R

A szó elején kemény, ropogós r, a szó végén lágyabb, de egyik leg­hangsúlyo­sabb legfontosabb hangunk. Jelenléte az érem mindkét oldalán sok tevékenység, fogalom, tárgy nevében kulcs­hang. Főleg ahol erőről, erőkifejtésről van szó. Nélküle nincs tér, köfogás. Vicce­sen mondva, a Nincs szerelem bánat nélkül, nincsen forgás r hang nél­kül. Az erő a legfontosabb világot alakító tényező.

rabota – gyalul, a , vagy a mar gyök származéka, bár abban fordított gyökként jelenik meg, a darabol is hasonló értelmet hordoz, rabotaj – gyalulás, raboteză – gyalugép

racla – kapar, felületet lekapar, ez is a , vagy a mar gyök származéka. A kl páros benne a mozgással kapcsolatos szavakban: baklat, csikland, csukló, iklat, racletă – kapa

raclă – rekesz, ereklyetartó, vagy koporsó, régen az ékszeres dobozt is koporsónak mondták, valószínű azért, mert benne kotortak, kapartak valami után

racola toboroz, valamilyen célra gyűjt embereket egy bizonyos körbe. A col, de a bor iskörértelmű. (borsó, burok).

rade – borotválkozik, a gyök, a tőrőlirt, orot,kapar, cselekmény

radia – kisugároz, egy pontból sugárirányba kibocsát, a rad a gyökér, az eredő! A gyökérre, az eredőre utal. Ebből kiindulva minden radio kifejezés értelemszerűen magyar gyökszármazék.

radiativ – sugaras, sugárral kapcsolatos

radial – sugaras, sugárirányú, a gyökértől, középponttól, az eredőtől kifelé irányuló, radiant – sugárzó, radiaţie – sugárzás

radical – gyökeres, az eredeti minta szerinti, alapvető, erélyes, mélyreható, végleges megoldás

radicalism – gyökeres, alapvető, erélyes, mélyreható, eredeti minta szerinti megoldások elve, tömören: eredő elviség eszme

radioactiv – aktív sugárzó, a középpontból kiinduló sugarak, ék, tű könnyen behatolnak bárhová, ami útjukba esik

radiobiologie – a bió – buja gyökünk jelenléte, sugárbiológia, sugárzás élettani hatását vizsgáló

radiolocator – helyzet-meghatározó a sugár-visszaverődéssel, a lok gyök helyet jelent

radiomagazin – a mag gyök, műsorféle

radiomicrofon – a mikro, kicsi, ici, ap, ilyen a szikra, ikra.

radiotehnic – tek (ták) gyök, technika, mely valójában teknika, ősmagyar gyökszó, mely az ógörögben is jelen volt

radiotelefon – vezeték nélküli telefon, a te, tele, a táv gyökváltozata

radiovacanţa – szünidei rádióadó, a vakáció, vakság, üresség jelentésű, tehát az adó egy űrt tölt ki szórakoztatással a tanítás nélküli űrben, a vakációban

raf – kerékabroncs, a fából készült kerékre ráfejtett vas védőkarika, ilyen rövídítésre ezernyi példa van a magyar nyelvben

rafina – finomít, lásd a fin címszónál, rafinaj – finomítás

rafinament – kifinomodottság, furfang, rafinare– finomítás

rangă – feszítővas, amivel kimozdítható, kirángatható a helyéről a beszorult darab

rapace – kapzsi, ha fordítjuk (a gyökfordítás szabálya szerint), akkor ecapar (kapar), rapacitate – kapzsiság, kapariság

rapid – gyors, a repül rep, röp gyökéből, rapiditate – gyorsaság

rapsodie – rapszódia, szárnyaló, csapongó, érzelmi hullámzást megjelenítő, szenvedélyes irodalmi vagy zenei mű a repülés rep gyökéből indul, annak az ógörögbe jutott e>a hangváltott alakjából. A zenei előadásmódja az ógörögöknél hasonlított a magyar regösök előadásához. Valaha egy tőről szakadt nép voltak. rapsodic – hullámzó, szárnyaló

raritate ritkaság

rasborotválás, a tőrőlirt, orot,kapar értelméből

raşcheta – kapar, a kaparás (raşcheta), leharapott szóvég, ősnyelvi gyökből jövő megnevezés, a rovás nyomán. Az şch az aşchie – forgács szóban – sk páros a tüske szóban hasonló.

raşpel – ráspoly, raşpil – ráspoly, raşpilă – ráspoly. (ro)

raţă – réce, ruca, kacsa

raz – kéregkapa, lyukvéső, hidegvágó, eredete a rováshoz kötődő ro-, ra- gyökből

bda – tűr, a türelmetlenségében ajkait harapdáló, hangzásilag: ’harabdáló’ szóból kiragadott kifejezés. Van olyan mondást: rumegă şi rabdă azaz kérőzzél (rágjál), légy türelmes.

bdător – türelmes, még ajkait ’harabdálva’ is, bd páros

răbegi – gémberedik, dermed, és az ember görbed, lásd: rebegi

boj – rovásfa, rováspálcika, rovátka

bufneală – dörej, puffanás, buffanás, a – a rovás robajhangjából, buf is hangutánzó ősmagyar nyelvi gyök

răci – hűt, a rece – hideg, hangutánzó, a fagyos talaj recsegő hangjának utánzásából jövő megnevezés

rădăcină – gyökér, eredő, eredet

rămas – maradt, megmaradt, vagy maradás, maradvány, rămmar, jól látható gyökfordítás nyomán alakult szó

răpăi – kopog, recseg, ropog, răpăială – kopogás, recsegés, ropogás

răpi – elrabol, elragad, jelen van a repülni ige gyöke (rep, ra)

răpitor – elragadó, fellegekbe röpítő (rep, röp, ra)

riritkít, gyét, răriş – ritkás, răritritkítás, răritură –ritkított

răs-, răz- – előtagként szórás, ismétlés, vagy valamely tulajdonság hatásának erejét kimutató a kapcsolt kifejezésben

sătură – törlés, vakarás, a rovás, robaj hangutánzó kifejezések alapgyökéből (ro, ra)

scoală – felkelés, lázadás, forrongás, robaj A coal, col körértelmű, de a co külön talán a szavunkat rejti, az sc szk páros a piszkál, üszkös, vagy a székely, erdővidéki üszkütöl (zaklat, sürget) szavakban ad hasonló értelmet. (ro, ra, for, kör)

răscrucekeresztút, körkereszt értelmű. A cr – kr a szekrény szóban a szakaszolás, különválasztás gondolatát rejti. A keresztút is a szétválasztást szolgálja.

slui – lefarag, farag, fa rovás, „gása”, valamilyen eszközzel, ez a rovás hasonlója, a reszelés hangutánzó nyomán. Az sl – szl az oszló, foszló szavakban hasonló értelmű.

răspălui – ráspolyoz, reszel, răspăluire – ráspolyozás, reszelés

răspândi – szétáraszt, szétszór (răs – szór), szétterít, ez érthető hangra, párára, hőre, hírre, sajtótermékre. Az a pândi kifejezés jelentése a román nyelvben: lesni. A leselkedés egy pontból történik, itt a p hang szerepe, akár a pendül szóban. A húr egy pontból, nyugalmi helyzetből kiindulva pendül, utána szórja a hangot. Ebben a szóöszetételben az nd páros jelenlétéből indulva úgy tűnik, hogy a: …

răsturna – felfordít, răsturnare – felforgatás, felborítás rn páros

răsuci – kicsavar, lecsavar, sodor, a csűrcsavarból

răsucitură – útkanyarulat, forduló, kígyózó, kanyargó

rătăci – bolyong, tévelyeg, csatangol, a tăci fordítva magyarul csat, ez a csa, csá gyökből jön, s az egyenestől eltérés értelmét közvetíti, ugyanakkor körértelmű kifejezés is, rătăcitor – bolyongó, tévelygő, csatangoló, kóborló, a răt körértelmű

rătundkerek, nd páros (körönd), rătunji – kerekít,

rătunzit – kerekített, a rot hangváltott răt gyökére, lásd a rotund

u – rossz, ami testünkbe, lelkünkbe ma, megsebez, felhorzsol

ufăcător – gonosztevő, făc – fak – tevő, cselekvő

utate – rosszaság, răuvoitor – rosszakaró, rosszakaratú

vaş – levél, cédula, azaz ís, a rovás korából fennmaradt kifejezés

văşeală – felfordulás, feltúrás, a felszín felmarásának értelme (ro)

răzălău*reszelő, DEX, răzăluireszel, răzăluitreszelt (ro, ra)

răzătoare – konyhai reszelő (ro, ra)

răzătură – reszelék, törlésből, vakarásból való maradék (ro, ra)

răzătură – törlés, vakas, rovás, robaj hangutánzó alapgyöke (ro)

răzbel – háború, bel balhé, a latin nyelven bellum, de az ősmagyar balosság értelméből

război – háború, e szó is egy testbe-lélekbe maró cselekvést ír le, amikor felborul a rend. A hangok alapértelméből indulva: az r hang tör, rombol, a z a zűrt jelzi, a b mindent, ami balértelmű a háború cselekvéssorozatában (ro, ra)

răzbună – megtorol, megbosszul (ro, ra)

răzeş*– szabadparaszt, DEX, vagyis már nem jobbágy, hanem részbe vállaló mezei munkás, azaz részes

răzeşesc* – szabad paraszti, részes

răzeşie* – szabadparaszti birtok, részes birtok

răzeşime* – szabad parasztok, szabad parasztság

răzor – bemart mezsgye, barázda, ösvény, ágyás

răzui – reszel, lekapar, răzuitor – reszelő, kaparó

râcă – veszekedés, civakodás, rikácsolás, károgás

râie – rüh, râios – rühös, rühes

nd* – béres, árendás, ndui* – el/rendez, rendezget

nduială* – rend, szokás, rendeltetés, rendszabály

nduire* – elrendezés, elrendelés, nd – sor, sorrend, nd páros

râni kitakarít, ez a rend ren gyökéből van, a rendcsinálás körébe illik, ellentéte a renye, renyeség, henye, hanyag

ntaş* – rántás, DEX, nt páros

râpâ – szakadékos, meredek, a repedés rep gyöke

rât* – rét, DEX

râu – folyó, itt az erőteljes r hang az áradat ár gyökének fordításából, és mivel a román nyelvben a rossz – rău, így kiérezhető belőle a kölcsönös vonatkozás

re- – újra, szóösszetételek előtagjaként ismétlődő, visszaható (újra-, át-) értelmet ad a hozzákapcsolt kifejezésnek

reactiv visszaható,ellenkező irányba ható, az activ – cselekvő, tevékeny, akkor a reactiv épp az ellenkezője, a behatoló ak, ék gyökből, reactiva visszahat, reacţiune – visszahatás

readuce – visszahoz, visszaad

real – való, valóságos állása a dolgoknak (v kiesés)

realege – újraválaszt, akár az alternativ – változat esetében, a v hang elhagyva ment át a latinba a kifejezés: alternis – felváltva

realitatevalóság, valóságban, realistvalóság talaján álló

realizmvalóságosság, -izmus, eszme

realizaremegvalósítás, megvalósulás

realmentevalóban, ténylegesen, igazán, nt páros

reambala – átcsomagol, újrabáláz, mb páros

reamintivisszaemlékeztet, említ, az érzelmi em gyök jelenléte, reamintireemlékeztetés nt páros – ami érint (am, em, im)

reapariţie – újbóli feltűnés, megjelenés, a par, a pára gyökszava, előtűnik, eltűnik, reapărea – újra megjelenik (pár)

reasigura – viszontbiztosít, a sig gyök jelenléte mutatja, hogy a kifejezés a szög, szeg rögzítő, biztosító hasonlatából indul. Ugyanakkor a szigor szó kötelességtudatra utaló kifejezéseknél, vagy kemény próbatételek jelölésénél használatos, és a két szerződő fél mindegyikére vonatkozó előírások kötelező betartására utaló.

rebegeală meggémberedés, rebegi meggémberedik, megdermed, mely állapot remegéssel, székelyül: rebegéssel jár

rebel – lázadó, a bel, belea, a balhé megfelelője volna, de a latin nyelvekben, így a román nyelvben is a háborút is jelenti

recalcula – újra kiszámít, átvitt értelemben: esélyeit körültekintően, újra, és újra kiszámító alkotó ember, lclk páros

recalibrare – öb, üreg újbóli belsőméretezése, köblözés br páros

recalifică – átképesít, minősít, értékel. Egy belső minőségi körbe való bekerülés szintjét elérni: c/alif, alif, alef, alfa – elsők

recapitula – a már a fejben levő, tanult fejezetek újra átismétlése (pentru a dovedi capacitatea – képesítés bizonyítására)

recapătă – visszakap, recăpăta – visszakap, recăpătat – visszakapott

recăsători – újraházasodik (casă – ház, a lakás szóból)

rece – hideg, a nagy hidegben recseg, ropog a hó, és minden, ami megfagy. A kezdetekkor egyszerű látványi, hangutánzó jelenségek döntötték el az ösztönös ötletszerű névadást.

recensământ – népszámlálás, összeírás (sămânţă – gabonaszem, mag) a számlálás, szemle mind a számokhoz, szemhez (látás), személyhez kötöttek: számba vesznek, beszámítanak, számítanak rám, számolnak velem, számomra is van hely

receptiv – érzékeny, fogékony, mintegy gyorsan becseppen, csöppen neki az elméjébe, ugyanakkor az érzékelés ér gyökének fordítottja: re, ptpáros (ér, re, csep, csöp)

receptor – érzékelő, felfogó, átvevő (ér, re, csep, csöp)

recepţie – fogadás, felvétel (ér, re, csep, csöp) pţ – pc páros

reclama – kér, makacsul követel, kíván, igényel, a reclamă esetén figyelmet kelt. E szót csak a kl páros kapcsán vizsgáltam, mely az iklat, öklel, szikla szavakban a sürgés-forgást, a kemény harcot, az erős ellenállást is legyőzni, szándékot jeleníti meg. A kl a szó tengelyében ezt híven közvetíti.

recolta – betakarít, a col körértelmű, akár a kalács. Románul külön nincs értelme, csak egy ritka orvosi megnevezésben. A col, ha fordítjuk lochely, tehát az egy helyre összehordást fejezi ki az összetakar, betakarít. A magyar takar összetett szó: tak, ták, régiesen munka, kar, ez viszont körértelmű (átkarol), a takarítás is a lakás átfogó körülsöpörése, rendbetétele. A takar hangvesztős összevont szó: tak-kar, takar. Fordítható: rakat. A betakarított termény a lerakatba kerül tárolásra. A latin nyelvek ilyen rugalmasságra képtelenek. Az lt páros betölt értelmét adja.

recoltă – termés és annak betakarítása, betöltése, itt együtt van a tér és a kör gyökök értelme: termés, terménytermelés, teremtés a térben, nagy körben, és annak betakarítása

recombina – újra összeállít. Az mb páros, a tömb, gömb stb. jelzi, hogy tömörítésről, tömbbe gyűjtésről lehet szó.

recrutare – besorozás, toborzás, egy körbe, katonai besorozás, bevonás a hadseregbe (kör)

recupera – visszaszerez, a kúpolás, kuporgatás alapgondolata szerint, a kuporgatásból van a guberálás is, k>g, p>b hangváltással

recurent – visszatérő, visszaforgó (kör), nt páros

recurge – folyamodik, fordul, rg páros a forgás, csorgó, csurgó-ban

recurs – fellebbezés, új kereset indítása, tehát a perkör újrakezdése és újbóli végigvitele, rsrsz páros

recursoriu – visszakereseti folyamat

reda – visszaad, redare – visszaadás, redat – visszaadott

reevalua – újraértékel, a valós értéket újra megállapítja

reface – helyreállít, az alkotás fak és a cselekvés cse gyöke

reforma – átszervez, forma– alak, a fak és az erő (for) gyökök összevonva, ugyanakkor a forgás körértelme, úgy értendő, mint alkotóerő alkalmazásával alakított alakzat – rm páros

refugia – menekül, tehát fut, refugiat – menekült

refula – visszafojt, a ful – foly, visszafojt, egy folyamatot leállít

reinfecta – újrafertőz, a fekély fek gyöke

reinstala – újra elhelyez, felállít, az alap, talap tal gyökének jelenléte, a stabil is innen ered. Lásd az instala címszót.

reîmbărbăta – újrabátorít, az rb páros a kemény, férfias, olykor durva dolgokat leíró szavak tengelye

reîmi újraoszt, a part szó a részekre osztás kifejezője – rc páros, porc

reînarma – újra felfegyverez, az ar gyök a hegyes, szúró fegyverekre utal: dárda, kard, bárd, az rm párossal a förmed szó hasonló

reîa – újra felemel, a năl hasonlít a régies nől alakjához, innen a fölfelé emelkedő, nyúló nád. Ha az lc alakot vesszük, akkor a délceg szóban lelünk hasonló értelemre

reîare – újra felemelés, az lc páros az înalt – nőlt – nyúlt szavakban jelzi kiindulási helyét.

reîncadra – újra besorol, încadra – bekeretez, bekerít, körülfog (nadrág) beilleszt, állományba sorol, körértelmű, dr páros

reîncepe – újra kezd, a cselekedni cse (ce) gyöke mutatja, hogy cselekvésről van szó

reînfăşura – újból begöngyöl, befacsar

reînsămâa – újra vet, nţ – nc páros

reîntâlni – újra találkozik, viszontlát

reîntemeia – újraalapít (tem, töm)

reîntoarce – visszatér, az rcs páros eme értelmét a görcs szóban adja

reîntocmi – újjászervez, újjáalkot (tok, ták, tuk)

reînturna – visszafordul, visszatér, körértelmű

relaxare – lazítás, relaxat – ellazult, fesztelen

remania – átalakít, újjáalakít, ez a kézzel (mânăkéz) átalakítás gondolatából indul, bár sok más (kormány) átalakítást is e szóval jeleznek, a man a mancsból jön

remarca – megjegyez, felismer, a mar gyökből, a bemaródott jel alapértelméből (mar), rc – rk páros

remarcabil – megjegyzendő, figyelemre méltó (mar)

rememora emlékezetbe idéz (em)

renaşte – újjászületik, az ştst páros a nőstény szó tengelyében

rescut – újjászületett () sc – szk a tuszkol, kituszkol szóban

renega – megtagad, ismételten megtagad, hitehagyott áruló, az ősnyelvi tiltás, tagadás gyöke: ne

reocupare – újrafoglalás, oc, a loc – hely megfelelője, lásd: ocupat

reondui – újrarendez, nd páros, reonduire – újrarendezés

repartiţie – szétosztás, részekre osztás, a partok hasonlatából, az rt páros a kert, part, tört szavakban

repartiza – szétoszt, eloszt (part)

repeguş – meredek, ez a repedés szó gyökéből jön, ilyen a râpă – szakadék, meredek, szintén a repedés szó gyökéből

report – áthozat. A port– viselet, a port a hord ige hangmódosult alakja, az rt páros a tart szóban hasonló értelmű

reproduce – újratermel, jelen van a szapora por gyökének hangátvetett alakja a pro/d, köthető még az iparkodik fogalmához, a cselekvés cse (ce) gyöke, mely a facecselekszik, csinál igében is jelen van. (cse)

resemna – belenyugszik, vagyis szemmel látható jelét adja beletörődésének, resemnare – megnyugvás

resentiment – ellenséges érzület, itt az érzelmi im gyök, az nt páros, a lélek benti fontos érzelmeit érintő dolgokról beszél.

resigna – belenyugszik, signo – jel, szöggel jelölt, jelét adja beletörődésének mely hanghordozásban is megnyilvánulhat: rezignált hang, rezzenő, remegő hang a beletörődés hangja.

resimţi – érzik, érezhető, újra átérzés, jelen van az érzelmi im gyök

resorbi felszívódik, p>b hangváltás, szörpöl. A Czu-Fo szótár: szor, szorty gyökbővítmény szívás, annak hangutánzó nesze.

resorthatáskör, valaki hatáskörébe tartozó. A szántóvető, magvető példájával magyarázható, bizonyos földbirtok tulajdonosa csak az ő tulajdonába, hatáskörébe tartozó földön szórta el a gabonamagvakat, annak határáig terjed az ő szórásterülete.

respira lélegzik, a piheg pi gyökének jelenléte, respirare lélegzés

reteza – levág, lemetsz, de a ret – ter fordítás és e>ö hangváltás nyomán a tör gyök mutatja magát, tehát lehet letör

retezătură – nyesés, nyisszantás, letörés

retorsiune – megtorlás, a szó jelentése inkább visszafordítás, talán a rossz bánásmódot, ez esetben megtorlás. Az rsz páros valamit tartalmazó: erszény. A magyar kiejtése – retorzió – esetén az rz borzoló, érzelemre ható, torz dolgot tartalmaz.

retroactiv visszaható, az acék, hatékonyság, a cselekvés összetett szó csel gyökének hatáskifejtést jelző bővítménye az ek gyök – kt páros

retroceda – visszaad, a ce itt is cselekvés, a daad gyökfordítás

retrograda – visszaminősít, grad – fok, lásd a grad szónál, gr páros

retrospectiv – visszatekintő, a pec a kép fordított alakja, lásd a spectacol címszót

retroversiunevisszafordítás, az f és v rokonhangzók, a fireg, forog, fergeteg, de aki ki akar jutni egy szorítóból az vergődik, tehát forog, a fordulás, fordítás a latin utódnyelvekben v hanggal is megragadt, olaszul: fordított – riverso, inverso, fordítva – viceversa. Itt az rs jöhet számításba, a gömbölyű, könnyen forduló borsó, korsó, orsó, vers szavakban.

retur – vissza/forduló

revalida –újra érvényesnek, valóságosnak nyilvánít, igazol

revalorifica – újraértékel, revalorificare – újraértékelés

revalorizare – a valós értékre visszaállít

revarsă szétárad, kiárad, rsz páros, revărsa – szétárad, kiárad

rendut – újra eladott, viszont eladott, lásd a ndcímszónál – nd

reversibil – megfordítható, visszafordítható, rs páros

reviriment – kedvező fordulat, nt páros

revolta – felháborít, felforgat, a vol körértelmű, érthetőbb, ha a volbură – forgószél, szélörvény, vagy a volán szavakat idézzük. A vol az f és v rokonhangok kapcsolatából adódó hangváltott körértelmű gyök, az r hang is sok esetben vált l hangra, ez okból a for – vol egyértelműség nem kirívó. Az lt páros a bolt szóban a borít értelmű, dőlt, felborult a rend, melyet néhány őrült miatt felvált a borzalom.

revoluţie – forradalom

revolver – forgópisztoly, ez esetben az lv páros jelenléte a forgás megoldását jelenti, mert a revolver nem old meg semmit.

rezema – alátámaszt, fordítsunk: t/amez

rezolva megold, ami olvad, az oldódik

rezonaă – együtthangzás, hangzás, a zeng, zöng, zong, zsong gyökbővítmények átmentek a magyar műveltségörökös utódnyelvekbe: latin, angolszáz stb., innen van az olasz suono, a francia son, az angol sound

rezulta – ered, származik, az erő alapértelméből indul, de folytathatjuk: ered, erezet. Az lt páros itt a kelt, tehát eredeztet, és az eredményre vált értelmet adja.

rezuma – összegez, összefoglal, zömít, tömörít, summáz

rid – redő, ránc, rida redősödik,ráncosodik, ridat redős

rigid merev, rideg, ugyanaz csak d és g hangátvetés, e>i hangváltás

rigoare, riguros – szigor, szigorú, majd minden hang egyezik, csak a sorrend más, lehet kísérletezni, vessük át a hangokat

ring – szorító, ez körértelmű, például: kering

risipă, risipipazarlás, szétszór, pazarol, piziril, fordítva: rizipil

ritmütem

riţă – rece, karc

rivalversenytárs, rivalitateversengés, virtus, rivalizaverseng

roabă – talicska, targonca, raba, magyarul is van egy utalás a rabok által használt szállítóeszközre az említett raba szavunkban, Székelyföldön viccesen ma is rabszekérnek mondják.

roade – g, megg, ropogtat

roată – kek, ez a ro már a körszármazékok közé sorolható, korong, de hangváltással karika, gurul, forog

rob – rab, lásd înrobi, robi – rabul ejt, robie – rabság, rabszolgaság

robitor – rabul ejtő, lebilincselő (látvány)

robustdarabos

rochie – ruha (női), ez körértelmű, a testet körülölelő, burkoló. A szó fordítva rochie – eichor, kiejtve kor, ilyen abur gyök fordított alakjából az orosz rubáska – kabát, mely szintén beburkolja, körülöleli a testet. A magyar ruha fordítva ahur, körértelmű, ilyen a hurok is, mely körülfog.

rodan – csévélő, rokka, itt a rod gyök körértelmű

roi – raj, rajzás, a rajzás, kirajzás a hanghatás után kapta a megnevezést. E gyök hangfordítással: jar, jár, tehát bárhogyan forgatjuk magyarul érthető. Az ősmagyarból ment át az ógörögbe, ezt őrzik az ógörög nyelv roidz, roidosz sza­vai, melyek jelentése – zúgás, süvítés, de olasz: rumore, rumorio – zaj vagy a román rumoare szavak, melyeknek a magyarban gyakran hasz­nált rumli a megfelelője. Íme, az ősgyök magyar! Valaha a rajzokat, a jeleket is sziklafalakba tták valamilyen üt­leg­gel és éles vésővel, karcolóval, mely elég zajos munka lehetett. A ro gyök ezért maradt meg a robaj és a rovás szavunkban.

rol szerep, körértelmű szó, ezt a szerepkör kifejezésből értjük meg jobban, de a szerpentin egymásután sorjázó kanyarjai is utalnak a körre. Például építsük össze: szer/e/pentin. Ez a több oldalról való megmutatkozás, hiszen balról, jobbra, jobbról balra fordul, akár a tánc, vagy szerepjátszás közben.

rolarehengerlés (a henger gurul ebből a rol)

rolă – görgő (gurul), göngyöleg (kör)

rondel – körvers, a d fontos gyökbővítmény, a kerekded formák legszemléltetőbb hangja. Az nd páros a bendő, bunda, dundi szavakban hordozza a tartalommal bíró értelmet.

rondelă – tárcsa, korong, alátétkarika, rondou – körtér, táncparkett

rondköralakú virágágy (kör)

roăiropogtat,g, roncsol Az nc páros: bonc, konc

ropot – dobogás, ropogás, ropoti – dobog, ropog

rosszétgott, felmart, rosătură – feltörés,gás, marás

rostogolirele/gördülés, le/gurulás, le/gurítás, gomolygás, akár a tekegol/y/ó, rostogol – legördülés, bukfenc (kör)

roşcat – vöröses, vöröskés, piroskás, a piros leharapott szóvégéből

roşcovan – pirospozsgás, vörös, veres,

roşeală – piros, arcpirosító, roşeaţă – vörös, piros, pír, pirosság

roşi – pirosít, roşiatic – vöröses, vörösbe játszó, roşior – kissé piros

rotar – kerekes, rotare – körzés, forgás

rotaş – rudas()

rotatkerek, kerék, rotativ – forgó, körforgó, körmozgás

rotaţie keringés, forgás, az r hang mindenhol jelen van, ahol forgásról van szó. A kisgyerek ösztönösen, senkitől nem befolyásolva is brrr, prrr hanggal forgatja játékait.

rotărie kerekesség,kerekes mesterség, rotiforgat, forog

rotitorfor, keringő, a tor gyök külön is a forgást jelenti

rotocol – kerek, kerekded, kacskaringó, rotocolatkerek

rotondă – körterem (rondella), rotundkör, kerek, karika nd páros

rotorforgó, a tor-rot körértelmű gyökből

rozrózsaszínű, rózsás, a virág neve a pirosból ered, de benne a tüskék rovó, szú tulajdonsága is, rozacee – rózsafélék

rozalbrózsaszínű, szóösszetétel: roz – piros, alb a halványból fehér, tehát halványpiros, azaz rózsaszín, lb vagy lv páros

rubedenie – rokonság, vérségi kör, a rub, a rok körértelmű

rubrică – rovat, a br páros tartalmaz: abrak, ábra, cibre, göbre, ibrik

rucsac – hátizsák, a szák magyar gyök

rudă – rokon, rudenie – rokonság (kör)

rudă – rúd, pl.: dorong, durung, rudăresc – durván faragott

rudimentar – kezdetleges, kiértendő belőle a durva megmunkálás

ruga – meg/kér, a gur, gör fordított alakja (kör), a könyörgéskor fel­vett görnyedt testtartás érteménye, rugă – kérés, imádság

rugină – rozsda, a pirosból levezethető

ruj – rúzs, az ajakpirosító rúzs neve a francia nyelvből, oda viszont a magyar – latin úton került, rouge – piros, leharapott szóvég

rujăvadrózsa, rujuliţă kis rózsa

rula – gördül, gurul, ruladă – tekercs, rulaj – körforgás, gördülés,

rulant – forgó, gördülő, rulare – gördülés, gurulás

rulment –golyóscsapágy

rulou – görgő, görgethető redőny

rumegă – kérőzik, a kérőzéskor megfigyelhető köröző szájmozgás alapján (kér-kör gyök), a fordított em gyök is evésre utal

rumeior – rózsás, a rus, piros ro, rö, ru gyök, zsa zsa

rumen – pirospozsgás, rumenea – pirosítóm rumeneală – pirosság

rumoare – moraj, zaj, morgó, mur

runic – rovással készült írás

rupe – tör, hangutánzó szó, ősnyelvi örökség, a roppanás hangja

ruşine szégyen, az elvörösödés értelme, ruşinos szégyenlős

rută – útirány, út, a francia route szintén az ősnyelvi útból

rutier – közúti

rutina – gyakorlat, jártasság, jelképesen sok utat megjárt, jártasságot szerzett, körértelme is van, körüljárt egy bizonyos pályát, és ha fordítjuk a gyököt: tur – körértelme van. Franciául routiner, az út ebben is benne van.

rutinat – gyakorlott, jártas (út)

rutinat – gyakorlott, jártas, ügyes (út)

rutină – gyakorlati jártasság, francia routine (út)