Ott állt a lány…

Reggel indult Pestről, de nem túl korán. A Nagykőrösi útról az M 5-re állt rá Kecskemét felé Szegednek. Már telt ház volt az 5-ösön, de azért még nem volt túlzsúfolt. Kecskemétig szinte ész­revétlenül elve­gyült a forgalomban. Nem hajtott gyorsan, haladt az árral. Tar­totta a százas tempót a jobboldali sávban. Csak néha kellett előznie egy-egy súlyos teherrel megrakott lomhább kami­ont, mely szeré­nyen haladt fél testtel a leálló sáv­ban, hogy ne za­varja a töb­biek len­dületét. A belső sávban néha elhúzott egy gyorsabban száguldó ma­sina, vagy, mert tényleg sürgős dolga volt, vagy csak azért, hogy meg­mutassa.

– Látjátok, ebben van kakaó, nem a tietekben!

Nem zavartatta magát ilyen hetyke legények mutatványai­val, ő tartotta az általános hömpölygés sodrát. Lajosmizse után már rövid a táv, kevés idő kell Kecskemétig. Akkor még át kel­lett hajtani a vá­roson, mert az autópálya nem volt egé­szen kész.

A városban nem állt meg, csak ha lámpa parancsolta, aztán to­vább, ki a városból. Elhúzott a szélmalom mellett, melyet mindig megcsodált, aztán a következő városra, Kiskunfélegy­há­zára össz­pontosított. Innen már kevés kivétellel szinte min­den útszéli parko­lóban álltak a lányok, csuklójukból sűrű moz­gással pillangóröpkö­dést utánzón integetve. Szórakoztató volt a lát­vány, bár sajnálta eze­ket a lányokat. Mert nem lehet kellemes a kiszolgáltatottság. Ezek­nek a lányoknak a háta mögött egy egész bűnszövetkezet áll, mely az ő bőrükön gaz­dagodik. Ők meg ki vannak téve mindennek: beteg­ségeknek, verésnek, em­bertelen bánásmódnak. Azért a kevéske ná­luk maradó piszkos pénzért.

Úgy érezte, soha nem tudna odáig süllyedni, hogy pénzért ve­gyen igénybe ilyen, minden érzelmi kötődést kizáró, csupán az ösztönön alapuló szeretkezési szolgáltatást.

Ott állt a lány az út jobb oldalán… – jutott eszébe a Bródy-dal, és dudorászni kezdte. – Persze, ezek várják a bale­kot. Vagy inkább a pénzét. Édes, édes élet…, de a vége lehet keserű is! Bi­zony. Hány és hány tragikus esetről hallani.

Félegyházán sem állt meg, áttrappolt a főúton. Petőfi idejé­ben még sáros, poros alföldi falu, ám most mutatós kisváros. Mikor ki­ért, eszébe jutott, jó lett volna megállni, vécére menni, de most már késő. Majd Kisteleken.

Egy sárga rózsa hervadt homlokán

Így szól a dal élethűen, a kép itt is talál, bár nem itt történt, hanem Földvár felé. Balatonföldvár, Dunaföldvár? De itt is, mint ott lá­nyok az út szélén. Egyre sűrűb­ben.

Kisteleken úgy érezte, hogy most már tényleg le kellene áll­nia, de nem ismerte a helységet, azt, hogy van-e közvécéje, ha van, hol van. Gondolta, majd talál egy üres parkolót, ahol meg tud állni.

Ám ettől lefelé minden parkolóban állt egy lány, jobbról is, meg balról is. Mindegyikben! Kivétel nélkül.

Szeged felé félúton … – dúdolta torzón. – De hol álljak meg? Ez itt a kérdés! Mert különben most mindjárt …!

Nincs mese, tovább kell hajtani. Majd máshol. Ám megállni nem lehet más­hol, csak útszéli parkolóban, mert a forgalom már oly erős, hogy a padkáról lesodorná egy kamion. Szorí­tott, és hajtott tovább.

Balástya. Ez csak egy falu, biztos nem találna közvécét. To­vább. Kiért a faluból, és későre vette észre a benzinkutat, vis­sza már nem térhet. Majd az első parkolóban.

Ott állt a lány az út jobb oldalán…– dúdolta, és tényleg ott állt, a változatosság kedvéért egy fehér rózsa hervadt ha­jában.

 Kényszerű szorongásában eszébe jutott a vicc, mely szerint az át­kosban a cég udvarán levő bozótos sarkot felső elvtársi uta­sí­tásra vörös sarokká alakították: faliújsággal, lobogóval. Erre egy pösze melós, aki gyakorlati okból kötődött a helyhez, döb­benten reagált:

Vörösz szarok, vörösz szarok, de ezután én hova sz…k!

Muszáj megállni az első parkolónál. Muszáj! A szükség nagy úr. Lehúzott az útról. A parkoló mögött sűrű bokros hely, mely eltakarja a hátteret az úton közlekedők elől. Távo­labb kis erdő.

De ott állt a lány!

Gyönyörű, szőke haja fodrokban hullám­zott, miniszoknyája nem ráfeszülő, mint általában a többi ilyen lány­nak, hanem alul bő, és az elhaladó nagyobb jármű­vek okozta légáramlat hatá­sára csintalanul meglibbent. Kezé­ben ló­bált egy égővörös ró­zsaszá­lat. Arca kedves – szeme já­tékos, él­veteg ka­cérsággal csillogott. Nem volt túlsmin­kelve, nem úgy nézett ki, mint egy vérbeli ut­calány. Inkább, mint se­gélykérő, naiv autós­hölgy. Kedves, ro­konszenves arca – mily fura érzés – oly köz­vetlen­nek tűnt, mintha már régóta ismerné. Állt vára­kozón, pis­logott feléje, és kissé kény­szerű vásári mo­sollyal közele­dett.

– Akarsz? – kérdezte a lány, bár még alig szállt ki.

– Igen, akarok, de nagyon. Azért álltam le – bújt ki belőle a móka kisör­döge.

– Akkor gyere.

– Hová?

– Oda hátra, a fák mögé… a kocsival.

– Megyek, csak ide a bokrok mögé, de egyedül.

– Egyedül? Mit akarsz egyedül?

– Bocsáss meg, de amit akarok, egyedül is meg tudom tenni.

– Saját kezűleg? Ugyan már? Hiszen itt vagyok én!

– Mikor megálltam, azt kérdezted akarok-e, én meg azt mond­tam: igen. De én pisilni akarok, kislány, és már annyira nagy va­gyok, hogy egyedül is megy.

– Pisilni? Ó-óóó! – kacagott fel csiklandósan. – Egye­dül?

– Igen, egyedül. Már nagycsoportos vagyok.

– Nagycsoportos? – kérdezte nevetve. – Na, jó. Előtte akarsz?

– Előtte? Mi előtt? Ja’? Nem. Mögötte. A bokor mögött.

– Jó, értem. Menj pisilni, kisfiú, de le ne locsold magadat – kun­cogott.

Hátrament a bokor mögé, s miután elvégezte dolgát, szétné­zett. Füves terület, a bokor mellett egy kólás flakonban víz volt a napra téve, tovább egy szappantartó és papír kéztörlő.

– Miért tetted a napra az ivóvizet? – kérdezte a lánytól.

– Az nem ivóvíz.

– Hanem?

– Azzal mosakszom.

– Mosakszol? És miért itt?

– Hát utána… tudod?

– Ja’, értem – mondta lelombozott döbbenettel, bár alig tudta fel­fogni ezt a primitívséget egy ilyen gyönyörű, ápolt lányról.

– Muszáj.

– Elképzelem, hogyan tudsz mosakodni itt a mezőn gug­golva, fél kézzel ebből a flakonból, majd fölcibálod magadra a bugyidat, s közben nézel szét, hogy látnak-e – mondta elbor­zadtan, szánalom érzésével telt han­gon.

– Hát nem összkomfortos fürdőszoba, de itt ez van. Külön­ben, … nincs is rajtam bugyi – mondta színlelt durcássággal.

– Ó-óóóó! Na, ez nem volt sportszerű ütés, mert övön alul ért. Akkor gyere, öntsél egy kis hideg vizet a kezemre lázoldó­nak.

A lány készségesen odajött, és vizet öntött a kezére.

– Régóta csinálod ezt? – kérdezte tőle kézmosás köz­ben.

– Nem. Csak pár hete.

– Miért?

– Pénzért.

– Na jó, értem, tudom, de egy ilyen gyönyörű lány csak ilyen jö­vőt lát maga előtt? Rossz rágondolni, mi mindennek vagy ki­téve itt.

– Ez a te véleményed?

– Igen. És ez a valóság. Nem neked való ez a pálya.

– De miért? Mindenem megvan, ami erre a pályára kell. Mu­tatós vagyok, vonzó, nemde? Nálam csúnyább lányok is ücsö­rögnek az útszéleken.

– Igen. De nem stimmelsz ide, mert túl őszinte vagy, akár egy já­tékos, csivitelő kisfecske. Csak az, hogy ide­jöttél, és vi­zet ön­töttél a kezemre. Egy vérbeli kurva úgy elkül­dött volna az anyámba, hogy azóta is mennék! Vagy hozzám vágott volna va­lamit. Nem úgy nézel ki, mint a többi, ezen a pályán mozgó ki­égett lelkű némber. Ezt aka­rod te csinálni egész életed­ben?

– Nem, de ki akarom használni előnyös külsőm kínálta le­he­tősé­geimet. Egyetemista vagyok, a szüleimtől kapott pénz szű­kösen fedi költségeimet. Jól akarok élni, szép ruhákat venni.

– Ezért gyalogoltatod át magadon az egész mocskos balkáni ba­gázst? Annyira fontos neked a pénz, a szép ruha?

– Igen. Fontos, persze. Miért, neked nem fontos a külsőd?

– Fontos, de nem annyira, hogy megalkudjam a mocsokkal, s a becsületemet is eladjam érte. Különben a tisztességen ala­puló belső békém fontosabb, és én az emberi kapcso­latokat sokkal többre be­csülöm, mint a pénzt.

– Azokat én is becsülöm. Például most is nagyon élvezem a veled való beszélgetést, mert én ezekkel a férfiakkal nem na­gyon váltok szót. Veled közben jól kidumálnám magamat. A másik az, hogy sze­retem a szexet is. Különben nem csinál­nám.

– Így, gyorstüzelő sorozatlövésben, akárki ismeretlen­nel?

– Ne boncoljuk.

– Csak a pénzért? Kivesz belőled minden emberi, kislány.

– Nem. A szívemet nem adom hozzá senkinek.

– Nem múlik el csak úgy az ilyen élet. Nem vagy gép, hogy az ér­zelmi-fizikai behatások ne hagyjanak nyomot benned. Ne­héz vis­szatérni innen a tiszta életre.

– Megpróbálom, miután abbahagyom. Na, jössz? Fut az idő. Menjünk hátra az autóval, aztán mehet a fuvar. Meglátod, mi­lyen jó lesz velem. A maximumot adom neked – kacagott fel.

– Nem. Nem érted álltam le, csak kényszerűségből. Nem aka­rok „fuvarozni”. Szív és érzelem nélkül. Nem az én stílu­som. Ne hara­gudj, nem me­gyek.

– Miért, nem vagyok neked elég szép? – kérdezte kissé köte­ke­dőn, miközben a kezében levő rózsával legyezte magát.

– Nagyon szép lány vagy. Sőt. Észbontó eszményi szépség – mondta, ami láthatóan nagyon jólesett a lánynak.

– Akkor mi a gond? Nincs pénzed?

– De van, bár nem erre a célra. És, mert nem akarok egy ba­lek lenni a büdös, koszos, balkáni kanjaid sorában. Ha vis­szauta­sít­lak, in­kább fogsz emlékezni rám. Hisz egy ilyen gyö­nyörű lányt csak egy hülye utasít el. Nem? – mondta savanyú mo­sollyal.

– Na, nem vagy hülye. De most így tényleg kezdesz érde­kelni.

– Mondd, annyira mindegy neked, hogy ki simogatja teste­det?

– Nem. Nem mindegy, de elviselem. Aztán, tudod, itt nincs sok fö­lösleges simogatás, hamar a tárgyra térnek, ripsz-ropsz, hű bele, Balázs, és kész. Megy mindenki tovább. Azért egy ilyen cuki pasi simo­ga­tását inkább elviselném. Na, jössz? – tette hozzá kacéran.

– Ha én most független, nőtlen lennék, akkor fölkapnálak, és többé el sem engednélek, messzire vinnélek innen, hogy még a hely is feledésbe me­rüljön, nemhogy a bokrok, fák mögé bújjak veled. De nekem családom van, szép feleségem, három gyö­nyörű kisfiam.

– Irigylem a feleségedet hűségedért.

– Méltatlannak tartom az ilyen életet, a nőiség megalázását látom benne, és egyáltalán nem akarok ilyen kalandot magam­nak. Még nem jutottam oda, hogy pénzért vegyek gyorstal­palt, sorállással sür­getett, saller meleg foltos vásári szerelmet futó­szalagon, mint valami ócska bóvlit, méghozzá egy forgal­mas út szélén, pokoli lármában, akkor sem, ha egy ilyen gyö­nyörű lány kínálja. Annyira nem vagyok lerob­banva.

– Ez nem lerobbanás kérdése, cuki. Rövid az élet – mondta félig hátravetett fejjel, mely kihívóan, szexisen hatott, és jól is állt neki. – Ki kell használni, s egy ilyen pasassal, mint te akár…

– Akciósan is? – kérdezte nevetve.

– Naná, hogy! Bónuszra! – nevetett föl csiklandósan a lány.

– Jobb sorsra vagy érdemes, kislány.

– Remélem, lesz is – mondta elgondolkozva – majd, ha sok pén­zem lesz, és akkor csak azzal, akit szeretek.

– Pénz! Mindig csak a pénz. Mondd, mit teszel, ha föl­szedsz egy betegséget ettől a sok koszos, büdös, mocskos tö­rök, meg minden más fajzatú sofőrtől? Te túl könnyelmű, kö­vetkez­mé­nyeket figye­lembe nem vevő, naiv lány vagy. Csak pénzt akarsz, de mire meg­lesz a pénz, arra már nem lesz él­hető jövőd.

– Orvosin vagyok. Találok gyógymódot. Védekezem is.

– Orvosin?! – csodálkozott el. – Ne mondd! Akkor tudnod kell a gyógyíthatatlanokról is, meg hát, hogyan jön össze ne­ked me­dika­ként ez a parlagi higiénia? – mutatott a flakonra. – És mi lesz, ha fölismer valaki a kollégáid, ismerőseid közül? S ha hí­rül viszik szü­leidnek?

– Ez az, amitől tartok. Szüleim belehalnának a szégyenbe.

– Na, és mi lesz, ha megvernek, kirabolnak? Te meggondo­latlan könnyelműségedben föl sem fogod helyzeted súlyossá­gát.

– Túldramatizálod a dolgot. Van, aki megvédjen.

– Mint most is? Most sincs senki védelmedre. Bizonytalan élet ez.

– Csinálni akarom. Egyelőre.

– Ne dobd oda testedet minden országúti latornak.

– Ha sikerülne Szegeden bejutnom egy luxusbárba, ott már más, kulturáltabb. Németül tanulok, ha végzek, kimegyek pra­xisra Nyu­gatra, s elfelejtem az egészet.

– Ha addig nem esik bajod, de a bárokban is az orosz, uk­rán, szerb alvilág az úr, és azok nagyon kegyetlenek tudnak lenni.

– Mi bajom esne. Nincs itt semmi vész. Nos? Akkor nem jössz? – kér­dezett rá újra a lány.

– Nem, bármily erős a csáb. Hogyan nézne ki az, hogy el akarlak tanácsolni erről a mocskos pályáról, és közben lefek­szem veled? Rongy demagóg lennék. Megutálnám magam.

– Kár. Pedig most már nagyon érdekelsz. Tetszel nekem. Gyere még erre. Hátha akkor lesz kedved.

– Hagyjuk ezt – mondta, és beült az autóba.

Sajnálattal tele szívvel hagyta ott a gyönyörű lányt. Elin­dult, s a tükörből figyelte, hogy alig hajtott ki a parkolóból, máris „röp­kö­dött” játékosan a kis csuklója, mutatva a „pillan­gójelt” a kö­zeledő kamionosnak, s még nem ért a kanyarig, látta, amint egy nagy ka­mion beáll a parkolóba. Aztán, bizto­san beindult, zajlott az üz­let. Kell a pénz, a lány jól akar élni. Akármi áron.

Pár héttel később röppent fel a hír, hogy megöltek egy lányt Sze­ged fölött. Beleborzadt, és csak remélni merte, hogy talán nem a szép szőke kislány volt. Ha később valahányszor az 5-ösön járt, mindig nézte, de nem látta. Vagy máshová ment, vagy „fuvar­ban” volt, mikor ő épp ott elhaladt.

Vagy tényleg ez a lány volt az áldozat?!

Önmaga előtt nem tagadhatta, nyomot hagyott benne a lány szép­sége, személyének varázsa. Hetek után sem fe­ledte. Ke­cses alakja akaratlanul is mindegyre lelki szemei elé libbent, ál­má­ban is látta, fülébe csengett csilingelő nevetése. Tudta, hogy ez nem normális állapot, próbálta feledni, de az 5-ös úton le­felé a parkolókban álló lányokat látva újra és újra eszébe jutott. A tra­gédiára gon­dolt, aztán elhessegette magá­tól a gondolatot. Hátha mégsem ő volt. Talán a lány kiszolgálta­tottsága miatti sajnálat volt nagyobb benne iránta. Őszintének és így értékes­nek látta a lányt, s féltette a bajtól.

– Azóta nézem az út jobb oldalát, talán még egyszer meg­lá­tom azt a lányt…– dúdolta lefelé magában.

És egyszer aztán tényleg meglátta.

Mikor megpillantotta, mintha delejes áramütés érte volna, oly sokkszerűen ütötte szíven a gyönyörű lány látványa. Alig hitt a sze­mének. Ott állt ugyanabban a parkolóban, lenge mini­szok­nyában, gyönyörűen hullámzó szőke haját vörös ró­zsa dí­szí­tette, és kis keze pillangósan „röpködött”. Megejtően ke­cses, férfiszí­vet borzoló alakjának látványán örült, és bán­kódott is. Örült, hogy él, s szívéből sajnálta, mert nem változ­tatott éle­tén!

Úgy érezte, fölösleges leállni, és értelmetlen dolog lenne hos­szabb beszé­det folytatni vele, mégis, ahogy egész közel ért, va­lami von­zotta be oda. Lelassított, bekanyarodott a hos­szú par­kolóba, és las­san ha­ladva intett neki. A lány örömmel is­merte fel, mosolyogva vis­szaintett, s odajött a lépésben ha­ladó, majd leálló kocsihoz.

– Szia, cuki! Újra eljöttél hozzám? De jó! Vagy most is csak pi­silni álltál le? Gyere, segítek, s majd öntök vizet is a kezedre – mondta játékos, csintalan kacajjal fűszerezett csilin­gelő han­gon, és látszott rajta, örül az újbóli találkozásnak.

– Ne viccelj. Nagyon keserű vagyok, hogy újra itt lát­lak.

– Miért? Nem kívántál látni engem? – billegette meg magát.

– Dehogyis nem. Csak nem itt. Már azt hittem, hogy fel­hagy­tál ezzel a felelőtlen élettel, hogy nem pusztítod itt ma­gad. Lá­tod, a má­sikat megölték, és te is kerülhetsz életve­szélybe!

– Igen. Tudod, mennyire megrémültem én akkor? – mondta dermedt arccal – Fogalmad nincs hozzá. Rögtön eszembe jutottál, és eszembe jutott minden szavad, amit mond­tál. Akkor nagyon szerettem volna beszélni veled. So­káig nem mertem kijönni, Arra is gondoltam, felha­gyok ezzel. Csak pár napja vagyok újra itt.

– Az a veszély továbbra is fennáll! Az ő sorsát akarod? Hogy durva, alvilági stricik uraljanak, fojtsanak meg? Ilyen jövőt akarsz ma­gadnak? Azért a nyomorult pénzért, néhány új ruhá­ért, a hamis csillogású jobb életért?! – szólt ki szomorúan a le­húzott abla­kon át. – S ha az érted aggódó édes szüleid csak ha­lálodról értesül­nek, ak­kor mi lesz?

A lány szemmel láthatóan megilletődött.

– Mondd, miért érdekel téged ennyire a sorsom, miért ag­gódsz értem oly nagyon, hisz még csak a nevem sem tudod?

– Mert rokonszenves vagy nekem, mert nem vagy kurvatí­pus, mert abszolúte nem passzolsz ebbe a szakmába, mert élet­kedv­vel, jóindulattal tele, jobb sorsra érdemes, játékos lelkű, vidám kislány vagy, és mert nem erre szült téged a te édes jó anyád, aki valahol aggódik gyönyörű lányáért, és ke­véske pén­zét is félrete­szi, hogy te ne láss hiányt – sorolta ke­serű hangon.

– Igen, az anyukám nagyon szeret, és….

– Jutnak néha eszedbe a te aggódó, szerető szüleid, mikor odado­bod törékeny tested ezek­nek a jöttment, szedett-vedett or­szágúti ko­szos, műveletlen, bű­zös hiénáknak? Jut eszedbe az, hogyha bajod esne, ha te lettél volna a múltkori áldozat, akkor, akik téged nagyon sze­retnek, akiknek te vagy talán egyetlen re­mé­nyük, gyászba bo­rulva sírnának most fölötted?! Idézd csak magad elé szüleid kön­nyáztatta arcát. Azt akarod, hogy ily kese­rűség érje őket?

A lány szemében megcsillant a könny.

– Te anyának születtél – folytatta feddő hangon. – Vagy nem akarsz magadnak családot? Nem akarsz gyerekeket egy olyan férfi­től, akit sze­retsz?

– De igen.

– Akkor anyának kell lenned, nem útszéli kurvának! Gyer­me­keket szülnöd, nevelned. Szerető, érző, jóra hajló szíved van! Hová tetted az eszed?! Egy tál lencséért eladod hamvas tisztasá­god, becsületed, tisztes­séged mindenféle út menti se­hon­nainak?

A lány kivette hajából a rózsát, és a földet nézve, szipogva mor­zsolta szirmait, majd kis kezével kitörülte szeméből a kön­nyeket.

– Gondolkoztál el te azon, mit fogsz mondani ifjúságodról, a maj­dan a testedből sarjadó, lelkedből lelkező, leendő édes kicsi­nyeid­nek, akiket nevelve, jó példákkal kell előhozakod­nod? Azoknak a csöppségeknek, akiket azokból az emlők­ből táplálsz, melyeket most koszos mosdatlanok tapogatnak, fog­dosnak, mar­kolásznak mocskos kezeikkel, mint egy akármi­lyen megvá­sárol­ható, pénzzel kifizethető piaci árut. Azoknak a csa­csogó édes kis csöppségeidnek, akik körül­rajonganak, kiknek szemei előtt te védőszent le­szel, a leg­drágább kincsük, akik imádni fognak szerető anyuká­jukként, vé­delemért, me­legségért bújva öledbe – öledbe, melyet most ide­gen fajtala­nok, mint egy akármilyen egyszer használa­tos, eldob­ható élve­zeti cikket mocskolnak be nap mint nap? Nem érzed, hogy te engeded ér­tékte­len áru­cikké alázni magadat, mikor oda­dobod eléjük töré­keny, gyönge tested, mint koncot a kutyák­nak?! Nem érzed, hogy a pisz­kos pénz, amit adnak neked, sosem ér fel értékben azzal, amit ve­szítesz lelkiekben, érzelmi­ekben? És bár abból a pénz­ből egyre szebb ruhákat vásárolsz, mégis önmagad előtt is egyre értéktele­nebbé váló testedet bur­kolod azokba. Lehet, gondtalanabbul élsz, előkelő szórakozó­helyekre jársz, de őszinte pillanataidban megval­lod önmagad­nak, hogy ilyen áron nem éri meg, mert hamis a csillo­gás, egyetlen őszinte ba­rátod sincs, és ha bajba jutsz, senki nem se­gít.

A lány a szörnyű valóság felismerésének döbbenetétől tágra nyílt, könnyes szemekkel nézett rá, mondani akart valamit, de hangja el­csuklott.

– És ha te most nem becsülöd önmagad, akkor mit monda­nak majd mások a te kicsinyeidnek rólad: a becsmérlés, meg­vetés hang­ján, ha megtudják, ki és mi voltál. Gondoltál bele, milyen példát mutatsz nekik, mi lesz, ha ez okból a te kis csöpp­ségeid elve­szítik a legszentebb édesanyába helyezett határtalan bizal­mukat, és az erős er­köl­csi alap talaja kicsú­szik lábuk alól … miattad? – kérdezte drá­mai hangon. – Hogyan fogsz tanácsot adni nekik, tisztességes életre nevelni őket, ha nem akarod, hogy lányaid, anyjukhoz hasonlóan erre az útra lépje­nek, itt eb­ben a parkoló­ban ücsö­rögjenek, itt alázza, fojtsa meg őket va­laki? Akkor majd meg­utálod a múltad, de ak­kor már késő lesz.

– Talán már most is késő? – kérdezett tanácstalan ijedtség­gel, könnyeit törül­getve a lány.

– Nem! Most talán még nem késő! Most lépj vissza, amíg még van tartás benned, míg még vannak őszinte könnyeid, és él ben­ned a jó­ravaló hajlam! Még jóváte­hető, amit elrontottál, mert szíved még nem romlott meg. Kijár­tál egy osztályt az élet isko­lájából, és örülj, hogy nem buktál el végképp benne. Keress egy őszinte, hozzád illő férfit, akit sze­retni tudsz, aki támaszod lehet. Aki anyagilag is segít. Én tudok taná­csot adni, gondolatot ébreszteni benned, de másban nem se­gít­hetek. Nem vagyok sza­bad, érted, családom van, nem vi­hetlek ma­gammal, mert ak­kor én is becs­telenné válok. Barátod va­gyok a szó nemes értel­mé­ben, és nem szeretnélek itt látni többé, mert felkavar, és tiszta szívem­ből na­gyon-nagyon sajnállak. Gondol­kozz, kis­lány, éle­tedről, jövődről van szó! Oly gyö­nyörű vagy, oly meg­ejtően szép, hogy kár érted – mondta, és szo­morú szemekkel né­zett erre a nyíltszívű, jobb sorsra érde­mes lányra, akit az egész világ mocska ellen szeretett volna vé­deni, mivel sejtette szomorú jö­vőjét, ha ezen a pá­lyán ma­rad. Torokszorító, keserű ér­zés ke­rí­tette hatal­mába, s alig tudta vissza­fogni érzelmi túl­terheltségé­nek kitörését. Bénának érezte magát, sajnálta gyáva­ságnak is tűnhető tehetet­lenségét, hogy jó tanácson kívül sem­mit nem ad­hat, nem tehet érte sem­mit. Aztán elszo­rult szív­vel bár, de elfor­dította a kulcsot.

– Várj! Várj! – szólt könyörgőn a lány. – Maradj még! Kér­lek, maradj még!

Nem maradt. Nem mert maradni, mivel óriási kísértést ér­zett, hogy kiugor­jon a kocsiból, és védelmezőn magához ölelje ezt a se­gítségre szoruló, elragadóan gyönyörű lányt, aki annyira meg­fogta szívét, s akin segíteni sze­retett volna. Erős késztetést érzett erre, egy alig visszatartható mágneses von­zást. Tudta, hogy a vonzalom köl­csönös, a lány is ezt érzi, és félt, ha kiszáll a kocsi­ból, ak­kor tel­jesen más for­dulatot vehet­nek az esemé­nyek. Csa­ládja jutott eszébe: fele­sége, kisfiai, akik rajonganak érte, és oly nagy sze­retettel várják haza apu­kájukat.

Tudta, hogy az élet válaszútjain, a kezdő lépésnél egy rossz vagy jó dön­tés határozza meg egész további irányt, sor­sunkat, éle­tünket. Csak egy röpke perc, egy ellenőrizetlen, el­szabaduló mozdu­lat!

Szí­vét-lelkét kínzó, gyötrő küzdelmet vívott önmagával, mert nem akart belebotladozni elbódult érzelmei csapdájába. Ha most ki­száll, elronthat mindent! Félt a lány szépségétől, mely­nek szemtől szem­ben nem tudna ellenállni. Félt ön­ma­gától, érezte saját gyengeségét, melyet nem enged­het fel­színre, mert az lete­ríti őt. Hiszen mit tud ígérni ennek az ön­magát felelőtle­nül bajba sodró, őszinte lány­nak ő anélkül, hogy a másik ol­dalon, a saját családjának ne okozzon csaló­dást, fájdalmat, szenve­dést, kilá­tástalan jövőt, el­hagyván őket?

Tisztességgel, becsülettel semmit.

 Menekülnie kell ebből a lélekgyötrő helyzetből, mert na­gyon keskeny a mezsgye a becsület és a becstelenség közt, me­lyet át­lépni oly könnyű, de onnan nincs visszaút, s ak­kor vége mindennek mindkettőjük számára. Akár egy feltört to­jás, mely­ből ép nem lesz többé.

Se­gíteni szeretett volna, ha tud. Kivezetni ezt a lányt az er­köl­csi zsákutcából, nem elrontani a saját életét az övével együtt röpke élve­ze­tért, elsül­lyedni a mo­csárban most, amikor még re­mény van arra, hogy jó felé fordul­hat.

És nem látta értelmét további beszédnek sem. Ha ennyiből nem ért, akkor úgyis hiába, akkor már nem győzi meg semmi. Kiszáradt torokkal, rekedtes hangon köszönt el tőle, és lassan kigördült a par­kolóból. A lány könnyezve tett pár lé­pést utána, miközben a megté­pett rózsa­szállal integetett. Hullá­mos, csil­logó szőke fürtjei, kis szoknyája meglib­bentek a másik olda­lon egy­másután elhúzó kamio­nok keltette léghuzattól. A leté­pett ró­zsa­szirmokat fölkapta a szél, s mint megannyi pillangó röp­köd­tek a levegőben, ő meg csak nézte fátyolos szemmel a tü­körben a lány egyre távolodó, karcsú, lenge alakját, mígnem a ka­nyar után vég­leg eltakarták szemei elől az út menti bok­rok.

Aztán többé soha nem látta.

Kolumbán Sándor