Körhinta

Jenő jóhiszeműségében akkor még meg volt győződve ar­ról, hogy Vera fülig sze­relmes belé. Ám Vera ezt már nem egészen így tudta. Ő ugyanis egy idő óta nem bírta Jenő ter­mészetét, sőt majdnem rü­hellte, s titokban félrekacsingatott. Különben a ta­valy, év végén, a Szil­veszter napi bulin is­mer­kedtek meg. Ak­kor imponált neki, hogy Jenő olyan jólfésült, választékosan vi­sel­kedő úri fiú, aki legin­kább csak a lassú tán­cokban kérte föl, és minden fölkérésnél ke­zet csókolt neki, mármint Verának, akinek addig ebben a modern, durva világ­ban még soha egy fiú sem csókolt kezet. Ez egy rendkívül szív­dög­lesztő manírnak tűnt ak­kor előtte. Érezte, hogy Jenő az első fiú, aki az igazi nőt látja benne. Mindig előre engedte, kedves volt, udvarias, és ez olyan csodálatos hatással volt ak­kor őreá. Aztán később úgy értékelte, hogy ez be­programozott modo­rosság Jenőnél. Hogy Jenő olyan, mint egy előre beállí­tott, pá­lyáján futó robot, aki­nek minden léptét ki lehet számí­tani. Előre lehet tudni, mit fo­gad, mit utasít el. Túl biztos és tisztán kiszá­mítható, nincs benne rizikó. Túl be­csületes vagy gyáva, nem is próbál tiltott helyeken, mellén, combjain, ölén si­mogatni, és ezért a kapcso­lat nem eléggé ér­zékborzoló. Ez aztán túl unal­massá teszi a vele való együttlétet. Egyszóval, ráunt, és ezt éreztette is Jenővel minden adandó alkalommal, aki ezek után sza­kított Verával.

Feri, az egészen más. Az kiszámíthatatlan, beszámíthatat­lan, megbízhatatlan, komolytalan, link, hantás, hintás, mindig nagy gar­ral dumál, nyomja a sódert, szövegel, és egyfolytában folyik belőle a szósz. Ha valahol süketelni kell, ott ő az első.

És jó a hangja. Tud énekelni. A múltkor egy bulin olyan zon­gora­paródiát vágott ki, hogy még az ujját nyálazva a kotta­for­ga­tást is utánozta, miközben énekelt:

A haja szőke volt, mert festette haját,
A szája édes volt, mert szaharint zabált.
Rám nézett akkor, és éreztem a lábszagot,
Amely ott megcsapott, borzalmas volt.

A haja szőke volt, a lába iksz,
Hogy lábat nem mosott, az egyszer fix…. 

 

Szóval ilyen léha paródiát. Meg azt, hogy:

Ha ablakodból suhanva száll egy k…n,
Ki tudja, merre száll, ki tudja, kit talál pofon….

Aztán ezen a tömény léhaságon mindenki mulatott. Vera kü­lönö­sen. A lányok imádták, mindegyik be volt zúgva tőle, és ő végigjárta az összest. Vera is el volt ázva. De nem is akárhogy. Ezért dobta Je­nőt, mert hátha a Feri … Mert Feri a menő!

Ám Feri őt most kihagyta. Vera dühében tombolt, de hiába.

Feri – a léhaság netovábbja – Gyurival lakott albérletben. Gyuri kissé nagyképű, de egyéb semmi, ám van neki egy szép unoka­húga, Marika, akibe meg Feri beleesett. De ez nem gá­tolja Ferit, hogy ne ugratná Gyurit, mert ő mindenkit szeret ug­ratni. Egyik este tizen­kettőkor ment haza egy buliból, ekkor Gyuri már rég aludt. Feri gondolt egyet, gyorsan reggel hatra állította az ébresztőórát, és indí­totta a csengőt. Gyuri a csengőre felült az ágyon, s csak nézett szét bam­bán, értetlenül.

– Ugorj már! – kiáltott rá Feri. – Hat óra, elkésünk!

Gyurinak csak ekkor nyílt ki a szeme, meglátta, hogy Feri föl van öltözve, gyorsan ki az ágyból, és nagyot nyújtózott.

– Úgy érzem, hogy nem aludtam ki magam, pedig idejében le­fe­küdtem – dünnyögte, miközben Feri komoly maradt.

– Majd kialszod magad délután – mondta, mialatt Gyuri mo­sako­dott, öltözött, aztán várta, hogy Feri induljon, mert min­dig ő ment ki előbb a házból.

Ám Feri most nem mozdult.

– Menj csak előre, jövök én is – mondta mosolyogva.

Gyuri ment is, de gyanút fogott. A kapunál megállt. Feri nem jött, hanem az ajtóban állva, kacagásban tört ki.

– Gyere vissza, feküdjél vissza. Most múlt el tizenkettő.

Ezen aztán hetekig mulattak. Szóval Feri ilyen léhaságokra min­dig kapható volt. Egy biztos, nem volt unalmas gyerek. Ma­rika azonban nincs annyira oda Feriért, mert ő komolyabb lány. Bár az elején tetszett neki, de most rájött, hogy nem ilyen lovat akar. Neki Sanyi tetszik, mert Sanyi komoly fiú, nem olyan léha, mint ez a per­nahajder, országháborító Feri.

Ám megváltozott a véleménye, mikor fülébe jutott, hogy Sa­nyi­nak is kalandja volt Rozival, akivel meg Ferinek is volt vi­szonya. Ezt Vera mondta el, és azt is, hogy Feri szerenádot adott Rozi­nak, és olyanokat énekelt, hogy:

 

S hej, haj Rozi, vasárnap kirándulunk,
Meglásd, Rozi, unatkozni nem fogunk,…
Két szép szemed nevetve kacsint le rám,
S nóta közben súgd meg nekem,
Hogyha csókra szomjas a szád.

Meglásd, Rozi, hogy rajtunk nem lesz bugyi… 

Meg ehhez hasonlókat. Vera ezzel azért ijesztgette Marikát, hogy elvegye kedvét Feritől, mert hátha az esetben Feri csak vele foglal­kozna. Még csak Rozit kell kiütnie a nyeregből, de ez is sikerül, ha többet mutat meg magából, mint Rozi, mond­juk, előveszi azt az ara­szos kis miniszoknyáját, amelyik csak a lé­nyeget takarja. Hátha attól beindul Feri.

Feri beindult Vera minijétől, de csak addig, amíg mögéje ju­tott. Vera ekkor tudta meg, hogy nem mind arany, ami fénylik. Ferinek kizárólag csak a szája nagy, a méret az elvá­rások szint­jén alul, s az ágyban meg hullára nulla. E kudarc után Gyurival, majd Sanyival vigasztalódott, néha oda-vissza, vál­tott sorrend­ben.

Feri ezután lerázott minden addigi nőnemű terhet magáról, és Er­zsivel kezdett flörtölni. Ez az Erzsi a legdögösebb csaj, aki csak úgy falta a fiúkat, s akik közt – Vera szerint – Feri csak egy kis halszálka lesz, aztán kiköpi a kukába, és slussz. Mert Erzsi mindig nagyka­nállal ette a fiúkat.

Erzsi magas lóról álmodott. Neki az egyik újgazdag fiú volt az álma. Annak Mercije volt és egy sárdaráló dömperje, elit körben mozgott, ahol a pénz beszél, és csak úgy dobálóztak a milkókkal. A fiú eldicsekedte, hogy ők a legdörzsöltebbek, széles látókörűek, tudják, hol van a legjobb drog, melyik a legmenőbb diszkó, nem tabu előttük az orgia, a 69-es franciá­zás, a gruppenszex, s egy az egyben szarnak a szülőkre, isko­lára, templomra, er­kölcsre, rendőr­ségre.

Ettől azonban Erzsi megijedt. Nagyon megijedt! Mert bár­mi­lyen modern csaj, azért nem akart ilyen mély vízben úszni. Nem akart úgy járni, mint Zsuzsa, akin úgy átgyalogolt egy ilyen elit­alakulat, mint az úthenger, aztán mehetett törvény­kezni, mert senki nem nyúlt bele ebbe az aranyifjak által elkö­vetett ki-, be- vagy fel-, de minden­képp hágásnak nevezhető do­logba.

Vera azonban nem ijedezett, hanem sorra próbálta függőle­ges, vízszintes, derékszög helyzetben az összes fellelhető pén­zes arany­ifjút. Valósággal habzsolta őket.

– Élni kell a nagybetűs életet – mondta néha kielégü­lten, és meg­rázta magát, mint a tyúk a kakas leszállta után.

Erzsi viszont addigi önma­gától is nagyon megijedt, sőt meg­irtó­zott. Megcsömörlött az ilyenfajta nagybetűs élettől, sokat töp­rengett, teljesen megváltoztatta az addig benne élő férfiideál ké­pet, és a szá­mára követendő életvitelt is átérté­kelte.

Új utakra akart térni.

És ekkor – új utak tétova keresése közben – találkozott Jenő­vel. Rendkívül imponált, hogy Jenő teljesen más, mint addigi fiúis­merő­sei. Jólfésült, illedelmesen viselkedő fiú, aki hetek­kel meg­ismerke­désük után sem volt erőszakos a kettesben való együtt­létben, s Erzsi alig akarta elhinni, hogy Jenővel he­ves csókoló­záson túl sohasem jutottak, és őt még nem is pró­bálta lefektetni. Majd később mondta el Jenő, hogy nem al­kalmi ka­landnak, ha­nem már akkor feleségnek nézte ki magá­nak, és tisztelettel volt iránta. Ez előbb Veránál is fennállt, ám Vera ér­demtelen volt rá.

Társas összejöveteleken, bár táncolt gyors táncot is, Jenő leg­in­kább a lassú táncokat szerette, mivel romantikusabbak, érze­lemtel­tebbek, szívhez szó­lóbbak. És ilyenkor minden fölkérés­nél kezet csó­kolt neki. Neki, akinek eddig ebben a lökdösődő, durva, tisz­te­letlen vi­lág­ban még soha egy fiú sem csókolt kezet.

Jenő, bár tisztelettudó, művelt fiú, de bátor is. Egy alkalom­mal az aranyifjak egyike molesztálni akarta Erzsit, mire Jenő előbb rendre­utasította, majd, mivel nem hagyta abba a mo­lesz­tálást, akkorát ke­vert le neki, hogy az elfeküdt a földön. Erzsi érezte, hogy Jenő már érett férfi, és az első, aki nem a nőstényt, hanem az igazi nőt látja benne, és őszinte tisztelettel ragaszko­dik hozzá. Mindig előre en­gedi, kedves, udvarias, és ez oly csodálatos ha­tással volt őreá, hogy mikor egyedül ma­radva eszébe jutott, mindig elfogta egy jóleső örömkönnyezés.

Ahogyan lassanként megismerte Jenőt, úgy alakult ki benne a po­zitív értékelés, Jenő megbízható – becsületbeli, erkölcsi kér­désekben vallott álláspontjáról. Nagyon megnyugtató volt szá­mára Jenő ki­számíthatósága, szilárd értékítélete az élet kü­lön­böző vetületeit ille­tően.

Egy napon Jenő megkérte kezét, és ő alig akarta elhinni, hogy valóban eljött érte a Nagy Ő, egy igazi férfi, aki őt nőül kéri. A szí­vét ettől olyan jóleső melegség öntötte el, hogy ak­kor este a bol­dog­ságtól addig sírt, amíg elaludt.

Ám úgy érezte, hogy neki már múltja van, és tán Jenőt nem is ér­demli meg. Ezt be kell vallania neki, hogy ne mástól hallja meg.

Másnap ezt, ahogyan eltervezte – bár félve a következmé­nyektől – elmondta Jenőnek, aki nem lepődött meg, sőt rövid gondolkodás után azt mondta, hogy tud erről, de inkább egy múltját őszin­tén vállaló, feltáró nőt, mint egy örökösen hazudozó, bű­neit takar­gató, álnok asszonyt, aki később úgyis megcsalná.

És boldogan összeházasodtak, gyerekeik születtek.

 

Évekkel később a 7-es úton a Balaton felé, megálltak egy ben­zin­kút par­kolójában. Kiszálltak, és a két csöppséget is ki­vették a kocsi­ból. Kissé távolabb tőlük, az épület mellett egy ott sétáló utcalányra figyeltek föl, akinek meg­viselt arcában, túl­sminkelt­sége ellenére is döbbenten ismertek Verára. Való­színű ő is rájuk ismert, mert hos­szan nézte őket, majd mikor észre­vette, hogy feléje indulnak, hirte­len elkapta te­kintetét, és gyor­san befordult az épület sarkánál.

Csak annyit láttak még, hogy elfordultában keze fejével letö­rülte könnyeit.

 

Pesthidegkút 2000