TITOK

TITOK
Az elolvasásnál talán az átlagnál több figyelemre van szükség a megértéshez!  

TITOK – Mások előtt elhallgatott, leplezett tény, dolog. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: finnugor tőből] A TITOK fogalma külön is megér néhány mondatot.

Az elfogadott nyelvtan szerint a T hang tárgyrag, vagy a múlt idő jele, esetleg képző. Ezt nem vitatja senki, ám a T hangnak a magyar nyelvbonctan szerint sokkal mélyebb jelentése is van. A T hang a Teremtés, Természet kifejező alaphangja. Jelen van az IsTen, a Ten, mint haTalom és még más szavakban, mint ez irányú érTelmi meghaTározó hang. Ez Tény, és viTaThaTaTlan! A lÉT,az élET, a vITa megfejthetetlen tITok a mai – úgynevezett – tudomány számára. Ki élET (ige) mindent a Földön? Nagy kérdés?! A T hang az elrejTeTT ismereT, a TITOK kifejező hangja. A TITOK értelme – elrejTeTT világosság, valaha lehetett: TETT-OK, a TeTTek rejTeTT OKa, TETOK, TITOK. Az OK a fényt beengedő lyUK, (az OKos elme világos gondolkodású). Ám előtte fátyol van, ami Takarja. Az I IsmereT (Isten), a TITOK, elzárt, (tit) TOKba helyezett IsmereT. A kulcs a T hang, a TIT. Ez a pszT, csendre intő szócskában is jelen van. A szó elején levő T fonTos, mivel megfigyelhető a T hang szerepe a TITOK értelmi hangzójaként a rejt, sejt, fejt stb. szavakban. Mi a T? A Teremtés, Tér, Természet, Test rejTélyei és más TITKOKat rejTő ismereTlenek kulcshangja? Valaha az ősmag(yar)-nyelven az elREKESZTve (nyilvánosság elől) kifejezés is élt, amelynek szófordított alakját a SZEKRÉNY őrzi. Az utódnyelvek egyik része ezt örökölte meg, és ebből módosult a SECRET – TITOK szavukra. Több utódnyelvben előjön a TÁJ gyök, így a román taină, a cseh tajemtsví, bolgár, horvát, makedón tajna stb., amelyek jelentése: TITOK. Ez a szó az ujjal lezárTszÁJra utalhatott, és így ismét a T hang zárT jelentése, annak fontossága tűnik ki. A TITOK a láTó szemek (ok) elől elTűnTeTeTT igaz valóság. A grúz saidumlo a szájra és a beszédre – dumlo – a szájból kibomló dumára, szóra utal. A duma is ősmag(yar)-nyelvi szó. A TITOK, léTező, de elrejTett erőkre vonatkozik.  

Aki ezeket elrejTette, rejTEKbe TETte (tek, tok), biztonságban őrzi. Ha felfedné, kellő ismeret, erkölcsiség, felkészültség hiányában e TITkok puszTÍTó erők lennének alkalmatlan kezekben. Van, amit megengedett felfedezni az ember által. Tudni akarta: mit tesz vele, ha birTOKába jut. Ott áll-e az ember az érettség és erkölcs magaslatán, hogy kizárólag embertársai javára, hasznára alkalmazza azokat? Azonban bebizonyosodott, hogy az emberiség politikai, üzleti vezető rétege sokkal aljasabb, önzőbb, becstelenebb annál, hogy a kezébe adott sOK nagyszerű TITOK jó célra, irányba használtassék fel. Elsősorban mindent a puszTÍTás céljaira alkalmaznak, fejlesztenek a haditechnikában. A becstelen önzés, hatalomvágy, nem vagy alig enged teret másra. Ebből eredően elmondható, hogy a felfedezések több kárt hoztak az emberiségnek, mint hasznot. Sokkal többet. Az eddig feltárt TITKOK birtokában az ember képes szétrombolni a Földet. Annyi puszTÍTó erőt halmozott fel, amely a gyönyörű Föld, mint égitest, százszoros elpuszTÍTására elegendő. A TITOK megfejtésének kulcsa: a TIT TOKba helyezett ismeretanyagának kibontására le kell ereszkedni az alázatos és rendkívülien fontos A szintjére. A TA ősgyök által képviselt értelem ennek nyitja. Az N oly hang, amelynek kiejtésekor az egész koponya enyhén rezdül, tehát az elme igénybevételére van szükség. Ugyanakkor, mint helyrag mutatja: a TA-N nyugszik a rejtély felfedése, TAN ULni kell. Hosszú idő után jUT el oda, hogy a TIT, TAN fogalmakban, a legmélyebb szintet képviselő U megjelenjen, elfoglalja az I, A (tit – tan) hangok helyét, és a T hang a Dús értelmét jelölő D hangra váltson – TUD. Az UD vizet jelent, de alámerülést is. Az ismeretekben alámerült állapot a TUD/ÁS. Ez továbbá beÁSás is a mélybe. A TUT (t > d tut – tud) szóalak a mindent is jelenti. Sok utódnyelv használja is e szót ily értelemben. Például: olaszul tutti, románul tot, spanyolul todos. A TITOK – TUDOK fogalmának kibontását folytathatnánk a végtelenig, hisz ez egyik leginkább érdekfeszítő dolog az értelem szempontjából. De talán érintettük a lényeget.