eredetét nincs miért vitatnia senkinek, hisz az igazolhatóan magyar szó. A CzuFo szerint a linka, linkó, linkás ingoványos talajt jelent. A palánk szónál említettem: az nk páros a nem teljes érték jelölője. A leng, kileng, ingó, inog is mutat valamit. A szó eleji ? A p a b hang zöngétlen párja. Aki kissé több pálinkát iszik, néha kileng vagy beleng, bólongat, bólingat, pálingat, de inog alatta az anyaföld, így néha a palánkon, máskor az orrán támaszkodik. Meglehet, hogy neve valaha bólinga volt, mert hiszen a szóban benne van a következmények teljes leírása. A g és k hangok váltását ismerjük. Az in az inog, hinta szavakban az ide-oda mozgás gyökszava. Bólingat, pálingat, mindenképp megingat a pálinka. A MÉKsz szerint szlovák, és ez nem feltűnő a linkás, ingoványos talajon dülöngélő, nemzetáruló, hunsdorferdeség védelmezőitől. Ők azt sem tudják, mert nem kutatják, hogy az nk páros eredetigazoló. palincuţă* – pálinkácska

palmă – tenyér, ami lapos, a lap fordított gyökével, lm páros

palmă – pálmaág, szétterülő lapos leveléről, a lapos hasonlatából

palmier – pálmafa, szintén a lapos hasonlatából

paloş* – pallos, széles lapos kard, DEX

panică – pánik, az előrelátható rossz bánásmódtól (a b és p rokonhangzók) való félelem miatt feltörő rettegési hangulat, e gyökből a panasz, a bánat szava

papirus papirusz. Az ókori ősnyelvet beszélő egyiptomiak által papirusz nádból készített, papirusznak nevezett, az egyiptomi írnokok által írásra használt, arra alkalmas rostos anyag, melynek nyomán később az írásra alkalmas anyagot papírnak nevezték. Azt nem tudni, hogy a papok által írásra használt – pap ír/usz – anyag okán nevezték-e el a nádat?

papir* – papír DEX

papricaş* – paprikás DEX

paprică*paprika, DEX. A lexikonok dél-amerikai eredetű növényként írják le, melyet elsőként Kolumbusz orvosa hozott Európába. Hogyan lett magyar különlegesség? A mára már nyilvánvalóvá vált igazság, miszerint az inkák, kecsuák magyar nyelvű népek voltak, tehát alkati, belső szervi felépítésük hozzánk hasonló, s mivel ők szerették, kívánták, használták, szervezetüknek, belső szerveiknek szükségük volt rá, így a magyarság rálelvén, és ugyanolyan belső szervi felépítéséből eredően rendkívüli szükségét érezte, meglepő gyorsasággal általánosan átvette, konyháját teljesen erre építette föl. Úgy tűnik, mintha ez már meg volt nekünk valaha, de ekkor találtunk rá újra, s mivel élettani igény volt rá, villámgyorsan terjedt a magyar konyhákban. Ezt a megnevezést nem is torzítják el más nyelvekben sem, mivel meghatározó magyar konyhaművészeti szakkifejezés, magyar konyhára jellemző, úgynevezett hungarikum. A nevéről írtak, mondtak már ilyent-olyant. A MÉKsz eredet megállapításai (szerb-horvát) szándékos ferdítések hosszú sora, mellyel szerzői paprikajancsiként teljesen lejáratták magukat, e szempontból nem szabad komolyan venni őket. A szegedi ferencesek, tehát papok kertjéből terjedt el az országban, és mondják, hogy csípőssége miatt pap ríkató-nak nevezték. A pr párost véve alapul kapcsolatba hozható a tűzzel, perzs, (románul ardei, ardeég), a színnel: pír. (A pr az apró szó tengelye, ugyanakkor az őrölt, aprított, porított változatát is adja.) Az r hang ösztönösen ajakra törő hang az erős dolgok tapasztalásánál. Az ik gyök jelenléte gyors mozgásra (csípés) utaló: iklat. Pap-ríka-tó? Egyszerű, de meglehet. Az összes elnevezéseket nyelvünkben egyszerű emberek adták ötletszerűen, pillanatnyi benyomás, látvány, érzés alapján, mint mindennek a történelem folyamán, nem hívtak nyelvészeket. Nem volt szükség rájuk.

para– – szóösszetételek előtagjaként esetenként a vele összetett fogalomnak valamihez való hasonlóságát, mellérendeltségét, egyféle párhuzamot, a leírt jelenség elhárítását, vagy az elleni védelmet, annak elterelését jelenti. Például:

parabil – védhető, parafoc – tűzálló, tovább lásd a foc címszónál

parafulgervillámhárító, lásd még a fulger címszónál, lg páros

paralogic – téves következtetés, álokoskodás, rossz logika, téves ismertetőjegyek alapján való megítélés

pară – láng, tűz, a pir gyök változata

parcankerítés, gát, párkány, a part, perem nyomán (part) rk páros

parip* – paripa DEX

partaj – osztozkodás, részekre tört, rt páros, partaja szétoszt, (part)

partea két részre törtpár – egyik oldala, a folyóvíz által kettészelt terület pereme, a víz által lemart két (pár) szegély hasonlatából ered a part megnevezés. (part)

partener – ügyfél, partnernek is mondjuk idegen képzővel, pedig tulajdonképpen a két félből, részből álló, az ügy másik felének képviselője, az ügy (id, ud, üd) folyó, melynek két partja van, Így az ügy két partján állók partnerek.

parter – épület földszinti része (part)

participă – részt vesz (part)

particular – magán, egyéni, az osztás után az egyén ráeső része, saját tulajdona, bizalmi állapota, mely csak rá tartozik

particulă – részecske (part)

particularitate – sajátosság, különösség, bizalmi állapot, csak arra jellemző, az ő külön része a jellemzők hosszú sorából (part)

particulariza – egyedivé tesz, úgyszólván korlátot húz a résztulajdon köré, sajátjává teszi, rásüti bélyegét, bilogját (part)

partid – párt, e szó egy nemzet sok-sok részre törését, tagolását, szakadását is jelzi (part)

partidă – játszma elvileg két fél, egymással szemben, azaz egy pár közt, ki-ki a másik parton (part)

partinic – pártos, pártszerű, partinitatepártosság, pártszerűség

partiţie – felosztás, szétosztás, tagolás érték, mérték szerint (part)

partizan – fegyveres ellenálló, ez a pártoskodó, részekre szakadt emberiség legaljasabb, legvérszomjasabb fajtája, mely fegyvertelen, ellenállni képtelen, ártatlan, békés emberek közt hősködik becstelen fennhéjázással, és azok lemészárlásában leli örömét, élvezetét (part)

paial – részleges rc páros, porciózott, paialitaterészrehajlás

pas – pés, de jöhet a tapos, tapas (van vidék, ahol így ejtik ki) szóból is, hisz minden lépésnél földre taposunk, tapasunk, ógörögül a laposlopasz, mely ősnyelvi örökség, a lépés is lapos, lopasz. A kifejezés utolsó szótagjából.

pasager – utas, olyan valaki, aki lépéseket tesz, helyet változtat

pasăre – madár, a szó levegőre utaló ár, á/e/r gyöke, a madár repdeső tulajdonsága. Keverjük meg a hangokat, mind megvan a repeső a pasăre szóban: pesőre, pasăre (csavar – facsar) Itt is leharapott szóvég jelenség van: pespas.

paşaport – útlevél. Aki lépést tesz, jön-megy, ide-oda tapos, utazik, portékával idegenbe tart, s a parton túl a martra ért. rt páros

paşnic – békés, a pace szó képzős alakja

patriarch törzsfő, patri, pater – apa, arch, h/arch, har/ch, harhegy, vagyis kiemelkedő , tehát apai, atyai ség. Két mhg. páros: a tr, rk, ez magasra mutató sok más szóban: erkély, erkölcs, kérkedő, orkán, őrkő stb.

patriarchat atyai ség, apajogúság, patrie – haza, atyák földje, patrimoniu – atyai örökség, patriot – hazafi, az atyák örökéért rajongó, hazaszerető.

păcat – bűn, vétek, köze lehet a păc-nek a pök, köp gyökhöz, mert a pellengérre állított bűnöst régen a közösség leköpéssel is büntette. Az expectorant nevű gyógyszer köptető, pöktető.

păcăleală – beugratás, becsapás, csap – pacs. Ám a becsapás nyálkiválasztó, köptető, pöktető hatású a sértett fél részére.

păcătos – bűnös, vétkes, aljas, hitvány, lepökni való

pădureerdő, szófordítás nyomán alakult ki: erup

pălincă* – pálinka, DEX, nk páros, pălincuţă* – pálinkácska

lmar – tenyérvédő, a lap gyökből, lm páros

lmaş – zsellér, tenyeres, kétkezi munkás (lap)

lmui – felpofoz, lmuţă – kis tenyér, tenyerecske (lapos tenyér)

păpuşă – baba, babuska, a b és p rokonhangzás, hangváltás

păr – haj, fir de păr – hajszál, firfürt, păr – szőr

rcan – párkány, perem, part, rcrk páros

părâng – dorong, ng páros

rt – részes, esetleg tettestárs, rt páros, rticică – részecske

rtinire előnyben részesítés, rtinitor – részrehajló

păsărarmadarász, lásd a pasăre, păsăreamadárka

păsărimemadárvilág, păsăroimadár kakasa

stor – sztor, az szt páros a tanú rá, hogy ősnyelvi (magyar) kifejezés. A pásztor oszt, választ, illeszt stb.

păşi – lép/ked, tapos, păşire – lépés, păş- – –pés

lcfalka, fol, folk nyomán lc – lk páros

pârâ – per, panasz, vád, a per tüzes szóvita pír – láng – tűz

pârâi – perelni, pârâş – felperes, pârât – alperes, pârâtor – felperes

pârâu – csermely, kispatak, a lepergő víz hasonlati megnevezéséből

rjoală – megperzselés, égetés, rj – rzs páros

rjol – perzs, égetés, tűzvész. Jelentős a szóbokra van a ma­gyar nyelvben: per, pír, pir, pör, ver, vör gyökökre épülve

rjoli – megperzsel, megéget, rjolit – felperzselt, felégetett

rlire – perzselés, az érlel, perlő szavakban áll közel az rl pároshoz

rloagă parlag, rl páros, rlogi – elparlagiasodik

rpălac – parázson sült hús, rpăleală – sütés parázson

rpălit – parázson, nyárson sült, pirított, rp páros (hárpia, korpa)

pecetar* – pecsétkészítő, pecetă* – pecsét, a pecs, csep kiterjedt szóbokorral rendelkező magyar teremtőgyökből

pecetlui* – lepecsétel, tl páros, pecetluire* – lepecsételés

pecie* pecsenye DEX

pectoral – köhögés elleni tea, köptető, pöktető, ct kt páros

ped- – gyermekkel kapcsolatos szóelőtag. Varga Cs.: Ógörög: régies csángó nyelv című könyve 108-109 oldalán bemutatja, hogyan lett a pajkosból paidikosz – gyermeki, és az őket oktatóból paidagógosz, vagyis pedagógus. Tehát az ősmagyarból leágazott ógörög nyelvből jöttek vissza hozzánk a pedia- – gyermekvonatkozású, és a pedagógusoktató, nevelő kifejezések. A pedagógus, pedellus tevékenységi köréhez tartozó az oktató-, nevelőmunka.

pedeapsă – büntetés, mely a szó a feddés, fenyítés f>p hangváltott gyökszavából, itt kissé összemosódik a ped-, fed, és ebből az egy tőről fakadás is látható

pedepsi – büntet, de a ped fogalomkörhöz tartozik a penal – büntetés is, mely a fenyítés szó fen gyökének f>p hangváltásából jön

pedologie – talajtan, ez a ped gyök már más. A talaj, az azon talpaló, tapo, ahhoz tapadó lábbal kapcsolatos. A padló szóra vezethető, értelemszerűen egyeztethető az alsó szinttel, az azzal állandó tapadó kapcsolatban álló lábbal.

pedala – tapos (kerékpárral)

pedală – taposó, azon taposunk a kerékpárnál, zongoránál, orgonánál. A gépkocsinál padlóig nyomjuk a pedált padlógáz, padlófék esetén.

pedometrie – lépésszámoló, ez is padlóhoz, lábhoz kötődő

pedichură – láb- és körömápolás, pedichurie – láb-, körömáp. szalon

pedant – túlzottan fontoskodó, környezetét kínosan érintő, betegesen pontos, másokat kioktató szőrszálhasogató, sarkára álló. A gyök is valahonnan ebből a fogalomkörből indul. A padlóval egy pontban érintkező láb, a sarkát a padlóhoz verő („A kőkor szava: kép.” V. Cs.). Parancsoló, feddő egyén, aki mindenkit a saját kaptafájára húzna föl, a saját viselkedési mintájára állítaná be a körülötte élőket.

pejmă*pézsma DEX, zsm páros

pelerină – palást, köpönyeg, a szó a lepelből származik, mely lepel belepve leplez, palástol. A felfüggesztett, függőlegesen levő lepel hasonlata a fal. Mindkettőből kiérződik a felfelé irány, felemelt állapot. Magyar nyelvben ebből a pel, pal (lepel, palást) gyökből alakult ki a fal, mely szintén a rálátás ellen felemelt akadály, takar, palástol, csak az nem a puha lepelből, hanem a keményfából készült, s így a puhaságot jelölő p helyett a keménységet jelentő f került a szó elejére, így lett a neve: fal. Ógörög nyelvben a pol jelentése fel, és ezt az értelmet a függőlegesen felemelt, kifeszített lepel, palást, vagy fal hasonlata alapján, nyelvőséből az ősmagyarból vitte magával. pelerinuţă – kis palást

penal – büntetőjogi, a büntetésből, penalizare – büntetés

penalti (penalty) – büntetőrúgás, 11-es

penitenciar – büntetés végrehajtó intézet, vagyis fegyenctelep. Az nc páros a lánc, pince, sánc szavakban hasonlatot ad.

penitent – bűnbánó (fen), az nt páros itt benti, lelkiekre utal

pendulă – inga, ami kileng. A húr pendülés látványi, képi oldala. A falióra ingája, mely kilendül, húros hangszer húrja megpendül. Mindkettő kimozdul nyugalmi állapotából. Az nd hangpáros jelzi az ősnyelvi tőről indulást.

percepe – érzékel, felfog, ért, de adót is behajt, mely sarc, s mellyel harc, herce-hurca, morc jár együtt, rc páros

perceptiv – érzékelő, de a perceptor – adószedő, sarcoló

percepţie – érzékelés, vagy behajtás, sarc

pereche – pár, eredete a partvonalak párhuzama, melyek az összes kanyarulataikkal együttvéve egymás nélkülözhetetlen tükörképi ellentétei, és együtt alkotják kettőben az egyet

perdea – függöny, fátyol, lepel, mely elválaszt. Leharapott szóvég jelenség, l>r hangváltással. Az rd páros az elkülönítést jelentő korda, kordon szavakban nyújt hasonló értelmet.

perdelui – elfüggönyöz, elfátyoloz, lepellel bevon,

perfect – tökéletes. Az első szótag a per – pár, magyarázata itt fent. A második a fek, vagyis fak, a cselekvés fe, fa ősgyökének bővítménye, mely a teremtés tényére utal, benne az első okra, a faktorra (tor, ter) aki az egész páros alapú, kettős összetevőjű (kétkomponenses) önműködőre állított tökéletes élővilág megtervezője, megalkotója, Teremtője.

perfecta – megköt, végrehajt, perfectibil – tökéletesíthető

perfectiv – befejezett, perfecţie – tökéletesség, tökély

perfora – átfúr, átlyukaszt, pörög, pereg, forog, (kör)

performanţă – teljesítmény, siker, perdül, pörög, forog, sikerül (kör)

perghel – kör, körző. Az rg páros a forgás, pörgés szavakban a körmozgást írja le. A körző ugyanazt teszi.

pericarpatic Kárpátok-peremi, a Kárpátok körértelmű gyökre épülő kifejezés, a hegyvonulat félkör alakú, rp páros

pericol – veszély, kaland, a per itt lehet kör, de lehet tűz is, mert például a peripeţie – viszontagság, a col meg körértelmű

peridrom – oszlopsor, kerengő (kör), a dr páros körül vétellel kapcsolatos: cadru, nadrág

periferic – peremrészi, kültelki

periferie – peremrész, egy terület, város, külső övköre, külső sávja

perifrastic – körülírt, körülírásos, perifrază – körülírás

perinda – körbejár. Az nd páros az andalog, indul, jövendő, kaland, körönd, vándor szavakban ad hasonló jelentést.

perioadă – időszak, korszak, pereg az idő, periodic – időszakos

periterestru – földkörüli, Terra – Föld (görög), Teremtő által fizikai lét fenntartására teremtett tér, mindent megtermő kedvező feltételekkel, az szt páros az oszthatóság, illeszthetőség, választhatóság. A ter gyök egyik legnagyobb szóbokorral rendelkező, és az ősmagyarból jutott az ógörögbe.

perişoară – húsgombóc (kör)

perla – gyöngy, apró gyöngyök leperegnek, szétpörögnek, pergő, perlő, rl páros

permanenţă – állandóság, öröklét (kör) rm páros

perpetuare – megörökítés, állandósítás (perpetum mobile – örökmozgó), kör gyök, zárt körben örökké. Az örök is kör, soha véget nem érő körmozgás. A vég nélküli lét jelképe a kör, a halandóságé a vonal, melynek vége van, tehát nem kör, nem örök. perpetua – megörökít (kör) rp páros

perpetum – örökös, állandó (kör)

persan – perzsa, a tűz népe, perzsel, perzselő, pír, pör, per, vír, vör, a tűz és a piros szín gyökei, az rzs páros azonosít

perturba megzavar, felkavar, feltúr, (kör), rb páros: csorba, dorbézol, görbe, korbács

pervers – nemileg tévelygő, a szóban a ver körértelmű, és a fordulással kapcsolatos, pl. inversfordítva, vagyis a pervers a természetes életviteltől eltérő, elforduló. Ha a magyar vers rs párosát vesszük, akkor a (rosszra) fordulás értelmét adja, ha a perverz rz alakját, akkor érzelmeket felborzoló torz jelenség. perversitate – nemi tévelygés (for)

perverti – nemi eltévelyítés (for). Az rt, páros ártó, irtandó, rossz erkölcsi mérték szerinti elhajlást érzékeltet.

pesimism – borúlátás, érzelmi im gyök, letört állapot, sm – szm páros, -izmus, pesimist – borúlátó (im), szt páros, vesztő

petec – folt, a tapasztás tap gyökének fordított és a>e hangváltott alakja, a kilyukadt részre tapasztották a foltot

peteci – foltozás, petecit – foltozott, petic – folt (tap)

piaţă – tér, ez a latin plan szóból került az utódnyelvekbe, mely sima, egyenes felületű térséget jelent

pică – cseppen, cep, csep, pecs gyökből, picătoare – csepegtető

pildăpélda. A magyar példa szóösszetétel. A pél és az ad gyök fordított alakja: da, példa. A pél a cél gyökből (lásd: ţel) hangváltással, a p hangnak a ponthelyzetet jelölő értelme alapján (p) lett pél, a pont a cél, melyre tekinteni kell. Miért? Mert az él ősgyök a legfontosabb gyök, az élettel kapcsolatos kifejezésekben: élet, élés (élelem), (folyadék), leh, g (levegő), a fokozás leg szava is mind e két hangból álló ősgyökre épülnek. Célp adva: példa. Jó példa az ld párossal: föld, zöld, áld, boldog, old. Rossz: koldul, üldöz

pilos – szőrös, pihés, pilla, pile

pilotcölöp, ez hangátvetett, hangcserés alakja a cölöp szónak, ha megfordítjuk: tolip. A folyók, patakok melletti letelepedéssel kapcsolatos volt a telek bekerítése, az élőtövek (élő sövény) telepítése, melyek előbb könnyen megfogamzó fűz- vagy akáctövek voltak, majd ebből lett a cövek, cölöp (pölöc), mely a latin, germán, angolszász utódnyelv kultúráink később kialakuló nyelveiben már fordított gyökkel – pilot – maradt fenn.

pipă* – pipa DEX

piramida – piramis, gúla alakú kőépítmény, oldallapja tűzháromszög alakú, a gúlaszerű piramis a feltörő tűzláng (pir) alakjáról kapta nevét, a pir magyar gyök, a piros a tűz színe, a tűz pírja perzsel, piruló hajnal. Innen a piramis, a per­zsa nevek, de a Pireneusok is Ajánlom ol­vasásra Varga Csaba: A kőkor élő nyelve című művének 275. 276. oldalán levő részt a tűzzel kapcsolatban.

piretic – lázkeltő, tűzzel kapcsolatos (pir)

pirogen – tűzből származó (pir)

pirolatrie – tűzimádás (pir), tr páros kellemetlen jelenségek leírója

piroman – gyújtogató, beteges hajlamú (pir)

piromanie – gyújtogatási szenvedély

pirotechnic – tűzijáték (pir)

pirometru – magashőfok-mérő, pirométer (pir)

pirosferă – tűzöv (pir)

pirotechnic – tűzszerészi (pir)

pirotechnician – tűzszerész (pir)

pirotechnie – tűzszerészet (pir)

piruetă – megperdülés, pördülés, tüzes táncmozdulat (pir)

pis! – pszt! csitt! ősnyelvi örökség

pisică – macska, a cicát psssz-el hívás eredeti ősnyelvi hangutánzójából

pişcă csíp, fordított gyökből: csíp, pi/c/s, az şcsk páros a poloska, tüske szavainkban utal hasonló érzésre

pitonog – botonág, szőlészeti eszköz, egy ásónyélszerű hegyezett, nyesett rúd, melyen meghagynak egy bakarasznyi oldalágat, erre lépve belenyomják a földbe, és a keletkezett lyukba helyezik a szőlődugványt. Tájanként használják chitonog, chitonag, cotonoagă alakban is. A magyar szó felbontva is érthető: boton ág. A szót a DEX 1998-as kiadása nem tartalmazza, csak a világhálón levő DEX!

pitpalac – fürj, pitypalatty hangutánzó elnevezés, a fürj által kibocsátott hang nyomán

plackedv, hangátvetéssel: lap, beleérthető a szélesség fogalma, ’széles jókedvében’, akár Arany Toldija

placa – lemezzel, lappal borít, placaj – borítólemez, lapborítás

placardă – hirdetőtábla, plakát (lap), mely ordít, rd páros

place – tetszik (lap)

placentă – méhlepény (lap). Az nt páros szétágazó értelmű kifejezések alkotója, a lapos lepényfélék egyike a palacsinta. Lásd a plăcintă címszónál.

plachetă – emléklap, plakett (lap)

plafon – mennyezet (lap)

plai – fennsík (lap)

plajă – homokos part (lap)

plan – síkfelület (lap)

plan – lapos, a latinba átment, hangsorrend cserés kifejezés, ógö­rögben: laposz, laphosz

planare – egyenes felület képzése, planat – egyenesre képezett (lap)

planator – egyengető, planeitate – simaság, egyenletesség (lap)

planşetă – rajztábla (lap)

planşeu – födém, padozat (lap)

planta – ültet, palántál, pa, pi gyenge könnyedséget leíró ősgyökök, itt hangátvetéssel. A p hangnak különleges jelentése van a kapcsolat fogalmi körében, ez esetben a talajjal való kapcsolatban. Az nt páros fontos, bent eldöntendő dolgokat érintő kifejezések alkotója, nem csak a palánta, de a szánt, szent szavakban is. plantă – palánta

plapumă – paplan, lap, lep gyök, hangátvetés. A lepel, lepedő tárgykörébe tartozó szó.

plat – sima, sík (lap)

platan – tányér, serpenyő (lap)

platformă – lapos felület

plăcere – kedvtelés (lap)

plăcintar – lepénysütő (lap)

plăcintă – lepény, palacsinta, ez játékos hangszínt kap, és nem véletlen. Már az ötlet játékos volt hajdanán, csak egy talpraesett, ötletekkel teli szerelmes asszony találhatta ki ezt a csipkézett szélű, néha belső lyukmintákat kiadó, vékony, kerek költeményt, melynek végül sok változata alakult ki az idők folyamán. A csintalan tészta lapocska végül palacsinta lett.

A latin nyelvbe is az ősmagyarból ment át placenta alakban, ami lepényt, ez esetben lapos tésztasüteményt jelent. A szó centa része a magyar csi, cse gyökből jön, mely csintalanságra, cseles játékosságra utal. A lepénysütés nem az alig több mint kétezer éves latinoktól ered, hiszen ez az egyszerűen elkészíthető ötletes tésztatermék már a történelem hajnalán részét képezte az étrendnek, persze nem a mai formában. Íratlan törvény, hogy az egyszerűtől haladunk a bonyolult felé.

És még egy személyes megfigyelés alapján kialakult vélemény: ma is csak az olyan nő tud finom, ízletes, vékony palacsintát sütni, aki érzelmileg gazdag, netán szerelmes. Azaz: lássam az általad sütött palacsintát, és megmondom milyen nő vagy. Mert a palacsinta egy szerelmes költemény!

plăcuţă – lemezke (lap)

pleu* – pléh, DEX. Ez nem tűnik magyarnak, pedig a lap gyökből indul, a szóvégi h hang az egymáson fekvő lemezek felemelésekor keletkező légmozgás, hallható suhogó hangja. Ez elvitathatatlan hangutánzó szó.

plimbă – sétál, ide-oda jár, limbál. Az mb páros a domborulatok mellett az ide-oda mozgást leíró szónak is tengelye.

plimbare – séta, plimbăreţ – sétálós kedvű, plimbărică – kis séta

poc kopp, hangutánzó ősnyelvi szó, melynek a magyar nyelvben a kemény k hangból induló változata maradt fenn. A román nyelvben a gyök fordított alakja: kopp – poc.

pocneală – koppanás, csattanás, pocni – pattog, kopog

podhíd, azaz a víz, a folyó fölötti padolat. A híd kifejezés elemei külön értelemmel bírnak: hágó az id, vagyis a víz, a folyó fölött, a kifejezés bontható, magyarázható.

podărit – hídpénz, a hídfőnél szedett átlépési díj

podea – padlózat, a talajhoz, alaphoz tapadó járófelületi burkolat, padolat, podi – ki/padol, podină – deszka/pad

pogace* – pogácsa, a pog, kerek gömbölyű, csomószerű, mint a bog

pogăcea* – pogácsa, pogăcioară* – pogácsácska, kis pogácsa

pol – pont, lus

poli- – sokféle, szóösszetételek előtagjaként sokoldalúságot jelöl. Az ógörög pol fel, a felépítmény fal az addigi – az intim életet a világ szeme elől eltakaró – lepel helyét vette át, és elején fakészítmény, később fakeménységű felemelt kőfal. A ház többoldalú, legalább négy fal kell. Több házból állt egy folu, falu, ez a szó ment át az ógörögbe, és polisz alakban rögzült. Sok fal, sok ház, összeépült falvak – város – polisz. Minden poli- kezdetű szó ebből az értelmezésből indul.

politicpolitika, sokoldalú tikonyság, tékonyság, mely a társadalommal, az állammal, annak megszervezésével, vezetésével járó szolgálati tevékenységek összessége. Az államhatalom képviselete a határokon belül és kívül. Ez volna a szerepe. A tic – tik, benne az ik ősgyök eleven mozgásra utal a köz szolgálatában. politician – politikus, a fenti tevékenység végzője volna, ha végezné a dolgát, és nem a megszerezhető egyéni előnyökre összpontosítana

pomeni – meg/említ, emleget, a fordított em gyök jelenléte

pont pont

port viselet, ruha, amit magán hord, p>h és t>d hangmódosulás. Itt az rt párosnak a tart, tartó szavakban való értelme rejlik.

port – kikötő, a mart, partra módosuló, latinba átment gyökből. Ahhoz, hogy portkikötő legyen, elsődleges követelmény a part, part nélkül nincs kikötő. Ezért mondható, hogy part jelentésű a Portugália nevében is, mely eredetileg Porto Gallo, Gall Part, majd utána lett port. Ez még akkortól, mikor a gallok a ma magyarnak mondott nyelv egy változatát beszélték.

portant tartó, fontos teherviselő, teherhordó szerkezet, álvány, gép, rt és nt párosok

porumbel – galamb, a szelídség jelképe, mely itt az am érzelmi gyökben is megjelenített. A román kifejezésben um alakban, de a jelen levő mb hangpáros is simogatásra ösztönző domborulatra, gömbölyűségre, pl combra utal.

poruncă – parancs, a parancs olyan, mint a parázs, a tűz: égetően sürgős. Nem teljesítése, vagy azzal ellentétes cselekvés viszont perzselő következményekkel jár. Az nk páros zömében kellemetlen dolgok megnevezésében szerepel: bank, bunkó, csonk, mankó, ménkő, tönk, kivéve cinke, munka, szánkó.

posomorât – szomorú, komor, posomorâ – elkomorít, komorrá tesz

post– – szóösszetételek (fő-, melléknevek, igék) előtagjaként a jelentése: után. Az szt páros magyar eredetet sejtet, és az is, mert az azután régies osztán alakjából torzult a latin nyelvben post alakra.

postbelic – háború utáni (oszt)

postdata – után keltezés (oszt)

posterior – utóbbi, ez utáni, az elkövetkező, az osztán jövő

postfaţă – utószó (oszt)

postmeridian – délután (oszt)

postşcolar – iskoláskor utáni (oszt)

postállás, hely, alapértelme: kitaposott hely. Az áll, egy helyben tapos, a helyet összetaposta, helyét kitaposta, nyomot hagyó helyet taposott magának. Ezek mind összefüggenek.

postav – posztó, fonalból osztovátán szőtt, ványolással tömörített, taposott szőttes, szövet, posztó. Osztováta – osztóvető, nem szláv, minthogy a posztó sem az: p/osztováta.

postăvar – posztókészítő, takács, vagy posztóárus

postăvărie – posztókészítő műhely, takács műhely, posztószövőde

potcoavă* – patkó, vagyis patára kovácsolt patavédő vas, a kovács szó alapja, a kő, kovakő, mellyel tüzet csiholtak régen – kovás, kissé becézve: kovács. A tk páros még az ütköző szóban is hasonló értelmet közvetít.

potcovarpatkolókovács, azaz patára kovácsoló

potcovărie – kovácsműhely, potcovirepatkolás

potecă – ösvény, ami taposvány, keskeny, rövidítő gyalogjáró felület, melyen az utak mellett gyaloglók taposnak ki. Román nyelvben a gyök fordított, és a>o hangváltás van.

prăjeală – pörkölés, pörzsölés, pirítás, magánhangzó hangmódosulás hangátvetéssel, prăji – pörköl, pörzsöl, megpirul

prăjitoare – pörkölés, pirítás, pörzsölés, prăjitură – sütemény

pre- – ez a szóösszetételekben kevés kivétellel elő– jelentésű

prea- – a szóösszetételekben több mint vagy túl jelentésű, az összetévesztés elkerülése végett figyelni kell az a hanggal kezdődő szavak előtt levő pre– igekötőre. A román vallási szentségekkel való kifejezésekben fölöttébb jelentése is van.

preabun – fölöttébb jó. Ha Istenre vonatkozik, akkor nagy kezdőbetűvel írják.

prealuminat – uralkodók címzésénél: őfényessége, lásd lumina (lu)

preambalare – előrecsomagolás, a nyalábolás, bála szavunkból. Az mb páros a tömbösítést jelzi.

preaprindere – előgyújtás, a per/zs gyök két fontos mássalhangzójának – pr – jelenléte mutatja, alapjában véve tűzről van szó. Az nd páros a tűz indulásával kapcsolatos.

preaputernic – mindenható, szószerint: túlerős. A mindenható erő tulajdonosa, vagyis mindenhol, a világegyetem minden zugában ható, a magyar szó tömören az erejét kimutatni tudó személyre is rámutat – ő. Az erős tulajdonképpen összetett szó, er-ős, és sejteti az őserő tulajdonosát is. Más nyelvekben erre nincs példa. A mérnök, elnök szavakban a nök neki értelmű: mér nekem, él(en) nekünk, a fenti esetben erő (van) neki, (ernic) erő birtokló. A páros hangok a két rész határvonalán állva összekötik azokat. Ez esetben az rn.

preastimat – mélyen tisztelt, az érzelmi im gyök jelenléte (am, im, em). Az stszt páros oszthatatlan tiszteletről szól.

preastrălucit – őfényessége, a csil gyök jelenléte

precalculat – előre kiszámított, a kal körértelmű gyök, már az előre kiszámításból kiérződik a körülményesség értelme, lk páros

precaut – óvatos, elővigyázatos, a caut – keres kutat alapértelmű

precipita – siettet, (csipked) vagy jelenti a vegyi kicsapódást is, (csapadék), a csip, csap gyökből

precipitare – sietség, (csipkedő) kapkodás, vagy vegyi kicsapódás

preconcepţie – előzetesen kialakított nézet, felfogás, ez körértelmű, a latin nyelvekben a concept fogantatást is jelent, egy kör bezárulását, és egy új kör megnyílását, az új élet indulását

precupeaţă – piaci kofa, árus, üzér, kupec

precupeţ – piaci árus, üzér, kupec, ez a kúp, kuporgató, mindent kúpba, gúlába összehordó, zsugorító értelmét hordozza

precursor – előfutár, előd, a gyök körértelmű a körülkergetett, csak a tömör lényeget közlő gyorsfutár, hírvivő (kurírkörhír hordozó, aki nagy kört ír le feladata teljesítése közben) értelme alapján, de egy valamilyen eszme előfutárát is jelentheti. Az rsz páros tartalommal bírót jelöl: erszény.

preda – előad, odaad, kiad, felad, megadja magát

predetermina – előre meghatározza pl.: a pályát, irányt, az idő vagy tér végét, egy gyarmat határát, kormány hatáskörét, vagy valaminek a formáját

predicaţie – előzetes következtetés, az elkövetkezőkre való utalás, hirdetés, intés tettek, cselekedetek szabályozására. A dic (dik) a di gyökből indul, és a Czu-Fo szótár szerint dia, zia, csia változataival cselekedetre, tettre, beszédre utaló gyökszó. Tettre: dia (csizmadia, diadal, diák, azaz tanuló, gyakornok, divat, öltözködés), beszédre: dicsér. Ott van az ikes igék –dik ragnak mondott (bár külön szó) toldalékában és főleg olyan kifejezéseknél, melyek a ked-élyállapottal, vagy annak befolyásolásával kapcsolatosak: fésül-dik, öltöz-dik, dicse-kedik, vesze-kedik, szerelmes-kedik. A zia változatnak is van ikes alakja, melynek érdekes a zöngéje: zik: csókolózik, titkolózik, rejtőzik. A románban: a zicemondani, zic mondom, de például több személy által végzett munka esetén is használják – ahol egyszerre kell mozdulni, emelni, tolni valamit – mintegy mozdulatindító szóként: – zi! és ez már dologi vonatkozású. A magyar nyelvből kiágazó ógörögben a di gyök fennmaradt a beszédet, párbeszédet jelző szóban (dia-log).

preeminent – kiemelkedő, kiváló, fontos, azaz aki a többiek tiszteletét kiérdemeli, preemineă – elsőbbség, fölény, fontosság valakivel, valamivel szemben. Ez igazolja, hogy a látványból (szem), vizsgálat nyomán is fény derülhet a képviselt értékre. Szembeállítással indul az összehasonlítás, mely nyomán kiderül, ki az érdemes, kiváló, kiemelkedő, eminens, aki tiszteletet várhat el a többiektől. (am, em)

preface – átalakít, átváltoztat, adott esetben öltözetét, hangját, próbál más egyéniséget „fölvenni”, tetteti magát. Ebben a szóban a hamis cselekvés, színlelés értelme is benne rejlik. A fak, vagy a cse gyök származéka, mindkettő tettet jelöl.

prefacere – átalakítás, változtatás, színlelés, tettetés, színjátszás, hamisítás, prefăcătorie – színlelés, színjáték, képmutatás

preocupa – leköt, lefoglal, foglalkoztat, az ok, lok, lak gyökből indul, és inkább gondolati. Az alapértelem szerint valamilyen megoldandó ügy nagy helyet foglal el a gondolatvilágban.

presăra – behint, beszór, presărat – behintett, beszórt

preselecta – előzetesen kiválaszt, (gyökfordítás, lasz – szalszel), értelmében a társadalom, vagy egy szakterület kiemelt szeletéhez tartozó, lásd még a select címszónál, ct – kt páros

preschimba – becserél, bevált (himba) mb páros

prescrie – előír (ír, ro)

prescript – előírás, rendelet (ír, ro)

prescurta – megrövidít, megkurtít, rt páros

presentimentsejtelem, előérzet, em, im érzelmi gyök, nt páros, a lélek benti fontos érzelmeit érintő

presimţi megsejt, megérez, presimţire sejtelem, megérzés (im)

preşcolar – iskoláskor előtti

preveni – megelőz valamit, figyelmeztet, valaminek eljöveteléről előre értesít, a jövendő, vendég ven gyöke

prevenitor – előzékeny, udvarias, preventiv – megelőző, nt páros

prezent – jelen, jelenlevő, itt látható, a szemre utaló zen jelenléte, prezenta – bemutat, felmutat, előmutat (szem), nt páros

prezicătoare – jósnő, a zi, zia (di, dia) gyökből, mely tettekre és beszédre vonatkozó, prezicător – jós

prichic párkány, itt a szlávos mássalhangzó torlódás, hangcsere (prik, pirk) ellenére kivehető a pár alapgyökkel való kapcsolat. A párkány a partból jön, a víz által lemart, párban, párhuzamban levő folyószélekből, a partokból. A hajnal pirkadata is az ég párkányán, azaz szélén látható, a tűz is a párkányt pörköli előbb, de csak ennyi, mert a pír azért más gyök.

pricinaş kötekedő, garázda vagy peres fél, perbe fogott, tettes, aki rosszat csinált. Itt pri előtagon szintén a szlávos mássalhangzó torlódás észlelhető, de ha helyére rakjuk, akkor pir (per, pör), és a cinaş-ból a tett kiolvasható – csinál, az ş ilyen esetben az ó főnévképző megfelelője, tehát csináló, percsináló. pricinui – okoz, kelt előidéz, csinál

prididi győz, képes rá, legyőz, azaz diadalmaskodik

pridvor – pitvar, ez a lakóház bejárata előtti kis tér, tornác, pit, piti, vagyis: kicsi, a var, udvar, tehát még nem a belső tér, a ház, de már nem az udvar, inkább az átmenet, amolyan könnyen tisztán tartható kisudvar, tornác. Az erdélyi fejedelmi udvartartás szerinti megnevezések átvételéből is kiérezhető, hogy a pridvor nem szláv eredetű szó, hanem a magyar kifejezés torzója. Például az udvarmester moldvai megfelelője udvornic, rövidebben vornic.

prim – első, elsőrangú, az im érzelmi gyök jelenlétéből adódik, hogy kiérződik belőle a hozzám közelálló, részemre legfontosabb, elsődleges fontosságnak a fogalomösszessége. Az egyes szám első személy birtokos ragja kivétel nélkül mindig érzelmi gyök. (im)

primadonă – színházi első hölgy, legfontosabb színésznő (im)

primar – elsődleges, elemi, első fokú (im)

primăvară – tavasz, ez is érzelmekre ható, különben szószerinti jelentése: előnyár (im)

primejdie – veszély, veszedelem, érzelmekre ható állapot (im)

primeni – felfrissít, felüdít (im)

primi – kap, valamit, ajándékot, jó hírt, vagy rosszat, ez is érzelmi hatás (im)

primitor – vendégszerető, ez érzelmi gazdagságra vall (im)

principal – fő, bármi, ami elsődleges, a cicsi gyök révén cselekvésre utaló, valamire, ami cselekvésben elsődleges fontosságú, vagy mint személy elsődleges tényező, a principal esetében m>n hangmódosulás van (primcipal), nem lehet prin, mivel a prinát igekötő (csi)

principial – elvszerű, cselekvési vezérelvűség (csi)

principiu – elv, fő- vagy alapelv (csi)

prinde – fog, itt elég bonyolult bizonyítani az eredetet, de ha a perdül, pördül, forog igékből indulunk, és figyelembe vesszük a perdül, pördül rd hangpárosát, de a prinde nd párosát is, s ezekhez a rögzítő, fogó, ragad szavak g hangját is mellé tesszük, már közelítünk a bizonyosság felé. A perdül, pördül körértelmű, a forog g hangja tengelyhang, és itt már egy körön belül van, ahol könnyen pörgetve fogható (prinde, p/i/rinde). A pörgés tüzes (pörköl) tánc, akárcsak a piruett (ez is őrzi a magyar gyököt: pir, pír), románul foc – tűz, aprinde foc tüzet gyújt, prinde foc tüzet fog.

pripă – sietség, sebtében, gyorsan. A szlávos mássalhangzó torlódás okán torzult az iparkodni igéből, melynek alapértelme a por sokaságából jön, sokasítani a mozgást, azaz i-por-kodni szaporán, ugyanakkor a per, pör, pergő, pörgő, tehát tüzes (pir), gyorslábú, elporparipa szó is ebből az értelemből való. Így hát a pripa, ugyanúgy, mint a p/a/ripa, a por, par gyökből indult. pripeală – sietség, elhamarkodás

proba – próbál, kipróbál, megkísérel, bevizsgál, pr páros. A kulcsszó az apró. Ha minőség beigazolása a cél, a par, per, pör gyökből indul és a parázs, perdül, pörög szavakból indulva kemény, mindenre kiterjedő, minden oldalról roppant aprólékosan, részleteiben, apróban vizsgálódó tüzes, próbatétel. A por, mennyiség, sűrűség, iparkodni a cselekvés eredményének megvizsgálása. A DEX a latin probare kifejezésből eredezteti, de a gyököt a latinok az ősmagyarból örökölték.

probabil – valószínű, alapgondolat szerint: aprólékosan, apróban megvizsgálva igazolása elképzelhető

probare – kipróbálás, bebizonyítás, probăluikipróbál

problematic – vitatható, kérdéses ügy, munka, feladat, aprólékos vizsgálatot igénylő, megvalósítása nehézkes, itt a b hang a balos állapotot, a balos kimenetel eshetőségét jelzi

problemă – gond, feladvány, megoldandó feladat, mely aprólékos figyelmet igényel

proceda – eljár (valamilyen ügyben), ez a cselekedni cse gyökét tartalmazza, procedare – eljárás, procedeu – eljárás, módszer

proclama – kihirdet, kiklt, ez az a aclama – megéljenezni szóból jön – pro-aclama összevonva –, és kiérződik belőle a felfokozott érzelmi állapot (ak – ék, fok). A kl páros a zaklat, öklel, iklat szavakban ad hasonló színezetet.

procopseală – haszon, nyereség, tudás, tanulás, gondoskodás, valamennyi esetében érződik egy bizonyos körön belüliség, kapni ige gyöke, vagy a kúpban halmozás értelme

procopsi – segít, tanít, oktat, meggazdagodik, szert tesz valamire, kap, tanul ismereteket halmoz, úgymond: kúpol föl

procopsit – meggazdagodott, megtollasodott, tanult tehát kapott, jelképesen kúpba halmozott

procurare – megszerzés, beszerzés, ez körértelmű szó, bizonyos kör részére való gondoskodó beszerzés, a szer (szeretet) gyök is utal erre, de a curator – gondnok, kurátor kifejezés is a teljes körű gondoskodást sugallja

procurator – helytartó, egy bizonyos terület, kerület fölött felvigyázó

producător – termelő, a szapora por gyökének hangátvetett alakja a pro/d, köthető még az iparkodik fogalmához, a cselekvés cse (ce) gyöke, mely a facecselekszik, csinál igében is jelen van, a făcător – csináló (par, por, cse)

producere – termelés, product – termék (par, por, cse)

productivitate – termelékenység, producţie – termelés (par, por)

produs – termék, iparított, szaporított, megtermelt termék (par, por)

profit – profit, jövedelem, itt a por, szapora alapértelme érvényesül

profitabil – hasznos, hasznot hajtó (annyi pénz lesz, mint a por)

program – munkaterv, munkáról van szó, ez is az iporkodás, iparkodás gondolatából indul ki. A gr páros utalhat többfokozatú (grádics), vagy egy kört (gar, gör)felölelő tervre, vagy akár gördülékenységre is.

proeminent – kiemelkedő, fontos (személyiség)

promenadă – séta, sétatér, menésről, sétálásról van szó, jelen van a menni ige me gyöke

promiscuitate – összevissza keveredés, a mismás, ilyenes-milyenes, másmód fogalmainak összevont alakja, mondják még Erdővidéken miskuválásnak, amiből a mis– a mismásolás, a –kuv– a kavarás értelmét adja, tehát egy nem kiismerhető, hullámzó kapcsolat megnevezése. Érdekességként: szülőfalumban, ha azt akarták kérdezni: – ez mivel keveredett, vagy mivel van összekenve? csak annyit kérdeztek: e’ mis?

promotor – hajtóerő, mozgató (mo)

promova – előléptet, elmozdít (valamit), támogat, előrehalad, a mozgás mo gyökéből, promovat – előléptetett (mo)

prost – ostoba, rossz, az st, szt páros kapcsán: akiről megosztott a közvélemény, prostesc – ostoba, rossz, vacak

prostitua – lealjasít, erkölcsileg rossz utat választ, tisztelet nélkülivé lesz, szt páros megosztott róla a közvélemény

prostituat/ă – lealjasodott, erkölcsileg rossz utat választott

protector – védő, oltalmazó, a pro- – –ért, tecték, ták, cselekvés, tehát valakiért cselekvés, ez esetben védelméért tevés

protocol – protokoll, jegyzőkönyv (ták, tok, ték)

protocolar – diplomáciai szabályoknak, előírásoknak megfelelő cselekmény, vagy cselekménysorozat, a ták, tok, ték gyökből

prunckisded, csecsemő, az apró, por gyökéből, a latin parvulus, puerilis is a por, par gyökből, a parányból indul

prund – apró folyami kavics, homok, vagy kavics és homokpad a folyómederben. Az nd páros a csend, rend vagy valamit burkoló (bunda, bendő) jelenségre utal. Ez esetben útfelület vagy a cirkusz porondja

prundporond, a cirkusz porondja, melynek felülete apró zúzalék, homok, porborítású, ugyanakkor kör alakú is, az nd hangpáros arra is utal, hogy tartalommal tölthető, mint a bunda, bendő. (per, for, nd)

prundoi – úszósziget

psiho- – szóösszetételekben a lelkiséggel kapcsolatos kifejezések előszava. Az ősnyelvi pih, puh, a lehelet, lélegzet, lélekzet, lélek gyökszavából az ógörögbe jutva vette föl a psycho alakot (psicho).

pst – pszt, ősnyelvi csendre intő jelhang

pufăi – jtat, pöfékel, ősnyelvi hangutánzó, pufăială – pöfékelés

pufăire – jtatás, pöfékelés, pufăit – jtatás, pöfékelés

puhav – puha, lágy, laza, a DEX szerb-horvát eredetet jelöl, de azok is a magyar nyelvből örökölték, mert a páha (pára), pehely, pihe, pöh, puha stb megnevezések a lehelettel elfújható, elfúható hasonlatból indulnak

puhă – hosszú ostor, mellyel páholni – csihi-puhipuhítani lehet valakinek a hátát

pui – csibe, fióka, ez a p hang a pici, puci fogalmát kifejező pi, pu gyökéből indul. A j kulcshang: a tojásból kibújó fióka (fijóka). De a kölyök ly hangja is a játékos j hangot adja hangzásilag, a gyermek gy hangja is j-re vált a jérce esetében, a sarj-ban is jelen van. A játékosságra utaló j hang ez esetben gyermekies viselkedési jellemzőt takar, épp ezekből látható, hogy a sarjadásra, játékra vonatkozóan a j hang letagadhatatlan ősnyelvi hangelem.

puiandră – kamaszlány, a pui a fijúhoz hasonló, az nd a dundiban

puişor – csibe, fióka, vagy kisgyerek becézve. A nagyobb gyereknél a játékos i (j) kimarad: puşt, puştan, puicuţă – kiscsibe

pulpă – lábikra, az lp páros kapcsán, ez a talp szó része is

punctpont, puncta – pontoz, petyeget, punctual – pontos

pune – tesz, rak, helyez, az -on helyragból indul, mely az ómagyarban u hanggal is jelen volt, és tájszólásban ma is él: hun? ahun, de innen az unde – hol (h/un/de) kérdés. A szóeleji p a talajjal, felülettel való érintkezés jelölőhangja: tapad, tapos, apad (vízszint a talajhoz közelít) stb.

pungaş – régen a pénzt, apró értéket zacskóban hordták akár nyakba kötve, akár kézben lóbálva, a zsebes (zacskós) tolvajok erre voltak ráhangolódva. Innen a román pungaş megnevezés.

pungă – zacskó, az ng páros a zacskó könnyedén ingó, lengő, csüngő jellemzőjére utal

purpură – bíbor, a pur, pír, pör, per gyökből, mely a tűzzel kapcsolatos, a tűzvörös vagy piros szín alapszava is, a bíborvörös szín erőteljesebb, mélyebb, mint a tűzpiros. A bíborvörös latinul: purpure, melyben a pur gyök szintén kettőzve van jelen, valószínűleg a szín erőteljes voltát hangsúlyozandó. purpuriu – bíborvörös, rp páros

purta visz, hordoz, a viselet, a magunkon hordott ruha, az általunk cipelt portéka. A kifejezésnek árnyaltan van köze a porhoz is, amit viselünk, hordunk, az porosodik is. Lásd: fuvar – portéka, fuvallat – por párhuzamot. Az rt, rd rokon páros.

purtător – vivő, hozó, hordozó (purtător de cuvânt – szóvivő)

pustă puszta, megosztott, megfosztott, kifosztott, kipusztított, szt

pustiu – puszta, kietlen, néptelen, sivatag, sivár

puşcă – puska, lőfegyver által kibocsátott hang kicsinyítő képzővel. Az első lőfegyverek hangjukkal is riasztottak: -/c/ska

puşcaşpuskás, lövész, tüzér, az sk páros is: eskü, tüske stb.

puşcăriaş – fogoly, akit puskával őriznek, puşcărie – börtön, tömlöc

putere – erő, a putere-ből a ter a teremtő erőre is utal. Ez csak magyar nyelvi felbontásban érthető, a teremt, teremtés, teremtő nem mond semmit az idegen fülnek

puternic – erős, az rn páros n hangja esetenként a –nök főnévképző. A román nyelvben is ugyanúgy: –nic.

puţ – kút, ásott lyuk, melyből víz tör elő. Az ősnyelvi puca szóból.

puţi – bűzlik, az összefüggés érthető. A magyar szó egy kifejezésben adja az ok – okozatot, az eredet helyét: bűz-lik (lik, luk)

puţin – kevés, a pic, pici, picike, ez ősmagyar gyök, mely a latinba az ősmagyarból jutott át, és a latin utódnyelvekben megragadt, olaszul piccolo, franciául petit

puţintel – kevés, csepp, piciny, parány, icipici

putred – rothadt, a fül számára jól érzékelhető az azonosság, főleg, ha felcseréljük a hangok sorrendjét. A tr páros jelenléte (botrány, hátrány, otromba) mutatja eredetét.

putrefacţie – rohadási folyamat, a fac – fak cselekvést ír le, melyet a baktériumok végeznek, putrefiabil – rohadékony (tr)

puzderie – pozdorja, törek, a po és zúz gyökökből, porrá zúzott, törmelékké váló. A zd páros gazdasággal kapcsolatos. barázda, garázda, gazda, gerezd, kezd, küzd, pozdorja stb.