MEGGYŐZŐDÉSEM SZERINT

Gyerekkoromtól mindig hittem a Teremtő Isten létezésében, de hitem főként attól kezdve szilárdult meg erőteljesen, amióta a teremtés ősnyelvét kutatom, s összevetem a teremtési beszámolók kulcsszavaival, ó- és újkori történelmi jelenségekkel, napjaink eseményeivel. Ma már nem ingat meg senki, semmi hitemben.

 

Egy másik lendítőerőt adó, hiterősítő, amely bár késve, de hozzám is eljutott, az ezredforduló körül közzétett sejtkutatói felfedezések eredménye, amelyet 2000-ben hoztak nyilvánosságra. Tudniillik, hogy sejtjeink DNS-ében jelen van életfontosságú teremtett alapelemként egy számítógépes szoftver program, ütemterv, aprólékos részletességű jelkészlettel, összesen hárommilliárd rejtjel, kód, minden egyes sejti DNS-ben. Oly ütemterv, amely 6-10 milliárd testi sejtünk mindegyikében benne rejlik, s tartalmazza minden testi-érzelmi jellemzőnket: lelki alkat, nemiség, bőr-, haj-, hangszín, magasság, testillat, képesség, tehetség, hajlam s egyebek.

Vagyis, egész emberi, testi-érzelmi felépítési tervünk benne van. Sejti, sejtközi, szervi életjelenségeinket tudatunkon kívül vezényli, vezérli, szabályozza, és testi, sejti önvédelmet, immunitást biztosít, gyógyít, örökít.

A számítógépes szakember, Bill Gates szerint: „A DNS olyan, mint egy számítógépes program, de sokkal, sokkal fejlettebb bármely valaha alkotott szoftvernél.”

Természetes, hiszen a Teremtő Isten alkotta meg, így ez a világ eddigi legfejlettebb számítógépes szoftvere, amelyet az első ember kapott teremtési alapadományként, és a földi világot utódaival betöltő teremtési terv szerint örökítette sarjaiba, az első nemzéstől, fogantatástól folytonosan, így ért el hozzánk.

Az emberi DNS-ben tárolt tartalom meghatározó emberi sajátosságokat, jellemzőket tartalmaz, kizárja az alacsonyabb rendű lényekből kifejlődés meséjét! De személyhez kötődő, kizárólagos egyéni, egyedi jellegű tartalommal is bír, apró részletekig lemenően, amely az eddig élt kb. 25 milliárd emberből kettőnél sem azonos, és még az ikreknél sem talál mindenben. Nincs minden jellemzőt tartalmazó visszatérő azonosság. Így tehát minden alap nélküliek az „előző életemben ez meg az voltam”, vagy csillagjegyek sorshatása, s hasonló fantáziadús mesék.

Az emberi sejti DNS szoftver felfedezése Nobel-díj értékű volt, de nem kaphatták meg, mert megfojtotta volna a szegény, szerencsétlen, idétlen, halva született kifejlődés elméletet.

Ismereteim ilyen irányú bővülésének rendkívül örülök, de ez az ismerethalmaz nem ok dicsekvésre, sőt inkább szerénységre, türelemre int, mert egyre törpébbnek érzem magam, annak tudatában, hogy mily sok ismeretlen van még számomra elrejtve a teremtésben. Ezt a komoly kutatók is így értékelik, előttük is bő kiterjedésű a felfedezésre váró ismeretlen világ, hiszen az emberi tudomány a teremtői titkok egy százalékát, ha felfedezte, és az is mily csodás, mily nagy tömegnek tűnő.

Leonard Adleman informatikus szerint: „A biológia és a számítógép-tudomány – élet és számítás – kapcsolódnak egymáshoz. Biztos vagyok benne, hogy a határfelületen sok felfedezni való vár arra, aki keresi ezeket.”

Érdekes módon, nemcsak az én hitem erősödött a sejtjeink titkainak felfedezése nyomán, másnál is idézett elő gyökeres fordulatot.

A korábban elkötelezetten ateista Dr. Antony Flew is feltette magának a kérdést, mi is jogosan kérdezhetjük: „Vajon ki írta ezt a hárommilliárd betűs kódot? Ki helyezett működő parancssort a sejtjeinkbe?”

Mert, hogy nem a kifejlődés elmélet őslevesében képződött, önmagától, véletlenek sorozata folytán, a világ eddigi legfejlettebb szoftvere, az biztos!

Tehát félre – a barlang előtt bunkóval vadmalacra váró – torzonborz, makogó ősember meséjével! Ha a kifejlődés elmélet szerinti „az életképesebb maradhat fenn” kétségbeesett harc nyomán fejlődött volna ki az ember – ma nem létezne a szeretetnek még a szikrája sem. Így is eléggé tönkretette a magántulajdon növelésének önző küzdelme.

Csak az igaz valóság érdekel: a Teremtő Istenről, az ő személyéről, mint szerető Atyáról, munkáiról, minket, embereket érintő további terveiről.

Gondolataimban mindig ott bujkált az élet értelmét keresni, az élet eredete titkait kiismerni, jövőt kutatni hajlam. A teremtői bölcsességet, a körülöttünk levő természetben viruló tökéletes körforgásban önműködően megújuló élővilágból próbáltam megérteni, amelynek meghatározó alapja a sokszínű, változatos sokféleségben pompázó, növényi-állati természeti környezet, amelyet az embernek örömöt okozni céllal alkotott, a teremtői szeretet.

Hitem nem sarkal, külsőségekben megmutatkozó, különcködő rigolyás viselkedésre. Különösen arra nem, hogy képmutató kegyes pofát vágva tudassam, láttassam a körülöttem levőkkel se széle, se hossza hatalmas hitbéli elkötelezettségemet. Nincs ilyen viselkedési kényszerérzetem, és szereplési vágyam sincs. Soha nem voltam, ájtatos, álszent, savanyúképű, kenetteljes, a kegyeskedő hívőt alakoskodó módon megjátszó, keresztény „szentfazék”.

Természetes viselkedésű, magamban töprengő, gondolkodó típusú átlagember vagyok. Hitemet bensőmben élem meg. Dicsekvésre sincs okom, ismerem magamat, jelenemet, múltamat, hibáimat, gyengeségeimet. Én sem vagyok jobb, bűntelenebb, a többi átlagembernél.

Bár soha nem voltam telhetetlen duhaj, én is merítettem az édes élet kútjából bőven, de bukásoktól sem volt mentes életem. Másoktól csak annyival különbözhettem, hogy mélyen tudatomban élt, él egy előrelátó felismerés: Ami pillanatnyilag élvezetes, kellemes, nem biztos, hogy hosszú távon, tartósan, életre szólóan jó célhoz vezet!

 

Aztán eljött a döntés pillanata, elhagytam az önpusztító – lassan, de biztosan – testet-lelket mérgező, tönkretevő életmódot. Családot alapítottam, gyermekeket neveltem szeretetre, munkára, békés életre.

 

Mivel a Teremtő Istent, az Ő létét, szívem mélyén hittem mindig, érdekelt, érdekel minden, ami minket érintő a létben, és hozzáköthető, teremtői tetteiben megnyilvánuló. Él bennem, érdekel a parány és a végtelen fogalmának bővebb megismerési vágya, mert Isten titkai a parányban vannak elrejtve, és onnan vetítődnek ki a végtelen világba.

Az a Teremtő Isten érdekel, aki tetteiben, teremtett alkotásaiban mutatja ki hatalmának nagyságát. Aki a teremtést a paránnyal kezdte, alapot vetve a világnak. A parányi atommal, amelynek belső szerkezeti felépítésében, részecskéi mozgásában, kicsiben, tömören szemlélteti a nagy összesség felépítési képét, a világmindenség működési mintáját.

Az atom is ősnyelvi szó, az a parány, amely a töm-örített összesség képe, és magában rejti, sűríti egy adott vegyi elem minden sajátos tulajdonságát. Az atom szó fordított alakja: atom – mota, jelzi, hogy belsejében nem nyugalmi állapot, hanem mota, mata, azaz mozgás, motatás, matatás van. E jellemzőit viseli megnevezésében.

Belső szerkezeti felépítésükben egymástól eltérő több százféle atomból, alkotott több százféle elemet, amelyekből megteremtette sokbilliónyi égitesttel, a világmindenség végtelenét, és rendszerbe, egyensúlyba szervezte, keringési pályáikra helyezte, pontosan úgy, ahogyan a parány atom belsejében kicsiben bemutatta, a leendő, megalkotandó végtelen világmindenség működő képét.

Atom = mate-ria, az anyagi alap. Belsejében: mate = anyag, matika = mozgás, végbemenő folyamat. A matematika tudománya a világegyetem összesség tömeg-mozgásai azaz mate-matikái egyenlegi állapotának kiszámításait végzi. Isten a legnagyobb mate-matikus! Ezt a világegyetem tökéletes egyenlegállapota bizonyítja.

A parányi atom az ismert anyagi világmindenség alapegysége.

 

Folytatásként élettelen atomokból megteremtette az első élő sejtet, mint legparányibb élő, szerves, önműködő, auto-mata gyárat, sokoldalú bonyolultságában. A parányi kis gyár belsejében, rendkívüli sürgés-forgás, azaz mata-tás van. Nemcsak a sejtet alkotó atomok belsejében van mata-tás, hanem a különböző rendeltetésű atomok, molekulák is közlekednek a sejt belsejében. A belső mozgást, a sejtből ki- és befelé forgalmat őrök felügyelik. Mindezt a sejt DNS-ébe helyezett, a test teljes szervi működését irányító, több milliárd rejtjeles számítógépes szoftver, ütemterv vezérli, vezényli, szabályozza. E különböző szereppel, rendeltetéssel bíró sejtekből felépítette a Föld élővilágát alkotó, benépesítő, élő növényi, állati testeket, sajátos jellemzőikkel utódokba továbbörökíthetően.

Életet csak ő teremt, ez az ő felségjoga!

A növényi élővilágban, magvakban szunnyadnak az adott növények sajátos jellemzők szerinti életre serkenő és növekedési tervei. A mamutfenyő parányi magvának alvó csírájában rejlik a hatalmas fa teljes teremtési felépítési vázlata. A magvakban az első katalizáló hatásra beindul az építési folyamatot vezérlő szoftver egység, amely tovább a teljes életidő végéig irányítja az életfolyamatokat. Bár az alapelv azonos, mégis minden növénynél más és más lefolyású a növekedés, virágzás, beérés, életidő hossz. Más az évezredes fák, s más a konyhakerti növények szerepe.

Ilyen alapra építette fel az egész növényi élővilágot a maga csodálatos ezerféle változatával, sokszínűségével. Sőt, arra is gondolt, hogy a szervetlen elemeket gyökerekkel felszívó növényvilág átalakítsa azokat, élőlények számara szerves, emészthető tápanyaggá, és tárolja gyökérben, szárban, levélben, gyümölcsben.

Az állatoknál a petesejt megtermékenyítésekor indul be a szoftver, vagy tojásoknál katalizáló hatásra, mint a növényi magvaknál.

Végül – amikor már minden jót-gyönyörűségest előkészített számára – élő fizikai testben megteremtette az EMBERT, saját képére hasonlatosságára, a végtelen örökélet ígéretével, csodálatos földi, édeni otthonába, és a Föld fejedelmévé tette. Időt adott neki, hogy birodalmát átnézze, minden növénynek, állatnak nevet adjon.

A szaporodást, örökítést is bölcsen tervezte meg. Az emberi petesejt megtermékenyítése pillanatában megjelenik benne a leendő emberke testének felépítési terve, összes jellemzőivel, a DNS számítógépes szoftverén, hárommilliárd rejtjelével, kódjával: termete, bőr-, hajszíne, testillata, képességei, hajlamai, fő jellemvonásai és egyebek.

A parányi élő sejt – a maga rejtelmes bonyolultságában – az ismert élővilág alapegysége.

 

A szerető, irgalmas Teremtő Isten, a szabad akaratra teremtett első emberpár bukása után érzett haragjában nem kitörölte őket a létből, nem elpusztította őket, hanem asszony magvától való, magva általi megváltót ígért, s ezért a meghatározott időben, egy egyszerű, tisztaszívű földi nő méhébe ültetetten küldte Fiát a Földre. Azért született emberként, hogy megtapasztalja, megismerje az emberi lét korlátait – éhség, fáradtság, fájdalom, szeretet, kötődések stb. – és megértéssel kezelje.

Sokaknak hihetetlen ez az asszonyi méhbe beültetés isteni művelete. S akkor a hárommilliárd kód, rejtjel a testünk több milliárd sejtjének DNS-ében? Az is hihetetlen? Pedig azok ott vannak!

Mindkettő teremtői tett!

Jézus a Földön léte, tevékenysége alatt bemutatta kicsiben, milyen gyógyításokat visz véghez az idők végén az emberiség javára világszinten. A beteg: vak, néma, nyomorék emberek DNS-ében levő hibakódokat javította ki az ő szavára az Atya által odarendelt, láthatatlan fénytestű lény, s annak egészsége nyomban helyreállt. Ez volt a csoda.

A rendelt időben újra eljön, hogy helyreállítsa a földi világ, rendezett, békés létét. Akkor minden egyes ember DNS-ének számítógépes szoftverén kijavítja, helyreállítja a hibakódokat, visszaállítva ifjúságunkat, s a halottakat is szintén a DNS-ük kódjelei alapján újra visszahozza a létbe.

Ugyanakkor belenyúl az Özönvíz után elvadult állatok, növények sejtjei szoftverébe, hasznossá, veszélytelenné teszi azokat az ember számára, amint kezdetben volt, hogy béke legyen a Földön mindenhol.

Ez is hihetetlen?

————————————————————————————————————————————–

Ma már a műszaki világ is alkalmazza e teremtői mintát. Akár a Teremtő az emberi sejteket, úgy a mai gépeket – gépkocsi, hajó, repülő – számítógépes vezérléssel látják el. Meghibásodás esetén a szakember beköti saját számítógépére, amely kimutatja a meghibásodás kódjeleit. Ezek alapján végzik el a javítást, kiküszöbölik a hibákat, s tovább minden megy a rendjén.

————————————————————————————————————————————–

Nem tartozom egyetlen vallásfelekezethez sem, vallásalapító sem akarok lenni.

Az általam ismert vallások írástudói által megszövegezett, lefektetett, száraz, üresen kongó bölcseletek, és alaptalan, dogmatikai tantételek közül egyetlenegy sem mutat az igazi Teremtő Isten személye és az ő teremtési titkainak, jövőbeli terveinek tényleges megismerése irányába.

Céltalan okoskodások halmazai. De legalább jól fizet. Nekik.

 

Nem azonosulok diktált – bűntudatkeltő, besózott, tartósított, felfokozott, hamis, bizonyíthatatlan – újkori népirtó mesékkel.

Nem kérek, a „gyógymódnak” hazudott, oltási hisztériába betessékelő, megejtően kenetteljes ajánlásokból, azon a címen, hogy ’nekünk engedelmeskednünk kell a felsőbb hatalmasságoknak’.

Nem érdekelnek a vallásos okoskodások, ezerféle – ahány nép, annyi istentenyészet – különböző szenteskedések, ősi mítoszok, legendák.

Ezekre mondják, hogy az emberi ősi kultúra részei. Igen, emberi okoskodások, elmei torzszülemények, népeket megtévesztő mesék, valaha jól tejelő vallásos szenttehenészetek maradványai.

Engem viszont – Isten és erkölcsvonatkozásban – nem érdekel a megtévesztő mese! Csak a Teremtő, az Ő örök valósága, jósága, erkölcsi követelményei érdekelnek, annak szeretnék megfelelni!

Az általam elég mélyrehatóan ismert véres, mocskos, rengeteg szenvedést okozó, gyilkos történelem sem!

Csak a kevés tiszta jelenség érdekel, amely a majdani leendő békés jövőképet vetíti elő. A teremtői megváltási terv által felvázolt megmentésünk érdekel! A minket körülvevő élő-élettelen földi világ, a bukott ember, azaz mi magunk leendő sorsa, akiknek érdekében, bűneinktől megváltani küldte el Fiát, Jézus Krisztust a Földre, a Teremtő.

Hihetetlennek tűnik?

Ilyenkor gondoljon testi sejtjeinek milliárdjaiban levő számítógépes szoftverjére – az ott van minden sejtben, az nem mese! Azt a Teremtő Isten helyezte oda, irányítani életfolyamatainkat.

Ez a Teremtő Istennel, Jézus Krisztussal együtt, létező valóság!

 

Nem félek a „világvégétől”, mert nem attól kell rettegni, hanem a Teremtő elleni vétek, bűn       elkövetésétől!

De tartani kell Sátán, a nagy ellenálló utolsó vadugrásától is. Érzi a vesztét. Az ő sugallatára, az általa irányított földi világrend vezetése összeesküdött az emberiség javának kiirtására, és hatalmas pusztítást, rombolást tervez a közeljövőben köztünk. Ennek kezdeti jeleit, nyomait észleljük, tapasztaljuk, némelyik már lesújtott ránk!

Nem „világvége” lesz, hanem a jelenlegi világrend ér véget. Ez okon lehet jelképes-valós világégés, ám a Föld, rajta az élet nem pusztul el.

Ami a végkifejlet alatt bekövetkezik, attól mi magunkat képtelenek vagyunk megvédeni! Nincs oly emberi összefogás, amely ezt megállítaná.

A Teremtő Isten védelmét kell kérnünk! Nincs más menekvési út, mód! Nincs!

Ő megvéd, van hatalma hozzá. Fiát bízta meg e feladattal. De nekünk az ő követelményeihez kell igazodnunk. Legfontosabb számunkra: teremtői elvárás szerint alakítani ki szívállapotunkat! Rendkívül fontos szívünk milyensége, mert a szív: érzelmeink, indulataink, erkölcsi magatartásunk fészke, innen indul ki minden, ami minket egyénileg gondolatiságban, tettekben jellemez. Szívünkben van lelkiismeretünk mérlege, amely elkövetett cselekedeteink milyensége függvényében vádolva-mentegetve, egyensúlyban tart. Egyensúlyunk megőrzője az Isten és ember iránti, feltétel nélküli őszinte szeretet.

A szeretet az egyedüli szívbéli indulat, amely betölti a teremtői törvény minden pontját.

Az ember, aki szereti Istenét, szereti szüleit is, akiken át életet nyert, hiszen ők továbbították számára a Teremtőtől kapott életet, amit ők is őseiktől örököltek. Az ilyen ember szereti felebarátait is – mindenkit, kötődései, érdemei mértéke szerint – nem csal, nem lop, kerüli a nemi bűnöket, nem öl, nem hazudik.

Szeretet, mint legfőbb emberi jellemzőnk, a megmentés kulcsa. Az ember leghatékonyabb fegyvere a gonosz feletti győzelemhez. A valóságos, élő Teremtő Isten érdekel, benne hiszek, őt szeretem, imádom, akinek szavai, tettei, alkotásai közti összhang bizonyítja létezését. Ő, akit igazol a teremtés nyelve, aki fogantatásunkkor önműködően sejtjeinkbe helyezte a DNS azonosítót, amelyen keresztül irányítja szerveinket, kijavítja mindannyiunk hibás kódjeleit, s visszaállítja egészségünket, ifjúságunkat az ő megalapítandó új rendjében.

————-

A Teremtő Istennek neve van. A világegyetem megteremtője, működtetője nem egy névtelen senki.

Az ő neve: VAN. Ezen mutatkozott be. Nevében jelen van a jelző is: isten.

Fia, Jézus mondta: Senki sem jó, egyedül csak az Isten.”

Korábban Hermész Triszmegisztos egyiptomi bölcs, szintén ezt mondta: „Ezért kell Istent a  és az Atya névvel megtisztelni.”

Balkányi Szabó Lajos szerint a Magyar ősmesékben a Teremtő Isten neve: JAV. Ő mindig JAVunkat akarja. A Teremtő Isten bensője, az ő JOHA, szíve ságot mutat, JÓ HAjlék, védelem, és irántunk JÓ HAjlama, JOHA VAN.

Mondhatja: JAVAtokra, JAHVAtokra JÓ HA VAgyok, azaz JÓ HA VAN. Tehát az ő személyneve, fő jellemzői alapján: JOHAVAN.  Ádám is ismerte e nevet.

Ejtették JÓH, JAH alakban is. A hozzá könyörgő kérdése volt: HALLÁL-E JAH? Ebből módosult a zsidóknál: Halleluja alakra, de nem ismerik eredeti mondandóját.

A nevet jelölő tetragrammaton nem JHVH, hanem JHVN. A négybetűs jegy utolsó betűje N, létjogosultsága a VAN névből igazolt. Mindegy, különböző nyelveken mily módosulatban ejtik, ez a Teremtő Isten neve.

Mindez nem héber okfejtéssel, hanem csak a teremtés ősnyelvén, a teremtési titkok magyarázó magyar nyelvén mondható el értelmesen, érthetően, magyarán. Úgy, ahogyan valaha, kezdetben a Teremtő kiejtette saját nevét a teremtés ősnyelvén teremtményei előtt.

Nem héberül, mert a héber egy kései nyelv! Krisztus előtti 600-as években alakult át az ősnyelvből.

 

Biológia 11. - I. A sejtek felépítése és működése - 4. A ...88,147 Biología stock illusztrációk | Depositphotos