Még hatékonyabb elemzési, eredetbizonyítási mód

Még hatékonyabb elemzési, eredetbizonyítási mód: a CSOR gyök, az ORO és más R hangos értelemadó hangnyalábok változatai
Csorda – Együtt legeltetett, de nem a legelőn éjszakázó szarvasmarhák csoportja. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: szláv] A CSORDA, lassú, CSORDOgáláshoz hasonló mozgásából, annak látványtól ihletve kapta nevét – magyarul. Az RD páros körül létrejövő értelemadó hangnyaláb jelentése nagy tömeg, nehezen kiismerhető sűrűség, mozgás, sokszínűség, veszély, szorító zártság, hangerő, kemény védelmi kiállás stb. Ilyenek ARDA, ÁRDA, ERDE, ERDŐ, ORDA és mások. A csORDA is tartalmazza e jelentések némelyikét. A JORDÁn folyó szintén. Az még ősi jász nyelven adott neve a folyónak. Magyar Adorján: Elméletem ősműveltségünkről, Jászok fejezet: „Jordán (eredeti értelme folyás, víz, jász nyelven” A zsidók csak átvették, miután rátelepültek azokra az ott élő népekre.  

Csormolya – Vetésekben tenyésző bíborvörös virágú, mérges magvú gyomnövény. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: ? szláv] A MÉKSZ szerkesztői valószínűleg a  CSOR gyök és a szláv nyelvű CSORnaja (fekete) közti hasonlóságra alapoztak. A CSORMOLYA nevei még: cserme, csermely, csermelye, csermellye, csermil, csermolya, csörmölye, csomó (Kislexikon). Egy másik jellemzője: „A nemzetség tudományos neve (Melampyrum) onnan származik, hogy magjai a búza közé keveredve megfeketítették a kenyeret (melas = fekete, pyros = búza)” http://hu.wikipedia.org/wiki/Csormolya.

Az RM páros az eRős R és a Málló, oMló, érzelMi ernyedés M hangjának párosa, így inkább az R akarata érvényesül. A CSORMOLYA élősdi növény, és az RM páros körül létrejövő értelemadó hangnyalábok igazolják mind a fent említett feketítő jelenséget, mind a élősdi jellemzőt, ugyanis az ORMO értelemadó hangnyaláb és változatai jelen vannak a kORMOs (fekete) szóban is, de az ÁRMÁny, fÖRMEd, kARMOl, kORMOrán, kÖRMÖs (erőszakos tolvaj) szavakban is.   csóró – Szegényes, elhanyagolt külsejű. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: cigány] A CSÓ ősgyök itt is minősítő értelemmel van jelen, szakadozó, foszlányos, értéktelen jelenség látványát leíró (OL-CSÓ, O-CSÚ). Székelyül CSÓRÉ az, akin nincs ruha, vagy nincs elég ruha. Ez nem cigány, hanem magyar szó, viszont rájuk vonatkozott, mivel dologtalan, igénytelen népség volt, melyet öltözetük is tükrözött.  

Csorog – Vékony sugárban hull, folyik. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: finnugor] A CSOR gyök itt részben a CSObbanás, loCCSanás, de a hátrahagyott üresség, hiány értelmű is. Az OROG folyamat, esetenként hanGGal kísért folyamat (g): fOROG, hábOROG, kOROG, mOROG stb. Már volt szó arról, hogy a CSOR gyök az OR ősgyök bővítménye, vagy a CSO, OR ősgyökök összeolvadt alakja. Az OR ősgyök bővítménye az ORO* hangnyaláb.

*Az ORO olyan értelemadó hangnyaláb, mely bizonyos erő alkalmazásával történő el-, szétválasztást, elkülönítést jelent. Ennek milyenségét a hozzáilleszkedő hangok szabják meg.  Például: ORO-Z = lop, eltulajdonít. ORO-T = vág, irt. ORO-M = kiálló, csúcsos él, elhatárol. Ezeknek változatai is vannak. Például az ORO-M, mint kicsúcsosodás jelenségének egyik változata, az ÖRÖ-M = érzelmi hangulat magaslata. Az ÜRÖ-M viszont annak a lélekben keseRŰ ŰRt hagyó jelképes mélysége. Vagy amikor elől is hang társul: B-ORO-Tva a szakállat vágja le ORO-Tva. Az ORO-SZ = erős. Innen az ORO-SZlán neve. De az ősmag-nyelven a medve neve is ez volt U hanggal: URU-SZ. Ez az utódnyelvek közül a román nyelvben maradt fenn: URS (ursz). Az ORO-SZ nyelvű szlávok is innen kapták nevüket. Valószínű, ERŐ-S férfiakból álló csoporttal indult e szláv nyelvágazat.
 De van még sok más jelenség is hangváltásokkal, melyekről még szó kerül e szótár keretein belül. Például itt alább a csORO-SZlya.  

Csoroszlya – Ekecsoroszlya. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint:? szláv] A CSOROSZLYA tulajdonképpen folyamatosan elővágást, talajszétválasztást végző, hasító szerszám az ekénél. Az ORO vehető OROT, tehát vág, IRT értelemben, de a csOROg esetében említett jelenség is érvényes, mivel ez is egy folyamat, vágási folyamat. A vetőgép CSOROSZLYÁja is hosszan húzza csőrét a földfelszínén, hullatva folyamatosan a magvakat. Az OROSZ jelentése a már említett ERŐS (OROSZlán). Tehát az erős CSOR, CS-OROSZ a földbe behatoló ék, a vetőgép esetében csorgató csőr, mely a földet bontja, (orot) folyamatosan, az oszlya, oszlat, választ, szétterít, belecsorgatva a magvakat. Hol itt a szláv elem? Ja, hogy tőlünk vették át! Ez már más!