T

A t hang a ten, a végtelen, a hatalom, annak törvé­nyei, a titok, az értelem, ötlet, törekvés, alkotni tudás, tér, a talapzat, a tér tágítása, tagolása, a tárgyak, tárolás, valamint a tudás, tettek – jó értelemben vett – tákolás, valamint a múlt idő (történelem), ugró jelenségek: kattan, pattan, csattan kifejezések kulcs­hangja. Az érem másik oldalán az ártó, átok, botlás és testi-lelki ártalmak jelölője.

tabără* – tábor, a kifejezést a hangok jelentése ismeretében lehet kibontani, magyarázni. A t hang a tettek hangja, a gyöka táj, tág, tál, tám, tán, táp, tárgyökbővítmények alapja, ezekből a táj a szabad térrel, a tág a terjeszkedéssel, a tál a mélységgel, szélességgel, a táp az evéssel, a tám a kölcsönös támogatással, a tán/c a szórakozással, a tár a tárolással, határral, határtalansággal kapcsolatosak. Az ab, áb kerek alakot (habar, ábra) jelent, a bor körértelmű gyök egyik jelentése bor/só, innen a forgó orsó, gördülékenyen mozduló. Ebből eredően a tábor tág határok közt létező, kiterjedt, kör alakú, együtt tevékenykedő, táplálkozó, szórakozó, alkalmanként tovább gördülő csoportosulás. A kifejezés minden szótagja, hangja magyar nyelven külön magyarázható, érthető. A Bibliában említett Tábor helység és hegy az akkor ott élő magyar nyelvű népek által nevezett helyek voltak, melyek az izraeli törzsek térhódítása után is megőrizték nevüket. Ugyanúgy, mint a mostani pereszi felvásárlás után a Magyarországot elözönlő, betelepülő zsidók magyar nevükön nevezik továbbra is a magyar helységeket, tájakat, folyókat, hegyeket.

tabla – tábla, a szóban a t hang a teret jelzi, az ab kerekre utal, az ábra r>l hangváltott alakjából, ismerős a táblakép (ábra – kép) kifejezés, bl páros. De lehet a lap, lapos gyökszava is.

tacâm – teríték, evőeszköz készlet, a ták, ték, tevékenységet leíró kifejezés bővítménye. A DEX török eredetűnek írja, ám a gyök az ógörögben előbb jelent meg, ahová a ma magyarnak mondott ősnyelvből jutott. A magyar kifejezés utal az asztalon való kiterítésre is.

tacehallgat,egyes szám első személyben tac (ták),a gyök fordított alakja: kat, de mivel felszólító módban: taci – tacs, itt a cs hangnak a csap, csuk, csatt, csett, de főleg a csitt kifejezésben való értelme tűnik ki,! Tehát a taci felszólítás a beszédfolyamat, a tukma végét zárja le.

tactictaktikai, mindkét nyelvben megjelenik kétszer is a munkára utaló ták ősmagyar gyökváltozat, valószínűleg a kivitelezés módjának előre kiszámítottságára is utalva (matematika)

talpă* – talp DEX, lp páros

tamâş*támasz DEX

tambur – dob, hímződob, fékdob, meghatározó az mb mássalhangzó páros jelenléte, mely a domb, tömb, gomb stb. szavakban ősmagyar nyelvi jelenlétet bizonyít, mely a latin nyelvekbe is átjutott, fr.: tambour, ol.: tamburo

tamburină – dob, tamburin

tamburmajor – tamburmajor, katonazenekari karmester

tampon – ütköző, vasúti kocsik rugós szerkezetű ütközője, mely tolatásnál, csatlakoztatásnál tompítja az ütközés erejét. Az mp páros ősmagyar nyelvi jelenlét. Ebből a …

tandreţe – gyöngédség, itt az nd páros jelzi az ősnyelvi eredetet, akár a gond, rend, csend, mond stb. szavakban, azok bővítményeiben, melyek az érzelmi megnyugvás hangulatát kölcsönzik, mint például az andalító zene, andalgó séta, gondoskodás. Magyarban az nd páros ng-re vált.

tangent – érintő, tapintó, a ta gyökön kívül az ng és nt hangpárosok mutatják, hogy ősmagyar gyökből képződött. Hasonló zöngéjűek: zeng, bong, csüng, leng stb., mindannyi érzelmi töltetet hordozó. A román atingere – érintés szóba beépült az inger szavunk. A magyar in az inger (érint) gyökszava a latinban an alakban van jelen (tango).

tangou – tangó. Az ng hangpáros a tangó szóban is jelen van, mely túlfűtött érzelmi töltetű tánc, a szoros érintkezés tánca. A tánc argentin eredetű, a kifejezés viszont ősgyökök hordozója, eredete időben a messzi távolban keresendő, mert mind a ta, tapos, mind a tan, tántorog gyök, mind az ng, ingadozás, a bensőséges zöngés hangpárosa jelenlétével magyar. Ugyanakkor az an, csikland, az érint, inger in gyökének módosulata, bár a DEX a megnevezést franciának, spanyolnak írja. Az, aki táncolt már tangót a félhomályban andalító zenére, tudja – miről szól a kifejezés.

tapet – tapéta, falra tapasztott burkolat, kárpit, a tapaszt tap gyöke.

tapisa – kitapétáz, bevon, beborít, tapisat – kitapétázott, bevont,

tapiserie – tapétázás, kárpitozás, tapiţer – kárpitos

tardiv – kései, elkésett, ami lassú lefolyású. Az rd páros jelenléte utal ősnyelvi eredetre4: mord, zord, csorda, borda, korda, erdő, irdatlan stb. szavakban szintén nem a szívderítő dolgokkal kapcsolatos.

tardivitate – késedelem, elkésés

tareerős, kemény

targă – hordágy, saroglya (rg páros) A saroglya, szorgalom rokon értelműek, ugyanis a saroglyán szorzattal többet lehet szállítani, mint kézben, a saroglya lehetett valaha szoroglya is. Ha a sar/o/glya o hangját kiemeljük, vagy elharapjuk, sarglya lesz (rg). Továbbmenve a szorgalom kapcsán eljutunk a sz/ap/or/asá/g fogalmához.

tarla – földtábla, atarló nyomán, bár itt inkább térnek értendő, az rl páros mérvadó: tarló, sarló, tárló, őrlő, ha visszanézünk a szavakon, egy folyamat: gabonatábla, aratás, raktározás, malom. Magyar gyökre épülő szó, tar, letarolt

taşcă* táska, DEX, tartó, tartóka, tartócska, tócska, tácska, táska, sk páros

tatona – puhatolózik, tapogatózik, kitapogat

tăbăraş* – táborozókatona, tăbărâ* – táboroz

tăcăi – kattog, ketyeg (tak, ták, ték, tik)

tăceahallgat, a tukma (szláv duma) vége

tăcere hallgatás, tukma lezárva, tăcut hallgatag, nem tukmál

tăgadă*tagadás DEX, tăgadnic*tagadó, dn páros

tăgăduieşte*tagad, tăgăduială*tagadás, tăgăduire*tagadás

tăgăduinţă*tagadás, tăgăduit*letagadott, megtagadott

tălpaş* – talpas DEX, lp páros, tălpălui* – talpalni

tălpăşiţă* – talpacska, tălpig* – taposó, lábító (szövőszék)

tălpiţă* – talpacska, tălpui* – talpal, tălpuire* – talpalás

tămădui* – meggyógyít, DEX, azaz megtámogat, feltámaszt gyógyírrel a betegágyból

tămăduială* – meggyógyít, feltámogat, tămăduire* – meggyógyítás

tăpşi – letapos, megdöngöl, vagy megpaskol, megcirógat

rca* – tarkít DEX, rc – rk páros, rcat* – tarka

rhat* – terhelt DEX, rh páros

lhar – rabló, tolvaj, lh páros, lhărie – rablás, tolvajlás

lhăreşte – rabló módra, tolvaj módra, mint a bolha

mp* – életlen,tompa DEX, mp páros, mpă* tompa, életlen

mpeală* butaság, ostobaság, esztelenség, tompa agyra vall

mpeniebutaság, ostobaság, melytompa agyat feltételez

mpi – elbutít,tompít, mpire – elbutítás,tompítás

tândală– mihaszna, rest, naplopó, az nd hangpáros a rendetlenre, renyhére is utal

ngui – siránkozik, kesereg, mely beszédmód éneklő hangnak tűnő. Az ng hangpáros a zeng, bong, szavakban is jelen van, ugyanakkor a kesergő ember lelki ingatagságára is utal, aki csak teng-leng. nguială – siránkozás, kesergés, panasz

rcol – forgolódás valaki, valami körül, a román kifejezésben g>c, azaz g>k hangváltás van. A kutyára mondják, ha hízelegve, farkát csóválva forgolódik gazdája körül: farkal. Tehát lehet rk, rg páros is.

rgu MureşMarosvásárhely, nem történelmi név, csak mesterségesen kialakított román név, a városnak megalapításától más neve is volt, Székelyvásárhely, de 1920 előtt soha nem volt román neve, a románok egymás közt Osorhei-nek mondták. A neveket összekeverték, mert végül

rgu Secuiesc Kézdivásárhely lett Székelyvásárhely. Ezt jelenti mai neve. Szóval, „ősi” román nevekből van bőven Székelyföldön.

rgvásár, piac. A szó a gas tér és a forgás összetételéből alakult ősnyelvi alak. Így örökölték meg az utódnyelvek. A múltban rendkívül fontos hely volt. Sőt még a XIX. század végén is a városok főtere volt a vásártér. Az rg a hörgő, morgó, dörgő, zörgő, csörgő, forgalom szavak jellegzetes kifejező hangpárosa, mely igazolja a szó ősnyelvi kötődését. A latin forum, campus, mercatum nem hasonló, tehát ez a szó még az ősnyelvi eredetű román szó, és régebbi a latinnál.

rlaş – földtábla tulajdonos, rl páros

rlă – bekerítetlen földtábla, ideiglenes szálláshely, melyen állatok legelnek, éjszakáznak. Atarló nyomán.

Tecuci –Tekucs, valaha magyarok lakta helység Moldvában. Érdekességként: a név ukrán nyelven patakot jelent. De ha elfogadnánk az ukrán eredetet, még ez esetben is magyar szó szülötte, a leharapott szóvég jelenség nyomán – patak –, tak, tek, mely lehet patakocska, patekucska, aztán Tekucs, majd a románok betelepedése után Tecuci.

tehnic – műszaki, az ősmagyar ták, tek gyökből: tákoló, tákász, mely nem volt megalázó kifejezés akkor, teknika, ez volna a helyes alakja a technika helyett, hiszen hamisíthatatlan ősmagyar gyökbővítmény, minden olyan szó, melynek teh, tech azaz tek a kezdőszótagja, és vitathatatlan, hogy minden teh, tech gyökre épülő szó magyar gyökből indul a világ minden nyelvén. Még a latin technicus is, melyből a francia technique, az olasz tecnico torzult. A magyar tek gyök a jelképes eredeti élővirág, a többi nyelvben másolat, művirág, szajkószó, hiszen nyelvükben nincsen rá magyarázat. A magyarban viszont még ma is egy sor kifejezés gyökszavai: teker, tékozol, takarít, tákol, tokmány, tukmál, tökéletes, játék, jótékony, kártékony stb. A tökéletes kifejezés például sokatmondóan összetett. Jelentése: értelmes alkotó munkával (régiesen: tákkal) töltött, emberséges módon, értelmesen élhető élet. A tökéletlen ennek ellentéte, élhetetlenség, tökéletlenség. A manapság sokak által használt – sikeres munkára alkalmazott – tökjó kifejezés nem a herére utal, hanem az is a ták, ték, tök stb. gyökökből indul ki.

tehnică – műszaki eljárás mód, teknika, alkotói mód (tek, ték, tak)

tehnician – műszaki szakember, teknikus, játékos könnyedséggel, teknőt készít, tekercsel, takácsként tákolmányt sző, melyből dolmányt szab. Szerszámait tokban tárolja, ismereteit tékában szerzi, ügyfeleivel előnyös szerződést köt, nem nyugszik, míg tökéleteset nem alkot, munka után kitakarít, utána játékra is jut ideje, melynek jótékony, üdítő hatása van, otthon a felesége által készített étek, a tokány a kedvence, de a tikmonyt is szereti. Többlet jövedelméből jótékonykodik, senkire nem tukmál rá semmit.

tehnicitate – műszakiság (tek, ték, tak, ták, tok, tök, tuk)

tehnologie – gyártási, műszaki módszertan, minden, ami teh-, tech-

teism –istenhit, az Ős Ten, Isten, a belé vetett hit, sm – szmpáros, eszme, -izmus

teist –istenhivő, aki Istenben bízik, az st, -ista, elkötelezettség jelző

teleagă* – taliga, szekér,eketaliga,

telecomandă – vvezérlés, a te gyök a volodót jelzi: tegnap, az ógörögbe is ez értelemben jutott – tele –, de a tól, től ragok is a volil jövőt jelzik, a csba (dadanyelv), jba, volra, tovamenni jelent a babának, a j szó is a kiszélesedő volt jelenti, a r is ezt sugallja, taszít, tuszkol, volít. Minden tele gyökre épülő szó magyar gyökből indul minden nyelven. Az nd páros az indul értelmét adja.

telecomunicaţie – vközlés

telefon – vbeszélő, telefona – telefonál, telefonie – vbeszélés

telefotografie – képvirat, a gr páros a görbe, görcs értelmét adja a rovások, görbe vonalak leírásánál

telegraf – víró, telegrafia – viratoz, telegrafic – virati

telegrafist – vírdász, telegramă – virat

teleleu – csavargó, a szóban benne a voliság értelme, hisz a csavargó hosszú volságot jár be,

telemetru –vmérő

teleobiectiv – vtárgylencse

telepatie – vmegérzés

telescop – vcső

televiziune – volbalátás, televízió, televizor – volbalátó, televíziós készülék, és minden tele-, vkapcsolati kifejezés

teleguţă* – taliga

tembel – hanyag, rest, lusta, tunya, ezt a szót nem ismertem, de az mb mássalhangzópáros fölkeltette figyelmemet, és rájöttem, hogy kiérződik belőle az, amit képviselnek a magyar nyelvben: domb, tömb, gomb, mb ugyanis a hanyag, rest, lusta ember roskatag, összegömbölyödve lustán szunyókál, piszmog, tembelism – hanyagság, restség, lustaság, tunyaság

temei – alap, a tömés töm gyökéből, a töm gyöknek több irányba ágazó nagy szóbokra van a magyar nyelvben. Az általam nagyra becsült Kiss Dénes mongol jövevényszónak írja, holott oda is az ősnyelvből jutott. Legfeljebb visszajött!

temeinic – alapos, gyökeres (tömés), temeinicie – alaposság

temelie – alap, alapjaiban, temelnic – alapos, gyökeres (töm)

temerar – vakmerő, merész, a merni ige gyöke

temeritate – merészség (mer)

temeteu* temető DEX

temnicer – börtönőr, porkoláb, a tömlöc őre (töm)

temniţă – tömlöc, tömlec, fegyház, ezt tömték meg gonosztevőkkel

temperament – vérmérséklet, a tompa, tömpe szavak visszafogottságra utalnak, bár az mp páros a pompa szóban is jelen van, így többirányú. Az nt jellemjelölő.

tendiă – irányzat, törekvés, indulat, szándék által vezérelt,. Az nc páros hasonló az nt-hez, játékos c-ző felhanggal. nd páros

tendeios – célzatos, szándékos, indulati, esetleg rosszindulat, nd páros

tentant – csábító, kísértő, a román kifejezésben d>t hangváltás van, mivel a szó indulatot, szándékot kiváltó cselekedetre utal

tentativă – kísérlet, próba, tentaţie – kísértés, csábítás

teocraţie – papi uralom, az Ős Ten, Isten, a végtelen te gyökéből. A cr – kr páros a szikra, szakra szavakban is.

teolog – teológus, papnövendék, teologie – teológia, hittudomány

teoretic – elméleti, ez a te gyök tulajdonképpen a fenti folytatása, mivel hosszú időn át a vallásilag képzett emberek képviselték az elméleti tudományt (te)

teoretician – elméleti szakember, teoretiza – elméletbe foglal (te)

teoretizare – elméletbe foglalás, teorie – elmélet (te)

terasament – töltésterület, ter, tér gyök, terasă – tereplépcső

terasier – teraszon dolgozó

teren terep, terület, a ter gyökből induló szavak magyar gyökre épülnek minden nyelven (ter, tér, tár)

terestru – földi, szárazföldi, térségi, nem francia: terrestres, nem is latin: terrestris, nem is görög, mert a magyar tér gyökből indul, azok a nyelvek is innen örökölték, ők csak közvetítők, kézbesítők, postások (ter, tér, tár). Az st – szt páros itt a szétterülés, osztottság jelölője.

teritorial – területi, teritoriu – (felség)terület (ter, tér, tár)

teribil – rettenetes, ez már rettegni ige gyökfordított alakja (ret)

teribilismrettenetesnek, iszonyúnak, rendkívülinek, borzalmasnak, óriásinak, rémisztőnek, ijesztőnek tűnő elbeszélések, mesék vagy ilyen emberi magatartásforma, szm páros

term – atom vagy valamely részecske megengedett, azaz természetes energiaszintje, rm páros

termo– – szóelőtagként az utótagnak hővel, hőmérséklettel való kacsolatát jelzi. Az első ilyen hővel kapcsolatos jelenségek természetes forrásokból, a Föld természetes belső erőforrásaiból származtak. A terma, termo- kifejezések a természet és a származás szavak összevont alakja. Már az ősmagyar nyelvben kialakulva, a magától termő hő kifejezés jutott át később az ógörög nyelvbe, az őt megszülő ősanyanyelvről való leválása idején.

termen határidő, térben, időben meghatározott vonalig (ter)

termina – befejez, behatárol (ter, tér, tár)

terminal végállomás (terephatár) (ter, tér, tár)

terminare – befejezés, határhoz érés (ter, tér, tár)

terminat – befejezett, határhoz ért, vége, lejárt az idő, elfogyott a tér

terminaţie – végződés

termină!befejezni! véghatár! A tér lezárva! (ter, tér, tár)

testműködési képesség, tudás felmérésére alkalmas feladatsorból álló próba, apróban próbára tesz. Ennyi, semmi más! Minden kezdet egyszerű. Ezt kétségbe vonni üres okoskodás. Hozzáteendő: a tesz ige a tek, ték, tak, ták stb. gyöksorból jön, a sz is tesz. Az szt páros a próbatétel többrétűségét, felosztottságát jelzi.

testare – próbatétel (tesz)

text – szöveg, kiejtve: tekszt. Így bontva elemezhető. A tek gyök ez esetben a régies rovástákolás műveletéből jön. Az szt páros meghamisíthatatlan, letagadhatatlan ősnyelv azonosító páros! Varga Csaba írja az Ógörög: régies csángó nyelv című könyvének 216. oldalán: „A takács is tákoló: tákász, a szövet is tákolmány, de a szöveg is az, innen a latin szóegyezés: textor – takács, textum – szövet és textus – szöveg.” (tek, ték, tak, ták, tok, tök, tuk, tik) Az szt páros jelenléte mind a szöveg, mind a szövet esetében az osztás, választás, illesztés valamelyikét képviseli. Mindkét szóban benne van az öv gyök, az öv körülvesz, körülölel, befog. Ez lehet fizikai (szövetbe öltözünk), de jelképes is (szavak ölelésében éljük életünket). A szövet szerkezetében sok kis öv van, a szövet egymást övező szálak özöne. A szóvégi –et, de főképp a t hang a tettre, tákra, munkára utal. Ezt az értelmet nem adja vissza csak a magyar szó. A szöveg is hasonló, egymást övező, ölelő hangok, leírva szövetszerűen szétterülő betűk özöne. A szóvégi –eg utalhat az egészre, igazra vagy a hangra, esetleg a rögzítésre.

textil – szövet, teksztil, az szt páros az osztováta, osztóvető, a minta adta látványi osztottság, ták, takács – szövőmester – tákolmánya, ősmagyar – etruszk – latin, de van ógörög oldalág is (tek, ték, tak, ták)

textier – szövegíró, szövegtákoló

textual – szöveg szerinti, szószerinti (tek, ték, tak, ták)

textură – szövet, de lehet szerkezet is, azaz tákolmány (tek, ték, ták)

teză – dolgozat, a textből (tek, ték, tak, ták, tok, tök, tuk, tik)

-tic, -tiv – ezek a képzők a címszónak tevékenységgel kapcsolatos voltát jelzik, cselekvésre, annak eredményére utalnak.

ticăi – piszmog, tákol, taknyol, lassan dolgozik (tek, ték, tak, ták, tok)

ticăială – piszmogás, eredménytelen tákolás (tek, ték, tak, ták, tok)

ticălosaljas, alávaló, gaztevő, gonosztevő, tekergő (tek, tik)

ticăloşenie – aljasság, alávalóság (tek, ték, tic)

tighel zdelés, tigheli zdel, zöget

tilincă* – tilinkó, nk páros

timar* – tímár DEX

timbru – bélyeg, két összeolvadt páros: mb, br. A timbru esetében hangváltás lehet, mivel a tompa, tompul, tompán ráütés műveleti hasonlóságot mutat. Ugyanakkor a stigma, a rásütött bélyeg is ebbe a tárgykörbe tartozó. Az mb páros okán alakzatra a tömb, gomb, domb is közeli, mert a régi bélyeg nem papírból, hanem viaszból készült. és a ráolvasztott, cseppentett viasztömb, a pöcs, gomb alakú, kissé domború volt. Ebbe nyomták, tompolták bele az eredetigazoló bélyegzőt. Így lett belőle egy nagy pecsét. A br páros az összkép, ábra.

timid –bátortalan, félénk, érzelmi imgyök jelenléte

timiditate – bátortalanság, félénkség (im)

tinde szándékozik, régiesen van ándungja. Az indul alapgondolatából – nd páros.

tipăi – tipeg-topog

tizic – tőzeg, a szónak köze van a tűz és főz szavakhoz, a tőzeg érési folyamata: léghiányos, lefojtott, önmagában rohadás, vés. Nem rohad el, mivel nem kap annyi levegőt, összepréselődik, és tüzelésre alkalmas szerves anyagként tárolódik a talajszint alatt. Az oxigénhiányos rohadó érlelési folyamat elvben hasonlít a baksákban égetett faszén előállításához. Mindkettő elégtelen, fékezett (érlelési, égési) folyamat eredménye, csak a tőzeg esetében a természet vezérli a folyamatot.

toarce fon, megfon, körértelmű gyök, toarcere fonás, rcs páros

tobă*dob DEX

toboşar* –dobos DEX

toc – doboz, táska,tok, valaha a ska lehetett tákska is (tek, ték, tok)

tocană – tokány, pörkölt, a tok gyök a munka jelölése, az ány képző egy munkafolyamat, vagy érési folyamat bevégzett állapotát jelenti (költemény, alkotmány, legény, leány stb.), kész az étek, tákolva a tokány. Hangsúlyozom a tákolás tokányolás nem a rosszul végzett munka jelölője volt a kezdetekkor. A tek, ték, tak, ták, tok, tök, tuk gyöksor rendkívül fontos kifejező értelmet hordozott a: tekintet, jótékony, takács, tákol, tokány, tökéletes, tukmál szavakban is.

tocat – apróra vagdalt hús, tokánynak, pörköltnek való

tocăniţă – tokány, pörkölt kicsinyítő képzővel

tocătoare – húsdaráló, szecskavágó, tocătură – vagdalt hús

toci – elkoptat, eltompít, alapértelem szerint munka, tákolás közben

tocilar – köszörűs, a köszörülés is egyfajta munka, vagyis tákolás

tocitor – kőbányász, kőfaragó, kőfejtő, foglalkozik, dolgozik, tákol

tocmeală – alku, a megegyezés végett valaminek a rábeszélése, rátukmálása – km páros. A szláv: dumál is ősnyelvi örökség.

tocmi – alkuszik, tukmál, dumál, megállapodik, tocmire – alku (tok)

tocmit – alku vége, rátukmálták egymásra a megegyezés alapjaként jónak vélt álláspontot

tolera – megtűr, elnéz, e kifejezésből kiérződik a türelem véghatárának továbbtologatása

tolerant – elnéző, türelmes, toleranţă – elnézés, türelem (tol) nt páros

torcătoare – rokka, fonókerék, fonószerkezet, a tor körértelmű gyök, a fonás alatt a szálas, rostos anyagot elnyújtott tömött csigavonalban sodorják, közben orsóra tekerik föl, a fonás minden művelete körmozgás. A teker szó érdekessége: tek – munka, ker – kör. Tehát körmozgási teknikával végzett tákoló kézi – mancs, muna táka – munka – rk páros

torcătoare – fonónő, torcător – fonómunkás, torcătorie – fonoda

torpila – megtorpedóz, bár egyik sem magyar kifejezés, de a tor körgyök magyar eredetű: torna, tornác, tor, torony stb. (kör)

torpilă – torpedó (kör) rp páros

tors – fonott (kör). A fonás a szálak összesodrása, csavarása, úgymond torziós művelet. A tors szóban tulajdonképpen z>s hangváltás van, tehát rz vagy rs páros

torsătură – fonadék, torsiune – csavarás (kör)

tortura – kínoz, kerékbe tör (kör), értelmetlen, ártó tett, rt páros

tovarăş – társ

tragedie – gyászos, borzalmas, szomorú esemény. A kifejezésben jelenlevő tr páros ez esetben jelentés meghatározó, és magyar eredetet jelent: botrány, fetreng, gyatra, gyötrő, hátrány, otromba stb.

tra– – át, szóösszetételek előtagjaként jelentése át, olyant jelent, ami átszel egy teret, túlmegy egy határon. Ebben az értelemben van jelen az ultra kifejezésben, mindenképp a tér, tár gyökhöz kötődő hangátvetett alakzat és nem a hátrány tr.

transcarpatin – Kárpátokon túli, át a Kárpátokon, a hegyvonulat félkör alakjáról kapta nevét, mely hegyvonulat karéja partvonalként zárta az ölében elterülő tengert mindaddig, amíg a víz áttörte a Vaskapunál a sziklafalat (kör)

transscrieátír, ír, ró

transforma átalakít, átváltoztat, átfordít, rm páros

transformator áramátalakító (for)

transfug – szökevény, fug a futni ige fu gyöke (foot angolul láb, az is a fut igéből)

transfuzie – átömlesztés, az összefűzés alapgondolatából

transloca – áthelyez, a lok, lak gyökök nyomán

translucid – áttetsző, átlátható, a csillog csil gyökéből, de a vizet jelentő id gyök is jelen van, mely szintén csillogó, átlátható

transparent – áttetsző, de talán nem annyira, mint a translucid, mert az csillogóan átlátható. Ez viszont csak, mint a pára függönyén keresztül.

transpira – izzad, a pir tüzet is jelent, tehát áthevülés okozta párakibocsátás

transport – szállítás, fuvar, a por gyök a szapora, sziporka, poronty, portéka szavakban jelzi, hogy a sok, szórható, szaporulat, szapora áru, forgalmazás fogalmakhoz kötődik, hogy a port – kikötő megnevezés nemcsak a parthoz, hanem az ott szaporán forgalmazott portékához is köthető (Varga Cs.: Ógörög: régies csángó nyelv, 83 – 88 old.). A fuvar szó érdekes, mivel ha a por gyökkel hozzuk kapcsolatba, akkor a fuvallat jut eszünkbe, mely szórja a port, mondhatnánk: futtatja. Ez is szállítás, forgalmazás, szórás, a spórát is így szórja a szél, tehát a fuvar útján szórjuk a portékát a világban, akár a fuvallat a port. Ősnyelv azonosító rt páros.

transportabil – szállítható, fuvarozható (por, fu)

transportor – szállító, fuvarozó (por, fu)

tranzacţie – egyezség, ügylet, ez egy tés, az ak, ék gyök valamibe behatolást jelez, ez esetben kölcsönösen egymás ügyleteibe

traversa – átkel, keresztül utazik, a ver körértelmű, fordulatot is jelent, például átkerülünk az út túloldalára, rs páros

ttură vonás, vonal, arcvonás, jellemvonás, a gyökből eredő szó, a tur gyök a körvonalra utal

trecut – múlt, a szókezdő hangok – tr – közé ékelt ö hang a tör gyököt adja, a fordított gyökként jelen levő cuttuk a beszéddel kapcsolatos: a múlt a megtörténtekről beszél

tremur – remegés, a rémségektől való félelem okán

tremura – remeg, tremurat – remegés, tremurător – remegő

tremurici – remegés, kocsonya

trepăda – lót-fut ide-oda, nem leli helyét, úgymond: röpködő

trepădătoare – szélfű is a röpüléssel kapcsolatos

trepida – rázkódik, rezeg, az ilyenre azt mondták, hogy repked

tresări – összerezzen, tresărire – összerezzenés

trezi – felébreszt, felrezzent, felráz álmából

trezire – felébresztés, álomból felrezzenés, felrázás

tricota – köt, a DEX a francia tricoter szót adja, de nem írja meg, hogy magyar gyökből indul. Megmagyarázható, értelmes jelentése csak a köt gyöknek van: több szál összekötéséről, csomózásáról van szó. Alapjában a köt fordított gyök, a ták, tek, ték, tok, tukgyökcsaládhoz tartozó tök gyök fordítottja. Példaként: tökéletes kötés. Sem a tricoter, sem a tricota nem kötést jelent. Románul: kötni – a lega, franciául kötnouer, faire. A tricota és a tricoter csak a nyomát őrzi a köt gyöknek, olyan, mint a rúzs az arcon, az ajkak gyönyörű nyoma látszik. Ilyen a többi hasonló átvett gyökszavunk is a világ nyelveiben. A magyar nyelv csókjainak nyomai, melyeket csak mi látunk meg. Őközülük csak az értelmesek, őszinték, szerények.

tricotaj – kötöttáru, tricotat – kötés, ebből eredően a tri kötött mez, bár csak részben magyar szó

tripartit – háromfelé osztott. A folyópart hasonlatből eredő, részekre osztás. rt páros.

trist – szomorú, a két kötött mássalhangzó páros – tr, st – kapcsán. A tr páros jelezhet okként gyötrő, botrányos, hátrányos helyzetet, az st – szt a szomorú állapotot előidéző, valamitől való megfosztottság, veszteség miatti emésztő gondokat.

trudă – erőlködés, erőfeszítés, törődés, tr páros: gyötrő, gyatra stb.

trudit – eltörődött, agyonfáradt (Arany J.: „…eltörődött testét…”)

truditor – törődő, fáradozó, vesződő

tu – te, személyes névmás, a magyar te a volodót jelenti

tumbă – bukfenc, itt az mb páros jelenléte mutat ősnyelvi kötődésre, a bukfencező összegörnyed, egy tömbbe zsugorodik, gurul

tumefacţie – duzzadás, a töm, tömörülés jelenségéből a duzzadás is egy nagyobb tömeget mutató jelenség, a fac gyök előidéző okra, a faktorra utal

tumoare – daganat, ugyanaz, mint fent

tumul – sírhalom, a temetés, tömetés fogalomkör, a templom is dombra épült, vagy dombot, halmot, tömést hordtak össze, hogy arra építsék

tumult – csődület, tömörülés, lt páros

tumultuos – zajos csődület, lármás tömörülés

turfordulat, forduló, turaţie – fordulat, fordulatszám

turban – turbán, rb páros, a mohamedánoknál a kendőből fejre csavart föveg, körértelmű ősmagyar gyök, ugyanis nem mi vettünk át kifejezéseket a törököktől, hanem, mivel a mi nyelvünk a világ anyanyelve, az ősnyelv, így ők kaptak minden kifejezést tőlünk, hozzánk visszatért torz alakban.

turbion – örvény, körforgás (kör)

turelă – torony (kör)

turist – utazó, körutazó

turlă – torony (tur, kör) rl páros

turmă – csorda, nyáj, egy körben legelésző állatok (tur) rm páros

turn torony, magasra tör értelméből, köralakról (tur, kör) rn páros

turnare (film) – forgatás (tur, kör)

turneu – körutazás, vagy több kört magába foglaló torna, sport rendezvény. A sport szó eredetét lásd a sport címszónál

turtă – torta, kör alakú sütemény (tur, kör) rt páros

turturea – gerle, a turbékoló hangjáról, hangutánzó megnevezés

turui – kerepel, turbékol, duruzsol. A kifejezés megértéséhez a kiindulás a mi turulmadarunk lehet, mely magasban köröző röptéről kapta nevét – turul, kerecseny – innen is látható, hogy a tor, tur köröző mozgásra utaló ősmagyar gyök