LAJSTROM

LAJSTROM Névjegyzék. Névsor. Nyilvántartás. [bérnyelvészek szerint: latin]

A LAJSTROM L.J – J.L gyökbővítmény: LaJ – JaL (j > gy: gyal). A LAJSTROM több mint a lista. Bár mindkettő adatokat nyilvántartó, a LAJ gyök – főleg a J hang értelméből eredően – arra enged következtetni, hogy a LAJstrom több, méLYebb (méjebb), azaz bensőbb, részletesebb adatokat TÁRoló, mint az egyszerű lista, vagyis névsor. A listán szereplők csak szám és név szerint nyilvántartottak. A LAJstromon nemcsak a JELenlét, hanem a személyi mélyebb JELlemzők leírásai is megJELennek. A LAJstrom készíttetőjét, készítőjét a személy titkos bensőséges, erkölcsi-erkölcstelenségi JELlemvonásai is érdeklik, amelyekkel kézben tartható, fogható. A LAJstrom, LEJstrom erre is kitér: a részletesebb JELlemzőkre, megJELöli: ki vagy mi, milyen tuLAJdonságokkal bír, részéről mire lehet számítani. Mondhatnánk: JELstromnak is.

A LOJalítása is érdekli. A LOJális több mint a csak épp JELenlevő. A LOJális belendül egy célért, ha szükség. A csak JELenlevő legfeljebb bólogat vagy hümmög.

Ez mind személyek, mind anyagok szempontjából fontos a nyilvántartónak, hogy minden irányba LEJtve birtkoLJon minden adatot.

A LAJstrom, LEJstrom nem feLEJt!

A mindenkori hatalom mindent nyilvántartani szándéka nem új keletű igény, hanem már az emberi történelem kezdetétől létezett.

A LAJSTROM szó még a Vízözön előtt egynyelvűség idejéből való. Már Ádám is LAJSTROMozta, LEJSTROMozta, JELSTROMozta az állatokat, növényeket. Ő adott nevet mindennek azok JELlemzői szerint.

A későbbi világuralomra törő erőknek fontos volt a JÓLértesültség. A hatalomnak mindenkit, mindent – összes JELlemzőjével – nyilvántartani szándéka tehát nem mostani igény.

A JS hangcsoport – AJStrO – a lAJStrOm előrelátó nyilvántartó a kellemetlen meglepetések: bAJSÁg, sÚJSÁg elkerülésére. A minden adatot tartalmazó lAJStrOm tulajdonosa számára nincs véletlen, nincs ÚJSÁg, mert minden előretervezhető annak adatain át.

A JS páros, mint J.S – S.J gyök: JóS – SaJ, a laJStrom tulaJdonoSa SAJátként kezel minden adatot, s a  SAJátos ismertetőjegyek birtokában előretervez, képes megJÓSolni eseményt, történést, annak kimenetelét.

Az ST hangcsoport – AjSTrO – ez esetben terjedelem értelmű, épp mint a lISTA. Amint a borOSTA betölti az arcot, a fÜST a környezetet, a pOSTA terjeszt nagy területen, úgy a lAjSTrOm nagy tömeget foglalhat magába. A lAjSTrOm nyomán tartanak mUSTrÁt, amely nagy tömegre terjed ki.

Az ST páros, mint S.T – T.S gyök: SőT – TuS, a megerőSÍTő SŐT szóban erőteljes hatékonyságot jelentő. A lajSTrom egyik fő jellemzője: elTUSsol, elrejt, SÖTét tetteket is titkos adattárában.

A TR hangcsoport – AjsTROm – itt a TömöRíTés, RögzíTés értelmét viszi a szóba. Hasonló az cITROm, IsTRÁng, kATRInca, kETREc, mATRIng, pETREnce, sATRApa és más szavakban.

A TR páros, mint T.R – R.T gyök: TeR – RéT, a TÉRben, RÉTen TÖRténő dolgok. Ám a TORnyos magasba TÖRés, s a RETtenet tetteit is leírni képes.

A TROM hangcsoport első ránézésre nem tűnik magyar nyelvhez tartozónak, és mégis az! Fontos értelemadó hangcsoport, de csak úgy van értelme, ha beépül a szóba.

A TROM hangcsoport még az Özönvíz előtti szóképzés nyomán alakult ki. Feltételezhető, hogy már Noé is készített lajsTROMokat az építkezésénél, és az állatok nyilvántartásakor, azok tuLAJdonságairól a beosztályozás, elhelyezés végett.

A magas nagy TeRjedelmű ToRnyos, monsTRUMok, a tűzimádati áldozatokra épült piramidák (pír = tűz, amida = imáda), piramisok építésének idején is írtak lajsTROMot a majsTRAMok, azaz építőmesterek az anyagok teherbíró és egyéb JELlemzőiről.

A Vízözön előtti piramidák, piramisok, vagy azutáni Bábel TORony építésekor is. E TORony, mint magas OROm, egeket osTROMló, oTROMba monsTRUM építésénél – ami, mivel Isten akarata ellen volt, később ROMba dőlt – kellett, szükséges volt átfogó adatTARtalmú lajsTROMokat készíteni.

A LEJSTROM – MONSTR-JEL Rubik-kockás átforgatás hatalmi szempontból nem sok jót ígér, de a MORTS-JEL még annyit sem.

A LAJSTROM szót így a TROM értelemadó hangcsoport is ősnyelvi eredetűként azonosítja.

Hol volt akkor a latin nyelv?

JS – SJ értelmi kapcsolat: a laJStromon láSJa (lásSa, a második S, J hang módosulat) az adatokat.

ST – TS értelmi kapcsolat: a lajSTrom nagy segíTSég a ponToS nyilvántarTáSban.

TR – RT értelmi kapcsolat: a lajsTRom nagyobb csopoRT nyilvántaRTására alkalmas.

A TROM hangcsoport a TROMf szóban jelent győzelmi esélyt. A szavakba magas értékeket TöMöRíTő vagy nagy hatás értelmét viszi be. Ilyenek még a már említett: oTROMba – nagy, de nem mutatós.

Az osTROM – nagy erőket bevető összpontosított támadás.

A TROMbita – éktelen magas hang, osTROMra szólító, és TROMfot, győzelmet jelző hang.

A saléTROM – utolérhetetlen TaRTósító (múmiák).

Az alabásTROM rendkívül fehér áttetsző.

A ciTROM, amely élettanilag rendkívüli értékű, létfontosságú alapanyagokat TaRTalmaz az egészség megőrzéséhez.

A MAJSTRAM, MEJSTRAM több mint mester. Ő STRAMM!
Mert – MELY STRAMM lesz az a mester, aki egy hatalmas építményt megtervez, és munkálatait levezeti? De lehet elMÉLYült vagy MAGas tudású, értelmű mester minősítője is.

A STRAM ősi szó. Jelentése: délceg, derék, jó kiállású, erős. E hangok képezik a SáToRoM, SáTRaM szó hangvázát. A Biblia az Isten SÁTORA kifejezést – jelképesen – magas szintű védettségként említi. Következésképp, aki STRAM, az SáTRaM lakója, tehát védett.

A TeReMbura a tér magaslata, a betetőzése, BURája. A sTRaM és TeReMbura közös hangjai magaslattal kapcsolatosak.

A TROM hangcsoport N hangos változata: TRÓN, amely szintén magaslat, ToRONY értelmű.
De simára, TRENcsírozott, lapos magaslat jelentést visz be a felvidéki TRENcsén és a székelyföldi Vargyas melletti TRENcsén névbe is.
A TRÉN a szállítás csúcseszköze: tömeg, gyorsaság, távolság.

Ugyanakkor az ellenkező irányú, utált mélység a laTRINa szóban.