TITOK

Mély értelmű ősmag(yar)-nyelvi szavak
TITOK – Mások előtt elhallgatott, leplezett tény, dolog. [A MÉKSz szerint: finnugor tőből] A titok fogalma külön is megér néhány mondatot. Az erőltetett grammatica szerint a t hang tárgyrag, vagy a múlt idő jele, esetleg képző. Ezt nem vitatja senki, ám a t hangnak a magyar nyelvbonctan szerint sokkal mélyebb jelentése is van. A t hang az elrejtett ismeret, a titok kifejező hangja. A titok értelme – elrejtett világosság. Az ok a fényt beengedő lyuk, (latinul oculus, románul ochi) de előtte fátyol van, ami takarja. Az i ismeret (Isten), a titok, elzárt, (tit) tokba helyezett ismeret. A kulcs a t hang, a tit. Ez a pszt, csendre intő szócskában is jelen van. A szó elején levő t fontos, mivel megfigyelhető a t hang szerepe a titok értelmi hangzójaként a rejt, sejt, fejt stb. szavakban. Mi a t? A teremtés, tér, természet, test rejtélyei és más titkokat rejtő ismeretlenek kulcshangja? Valaha az ősmag(yar)-nyelven az elrekesztve, elrekeszelt (nyilvánosság elől) kifejezés is élt, melynek szófordított alakját a szekrény őrzi. Az utódnyelvek egyik része ezt örökölte meg, és ebből torzította a secret – titok szavukat. Több utódnyelvben előjön a táj gyök, így a román taină, a cseh tajemtsví, bolgár, horvát, makedón tajna stb., melyek jelentése: titok. Ez a szó az ujjal lezárt szájra utalhatott, és így ismét a t hang zárt jelentése, annak fontossága tűnik ki. A titok a látó szemek elől eltűntetett igaz valóság. A grúz saidumlo a szájra és a beszédre – dumlo – a szájból kibomló dumára, szóra utal. A duma is ősmag(yar)-nyelvi szó. A titok, létező, de elrejtett erőkre vonatkozik. Aki ezeket elrejtette, rejtekbe tette (tett, tok), biztonságban őrzi. Ha felfedné, kellő ismeret, erkölcsiség, felkészültség hiányában e titkok pusztító erők lennének alkalmatlan kezekben. Van, amit megengedett felfedezni az ember által. Tudni akarta: mit tesz vele, ha birtokába jut. Ott áll-e az ember az érettség és erkölcs magaslatán, hogy kizárólag embertár­sai javára, hasznára alkalmazza azokat? (És az emberiség bebizonyította, hogy politikai, üzleti vezető rétege sokkal aljasabb, önzőbb, becstelenebb annál, hogy a jó irányba használja fel az eddig feltárt nagyszerű titkokat. Elsősorban mindent a pusztítás céljaira alkalmaznak, fejlesztenek a haditechniká­ban. A becstelen önzés, hatalomvágy, nem vagy alig enged teret másra. Ebből eredően elmondható, hogy a felfe­dezések több kárt hoztak az emberiségnek, mint hasznot. Sokkal többet. Az eddig feltárt titkok birtokában az ember szétrombolná a Földet. Annyi pusztító erőt halmozott fel, mely a gyönyörű Föld, mint égitest, százszoros elpusztítására elegendő.) A megfejtés kulcsa: a tit tokba helyezett ismeretanyagának kibontására le kell ereszkedni az alázatos a szintjére. A tan gyök által képviselt értelem ennek nyitja. Az n oly hang, melynek kiejtésekor az egész koponya enyhén rezdül, tehát az elme igénybevételére van szükség. Ugyanakkor, mint helyrag mutatja: a ta-n nyugszik a rejtély felfedése, tan ulni kell (vagyis le kell ülni). Hosszú idő után jut el oda, hogy a tit, tan fogalmakban, a legmélyebb szintet képviselő u megjelenjen, elfoglalja az i, a (tit – tan – tut) hangok helyét, és a t hang d hangra váltson – tud. Az ud vizet jelent, de alámerülést is. Az ismeretekben alámerült állapot a tud/ás. Ez továbbá beásás is a mélybe. A tut (t > d tut – tud) szóalak a mindent is jelenti. Sok utódnyelv használja is e szót ily értelemben. Például: olaszul tutti, románul tot, spanyolul todos. A titok fogalmának kibontását folytathatnánk a végtelenig, hisz ez egyik leginkább érdekfeszítő dolog az értelem szempontjából. De talán érintettük a lényeget.