U

Az u, ú hang a magánhangzók közül a legalacsonyabb fekvésű hang. Eltaszító, tuszkoló, távolító, mélységbe mutató, uszító, jelzők, melléknevek szóvégi erőteljes ú hangja. Az undor, utálat kifejező hangja is.

ucenic – inas, tanítvány, a kicsiny-ből

ucenici – inaskodik, szakmát tanul, ucenicie – inaskodás, inasévek

ud – vizes, nedves, az id, ud ősmagyar gyök

uda – öntöz, locsol, nedvesít, udare – locsolás, nedvesítés

udat – öntözött, nedvesített, locsolt, udătură – nedvesség, ázás

udăturică – nedvesség becézve, udeală – nedvesség, lucsok

uimi – megdöbbent, ámulatba ejt, a csodálkozástól felkiáltó hangutánzásból: ujj! ujjé!

uimire – megdöbbenés, ámulatba ejtés (ujjé)

uita – elfelejt, ujj, ejtettem, elejtettem, elfelejtettem, elhullajtottam, ez lehet akár a gondolat is, ami kiesik az elmei adattárból: elejtett, elhullajtott gondolat! uitare – elfelejtés (uj, ej)

uitător – feledékeny, uituc – feledékeny (uj, ej)

uituceală – feledékenység (uj, ej)

ului – megdöbben, meglep, a döbbenet hangja (ujjé)

uluire – megdöbbenés, meglepődés (ujjé)

uluit – megdöbbent, elképedt (ujjé)

uluitor – megdöbbentő, elképesztő (ujjé)

ultra– – túl a kiértékelhető téren, határon. Eltúlzott valami, ami átlépi az emberi érzékkel, értelemmel kiértékelhető tér határát (ultrahang, ultraszínek), túlmegy egy kiértékelhető mértéken. Az ért a tér hangjaiból álló szó. Azértelem az emberi elme általátfogható, bejátszható tér. Az ultra jelzőként ott van a kedvező és a kedvezőtlen oldalon, bár a tr páros inkább hátrányt jelölő.

ultraeficient – nagyon hatásos, túl hatékony (fak, fek), nt páros

ultraliberal– túlzottan szabadelvű, szabados (lib)

ultraliberalismtúlzott szabadelvűség, szabadosság (lib), sm

ultrarafina – túlfinomít, lásd a fin címszónál (túl, fin)

ultrarapid – túl gyors, a repül rep gyökéből

ultrascurtultrarövid, ez esetben ez a közérthető szakkifejezés. Helyesen: túl rövid, túl kurta. A kurta szóval kapcsolatban lásd a scurtcímszónál – rt páros.

ultrasecret fölöttébb titkos, szekrény, szakaszolás, külvilágtól elszakítás, elkülönítés, elzártság gondolata. Ezt képviseli a cr – kr páros a szakra szóban is.

ultrasensibil – túlérzékeny

ultrasonic – ultrahang, lásd a sonor címszót (minden, mi ultra)

uman – emberi, emberséges

umanismemberiesség, emberségesség

umanitar – emberbaráti, emberséges

umbla – jár, ballag, imbolyog, Erdővidéken: ámbolyog (innen a bolyong), a bla-t egy a hanggal bővítve b/a/la/g, ballag, a balos járásmódok egyikét kapjuk. A járásmódoknál megfigyelhető, hogy amelyik b hangot tartalmaz és g hanggal végződik az balos és bizonytalan.

umblare – ballagás, imbolygás, ámbolygás, járkálás

umblat – ballagott, járkált, imbolygott, ámbolygott

umblăturăballagás, járkálás, imbolygás, ámbolygás

umed – nedves (id, ud), ehhez tartozik a d>z hangváltott alakja

umezeală – nedvesség, umezi – megnedvesít,

umezitor, nedvesítő, párásító, stb., melyek a víz z hangjával viszik tovább a jelenség leírását. umiditate – nedvesség (id, ud)

umidifug – víztaszító (id, ud)

umfla – felfúj, Oroszhegyen a fúj helyett fúlt mondanak, ha az f és l közé beillesztünk egy ú betűt: umf/ú/la, meglátszik az ősnyelvi valós eredet. Az fl páros gyökké is alakulhat – fúl.

umflare – felfújás, umflat – felfújt, umflătură – felfújódás, daganat

umple – teletölt, teletöm, a töm gyökből, mp páros, tompol, tömpöl, hompol innen a szükség esetén a templom építéséhez emelt domb, tömés, mp páros. Az értelmezésben tolakodóan szerepet követel magának az l hang is.

umplere – teletölt, teletöm, megtöm, umplutură – töltés, tömés

unda – hullámot ver, az nd páros megtalálható vándor, lendül szavakban, mely különböző hullámok (víz, hang, tömeg, búza, forgalmi zöldhullám) jellemzőit is hordozza.

undă – hullám

undeva valahol, valaho(mindenhová)

ungur – magyar, hungár, (hun)magyar, egy tőről szakadt nép

ungureşte – magyarul, hung, hang, a beszéd népe, a mindent megmagyarázó nyelv birtokosai, ng páros.

unguroaică – (hun)magyar nő. A legszebbek a világon!

unicolor – egyszínű, a col gyök körértelmű, a color a színek összessége, a teljes színkör

unicord – egyhúrú, a cor körértelmű, hiszen a húr keresztmetszete is kör alakú, de a hurka is, rd páros

unicorn – egyszarvú, a szarv keresztmetszete is kör, ugyanakkor görbe is, rn páros

unifica – egyesít, egységesít, az összefogást emeli ki, akár a fiak összefogása egy munkaterv véghezvitelére, de a cselekvés fak (fic – fik) gyökének értelme is, vagy mindkettő

unificare – egyesítés, egységesítés, unificat – egyesített, egységesített

uniform – egyforma, rm páros

uniformă – egyenruha, formaruha. A formaruha egy szervezetbe tartozás külső megjelenítése, ez a tudatban az összetartozás érzését erősíti, következésképpen az egység erejét jelzi. (forte – erő)

uniformitate – egyformaság, uniformizare – egyformásítás

unilingv – egynyelvű, valaha egynyelvű volt az emberiség. A mai magyar nyelv több mint 65%-ban őrzi az ősmag(yar)-nyelv nyomait, gyökeit, ugyanakkor gyökeivel jelen van a világ minden nyelvében. Az ng a hang azonosító párosa.

unilingvistic – egynyelvűség

uninaţional – egynemzetiségű ()

urban – városi, mondják a jólneveltséget kimutató emberre: városias, udvarias.(régen valóban), az rb páros a dorbézol, görbe szavakban is jelen van.
urbanism – városrendezés vagy személyi viselkedési udvariasság

urbanist – várostervező, városépítő

urbanistică – városrendezés, városfejlesztés

urbanitate – udvariasság, jólneveltség

urbaniza – városiasít, urbanizare – városiasodás

urgent – sürgősen, az rg páros jelenléte a figyelemfelkeltő, mely a szorgos, fürge, ürge szavak tengelyében is ott van, ahol szintén a gyors mozgással kapcsolatos

urgenta – sürget, siettet, urgentare – sürgetés, urgenţă – sürgősség

uriaş – óriás, a magasságra utaló har, hor, azaz hegy gyökből indul, u kezdőhanggal úr, ural, akár egy magas hegycsúcs, mely uralja a tájat (Urál hg.), ilyen a Magura (magasság ura). Uriás ókori hettita (magyar nyelvű nép) harcos is nagytermetű vitéz volt, akinek egyenességét, hűséges odaadását Dávid zsidó király aljas becstelenséggel kihasználta: csalfa, szép feleségét elvette tőle, őt megölette.

urlui* – őröl, darál DEX, az rl páros, urluială* – őrlet, dara

urluit* – megőrölt, darált, urluitoare* – őrlő, daráló, morzsoló

urui* – őröl, darál, uruială* – őrlet, dara, uruit* – megőrölt

urzica – megcsíp, megmar a csalán, bizony érzik a!

urzică – csalán, az rz páros jelenléte okán figyeltem föl erre, mely páros a magyar borz, torz, cserz stb. szavakban van jelen. A csaláncsípés hatásaiban rendkívül idegborzoló hatású, Az rz páros az érzés, érzék, érzelem tengelyhangjai is. Latinul urtica. Ebben a kifejezésben az rt párost tartalmazza, melyek az árt, irt kifejezések kulcshangjai. Az ősmagyar nyelvben valószínűleg ártóka, borzóka, érzika vagy valami hasonló neve is lehetett. Ahogyan az egér különféle jellemzői szerint kapott megnevezést, úgy a csalán esetében is ez állhat fönn. Lásd a şoarece címszót.

urzicător – csípős. A csalán, székelyül csihány, mely szó sokkal többet mond el a növény tulajdonságáról, mint a csalán: csi– – csíp, –hány – a csípés nyomán kiütések keletkeznek a bőrön, úgymond kihányja magát, felcserződik a bőr.

usca szárít, aszal, a tűzhelyen megégett, kiszáradt fa üszkös, az elhaló, elszáradó végtag elüszkösödik. Ehhez még hasonlítanak az aszkéta (önmegtartóztató, testét sanyargató, kiszáradt ember), aszó (valaha vízmosta, száraz völgy), ászok (hordók alá helyezett talapzat, azoknak a felszivárgó nyiroktól való megóvása érdekében), aszott (fonnyadt, kiszáradt) melyek mind a száraz fogalomkör ősi kifejezései, szintén magyar eredetűek, bár a M.É.Ksz. újgörögtől finnugorig oszt gondosan belőle mindenkinek.

uscare szárítás, uscat szárított, uscăcios – száraz, vézna (üszk)

uscăciune – szárazság, aszály, uscătorie – szárító, aszaló (üszk)

uscături – száraz gally, rőzse(üszk)

ustura csíp, mar, éget, sajog, mint az ostor nyoma, a római rabságból felszabadult valachus rabszolga tudta, milyen érzés volt, és nyelvében mindmáig megőrizte azt. Kellett lennie egy st kötött párost tartalmazó ilyen értelmű szavuknak rabság előtti ázsiai anyanyelvükben. A nyelv, a szavak sok – múltban megtörtént – dologra rávilágítanak.

usturare – csípés, marás, égés, sajgás. Az ostor szóból ered – st, szt.

usturător – csípős, marós, égő (ostor), usturoi fokhagyma

uşa – ajtó. Az ajtó határ. A küszöb is. Ennek jellemzőiből kiindulva: van, ami ezen a határon, az ajtón kívül eső, és van, ami belül eső. Az és kötőszó mondatok határán áll, átmenet egyikből a másikba. Elválasztó vonal a belső meghitt magánterület, és a külső világ közt. Beeső, kieső. Gyerekkoromban, szülőfalumban, ha valaki ismerős kopogott az ajtón, a bent levők közül valaki így szólt ki viccesen: – Ess bé! – ami finomabbra fordítva azt jelentette: tes/k bejönni. Megfigyelhető a méretarányosság, kívül-belül: es-sé, vagyis lépje át a választóvonalat, a küszöböt. A nyelv nem hazudik!

Az s hangnak mindenképp fontos itt a szerepe. Az ajtón lehet kileső, beleső rés, a résre nyitott ajtón beles, esetleg kiles. Van esélye bejutni, kijutni a résen. Résen kell lenni, ha el be- vagy kilépő akarok lenni. Az összetett mondatot elválasztó-összekötő határszócska: és. Erdővidéken, Bardoc és Erdőfüle közötti rövid szakaszra egy úgymond átmeneti, köztes kistelepülés épült. A neve Ésfalu. A román nyelv hangzástörvényei a mély hangok – u, a – irányába vitték el a kifejezést.

uz – használat, a húzás, nyúzás, szakmaűzés fogalomkörből

uza – használ, elhasznál, uzaj– elhasználódás

uzare – elhasználás, elhasználódás, uzat – elhasznált, használt

uzinal – üzemi, uzină – üzem, iparűző hely, uzita – használ

uzitat – használt, használatos, uzual – szokásos, használatos,

uzufruct – haszonélvezet, uzură – elhasználódás

uzură – uzsora régiesen

uzurpa – bitorol, rp páros

uzurpare – használat elbitorlás révén

uzurpator – bitorló, jogtalan használó