TAKSA, TAKTIKA, TAKTUS – magyar eredetű szavak?

TAKSA Megszabott díj. [bérnyelvész: latin]

A TAKSA szó a T.K – K.T gyökből indul: TaK – KöT.  A TAKSA a TAK gyök nyomán valamilyen TÁK, TÉK, TevÉKenység díja, amelyet a termelő eladó KÖTeles befizetni. A SA, SÁ ősgyök gyűjtéssel kapcsolatos: SAjtár, f, taSAk, ZSÁk (s > zs). Takt váron is szedtek, szednek.

A KS hangcsoport – AKSA – a hatóság által behajtott tAKSA (elvben) állami KiadáSok fedezésének alapja lesz, társadalmi szÜKSÉgletek KielégítéSére.

A KS páros, mint K.S – S.K gyök:  KiS – SoK szavakban leírja a TAKSA által megjelenített összegek váltakozó mennyiségét.

A TAKSA szó magyarul kifejező, s így érthető, benne van: TAK a munka és annak bére, értéke pja is.

A TAKSÁt valamilyen TÁSKÁba vagy TASAKba tették.

TaKSa – TáSKa – TaSaK hangváz: T-K-S – T-S-K – T-S-K.

Az államiság, az adó, TAKSA fogalma, időben jóval a latin nyelv kialakulása előtti.

A Kislexikon szerint: „[…] díj, illeték, ár, becsérték, de az jellemző reá, hogy soha sem a kereslet-kínálat viszonyai állapítják meg, hanem egyoldalú becslés alapján jő létre s mindig pénzben van kifejezve. Igen el volt terjedve a középkorban, amikor a hatóságok állapították meg a legtöbb forgalmi árunak a T.-ját.”

A TAKSA tehát valamilyen összegből kivágott, kiSZAKított, SAKterelt* rész. Ezt ősnyelven SZAKTA, SAKTA szóval is kifejezték.

TaKSa – SaKTa hangváz: T-K-S – S-K-T.

Megjegyzendő, hogy TAKSA valaminek megállapított ára is, hiszen némely vidéken még ma is élő kérdés vásárkor: Mennyire TAKSÁLja? De él ennek a kifejezésnek a másik változata is: mit KÓSTÁL?

TaKSáL – KóSTáL hangváz: T-K-S-L – K-S-T-L.

Mindkét kifejezést az etruszkoktól örökölhette a latin nyelv, ahol TAXA (taksza) és COST alakra változott, jelentése latin nyelven megmagyarázhatatlan, de lehet küszködni.

A KS – SK kapcsolat: a taKSa állami illeték, amelyből államilag nyújtott társadalmi gondoSKodást fedeznek.
———————-
/*/ A héber SAKTER szó alapjelentése: vágó, SZAKÍTÓ, SZAKÍTER, és ez ősnyelvi öröksége a héber nyelvnek.

——————

 

TAKTIKA Harcászat. Harcmodor. [bérnyelvész: nk: francia < görög]

A TAKTIKA szintén a T.K – K.T gyökből indul: TaK – KaT.  A TAKTIKA szóban tevékenységre utaló, ismétlődő ősnyelvi gyök van: TAK, TIK.

A szó tengelyében levő KT hangcsoport – AKTI – mozgásra utaló a bAKTAt, szÖKTEt, AKTÍv szavakban is.

Ez a KT páros úgyszintén alvó K.T – T.K gyök is a szóban. A taKTika alkalmazásakor  KÉT fél közti TÉK, azaz tevékenység folyik.

A TAKTIKA esetében az AK lehet ÉK vagy AKadály, az IK gyök, személyEK (ők) mozgását jelöli (a kik – egy ik, más ik). Vagyis, a TAKTIKA valakIK megtervezett mozdulatait is magában foglalja. Ez annál inkább érthető, mivel fordítva: a/KITKAT, lehet valamilyen KATonás harcászati helyezkedés is.

A K hangcsoport – IKA – jelent személyEKEt, valAKIket, AKIket a kitervelt taktIKA szerint AKTÍvan, tAKTIkusan mozgatnak. A pontosságot is jelenti: TIK-TAK, az óramű hangja, a KATtanás hangutánzó kifejezése.

TAKTIKA – AKITKAT teljes átfordítás. Mintha azt mondaná: a TAKTIKA a mi részünkről A KIT KAT KATtanó KATonás mozdulatsorozat. A harcászati TAKTIKAi utasításokat pontosan, helyére KATtanóan be kellett tartani a győzelem érdekében. Ebből a gondolatból indult, eredt a KATona szó, KATonásan pATtan, KATtan a parancsra, a TAKTIKAi utasítás szerint.

De a magánéletben is kell a TAKTIKA.
KATIKA is alkalmaz jó férfihódító TAKTIKÁT, és KATIKÁT is jó TAKTIKÁval lehet meghódítani.
TaKTiKa – KaTiKáT hangváz: T-K-T-K – K-T-K-T.

A hatékony TAKARÍTás is jól megtervezett TAKTIKÁRA épül.

TaKTiKáRa – TaKaRiT hangváz: T-K-T-K-R – T-K-R-T.

Az alkalmazandó katonai TAKTIKÁRA, mint fontos hadiTITOKRA vigyáznak.
TaKTiKáRa – TiToKRa hangváz: T-K-T-K-R – T-T-K-R.

Nincs ebben sem görög, sem francia elem. Magyar értelmű ez elejétől végéig.
A KT – TK kapcsolat: a taKTika a hadvezetés által diKTált hadászati mozdulatoknak üTKözet előtt KaTonai haditiTKot képező összessége. Ha jó: győzelem, lehet hivaTKozni rá, ha nem, lehet áTKozni kiagyalóját.

—————-

 

TAKTUS Zene. Ütem. [bérnyelvész: nk: latin]

A TAKTUS úgyszintén a T.K – K.T gyökből indul: TaK – KaT.  A TAKtus egy alKOTás része üteme.

A KT hangcsoport AKTU – a lÜKTEt szóban ad nagyon találó párhuzamot. A zenei ütem, a tAKTUs OKTAtása, az ahhoz szOKTAtás, dIKTÁlva AKTÁba, KOTTÁba IKTAtva. A zene lÜKTEtAKTUsa szÖKTEtés kényszerével hat, azaz táncra ösztönöz. A jó zenésznek vérében a tAKTUs, az ütem, és nemcsak vAKTÁból de AKTÁból, azaz KOTTÁból is játszik. E rokon értelmű szavak a nyelv törvényei szerint alakultak ki. Igen a diKTál, aKTa, KoTTa is, csak meg kell keresni az eredetet, értelmi kapcsolatot a magyar nyelvben.

A TAKTUSt SZOKTATni kell.

TaKTuS – SZoKTaT hangváz: T-K-T-S – SZ-K-T-T.

Aki nem szokja a TAKTUSt, az SUTÁKAT lép.

TaKTuS – SuTáKaT hangváz: T-K-T-S – S-T-K-T.

A KT páros itt is alvógyök: K.T – T.K: KaT – TaK és a vele alkotható szavak szintén ezt az értelmet képviselik. A KATona, de a KATalin név is e gyökből indul, és ilyen értelmet takar.

Mindenben pontosan, szépen, jól KATtanó, pATtanó, mozgó leányzó kapta a KATA nevet valaha. A KATUSKÁé a legjobb TAKTUS.

TaKTuS – KaTuSKa hangváz: T-K-T-S – K-T-S-K.

A szóvégi T.S – S.T gyök: TuS – SőT, a jó ütem a mozgás fenntartását kívánja, ösztönzi. Ez erőfeszítést igényel, azaz TUSakodni kell követni az ütemet. Például egy versenytánc alkalmával vagy hívatásos táncosok esetében. A SŐT gyök nyomatékol, fonTOSságot kifejező szó.

A TAKTUS szó ősnyelvi eredetű.

A KT – TK kapcsolat: a taKTus nem vaKTában megy, hanem diKTált ütem. Zenében hivaTKozni lehet a KoTTában található szerzői utasításra.