TEREMTÉS A VÉGTELENSÉGRE

A Teremtőt nem korlátozza sem idő-, sem térhatár. Alkotásait két fő jellemző határozza meg: a csodaszerű kezdet és a végtelenség, az általa teremtettek, mind a végtelenség jegyében, céljával készültek. Alapelve szerint, az anyagi világban a kezdet, az indítás képlete egyszerű. Az Alkotó minden művét vállalta, ellátta meghamisíthatatlan kézjegyével. Minden, ami létező, magán viseli a végtelenségre tervezés alkotói kézjegyét.

 

Atom. Az anyagi világ alapja az atom. Az atom, mint legkisebb részelem, az adott anyag jellemzőinek tömörített sűrítménye parányi helyen. Az atom alkotói: fő eleme a mag, s a mag körül keringő elektronok. A mag (nukleon) alkotói: protonok, neutronok. Tehát minden atom fő alkotói: proton, neutron, elektron. A magban levő protonok, neutronok, a mag körül keringő elektronok száma, a maghoz, egymáshoz való viszonyuk: sűrűségük, pályájuk, sebességük határozza meg, hogy milyen anyag válik belőlük. A különböző atomok egymáshoz viszonyított száma egy molekulán belüli láncolata, és a molekulák közti tér, sebesség, tömörség stb. szintén meghatározó abban, hogy milyen anyaggá állnak össze. Ami érdekes, hogy minden anyagnál az alkotó alapanyagok egyformák: protonok, neutronok, elektronok, és mégis micsoda széles skálája jön létre az elemeknek, több mint száz ismert vegyi elem, amelyből az egész anyagi világ összeáll, a leglazább szerkezetű gáztól a legtömörebb fémig! Az Alkotó kedve szerint bármikor létrehozhat újabb és újabb anyagváltozatokat. Képessége végtelen! Ki állíthatná le? Minden az egyszerű képletből indul ki, végtelen változatokra képes, s minden magán viseli az ő sajátos alkotói kézjegyét.

 

Bolygók. A világmindenség bolygórendszerei működése azonos alapelv szerinti az atom belső szerkezetével. Van egy központi anyaGi maG, amely körül forog az anyagi világmindenség, amely naprendszerekből, a belőlük összeálló csillagrendszerekből (galaxis), csillagrendszerek fürtjeiből áll, kiterjedve a végtelen űrben. Az egész rendszer bonyolult csavarszerű körforgása, körforgalma, azoknak oda-vissza vonzásviszonyai önműködőre állítva, teremtői számítógéppel vezérelve, a bolygótestek belső hőjének megfelelő szinten tartása biztosítva a végtelen űr minden zugában. Az űrnek nincs vége, mert mi zárná le? Ezen is rajta a végtelenség egyedi bölcs alkotói kézjegye.

 

Színek. Egyszerű alapon nyugszik a színek világának összessége. Egyetlen tömör csomagba – a fehér színbe –, mint egy védőburokkal ellátott szabályos gömbbe sűrítve a színvilág összessége, amely kibontva, szétszórva pazar színpompába borít mindent a körülöttünk levő élettelen és élővilágban. A színek keveredésének nincs határa. Ezen is rajta az egyszerűbe sűrített nagyszerűség, de viseli a színek változatai végtelenségének alkotói kézjegyét is.

 

Zene. A zengő hangok harmonikus összhangzatainak teljessége az emberi érzés- és érzelemvilág hullámzásainak legcsodálatosabb tükörképe. A zene, akár az emberi arc, az érzelmek minden rezdülését kifejezi, a letört, mélyen lehangolt szomorúságtól, a mindent elsöprő, magasan szárnyaló örömig. Itt is egyszerű a csomagolás. A világ összes dalkincse az alaphangsor hangjaiból áll. A nyolc hangból (oktáv) néhány félhangból induló csodás dallamvilágban a legkifinomultabb emberi érzelmek belső rezdüléseit apró részletre menően visszatükröző, kifejezésre juttató fennkölt dallamok, harmóniák szerezhetők. A harmóniák kötődnek az egyes alaphangokhoz, úgy keringenek a névadó zenei hang és alaphangsor magja körül, mint a Naprendszer égitestjei a Nap körül. Soha nem született két egyforma ihletett dallam, szerzemény, csak szándékos másolás nyomán, mivel az alkotói lehetőségek végtelenek. A zenén is felismerhető az egyszerűből induló, végtelenbe kiterjedés lehetőségének egyedi azonosító alkotói kézjegye.

 

Számok. A számok világa: az alapszámsor csomagja egytől tízig. Az egy és az alapszámsor köré felsorakozó tízes, százas, ezres számkörök végtelene, amelyek állandó mozgásban vannak, mint a világmindenség bolyongó testei. Az egyből indul, a mindenség összességét felöleli, és végtelenbe vesző. Ez is magán viseli a határtalanság, a végtelenre vivő képesség alkotói kézjegyét.

 

 

Élővilág. A család, família, az egyben rejlő, kettős összetevőre (két komponens) alapozott emberi társadalom, de az egész élővilág is, mind az atom mintájára épül. A (cso)mag: két fő alkotó: férfi, nő. Ők a központi mag. Gyermekeik születnek – tíz, húsz – a kis bolygók, akik körülöttük forognak, majd azoknak is. Így létrejönnek a családok bokrai (molekulák), egyre több, de amelyek a központi maghoz, az eredő párhoz kötődnek. A folytatás végtelenbe nyúló, nincs két egyforma köztük! Az élővilág összessége soha véget nem érő csodálatos önműködő körforgásra állítva: teljes önmegújító, öntisztító képességekkel ellátva. Rajta a biztosított végtelenség, a világegyetem összes – az élővilág számára kedvező feltételekkel rendelkező – bolygójának betöltésére is. Ezen is rajta a végtelenség alkotói kézjegye.

 

Nyelv. Adott egy alaphangsor (abc), egy készlet, amely kb. negyven hangból áll. E hangokból épülnek az ősgyökök, gyökszavak, hangcsoportok, szavak hangvázai. Valamennyi a G, az eGY – az alap – köré tömörülve indul. A GYökök bokrai, mint naprendszerek, a szavak értelmi fogalmi körei, mint csillagrendszerek, s tágabb értelmi körbe rendeződésük, akár a csillagrendszer fürtök. Ez összességből kialakul a nyelv egészének mindensége. Ebből a hangsorból, és gyökrendszeréből áll a világon valaha és ma is beszélt összes nyelv. Negyven hangból áll a több ezer nyelv összes szavainak, kifejezéseinek több százmilliós tömkelege. A Teremtő által alkotott alapnyelvből, a teremtés nyelvéből, nemcsak a ma létező 6-7 ezer nyelv, hanem végtelen számú új nyelv képezhető. Mily hatalmas, értelemmel teli, végtelenbe nyúló bővíthetőség! A nyelv is magán viseli a végtelenség alkotói kézjegyét.

 

Ugyanaz a felépítési, működési alaptörvény érvényes az atomokra, világűrre, zenére, színekre, számokra, nyelvre és az emberi társadalom szerkezetére. Mindannyi visszatükrözi az alkotói képesség határtalanságát. Mindannyin rajta kitörölhetetlenül a jól felismerhető a megmásíthatatlan, egyedi, egyszerű képleten nyugvó, de ennek ellenére végtelenbe nyúló kiterjedésre képessé tevő alkotói kézjegy.