Mi az, hogy MAGYAR és MAGYARÁZ?

MAGYAR – Tömegében Magyarországon élő finnugor nyelvű nép, és a rá jellemzők. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: finnugor elemek] A MAGYAR népnév M.GY – GY.M gyökből képzett: MaGY – GyáM. De az M.G – G.M gyök: MaG – GaM értelem is jelen van. A finnugor jelző ránk nézve elvetendő. A MAGYAR nép az ősmag-nyelvet majdnem egészében a mai napig megőrző nép, Európa őslakói. Az Ibériai félszigettől az Urál hegységig (Ibériától Szibériáig) a földrajzi helyek – hegyek, völgyek, folyók, tavak – névadói. A MAG népe ez, amely MAGva a föld népének. Miért MAGYAR a nyelv neve? Ez nem véletlen. E név – mint minden más nép neve is – a nép jellemzőinek sűrítménye. De azért is, mert e nyelv ad MAGYARázatot (magyar rázatot) minden felvetődő kérdésre, mivel ez a nyelv szellemében birtokolja az erkölcsi útmutatót az ember számára, így AGYARával megrágja, majd beleRÁZza, (zárja) elméjébe a tudnivalót. A MAGYAR, mint az első beszélt nyelv egyenes ági örököse, mint a föld üledékes rétegei, őrzi a történelem igazságait. Ebbe nem nyúlt bele a politika mindent megmérgező becstelen keze. A MAG népe MAGvető nép a szó valódi értelmében. A legelső M/AGRÁR, azaz földművelés tevékenység elindítói. A MAGYAR névben benne rejlik a MAG, az AGY, a GYAkorlat GYA gyöke, az erő R hangja, amely GYÁRtó, alkotó képességét, de GYARló voltát is jelzi, s amelyek a dolgok lényegét tartalmazó, tudó és az azt kifejtő képességet is jelentik. Szereti a saját GYARMAtát, azaz földjét, amelyet GYARMOl, azaz megművel, amely élettere, amelytől élést (táplálékot) REMél, s amelyhez MÉRhetetlenül kötődik. Ezt a gyaRMa szó tengelyében levő RM páros, mint R.M – M.R alvógyök: ReM – MeR mutatja. MERész nép, s bár mindenkinek MEGadja a tiszteletet, nem adja MEG könnyen MAGát. De jelenti azt is, hogy GYARló GYEngeségében van az EReje. Az AR – RA ősgyök tűz értelmű volt az ősmag(yar)-nyelvben, és ez látszik e nép RAGYogó viseletén, kiérződik  zenéjéből, táncaiból, életviteléből. A MAGY fordított szóalakja GYAM, GYÁM, GYÁMolít. A MAGYAR nép befogadó, segítő, GYÁMolító. Ebbe pusztul bele a nemzet. A MEGYER névről: a MEG az összeadás, sokasodás kulcsszava, különben nem maradt volna MEG a történelem viharai közt több ezer éven át. Az EGY az EGYetemes világ, vagy világEGYetem alapja, az ER az erő, a GYER a megújuló sarjadás, GYER – REGY – RÜGY. A MEGYER szófordított alakja a sokasodás, GYARapodás titka, alapja: GYER-ME, azaz GYERME-K. A Teremtő* a szaporulat növelésére, kedvező időként a MAgyar névben a mindenkori MAi napot határozza meg. A MAGYAR nyelv világnyelv volt több évezreden át. Minden nyelv alapja. A többi nyelv ebből alakult ki. Erre a világ minden nyelvének minden szógyöke megcáfolhatatlan bizonyíték.

  MAGYARÁZ – Szavakkal érthetővé igyekszik tenni. [a magyar szó bővítménye] A MAGYARÁZ szó az M.GY – GY.M  gyök bővítménye: MaGY – GyaM. A magyar népmesékben van az a pillanat, amikor a kis lenézett szőrös-gyapjas lovacska megRÁZza magát, és aranyszőrű táltossá válik. Továbbá máskor is, ha valamilyen különleges erőn felüli dolgot kell megtennie – esetleg némi paRÁZSevés után – megRÁZza magát, és átugorja a nagy folyóvizet, tengert, szakadékot stb. Emlékszem olyan sportbeszámolóra még gyerekkoromból, hogy ’gyengén ment a játék’, de Puskás egyszer csak megRÁZta magát, és rúgott két gólt egymásután. Ez a RÁZás a nyelvben az önmaga valós értékeinek kidomborítása, nyilvánosságra, felszínre hozatala. Olyannyira sajátos kifejezése ez a magyar nyelvnek, és oly háttéri értelmet takar, mint a MEGÚSZTUK kifejezés, amely egyetlen nyelvben sincs jelen, mivel csak a magyar nyelvűek élték át – úszták meg szárazon – az Özönvizet. (A többi nyelvek később alakultak ki.) A beszédben a magyaRÁZÁS ugyanez: – a lényeg, a valós érték kiemelése, érthetővé tétele. És ez nincs meg egyetlen nyelvnél se, mert nem németezi, nem angolozza, nem franciázza bele a másik fejébe a lényeget. Csak az eredeti ősmag-nyelv egyenes ágú utóda, a mai MAGYAR nyelv képes ily kifejezésre. MAGYARán, kereken, alaposan, mintegy önmagát megRÁZva, megtáltosodva körül-magya-RÁZZA, a MAGvát, a lényeget, a csírát az (m)AGY(áb)a RÁZZA az érthetővé tétel végett. Az R.Z – Z.R gyök: RáZ – ZáR, akinek jól megMAGYARÁZzák, az elméjébe ZÁRja a mondottakat. 
Íme, mit jelent a nyelvbonctan, amelyet még csak szóba sem ejtenek az akadémikus nyelvészek!

*Isten, aki VAN, JÓVAN, JÓHAVAN, mint legfelső hatalom, aki előidézi, hogy lEGYen, s aki az embert, és e nyelvet teremtette nem engedi kiveszni! E nyelv nem veszhet el.