VÉGSZÓ a szótárhoz

Az írónak nem egyszerű lezárni egy ilyen nagy terjedelmű kötetet. Kétségei vannak, hogy szólt-e mindenről, ami fontos volna, amit tudatni szeretne.

Ennek ellenére, pontot kell tenni a végére. Ha kimarad valami, az serkent egy újabb könyv megírására.

Szakértőhöz, lektorhoz nem folyamodtam, mert ma itt körülöttem mindenki a finnugor elmélet híve. Mit mondhatna efféle nyelvelemzéssel kapcsolatosan a finnugor beállítottságú nyelvész? Semmit a lekezelésen kívül. Abból viszont nem kérek, mert a magyar nyelv ősiségét leértékelő szavaikat már ismerem, nem vagyok kíváncsi rá.

Nem vagyok mindentudó, ismerem korlátaimat. A kioktatókkal ellentétben –, akik teljes tudással, bölcsességgel születtek – én teljesen üres elmével jöttem e világra, és mindent, amit ma tudok, másoktól tanultam, kezdve a szülői háztól, közvetlen környezetemben levőktől, iskolai éveken, olvasmányaimon, megfigyeléseimen egy életen át.

 

Berzsenyi Dániel: A magyar nyelv eredetiségérül című műve ösztönzött keresésre, kutatásra. Módszere érdekelt, mivel ő – környezetével ellentétben – megfordította a szavak eredési irányát. A magyar szavak eredetét nem latin, német héber, görög és más nyelvekben kereste, mivel felismerte: azoknak szavai magyar nyelvből valók.

Értékelésemnek, nagyrabecsülésemnek adok hangot a Czuczor Gergely és Fogarasi János által szerkesztett, 1862-ben kiadott A magyar nyelv szótára című mű iránt, amely nagy értékű munka. Főleg a kezdeti szakaszban nagy segítségemre volt a gyökértelem keresésében, nem nélkülözhettem útmutatásait. Mégis el kell mondanom, hogy a szóeredet megállapításait sok esetben vitatnom kellett. A szóeredet megállapításaik az akkori ismeretek korlátoltságaiból eredtek, róluk nem feltételezhető magyarellenesség vagy áruló magatartás.

Segítségemre voltak Magyar Adorján műveiből a nyelvvel foglalkozó részek, amelyekhez jórészt Tomory Zsuzsa segítségével jutottam hozzá. Ő a világhálón fellelhető forrásokról tájékoztatott, küldeményekkel segített, beleértve saját kutatásait is.

Segítségemre voltak Kiss Dénes, Varga Csaba, Juhász Zsolt kiadványai, de Markos Gyula: Az Úr szava magyar volt című munkája oldalain is találtam sok értékes, hasznos érvelést. Czakó Gábor világhálón fellelhető írásaiban is.

Segítségemre voltak a – hivatásos nyelvészet szóeredeztetésével elégedetlen – világhálón gondolataikat közlő többi kutató, és írásaimat követő kedves Olvasóim. Tőlük is kaptam adatokat, ötleteket. Külön köszönet jár nekik.

Segítségemre voltak a gúnyolódók, néhány délibábozó bérnyelvész is, akik megszilárdítottak meggyőződésemben, hogy jó úton haladok. „Ami nem öl meg, az megerősít.”

 

Az elemzések során kiderült: a beszélt nyelv nem igazolja a földi életformák vonatkozásában az élő sejt véletlenszerű, irányítatlan kialakulását, az ősnemzést, kifejlődést. A beszélt nyelvet nem hamisította meg senki.

A beszélt nyelv szerint EGY KEZDET volt, a TEREMTÉS PILLANATA.

Nem egymástól függetlenül fejlődtek emberré a makogó vadak Földünk különböző részein, mivel ilyen emberré válható makogó vadak soha nem is léteztek. Az ember a Földön teremtés által jelent meg egy adott pillanatban.

Az volt az EMBERI TÖRTÉNELEM KEZDETE.

Nem véletlenszerűen alakultak ki az emberi beszédhangok, hanem A-tól Z-ig, pontos teremtői tervezésű: érzés, érzelem, értelem kifejezésére, kinyilvánítására alkalmas fontos remekművek! E hangok képzésére alkalmas emberi gégefő hajszálpontosan megtervezett teremtői mestermű! A hangképzés beszédképesség, beszédkészség a DNS szalagon levő számítógépes létvezérlő ütemterv adattárának örökítő anyagába rögzített teremtői adomány, teremtési alapadottság, és ősidők óta, a teremtés pillanatától folyamatosan, folytatólagosan átörökíthető, átöröklődő.

A nyelvek egyetlen pontból indultak, tovább egymásra hatva, keveredve alakultak ki a nyelvcsaládok! Nem a „tudomány” által sugallt, oktatott, erőltetett, soha nem létező ősember, kezdeti tagolatlan, üvöltő torokhangjaiból.

A létező beszélt nyelvek szavainak elemzései bizonyítják az egyetlen nyelvből kiindulást. Nincsenek más rendszerű nyelvek, csak az ősnyelvből, a teremtés nyelvéből kialakulók. A nyelvek eredetét kutatóknak ez lenne az alap.

Az egyetlen tőről induló nyelv bizonyítja az egyetlen pár embertől származás tényét, tehát az egész emberi faj egyetlen alomból származik.

Ezt bizonyítja, mindannyiunk DNS létvezérlő szoftverén található, az első emberpártól, Ádámtól, Évától, évezredeken át nemzedékenként átöröklődött teljes – hárommilliárd kódjelű – személyi adattárunk, amely örökítette az ősök, szülők fő jellemzőit, de a kialakuló sajátos, egyedi, összetéveszthetetlen személyi jellemzőket is.

Az egyetlen helyről, magból induló emberi társadalom tagolt, értelmes beszélt nyelve egységes rendszert alkot, fő jellemzője a nyelvi összhang, azonos alkotó gyökökben, hangcsoportokban, hangvázakban, amelyeknek tömege alkotja az összes utódnyelvek összes szavait. Az emberi alaphangokból álló nyelvben, az ősgyökök, gyökszavak, hangcsoportok tömege – egyenként és összeépülve – meghatározó értelemhordozók az elágazó bokrosodó nyelvi vázfelépítmény összesimuló, illeszkedő rendszerében. E bölcs, előrelátóan megtervezett nyelv vázfelépítményének hangzási harmóniája igazolja, megerősíti a teremtés tényét.

Ismétlésként: az elemzési munka során bebizonyosodott, hogy ellentétben a hivatásos nyelvészet tantételeivel, a magyar nyelv szavai a hangok egyéni értelmét, jellemzőit hordozó alkotó elemek füzéreiből álló kifejezések.

Az elemzési munka felszínre hozta, a már említett, előző évszázadok kutatói által felismert, feltárt értelemhordozó elemek, az ősgyökök, gyökszavak meghatározó szerepét az értelemkifejtésben. Ám felszínre kerültek más szóalkotó elemek, jelenségek is. Felismerhetővé vált az egyes hangok egymástól jól elhatárolható értelemhordozó szerepe. Az egyes hangok hangcsoportjai, s azok meghatározó értelemkifejtő ereje.

A kötött mássalhangzó-párosok és hangcsoportjaik jelentősége, meghatározó szerepe az értelemkifejtésben, de az utódnyelvek által megörökölt kifejezések azonosításában való szerepük is!

A kötött mássalhangzó-párosok, hangkieséssel kialakult alvógyökök, egy hangzóval felélesztve újabb jellemzőket villantanak meg, árnyalva szó mondandójának különböző vetületeit.

Felismerhetővé vált a hivatásos nyelvészet által hiátusnak nevezett kötött magánhangzó-párosok szerepe. A jelenség nem véletlen, mindkét kötött hangzó-páros jelenséget a nyelv önszabályozó szóalkotó rendszere irányítja, a magánhangzó-párosokkal hajlékonyabbá, dallamosabbá válik a nyelv. A nyelv zeneiségében, az éneklésben, dallamhajlatokban meghatározó szerepe van. A mássalhangzókat nélkülöző jódlizás, jó dalizás  is erre épül. Erről a Bevezető fejezetben és a jódli címszónál. Nem latin nyelvi jelenség, és a megnevezése sem latin eredetű. Egyszerűen hangHIÁnyT jelentett, ám a lágyított hangokat nélkülöző száraz latin nyelv az NY hangot kihagyta.

E felsorolt elemek mind sajátos jelentéssel illeszkednek a nyelvbe, ezekből állnak össze az összes szavak. A sajátos értelmüket –, amely az őket körülvevő hangok jelentése függvényében bizonyos elméleti határokon belül mozoghat – beviszik mindig a szavakba. Mindannyi értelemhordozó sűrítmény.

Minden gyökszó megfordítható, hangonként átforgatható, és a fordított alakzat egy másik jellemzőt világít meg, mintegy másik oldalát a megnevezettnek. Ez a Rubik-kocka jelenség. Az utódnyelvek kialakulásakor némely fordított gyökszó kiesett a mai magyar nyelvből, és az utódnyelvekben kell rákeresni, de biztosan értelemmel bíró mindannyi.

A teremtés nyelve olyan, mint a Rubik-kocka, minden oldala látható, szavai megfordíthatók, átforgathatók, egészben, hangonként, gyökönként, hangvázanként, mint Rubik Ernő leleményes mesterműve.

Olyan, mint egy szépen öltözött, előkelő gyönyörű nő, amint pördülve, minden oldalát mutatja.

A teremtés nyelvének elszármazott szavai összeforgatva jelen vannak az utódnyelvekben. Figyelni kell a hangvázakat, kötött mássalhangzó-párosokat az összehasonlításnál.  Ezek nagy segítséget nyújtanak, megdönthetetlen bizonyítékokat szolgáltatnak az utódnyelvekben jelenlevő ómagyar ősnyelvi szavak azonosítására.

Az idegenbe, vagyis utódnyelvekbe elszármazott szavak az értelemhordozó elemek segítségével fellelhetők, és visszavezethetők alapos elemzésre a ma is élő ősnyelvbe, a magyar nyelvbe. Ez minden ilyen értelemhordozó elemet tartalmazó idegennek tűnő utódnyelvi szóval is megtehető.

A fenti értelemhordozó elemekkel egyszerű, könnyen kezelhető bizonyítóanyag került a nyelvek gyökereit kutató nyelvészek kezébe. Csak épp élni kellene velük.

 

LEGVÉGSŐ KÖVETKEZTETÉS

Örököltünk-e szavakat más nyelvekből? Az egyenes válasz: NEM.

A szavak átöröklődése utódnyelvi jelenség. Az, hogy átvesz, megörököl egyik nyelv a másikból szavakat, és az szervesen beépül azokba a nyelvekbe. Így töltődtek fel az utódnyelvek, így gazdagodott szókincsük hosszú évezredek folyamán, így születtek új utódnyelvek a korábbiakból. Ám a nyelvkeveredés alól van egy kivétel!

E kivétel az egyenes ágon fennmaradt ősnyelvutód, a MAGYAR NYELV! A magyar nyelvbe nem épülhet be szervesen, egyetlen visszakényszerített utódnyelvi szó sem! Próbáljuk megérteni az okokat.

 

Egy tőről születés.

  • Egy ANYA szülte, egy anyából jött a világra az egész Föld népe. Így indult, így rendelte el az ember Teremtője. Ezt az emberi örökítő sejtállomány beható, aprólékos vizsgálata igazolja! Ám hatalmas csend övezi e kutatási eredményeket.

A kifejlődés elmélet bizonyíthatatlan katyvasz, mert egyetlen meghatározó, kifejlődést igazoló állításukat sem tudják egyenként, külön-külön, tételesen – százszor száz esetben sikeres – kísérletekkel igazolni!

  • A FEHÉR SZÍN fénytöréssel mutatja ki, hogyan szülte, szüli meg az egész színvilágot: vörös, narancs, sárga, zöld, kék, ibolya, majd ezek keveredésével végtelen változati összesség. Ez a felbonthatóság teremtői munka!

A TEREMTÉS ŐSNYELVE szülte meg az összes utódnyelvet. Itt is végtelen a változatok sokasága. Ez is teremtői munka!

 

Fennmarad-e a kezdeti alapnyelv?

 

  • Az első ANYA ma is élhetne, ha Édenben nem vét a teremtői törvény ellen.
  • A FEHÉR SZÍN nem veszett el, miután megszülte a színvilágot.
  • A TEREMTÉS ŐSNYELVE is él, nem tűnt el, miután megszülte utódnyelveket.

 

Beépülhet-e szervesen valamely utódnyelvi szó a magyar nyelvbe?

 

  1. Az ANYA testébe nem térhet vissza egyetlen utód sem, és nem is közösülhet vele, mert az vérfertőzés lenne!
  2. A FEHÉR SZÍNBE nem vegyülhet egyetlen utódszín egyetlen cseppje sem, mert akkor bemocskolja, és már nem marad meg tisztán, fehéren.
  3. A TEREMTÉS ŐSNYELVE egyenes ágon fennmaradt, ma is élő örökösébe, a magyar nyelvbe, nem vegyülhetnek bele szervesen az utódnyelvi szavak, mert elveszíti eredeti nyelvi tisztaságát. Az idegen szavak úgy lógnak a magyar szövegben, mint a törött lóláb, amely sosem forr össze.

 

A magyar nyelv alapszavai közt egyetlen idegen eredetű szó sincs!

Az akadémiai nyelvészet „tudományos” állítása – sőt, élvezettel tálalt szólopkodó elmélete – hamis!

Írjuk ki tisztán: szemenszedett hazugság, és így tarthatatlan!

A TEREMTÉS ŐSNYELVE, a mai MAGYAR nyelv, az egész emberiség közös kincse, így VILÁGÖRÖKSÉG.